Gå til sygdomsliste

KBVU - Oversigt over bevillinger givet i 2008

Projektbevillinger 2008 Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har uddelt ca. 71,6 mio. kr. fordelt på 65 forskningsprojekter i 2008.

Grundforskning

Udredning af risikoen for udvikling af splejsningsrelateret sekundær sygdom som følge af topoisomerase i rettet kemoterapi.
Cand.scient. Félicie Faucon Andersen
Molekylærbiol. Inst., Aarhus Universitet
Bevilget for 2009-2011: 1.599.000 kr.

Farmakologisk intervention med proteolytiske enzymsystemer i dyre-tumormodeller.
Lektor, dr.scient. Peter André Andreasen
Molekylærbiol. Inst., Aarhus Universitet
Bevilget for 2009-2010: 1.500.000 kr.

Cancer invasion gennem extracellulære matrix-barrierer: Collagenolytiske mekanismer og terapeutisk intervention i muse cancermodeller.
Dr.scient., ph.d. Niels Behrendt
Finsenlaboratoriet, Københavns Biocenter
Bevilget for 2009-2011: 1.650.000 kr.

Rolle af usædvanlig stor aktivitet af Rho GTPaser i leukæmi forårsaget af MLL-AF9 onkogen.
Professor, ph.d. Cord Brakebusch
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009-2011: 1.898.700 kr.

Primære cilier og udvikling af kræft i æggestokkene hos kvinder.
Lektor, ph.d. Søren Tvorup Christensen
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2009: 700.000 kr.

microRNAer som regulatorer af normal og malign granulopoiese.
Cand.scient., ph.d. Jack Cowland
Granulocytlaboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2009-2010: 1.136.400 kr.

Signalering via stamcellefaktor i normale og maligne melanocytter: KIT som en "dependence-receptor".
Cand.scient. Christina Dahl
Afd. for Cancergenetik, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009-2010: 1.125.800 kr.

Translationskontrol af Twist1 som en mulig cancerterapi.
Lektor, dr.rer.nat. Ernst-Martin Füchtbauer
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi, Aarhus Universitet
Bevilget for 2009-2011: 654.000 kr.

GAGE cancer/testis antigeners påvirkning af mikrotubuli og deres rolle i cancerudvikling.
Cand.scient. Morten Frier Gjerstorff
Medicinsk Bioteknologisk Center, Syddansk Universitet - Odense
Bevilget for 2009-2010: 230.000 kr.

Histone Metabolisme & Checkpoint Kontrol - Betydningen for Epigenetisk Stabilitet.
Lektor, cand.scient., ph.d. Anja Groth
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009-2011: 2.250.000 kr.

S100A4(Mts1) proteinets funktionelle rolle i tumor stroma interaktion.
Cand.scient. Birgitte Grum-Schwensen
Afd. f. Mol. Kræftbiol., Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009: 565.700 kr.

Cellulær senescens medieret af p14ARF som reaktion på mitokondriel dysfunktion: Molekylære mekanismer og betydning som anti-cancer barriere.
Prof., cand.scient., ph.d. Per Guldberg
Afd. for Cancergenetik, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009-2010: 1.100.000 kr.

Inhibitor of Apoptosis proteiners regulering af ubikvitin-medieret overlevelsessignalering i kræft.
Cand.scient., ph.d. Mads Gyrd-Hansen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009: 300.000 kr.

Generelle aspekter af interferon signalering med hovedvægt på strukturbestemmelse af interferon lambda receptorkomplekset.
Ph.d. studerende Ole Jensen Hamming
Center for Structural Biology, Aarhus Universitet
Bevilget for 2009-2010: 836.400 kr.

Onkogen signalering gennem en epigenetisk fosforylerings "switch" og betydningen i kræft.
Lektor, ph.d. Klaus H. Hansen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009-2010: 660.000 kr.

Interferon Lambda i kræftudvikling og kroniske virus infektioner.
Lektor, cand.scient., ph.d. Rune Hartmann
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi, Aarhus Universitet
Bevilget for 2009-2010: 907.600 kr.

Funktionel karakterisering af histon demethylasers rolle i udviklingen af kræft.
Professor, ph.d., direktør Kristian Helin
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009-2011: 6.000.000 kr.

