Gå til sygdomsliste

Støt kræftsagen

Kun 4 pct. af vores indtægter
kommer fra det offentlige.
Dit bidrag er afgørende.

Rapporter

Her finder du rapporter udgivet af Kræftens Bekæmpelse

31-03-2017: Rapport: En kortlægning af lymfødem i relation til kræft
Epidemiologi, organisering af behandlingstilbud og erfaringer fra Norge og Sverige.

Læs hele artiklen...

04-10-2016: Rapport: Kvalitetsdata til kræftpatienter

En afdækning af kræftpatienters behov og præferencer for kvalitetsdata i forbindelse med kræftforløb.
Læs hele artiklen...

03-10-2016: Rapport: Let Indkøbet

I fem år har Kræftens Bekæmpelse, Københavns Universitet og REMA 1000 arbejdet sammen i et forskningsprojekt, der har undersøgt, hvordan supermarkeder kan være med til at forebygge overvægt og dermed kræft.
Læs hele artiklen...

20-06-2016: Rapporter: Genoptræning for kræftpatienter

I fem korte minirapporter opgøres den regionale status på kræftpatienters genoptræning i forbindelse med udskrivning fra sygehuset.
Læs hele artiklen...

14-06-2016: Rapport: Et indblik i brugen af e-cigaretter – 19 interviews med nuværende og tidligere e-rygere

For at give rygestoprådgivere, sundhedspersonale og andre fagfolk et bedre grundlag for at rådgive og oplyse om e-cigaretter, har vi udarbejdet denne rapport. Rapporten er baseret på 19 semistrukturerede kvalitative interviews suppleret med tal for danskernes rygevaner og relevant litteratur. Den giver et indblik i hvilke tanker forskellige danskere gør sig om deres brug af e-cigaretter, hvordan de bruger dem og hvorfor.
Læs hele artiklen...

15-05-2016: Rapport: Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus - Undersøgelse af genoptræningsplaner for kræftpatienter 2007-2014 samt prognose

I Danmark bliver der årligt diagnosticeret mere end 36.000 nye kræfttilfælde. En stor del af de mennesker, som rammes af kræft, oplever fysiske, psykiske og sociale gener som følge af sygdom og behandling. Rehabilitering, herunder fysisk genoptræning, kan være med til at lindre mange af kræftpatienternes gener og være med til at sikre, at kræftpatienten kan vende hurtigere tilbage til hverdagen. Denne rapport behandler den del af rehabiliteringsindsatsen, som omfatter den fysiske genoptræning. Fysisk genoptræning bør ses som en integreret del i en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, der også omfatter kræftpatientens psyko-sociale forhold.
Læs hele artiklen...

01-04-2016: Rapport: Brugerundersøgelse i kræftrådgivningerne 2015

Kræftens Bekæmpelses kræftrådgivninger har årligt over 70.000 kontakter med kræftpatienter og pårørende. Brugernes egne oplevelser er en vigtig kilde til at kvalitetssikre, forbedre og udvikle tilbuddene i rådgivningerne. Derfor gennemføres med jævne mellemrum en brugerundersøgelse i rådgivningerne.
Læs hele artiklen...

29-03-2016 Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov – udfordringer set med sundhedsprofessionelle øjne

Med afsæt i sundhedsprofessionelle perspektiver afdækker denne rapport udfordringer og forbedringspotentialer i patientsikkerheden ved modtagelse, under indlæggelse og ved udskrivelse af kræftpatienter med palliative behov, som har en åben indlæggelse.
Læs hele artiklen...

17-02-2016 Klinisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measures (PROM) – en evalueringsrapport

Kræftens Bekæmpelse har gennemført et toårigt projekt, hvis formål var at udvikle og afprøve en model for systematisk anvendelse af Patient Reported Outcome Measures (PROM) i kræftbehandlingen på ti hospitalsafdelinger i Danmark. Denne rapport præsenterer Kræftens Bekæmpelses evaluering af projektet. Projektet er støttet af Knæk Cancer 2012 indsamlingen.
Læs hele artiklen...

