Gå til sygdomsliste

Lægefaglige udtalelser

Kræftens Bekæmpelse arbejder for at sikre kræftpatienters juridiske rettigheder. Her kan du finde information om betingelserne for forlængelse af sygedagpenge, som skal gøre det lettere at udfylde lægefaglige udtalelser.

Læge og patient udfylder papirer sammen

For lidt kendskab til lovgivning
Kræftens Bekæmpelse bliver ofte gjort bekendt med kræftpatienter, der får stoppet deres sygedagpenge under deres kræftbehandling eller kræftpatienter, der med overvejende sandsynlighed vil være i stand til at genoptage deres arbejde inden for 134 uger, men alligevel får stoppet deres sygepenge.

Årsagen hertil kan naturligvis være, at kræftpatienterne ikke opfylder lovens betingelser. Det er dog Kræftens Bekæmpelses erfaring, at årsagen i mange tilfælde er, at lægerne har for lidt kendskab til den lovgivning, som deres oplysninger skal anvendes i henhold til, og at kommunerne ofte anlægger en fortolkning af lægens oplysninger, der ikke kommer patienterne til gunst. 

Patienter får stoppet sygedagpenge
Når læger udfylder blanket LÆ 285 til brug for kommunernes vurdering af om sygedagpenge kan forlænges, er det vigtigt, at de har kendskab til de bestemmelser, som oplysningerne skal bruges til. I modsat fald kan lægelig tilbageholdenhed give økonomisk bagslag og medføre, at syge mennesker får stoppet sygedagpenge.

Et tænkt eksempel fra det virkelige liv

De halve oplysninger
Der er frit slag for fortolkning fra kommunernes side, når lægen eksempelvis oplyser, "at patienten, der fortsat er i behandling, har svære senfølger heraf, og at halvdelen af kræftpatienter oplever, at disse senfølger er væk i løbet af et par år, mens den anden halvdel oplever, at de er varige."

Hvis kommunen fortolker ovenstående i retning af, at patienten formentlig ikke slipper for senfølgerne, så vil kommunen måske lægge til grund, at patienten ikke vil kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger.

Lægen har ønsket at udvise en vis tilbageholdenhed for ikke at stille patienten en bedring i udsigt, som måske ikke indtræffer. Men ved at udvise en sådan tilbageholdenhed kan lægens hensyn til patientens mulige skuffede forventninger betyde, at kommunen lukker for sygedagpenge.

De fyldestgørende oplysninger
Den gode kommunale sagsbehandler vil gå tilbage til lægen og bede vedkommende om at kvalificere sit svar i forhold til den konkrete patient. Lægen bør afkræves en vurdering af, hvordan chancerne er for, at netop denne patient vil være i stand til at genoptage arbejdet om 134 uger på baggrund af den konkrete diagnose, alder, behandling og senfølger.

134 uger er 2½ år. På den tid kan mange ting blive bedre, og hvis lægen skønner, at det er overvejende sandsynligt, at patientens senfølger er forsvundet eller formindsket i sådan en grad, at vedkommende kan arbejde – ikke nødvendigvis på fuld tid – så bør lægen oplyse dette. Og så bør patientens sygedagpenge forlænges.

Men hvis lægen ikke kender til de bestemmelser og dermed de betingelser, som hans oplysninger skal bruges til, så er der en stor risiko for, at oplysningerne er mangelfulde.

Lægens ord er lægens ord
Oplysningerne på siden her skal ikke tages til indtægt for, at lægerne skal lægges ord i munden af patienten eller af Kræftens Bekæmpelse. Men hvis lægerne havde dybere kendskab til loven, ville oplysningerne være mere fyldestgørende og dermed medvirkende til, at kommunen kan træffe den materielt rigtige afgørelse.

LÆ 285
Blanket LÆ 285 har til hensigt at hjælpe lægerne med at afgive de relevante oplysninger for en sygedagspengesag. Idéen er god, men udførelsen lader noget tilbage at ønske. Det bør i sig selv give anledning til en revision, at blanketten er udfærdiget før den seneste store reform, der medførte en del ændringer af betingelserne for sygedagpengeforlængelse.

Dertil kommer, at et optryk af sygedagpengelovens § 27 på bagsiden af blanketten formentlig ville være et væsentlig bidrag til lægernes kendskab til den lov, som deres oplysninger skal bruges i henhold til. Indtil der måtte komme sådanne ændringer i blanketten, kan nedenstående optryk af bestemmelsen måske være en hjælp.

§ 27

Kommunen træffer afgørelse om at forlænge sygedagpengeperioden for personer, der er omfattet af revurderingstidspunktet i § 27, når:

  1. det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked.
  2. det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger.
  3. den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet.
  4. kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet, med henblik på at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension.
  5. en læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom.
  6. der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller.
  7. der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, 1. pkt., i lov om social pension, eller når kommunen har vurderet, at det er helt åbenbart, at en persons arbejdsevne ikke kan forbedres og sagen derfor ikke skal forelægges rehabiliteringsteamet, jf. § 18, stk. 2, 2. pkt., i lov om social pension.

Den rehabiliterende indsats
Kræftens Bekæmpelse har samlet viden om senfølgerne efter kræft og lavet et overblik over den rehabiliterende indsats på kræftområdet i Danmark.

Den rehabiliterende indsats