Det nukleære RNA exosomes rolle i cancerudvikling og terapi.
Lektor, cand.scient., ph.d. Torben Heick Jensen
Inst. for Molekylær og Strukturel Biologi, Aarhus Universitet
Bevilget for 2009: 582.900 kr.

SET8´s rolle og regulering i DNA skade responset.
Cand.scient. Stine Jørgensen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009: 462.900 kr.

Analyse af nyfundne potentielle behandlingsmål i oncogen induceret celleforandring og kræft.
Docent, ph.d., D.Sc. Tuula Anneli Kallunki
Apoptoselab., Inst. f. Biol. Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009-2010: 1.200.000 kr.

Combretastatin, et nyt vaskulært targeteret stof; Karakteristik af dets vasokontraherende virkning.
Adjunkt, cand.med., ph.d. Britt Elmedal Laursen
Farmakologisk Institut, Aarhus Universitet
Bevilget for 2009: 79.000 kr.

BRCA2 brystkræftgenets regulering af homolog rekombination.
Ph.d. Michael Lisby
Biologisk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2009-2010: 270.100 kr.

miR-10´s rolle i cancer.
Lektor, ph.d. Anders H. Lund
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009-2011: 2.250.000 kr.

Multiple roller af matrix-nedbrydende proteaser i inflammations-medieret mave-tarm kræft.
Cand.scient. Leif R. Lund
Finsenlaboratoriet, Københavns Biocenter
Bevilget for 2009-2010: 1.400.000 kr.

Systematisk identifikation af nye cancer gener via targeteret funktionel genom analyse.
Professor, ph.d. Jan Mollenhauer
Medicinsk Bioteknologisk Center, Syddansk Universitet – Odense
Bevilget for 2009: 800.000 kr.

Analyse af mekanismen bag ektopisk selvfornyelse i myeloide leukemi-initierende celler.
Professor, cand.scient., ph.d. Claus Nerlov
Finsenlaboratoriet, Københavns Biocenter
Bevilget for 2009: 855.500 kr.

Tumor-mikromiljø undersøgt med magnetisk resonans-billeddannelse.
Cand.scient.med., ph.d. Thomas Nielsen
Afd. f. Eksperimentel Klinisk Onkologi, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009-2010: 1.247.800 kr.

Design og Syntese af Kulhydrat Konjugerede Kræftvacciner.
Cand.scient. kemi., ph.d. Lars Ulrik Rubæk Nordstrøm
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, Sloan-Kettering Institute, USA
Bevilget for 2009: 483.000 kr.

Udvikling af en terapeutisk vaccine mod progressiv renal celle carcinom.
Adjunkt, cand.med., ph.d. Anders Elm Pedersen
Inst. f. International Sundhed, Immunol. og Mikrobiol., Københavns Universitet
Bevilget for 2009-2010: 800.000 kr.

Murin leukæmivirus-baserede onkogenesemodeller.
Professor, cand.scient., ph.d. Finn Skou Pedersen
Molekylærbiol. Inst., Aarhus Universitet
Bevilget for 2009-2010: 1.200.000 kr.

Analyse af NEK11 kinasens rolle for cellers forsvar mod DNA skade.
Lektor, cand.scient., ph.d. Claus Storgaard Sørensen
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009-2011: 1.838.700 kr.

Funktionel karakterisering af Erg onkogenet i en knockout musemodel.
Dr.med. Kim Theilgaard-Mönch
Biotech Research & Innovation Centre (BRIC)
Bevilget for 2009-2010: 1.375.800 kr.

Hvorledes reguleres det tumor-specifikke CD8+ T-cellesvar ved terapeutisk vaccination med virale vektorer?
Professor, dr.med. Allan Randrup Thomsen
Inst. f. Int. Sundhed, Immunol. og Mikrobiol., Københavns Universitet
Bevilget for 2009-2010: 998.200 kr.

Endocytotisk nedregulering af ErbB receptorer i cancer.
Professor, dr.med., ph.d. (scient.) Bo van Deurs og cand. scient., ph. d. Michael Vibo Grandal
Inst. for Cellulær og Molekylær Medicin, Københavns Universitet
Bevilget for 2009-2011: 1.500.000 kr.

Identifikation af det onkogene element, som kodes af det prostatatumor-inducerende gen, PTI-1.
Ph.d. studerende Louise Dyhrman Dahl
Molekylærbiol. Inst., Aarhus Universitet
Bevilget for 2009: 87.800 kr.