14-12-2015: Rapporter: At være ung og få kræft. En spørgeskemaundersøgelse af de unges behov og oplevelser under og efter sygdom og behandling

Hvert år diagnosticeres omkring 500 unge mennesker i aldersgruppen 15-29 år med kræft. Sundhedsvæsenet har ikke hidtil haft fokus på unge kræftramte som en patientgruppe med særlige behandlings- og støttebehov. Dette er den første nationale undersøgelse, hvis formål er at afdække unge kræftramtes behov og oplevelser under behandling og i efterforløbet samt deres aktuelle livssituation. 
Læs hele artiklen...

07-07-2015: Rapport: Danskernes solvaner i den danske sommer 2014 - en kortlægning

I denne rapport kortlægges danskernes solvaner i den danske sommer 2014 samt udviklingen i danskernes solvaner i perioden 2007-2014.
Læs hele artiklen...

07-07-2015: Rapport: Danskernes solvaner på solferie 2014 - en kortlægning

I denne rapport kortlægges danskernes solvaner, da de var på solferie i udlandet i 2014. Rapporten bygger på en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 2.047 danskere i alderen 15-64 år. Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført i september 2014 og er nationalt repræsentativ1 i forhold til køn, alder og region.
Læs hele artiklen...

10-04-2015: Rapport: Kaloriemærkning på kaffeautomater får brugerne til at fravælge fede drikke

Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse & Oplysning har samlet den nyeste videnskabelige litteratur om effekten af kaloriemærkning på menutavler på fastfoodsteder. Kaloriemærkning får kunderne til at købe færre kalorier og anses for effektiv i kampen mod overvægt og fedme. Rapporten er på engelsk og har titlen: "Menu Labelling is effective in reducing energy ordered and consumed"
Læs hele artiklen...

09-04-2015: Fra viden til handling i rehabiliteringsindsatsen i forbindelse med kræft - Rapport nr. 1/2015

Kræftens Bekæmpelse har konsulteret danske eksperter vedrørende den bedst tilgængelige viden om rehabilitering under og efter kræftbehandling. Denne rapport bygger på drøftelser i arbejdsgruppen, men er ikke nødvendigvis udtryk for konsensus i arbejdsgruppen. I denne rapport opsummeres den viden, de danske eksperter har stillet til rådighed med henblik på at kvalificere den rehabiliterende indsats i bl.a. kommunerne og understøtter Kræftens Bekæmpelses rådgivning på området. Rapporten henvender sig således til sundhedsprofessionelle og beslutningstagere inden for rehabilitering under og efter kræft.
Læs hele artiklen...

26-02-2015 Rapport: Navigatorprogram for kræftpatienter. En målrettet indsats til forbedring af kræftforløbet for socialt sårbare kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelses afdelinger Patientstøtte & Lokal indsats, Dokumentation & Kvalitet og Frivillig Indsats har offentliggjort en rapport om et toårigt projekt, hvor frivillige har fungeret som ”navigatorer” for socialt sårbare kræftpatienter igennem ca. seks måneder.
Læs hele artiklen...

15-12-2014: Rapport: Patientsikkerhed i kræftforløb. Analyse af utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase rapporteret af kræftpatienter og den primære sundhedssektor.

Denne rapport handler om patientsikkerhed blandt kræftramte rapporteret af henholdsvis kræftpatienter og af den primære sundhedssektor (personalet i hjemmeplejen, praktiserende læger og ambulancereddere). Hvornår det går galt, typen af sikkerhedssvigt og konsekvenserne heraf beskrives ud fra i alt 531 utilsigtede hændelser som er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase i perioden 2010-2013.
Læs hele artiklen...

