Gå til sygdomsliste

Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse

18-03-2015: Høringssvar vedr. forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. 
Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, som indeholder gode elementer, som vil medvirke til at beskytte borgere mod emissioner fra elektroniske cigaretter. Kræftens Bekæmpelse finder det imidlertid problematisk, at lovforslaget ikke på alle punkter omfatter elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin.
Læs hele artiklen

23-02-2015: Høring over ændring af bkg. om maksimale ventetider ved behandling for kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme samt vejledning hertil
Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at der tilstræbes en større læsevenlighed i bekendtgørelsen. Imidlertid mener foreningen fortsat, at det er muligt at justere på formule-ringer, herunder brugen af begreber, som kan bidrage yderligere til gennemsigtighed og for-ståelse af regelsættet, ikke mindst for borgere og patienter.
Læs hele artiklen...

14-11-2014: Høringssvar vedr. indikatorsæt for kommende national klinisk kvalitetsdatabase ’Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase’ (DTS) 
Kræftens Bekæmpelse finder det væsentligt, at screeningsprogrammet følges tæt nationalt og regionalt særlig i de første år.
Læs hele artiklen...

25-08-2014: Høring vedr. lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontanthjælpsområdet
Da Kræftens Bekæmpelse sammen med Den Sociale Retshjælp og Danske Handicaporganisationer har været meget engageret i at få ændret reglerne vedrørende formue og fradragsregler på kontanthjælpsområdet, fremsendes hermed vores bemærkninger til lovforslaget.
Læs hele artiklen...

20-08-2014: Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren)
Kræftens Bekæmpelse anser det for væsentligt, at alle borgere - uanset hvor de bor – har hur-tig og let adgang til nødvendig medicin.
Læs hele artiklen...

08-08-2014: Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken

Korrekt kodning af sundhedsydelser og anvendelse af data er af stor betydning for udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Det er derfor positivt, at almen praksis bliver forpligtet til at levere data for de store kroniske sygdomme samt kræft til regionernes planlægning, kvalitetssikring mv.
Læs hele artiklen...

24-03-2014: Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Kræftens Bekæmpelse har store forventninger til refomen, som potentielt kan give bedre vilkår til en sårbar gruppe borgere. Det er imidlertid vores vurdering, at refomens succes i høj grad afhænger af, om samspillet mellem region og kommune, og samspillet mellem sygedagpenge og reccourceforløb, forløber optimalt.
Læs hele artiklen...

05-03-2014: Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Kræftens Bekæmpelse er meget positive over for det fremsatte lovforslag, som forventes at sikre en række kvinder en velkommen forbedring af deres retssikkerhed. Ved at give kvinderne mulighed for at søge om erstatning for manglende indkaldelse til screening for livmoderhalskræft, også selvom der er indtrådt forældelse efter de almindelige forældelsesbestemmelser i lov om klage- og erstatningsadgang, åbnes der for, at kvinderne kompenseres for manglende tilbudt screening.
Læs hele artiklen...

14-02-2014: Høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier af 23. januar 2014

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med lovforslaget lægges op til en regulering af solarieområdet, men påpeger at det ikke rummer krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium og ikke rummer et krav om obligatorisk bemanding af de danske solcentre.
Læs hele artiklen...

10-01-2014: Høringssvar vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel

Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230 – 00023
Læs hele artiklen...

11-12-2013: Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Kræftens Bekæmpelse tilslutter sig Danske Patienters høringsvar på lovforslaget vedrørende ophævelse af den offentlige rejsesygesikring og vil gerne fremhæve nedenstående forhold.
Læs hele artiklen...

10-12-2013: Høringssvar vedr. gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme
Læs hele artiklen...

25-11-2013: Høringssvar vedr. sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høring vedr. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Læs hele artiklen...

25-11-2013: Høringssvar vedr. vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høringssvar – vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Læs hele artiklen...

01-11-2013: Høringssvar vedr. Det Centrale Personregister

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
Læs hele artiklen...

19-08-2013: Høringssvar vedr. kliniske kvalitetsdatabaser

Høringssvar på bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser fremsendt af Statens Serum Institut
Læs hele artiklen...

12-09-2013: Høringssvar vedr. kommunalreformen

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
Læs hele artiklen...