Grundforskning og klinisk forskning

Udvikling af en innovativ og individualiseret behandlings-strategi til patienter med metastatisk tyk- eller endetarmskræft.
Professor, dr.med. Nils Brünner
Inst. for Veterinær Patobiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Bevilget for 2009: 600.000 kr.

Translationsforskning i maligne myeloide lidelser - et multidisciplinært program til afsøgning af den leukæmiske stamcelle.
Professor, overlæge, dr.med. Peter Hokland
Hæmatol. Afd., Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009-2011: 900.000 kr.

Testis cancer: behandlingsresultater, risiko for anden primær kræft og anden primær germinalcellekræft - en populationsbaseret kohorteundersøgelse.
Overlæge, dr.med., ph.d. Christoffer Johansen
Psykosocial Kræftforskning, Inst. f. Epidemiol. Kræftforskn., Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2010-2011: 1.000.000 kr.

Betydningen af ErbB styret vækst af antiøstrogenresistent brystkræft og identifikation af nye behandlingsmuligheder.
Dr.scient., ph.d. Anne E. Lykkesfeldt
Afd. f. Brystkræft, Inst. f. Biol. Kræftforskn., Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009-2011: 1.800.000 kr.

Betydningen af afvigende regulering af kimcelleproliferation af patogenesen ved to typer seminomer i testis.
Dr.med., ph.d. Ewa Rajpert-De Meyts
Afd. for Vækst og Reproduktion, Rigshospitalet
Bevilget for 2009-2011: 1.800.000 kr.

Targetering af den tumor associerede protease ADAM12.
Professor, dr.med. Ulla M. Wewer og Professor, ph. d. John Couchman
Biomedicinsk Institut, Københavns Universitet
Bevilget for 2009-2011: 2.250.000 kr.

Grundforskning, klinisk forskning og epidemiologisk forskning

Årsager til Opståen af Sekundær og De Novo Akut Myeloid Leukæmi.
Overlæge, dr.med., ph.d. Jan Maxwell Nørgaard
Cancercytogenetisk Lab., Hæmatologisk Afd., Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009-2010: 1.870.600 kr.

Klinisk forskning

Partikelterapi - Dosimetrisk og Radiobiologisk Optimering.
Cand.scient., ph.d. Niels Bassler
Onkologisk Afd., Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009-2011: 1.721.700 kr.

Højrisiko grupper for pankreas cancer. Hereditær pancreatitis og familiær pankreas cancer.
Professor, overlæge, dr. med. Ove B. Schaffalitzky de Muckadell
Med. Gastroenterologisk Afd., Odense Universitetshospital
Bevilget for 2009: 600.000 kr.

Klarlægning af hvilke østrogenreceptor-positive brystkræftpatienter der vil respondere på endokrin behandling ved hjælp af en ny fokuseret genprofil metode.
Professor, dr.med., ph.d. Henrik J.Ditzel
Medicinsk Bioteknologisk Center, Syddansk Universitet - Odense
Bevilget for 2009-2010: 1.446.100 kr.

Måling af IGF-II relaterede proteiner i serum fra patienter med hepatocellulært carcinom.
Overlæge, lektor, dr.med., ph.d. Jan Frystyk
Medicinsk afd. M., Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009-2010: 625.000 kr.

Undersøgelse af protein kinase CK2s rolle i udviklingen af kræft i bugspytkirtlen og i dennes resistens mod kemoterapi.
Lektor, M.Sc., ph.d. Barbara Guerra
Inst. f. Biokemi og Mol. Biol., Syddansk Universitet – Odense
Bevilget for 2009-2011: 1.500.000 kr.

Identificering og håndtering af bivirkninger til kombineret strålebehandling og kemoterapi med fokus på kvalme og opkastning.
Professor, overlæge, dr.med. Jørn Herrstedt
Onkologisk Afd., Odense Universitetshospital
Bevilget for 2009 og 2011: 675.775 kr.

Tidlig påvisning af primær leverkræft med PET/CT efter injektion af 18F-mærket galaktose-analog.
Overlæge, dr.med. Susanne Keiding
Med. Afd. og PET-Centret, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009: 600.000 kr.