12-11-2014: Rapport: Kaloriemærkning på menutavler får kunderne til at købe færre kalorier

Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse & Oplysning har samlet den nyeste videnskabelige litteratur om effekten af kaloriemærkning på menutavler på fastfoodsteder. Kaloriemærkning får kunderne til at købe færre kalorier og anses for effektiv i kampen mod overvægt og fedme. Rapporten er på engelsk og har titlen: "Menu Labelling is effective in reducing energy ordered and consumed"
Læs hele artiklen...

01-07-2014: Rapport om forventningerne til effekten af kaloriemærkning af fastfood i Danmark

Kræftens Bekæmpelses afdeling for Forebyggelse & Oplysning har offentliggjort en rapport, som er en litteraturgennemgang af effekten af kaloriemærkning af fastfood i USA og fire danske eksperters bud på effekten af lignende mærkning i Danmark. Rapporten er på engelsk og har titlen: "Implementing Menu Board Labelling in Denmark; Expert Perspectives"
Læs hele artiklen...

10-06-2014: Kræftpatienters sikkerhed i sundhedsvæsenet efter kræftbehandling

Denne rapport handler om patientsikkerheden i sundhedsvæsenets indsats over for kræftramte efter selve kræftbehandlingen, dvs. efter såkaldt primær behandling. Karakteren af sikkerhedssvigt blandt kræftramte og konsekvenserne heraf beskrives ud fra i alt 724 utilsigtede hændelser, som er rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.
Læs hele artiklen...

25-03-2014: Evaluering af skolers brug af sorghandleplaner

Antallet af skoler med en sorghandleplan er steget støt siden 1998, hvor OmSorg, Kræftens Bekæmpelse udgav hæftet: OmSorgshandleplan. Et idékatalog for skolens møde med børn i sorg. Denne rapport undersøger, hvordan skolerne bruger deres sorghandleplaner ved hjælp af bl.a. en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere og kvalitative interviews med lærere og ledere.
Læs hele artiklen...

24-03-2014: Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Patientens egen læge kan også have en rolle som støtte for patient og pårørende igennem et kræftforløb
Læs hele artiklen...

01-02-2014: Sundhedsfremme inden for KRAM-faktorerne ved brug af internet og mobiltelefoner

Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt?
Den teknologiske udvikling har betydet, at der nu findes mange digitale medier, som har til formål at understøtte livsstilsændringer. Der mangler imidlertid et overblik over tilgængelige digitale løsninger, og dermed er det vanskeligt at vurdere, hvilke digitale løsninger, der skal prioriteres i forhold til effekt og mulighed for implementering.
Denne rapport har til formål at skabe dette overblik.
Fokus for rapporten er computer- og mobilbaserede løsninger, så som apps til smartphones og tablets, som kan understøtte mennesker i livsstilsændringer i forhold til KRAM-faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion).
Læs hele rapporten

14-01-2014: Antropologisk undersøgelse: Hvordan holder du pause?

Antropologisk undersøgelse med mere end 100 (u)faglærte på en produktionsvirksomhed i hovedstadsområdet. Den afdækker, hvornår og hvordan de ansatte holder pause, og hvilken betydning de tillægger pauserne. Rapporten kommer desuden med anbefalinger rettet mod at fremme sundheden gennem en flerårig proces.
Læs hele artiklen...

05-08-2013: Pausekultur - Evaluering af projekt "Et godt liv med sunde pauser"

Denne rapport beskriver erfaringerne, der er indsamlet i forbindelse med sundheds- og trivselsprojektet ”Et godt liv med sunde pauser”, som blev gennemført for medarbejderne i rengøringsafdelingen i CPH Københavns Lufthavne (REN).
Læs hele artiklen...

17-04-2013: Rens luften på plejehjemmet (2013)

- Røgfri arbejdstid og beboernes rygning på tre plejecentre. Rapporten handler om at finde nye veje til at forene omsorg for de ældre på plejecentrene med et godt arbejdsmiljø for de ansatte. Formålet var at tage hul på dialogen på plejecentrene om, hvordan man kan reducere udsættelsen for tobaksrøg i arbejdsmiljøet.
Læs hele artiklen...

