Gå til sygdomsliste

Olaparib, MK7339-002-00

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af hæmatologiske sygdomme, Behandling på tværs af kræftsygdomme
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel Olaparib, MK7339-002-00
Forsøgets lange titel Et fase 2 studie af olaparib monoterapi hos deltagere med tidligere behandlet, homolog rekombinationsreperations mutation (HRRm) eller homolog rekombinationsdefekt (HRD) positiv fremskreden cancer.
Overordnede formål

At vurdere effekt og sikkerhed af olaparib (MK-7339-002) monoterapi hos deltagere med forskellige typer fremskreden cancer (ikke resektabel og/eller metastatisk) som har haft progression eller været intolerante over for standard behandling for den givne type cancer, og er HRRm eller HRD positive.

Undersøgelsesdesign

Ikke-blindet fase 2 studie

Primære endpoints

Objektiv responsrate

Sekundære endpoints
 • Responsvarighed
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Antal deltagere med bivirkninger
 • Antal deltagere, som afbryder studiet grundet bivirkninger
 • Tid til første progression vurderet ved CA-125
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden (metastatisk og/eller ikke-resektabel) solid tumor (undtagen bryst- og ovariecancer, som har en germline eller somatisk BRCA mutation), som ikke er egnet til kurativ behandling og for hvem standardbehandling ikke har været effektiv. Deltagerne skal have haft progression på - eller været intolerante over for standardbehandling. Der er ikke begrænsning på antallet af tidligere behandlingsregimer
 • Enten centralt bekræftet kendt eller mistænkt deletions mutation i mindst ét af generne involveret i HRR, eller centralt bekræftet HRD
 • Deltagere, der tidligere har modtaget platinholdig behandling for fremskreden solid tumor, må ikke have haft evidens for progression under platinholdig behandling
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Tilgængelig nyligt indhentet core nål eller ekscisionsbiopsi fra en tumorlæssion, eller tilgængeligt arkiveret tumorvæv
 • Forventet levetid > 3 måneder
 • Performance status 0-1
 • Adækvat organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Kendt anden malign sygdom, som har progredieret eller har krævet aktiv behandlling inden for de seneste 5 år
 • Myelodysplastisk syndrom, akut myeloid leukæmi eller mistanke om en af disse
 • Kendt CNS-metastaser og/eller carcinomatøs meningitis
 • Har modtaget behandling med kolonistimulerende faktor inden for 28 dage op til første dosis forsøgsbehandling
 • Kendt HIV-infektion
 • Aktiv hepatitis B eller C
 • Kan ikke indtage medicin peroralt, eller har en gastrointestinal lidelse, der kan påvirke absorptionen af lægemidler indtaget peroralt
 • Tidligere modtaget behandling med olaparib eller med nogen anden PARP inhibitor
 • Kendt overfølsomhed over for indholdsstofferne i olaparib
 • Tidligere modtaget allogen knoglemarvstransplantation eller dobbel navlestrengstransplantation
 • Modtaget blodtransfusion inden for de seneste 120 dage op til inklusion i studiet
Behandling

300 mg olaparib administreres p.o. 2 x dagligt

Planlagt antal patienter

Total: Ca. 370, heraf 12 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003007-19

Clinicaltrials.gov nr.: NCT03742895

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 2021-04-01