Molekylær billeddannelse til ikke-invasiv tumorkarakterstik og skræddersyet kræftbehandling: Translationelle studier af hypoxi og angiogenese i neuroendokrine tumorer.
Professor, overlæge, dr.med., ph.d. Andreas Kjær
Cluster for Mol. Imaging, Københavns Universitet & Klinik for Klin. Fysiol., Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet
Bevilget for 2009-2010: 1.200.000 kr.

HMGB1´s rolle ved allogen hæmatopoietisk celle transplantation.
Cand.med. Brian Thomas Kornblit
Allo-HCT laboratoriet, Rigshospitalet
Bevilget for 2009-2011: 1.254.600 kr.

TIMP-1 i gliomer: prognostisk og terapeutisk potentiale?
Cand.med., ph.d. Bjarne Winther Kristensen
Afd. for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2009: 500.000 kr.

Hvilke lungekræftpatienter skal behandles med medicin rettet mod EGF receptoren. PET studier med 11C-Tarceva og analyse af EGF systemet.
MD, M.Sc., ph.d. Ashfaque Memon
Klinisk Biokemisk Afd., Aarhus Sygehus
Bevilget for 2009: 80.000 kr.

Anvendelse af endoskopisk sonoelastografi ved øvre gastrointestinal cancer.
Lektor, overlæge, ph.d. Michael Bau Mortensen
Kirurgisk Afd., Odense Universitetshospital
Bevilget for 2009: 492.900 kr.

Prognostiske og prædiktive faktorer hos patienter med pancreascancer.
Overlæge, lektor, ph.d. Per Pfeiffer
Onkologisk Afd., Odense Universitetshospital
Bevilget for 2009-2010: 925.800 kr.

Tissue microarray studium af signaleringsveje, mikromiljø og immunresponsets betydning for klinisk udkomme ved melanom.
Overlæge, dr.med. Torben Steiniche
Patologisk Institut, Vejle Sygehus
Bevilget for 2009: 235.365 kr.

Kloning af T-celle receptorer med anti-tumor aktivitet.
Stud.scient. Rikke Bæk Sørensen
Center for Cancer ImmunTerapi (CCIT), Hæmatol. Afd., Herlev Hospital
Bevilget for 2009-2011: 1.254.600 kr.

Identifikation af kausale brystkræft metastase gener - funktionel genomanalyse af klinisk materiale.
Cand.scient., ph. d. Mads Thomassen
Afd. for Biokemi, Farmakologi og Genetik, Odense Universitetshospital
Bevilget for 2009-2010: 1.000.000 kr.

Studier af spontane og behandlings-inducerede T-celle responser i kræftpatienter.
Cand.scient., ph.d. Per thor Straten
Center for Cancer ImmunTerapi (CCIT), Hæmatol. Afd., Herlev Hospital
Bevilget for 2009-2011: 1.800.000 kr.

Klinisk og epidemiologisk forskning

Effekten af adjuverende kemoterapi hos patienter med colon cancer på baggrund af Hereditær Non-Polyposis Colorektal Cancer.
Overlæge, cand.med., ph.d. Inge Thomsen Bernstein
HNPCC-registret, Gastroenh., Kir. Sektion, Hvidovre Hospital
Bevilget for 2009-2011: 1.500.000 kr.

Brysttæthed som vej til brystkræft.
Professor, mag.scient.soc. Elsebeth Lynge
Inst. for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet
Bevilget for 2009: 400.000 kr.

Epidemiologisk forskning

Kan miljøfaktorer forklare klynger af kræft i tid og rum?
Cand.scient. Rikke Baastrup
Miljø og Kræft, Inst. f. Epidemiol. Kræftforskn., Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009-2011: 938.700 kr.

Gener og miljø og udviklingen af Hodgkin lymfom.
Overlæge, ph.d. Henrik Hjalgrim
Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2009-2010: 810.075 kr.

Kan mikrokimærisme forklare den beskyttende effekt af paritet på brystkræft?
Ph.d. Mads Kamper-Jørgensen
Afd. for Epidemiologisk Forskning, Statens Serum Institut
Bevilget for 2009: 514.225 kr.

Reducerer tamoxifen langtidsrisikoen for udvikling af kontralateral brystcancer?
Cand.scient., ph. d. Lene Mellemkjær
Genetik og Medicinsk Beh., Inst. f. Epidemiol. Kræftforskn., Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2009-2010: 800.000 kr.