10-09-2012: Rygeforbud og rygemiljøer på efterskoler

- Effekt i forhold til elevers rygestart og rygereduktion Denne rapport undersøger udviklingen i rygevaner blandt 3.800 danske efterskoleelever i skoleåret 2010-2011. Omkring halvdelen af eleverne gik på en røgfri efterskole, den anden halvdel på en skole, hvor rygning var tilladt på skolens område. Rapporten sammenligner de to elevgruppers baggrund, deres oplevelser af skolernes rygemiljøer, overholdelse/brud på rygeregler samt elevernes udvikling i rygestatus fra starten til slutningen af et skoleår.
Læs hele artiklen...

19-06-2012: Kræftpatienters oplevelser i den palliative fase af sygdomsforløbet

Spørgeskemaundersøgelse,der belyser behov og oplevelser af indsatsen i forskellige sektorer for danske kræftpatienter i den sene palliative fase af deres sygdomsforløb. Resultaterne beskriver dermed oplevelserne hos en patientgruppe, som sjældent kommer til orde.
Læs hele artiklen...

20-03-2012: Unge og alkohol - en baggrundsrapport

I denne baggrundsrapport er der indsamlet viden om danske unges alkoholforbrug, sundhedskonsekvenser ved alkohol, trivsel og risiko, determinanter for unges alkoholadfærd samt eksisterende interventioner på alkoholområdet og disses effekter. Denne viden vil fungere som fundament for Kræftens Bekæmpelses videre arbejde med indsatser i forhold til unge og alkohol, således at fremtidige indsatser bygger på allerede eksisterende viden og erfaring. 2012
Læs hele artiklen...

30-01-2012: Rapport nr.1/2012 - Ældres syn på rygning og livskvalitet – Interviews

Tyve ældre mellem 63 – 83 år fortæller i denne rapport, hvilken betydning rygning og rygestop har for deres livskvalitet. Blandt de interviewede er både, ældre der ikke ryger, ældre som er stoppet med at ryge, og ældre der fortsat ryger.
Læs hele artiklen...

19-12-2011: Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling

Denne undersøgelse sætter fokus på behov og oplevelser hos mennesker, som nyligt har fået en kræftsygdom og har overstået deres primære behandling.
Læs hele artiklen...

25-11-2011: Børn som pårørende på hospitaler

Rapporten behandler og diskuterer de dilemmaer, som sundhedspersonale oftest møder når børn er pårørende på hospitaler.
Læs hele artiklen...

26-08-2011: Kræftpatienters anmeldelse af skader til Patientforsikringen

Rapporten indeholder en analyse af anmeldelser og afgørelser i Patientforsikringens sager om kræftpatienters behandlingsforløb over en 10-årig periode.
Læs hele artiklen...

23-12-2010: Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - en sammenfatning af tre projekter

En sammenskrivning af følgende tre projekter: Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen – en analyse afhændelsesrapporter fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase Patientsikkerhed i kræftbehandlingen – en journalgennemgang med Global Trigger Tool
Læs hele artiklen...

05-11-2010: Strategisk oplæg om kræftrehabilitering

Alt for mange kræftpatienter får ikke den rehabilitering, de har brug for til at komme videre i livet efter endt behandling. Kræftens Bekæmpelse har opstillet en række krav til bedre kræftrehabilitering. Det er blandt andet dem, man kan læse om i oplægget.
Læs hele artiklen...

20-10-2010: Undersøgelse af genoptræningsplanerfor kræftpatienter

Kræftens Bekæmpelse har gennemført en undersøgelse af genoptræningen af kræftpatienter efter udskrivelse fra sygehus i 2007 og 2008.
Læs hele artiklen...

08-07-2010: Kortlægning af risikoen for kræft (1970-2003) blandt ansatte i Danmark

Rapporterne er dele af en større undersøgelse, der kortlægger kræftrisikoen blandt ansatte i forskellige erhverv i Danmark. Undersøgelsen omfatter mere end en halv million lønmodtagere, som i perioden 1970-2003 fik konstateret kræft.
Læs hele artiklen...

13-07-2010: Rapport om tilbud om rygeafvænning til kræftpatienter. Erfaringer med en ny metode

Rapporten beskriver Kræftens Bekæmpelses pilotprojekt med en ny metode til rygeafvænning for kræftpatienter og erfaringerne fra projektet.
Læs hele artiklen...

13-07-2010: Rapport om Rygestop til kræftpatienter. Et litteraturstudie af effekt og metoder

Sammenfattende rapport, der viser rygeophørets positive betydning for kræftpatienters behandling, prognose og livskvalitet samt gennemgår forskellige interventionsformer.
Læs hele artiklen...

07-06-2010: Rapport nr. 5/2010: Kræftpatienters rapportering af utilsigtede hændelser

Denne rapport har til formål at belyse værdien af et system for til brug for rapportering af utilsigtede hændelser for kræftpatienter og deres pårørende. Den beskriver baggrund, formål og resultater af et pilotprojekt, som Kvalitetsenheden i Kræftens Bekæmpelse gennemførte i 2009.
Læs hele artiklen...

15-04-2010: Rapport nr. 4/2010: Regional kemoterapi

Rapport fra Det Nordiske Cochrane Center for Kræftens Bekæmpelse med en gennemgang af litteraturen om regional kemoterapi
Læs hele artiklen...

07-04-2010: Rapport nr. 3/2010: Patientsikkerhed i kræftbehandlingen - journalgennemgang med Global Trigger Tool

Rapport om patientskader ved kræftbehandling på hospital med udgangspunkt i en gennemgang af patientjournaler ved hjælp af redskabet Global Trigger Tool.
Læs hele artiklen...

07-04-2010: Rapport nr. 2/2010: Utilsigtede hændelser i kræftbehandlingen - en analyse af hændelsesrapporter fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD)

Rapport om utilsigtede hændelser i kræftbehandling baseret på sundhedspersonalets rapportering til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.
Læs hele artiklen...

08-03-2010: Rapport nr. 1/2010 - Støjprojekt i Allerød Kommune - Proces, erfaringer og inspiration

På grundlag af erfaringerne fra et samarbejde med Allerød Kommune har Kræftens Bekæmpelse udviklet Allerødmodellen – en model for sundheds- og trivselsinterventioner på arbejdspladser.
Læs hele artiklen...

09-11-2009: Rapport nr. 7/2009 - Tilgængelighed af koldt drikkevand i idrætscentre

En undersøgelse af tilgængelighedens betydning for væskeindtaget blandt idrætsaktive børn og unge
Læs hele artiklen...

09-09-2009: Rapport nr. 6/2009 - Kontrolforløb i kræftpatientens perspektiv

Rapport om nytten af kontrolforløb set fra kræftpatientens perspektiv.
Læs hele artiklen...

07-06-2009: Rapport nr. 5/2009 - Dagplejeren som sundhedsformidler

Erfaringerne fra et samarbejdsprojekt mellem Allerød Kommunes dagpleje og Kræftens Bekæmpelse viser, at dagplejerne gerne vil være sundhedsformidlere og rollemodeller – også når det handler om passiv rygning - hvis der tages udgangspunkt i en dialog om dagplejernes egne holdninger, viden og adfærd og hvis dagplejerne klædes ordentligt på med viden og materialer om emnet.
Læs hele artiklen...

28-05-2009: Rapport nr. 4/2009 - Danske kræftpatienters behandling i Frankfurt

En spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter ogpårørendes erfaringer og oplevelser
Læs hele artiklen...

18-03-2009: Rapport nr. 3/2009 - Danske kræftpatienters behandlling i Kina

En undersøgelse af en gruppe kræftpatienters behandling i Kina i perioden 2006-2008 samt en spørgeskemaundersøgelse vedrørende patienter og pårørendes erfaringer og oplevelser.
Læs hele artiklen...

09-03-2009: Rapport nr. 2/2009 - Passiv rygning i privatsfæren

Kulturanalyse af interviews med 20 personer om deres syn på og håndtering af passiv rygning i privatsfæren.
Læs hele artiklen...

03-02-2009: Rapport nr. 1/2009 Spisekultur og arbejdspladser

En analyse af spisekultur og -vaner i en daginstitution
Læs hele artiklen...

01-02-2009: Brug af digitale medier til sundhedsfremme

Kan de digitale medier bruges til sundhedsfremmende aktiviteter, og har det en effekt? Det spørgsmål stilles ofte, og denne rapport skal gerne svare på det. Derudover skal rapporten give os idéer til, hvilke former for interventioner og hvilke sundhedsfaktorer der er relevante at inddrage i brugen af digitale medier. Rapporten er en samlet oversigt over 53 studier og 7 reviews, hvor digitale medier har været anvendt i forbindelse med sundhedsfremmende tiltag. 2009
Læs hele artiklen...

01-01-2009: Partikler fra tobaksrøg

Hvor skadelige er røgpartiklerne fra tobakken, hvor bliver partiklerne af, hvor længe de vil kunne findes i et givent rum, og kan de fjernes. Hvor meget ved man egentligt, og hvor meget er videnskabeligt dokumenteret?Vi har lavet et litteraturstudie i de videnskabelige artikelarkiver for at afdække, hvad der findes af viden om røgpartiklerne fra rygningen af tobak i forhold til deres bevægelse i rummet og afsætning og transport i kroppen. 2009
Læs hele artiklen...

21-10-2008: Sundhedsfremme og støj i Allerøds daginstitutioner - Rapport nr. 4/2008

Rapporten samler erfaringerne fra et pilotprojekt i Allerød Kommune. Interventionsstudie i fire daginstitutioner i Allerød.
Læs hele artiklen...

02-10-2012: Kræftrådgivninger i det 21. århundrede - Rapport nr. 3/2008

I Kræftens Bekæmpelses fremtidige rådgivningskoncept indgår arkitektur og fysiske rammer som et væsentligt element for at sikre kræftpatienter og deres familiers optimale betingelser. I øjeblikket er Kræftens Bekæmpelse i gang med at opføre syv nye rådgivninger, der bygger på dette koncept. Projektet kaldes Livsrum. Denne rapport var starten på dette projekt.
Læs hele artiklen...

22-04-2008: Omgivelsernes betydning for børns fysiske aktivitet - Evalueringsrapport for Unge og PlaySpots - Rapport nr. 2/2008

Unge og PlaySpots er et projekt om, hvad unge oplever som hæmmende og fremmende for deres fysiske aktivitet i deres skole- og lokalmiljø. Projektet er et undervisningskoncept, og i forbindelse med GetMoving kampagnen 2007 var projektet desuden tilføjet en undersøgelsesdel. Evalueringen af projektet som undervisningskoncept og resultaterne af undersøgelsen præsenteres i denne rapport.
Læs hele artiklen...

29-05-2008: Frugtkvarter – evaluering af et landsdækkende skolefrugtprojekt. Rapport nr. 1/2008

I 2007 bevilgede Fødevareministeriet 7,5 millioner kroner til gratis frugt for alle eleverne i to måneder på 234 danske skoler. Projektets formål var at inspirere skolerne til at etablere permanente forældrebetalte skolefrugtordninger. Rapporten præsenterer kvalitative og kvantitative data fra de 234 deltagende skoler om holdninger, forankring og videreførelsen af Frugtkvarter.
Læs hele artiklen...

01-01-2008: Vandpibekulturen blandt danske teenagere

Rapporten opstiller anbefalinger til en national kommunikationsindsats over for danske teenagere (13-16 år) og deres forældre om skadelighed og vanedannelse ved vandpiberygning og giver med sine analyser en dybere forståelse af vandpibens brug og betydning blandt danske teenagere samt ikke mindst nogle bud på vandpiberygningens pludselige popularitet blandt helt unge danskere. I den sammenhæng anvendes talmateriale om vandpiberygningens udbredelse i Danmark, en undersøgelse af vandpibetobakkens tilgængelighed på det danske marked, et antropologisk studie af vandpibekulturen i Mellemøsten samt en kvalitativ analyse af danske teenageres vandpiberygning. 2008
Læs hele artiklen...

17-12-2007: Frivillighed og kræft - hvad ved vi? - Rapport nr. 7/2007

Rapporten samler op på egne og andre organisationers erfaringer med frivillige, deres arbejde og befolkningens opbakning til det frivillige arbejde
Læs hele artiklen...

24-11-2006: Risiko for rygestart blandt efterskoleelever - Rapport nr. 10/2006

Rapporten fortæller om 2.200 efterskoleelevers generelle rygeadfærd ved skolestart samt risiko for rygestart i løbet af et skoleår.
Læs hele artiklen...

29-01-2007: Mellem måltiderne – en kulturanalyse af mellemmåltider på kontorarbejdspladser. Rapport nr. 09/2006

Rapporten giver ved hjælp af et kulturelt perspektiv 'tætte' beskrivelser af alt det, vi spiser mellem måltiderne, mens vi er på arbejde
Læs hele artiklen...

30-10-2006: Kræft i Danmark - en opslagsbog. Rapport nr. 08/2006

En samlet præsentation af de fleste kræftsygdomme i Danmark. Statistiske data om sygdommenes udbredelse samt korte beskrivelser af sagsforhold, diagnose og behandling.
Læs hele artiklen...

29-01-2007: Røgfri arbejdspladser - viden og erfaringer fra brøndby kommune. Rapport nr 07/2006

Rapporten samler erfaringer fra røgfrie arbejdspladser, herunder Brøndby Kommune, der indførte indendørs rygeforbud på kommunens arbejdspladser 1. januar 2005.
Læs hele artiklen...

01-03-2007: Tilsætningsstoffer i cigaretter

I rapporten er de 249 tilsætningstoffer som House of Prince anvender i deres tobak analyseseret ud fra den viden der er i den videnskabelige litteratur. Flere af stofferne øger afhængigheden, og mistænkes for at give kræft go andre alvorlige sygdomme.Der findes ingen regler for hvilke stoffer industrien må tilsætte cigaretterne. Det brug for lovgivning samt uvildig forskning.Rapporten indeholder en gennemgang af tilsætningsstoffernes opbygning og funktion, samt en opgørelse af det enkelte stofs skadevirkninger. Der er en opsummering af skadevirkningerne, samt en konklusion med anbefalinger. 424 sider. 2007
Læs hele artiklen...

01-02-2007: Hvordan forebygges børns og unges rygestart

Rapporten gennemgår den videnskabelige litteratur om årsager til rygestart og effekten af rygeforebyggelse i grundskolen. På baggrund af resultaterne fra europæiske forebyggelsesprogrammer giver rapporten nogle overordnede anbefalinger til planlæggere, politikere og andre ansvarlige for rygeforebyggende indsatser i stat og kommuner. Rapporten konkluderer, at effektiv forebyggelse kræver en flerstrenget indsats på flere niveauer. 2007
Læs hele artiklen...

23-10-2006: Trivsel, sundhed og sundhedsvaner blandt 16-20-årige i Danmark- Rapport nr. 05/2006

Temarapporten søger at indkredse begrebet "trivsel" og at belyse relevansen af at inddrage "trivsel" i arbejdet med sundhedsfremme for unge.
Læs hele artiklen...

14-06-2006: Kræftpatienters brug af alternativ behandling- Rapport nr. 04/2006

Interview med 250 brugere af Kræftens Bekæmpelses telefonrådgivning Kræftlinien.
Læs hele artiklen...

21-08-2006: Kræftpatientens verden- Rapport nr. 03/2006

En omfattende empirisk undersøgelse af, hvad det vil sige at have kræft, og hvilke behov patienten har. Dels interviews med en stor gruppe behandlere og patienter, dels 1518 patienters besvarelse af spørgsmål om de forskellige faser i deres sygdom.
Læs hele artiklen...

02-10-2012: Det Gode Hospice i Danmark- Rapport nr. 02/2006

Programmet udpeger otte fokusområder, der er væsentlige at fokusere på, for at skabe de bedst mulige rammer for patienter, pårørende, frivillige og de ansatte ved hospicer i Danmark.
Læs hele artiklen...

08-02-2006: Psykocial støtte til familier med en forælder med kræft - Rapport nr. 01/2006

Rapport fra et projekt med det formål at etablere og videreudvikle en model for et familierådgivningstilbud, som sigter på at afhjælpe børns manglende trivsel som følge af en forælders kræftsygdom.
Læs hele artiklen...

01-06-2006: Digitale medier og rygestop

Denne rapport opsamler udviklingen og evalieringen af det digitale rygestopprogram xhale.dk. Programmet fungerer i dag som et permanent, nationalt tilbud til alle unge mellem 15 og 25 år, som ønsker hjælp til rygestop. 2006
Læs hele artiklen...

01-04-2006: Rygningens skadevirkninger hos unge

Tobaksskadevirkninger beskrives oftest ud fra, hvad der er synligt blandt voksne. Denne rapport tager udgangspunkt i de unge og beskriver de skadevirkninger, der opstår nu og her, samt konsekvenserne på længere sigt. 2006
Læs hele artiklen...

01-03-2006: Vandpiberygning

Uanset, hvilken tobaksform man ryger, er det skadeligt at få røg ned i lungerne. I rapporten gennemgås videnskabelige artikler, debatten i medierne belyses og egne undersøgelser præsenteres.
Læs hele artiklen...

01-02-2006: Sundhedsfremme for ansatte

Formålet med projektet, der beskrives, er at skabe et grundlag for arbejdet med sundhedsfremme på uddannelsesinstitutioner i Danmark. Ud fra en sundhedsfremmende indsats på Frederiksberg Seminarium opstilles en vejledning.
Læs hele artiklen...

01-01-2006: Cigaretafhængighed og unge

Der er ikke skrevet meget om unge og cigaretafhængighed. I rapporten samles derfor, hvad der vides om unges afhængighed af cigaretter. Gennem et litteraturstudie identificeres en række afgørende forskelle på unge og voksnes cigaretafhængighed.
Læs hele artiklen...

29-01-2007: Rygeafvænning i almen praksis - Rapport nr. 03/2005

Rapporten beskriver resultaterne fra et pilotprojekt, hvor praktiserende læger kunne henvise rygende patienter til rygestopinstruktører (sygeplejersker og sekretærer) i selve praksis.
Læs hele artiklen...

23-11-2006: Interviewundersøgelse af kræftpatienters erfaring med second opinion ordningen - Rapport nr. 00/2005

Rapporten illustrerer nogle af problemfelterne ved den nuværende udformning af Second opinion ordningen.
Læs hele artiklen...

01-02-2005: Røgpolitik og rygevaner

Det er forskelligt, hvilken røgpolitik ungdomsuddannelserne har. Formålet med rapporten er at undersøge sammenhængen mellem røgpolitikker på ungdomsuddannelser i Danmark og prævalensen af rygere blandt ansatte og elever. I rapporten præsenteres en række resultater fra et data- og litteraturstudie. Der ses blandt andet på sammenhængen mellem røgpolitik og rygevaner.
Læs hele artiklen...

 

Fakta om kræft

Hvordan og hvorfor opstår kræft? Hvor mange har kræft?

Fakta om kræft


Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling ved de forskellige kræftsygdomme:

Kræftsygdomme


Rettigheder

Økonomisk hjælp og hjælp i hjemmet.

Rettigheder