Gå til sygdomsliste

KBVU - Oversigt over bevillinger givet i 2009

Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg har uddelt ca. 78,7 mio. kr. fordelt på følgende 73 forskningsprojekter:

Grundforskning

DNA skade responset: Nye komponenter, mekanismer og involvering i kræft.
Professor, ph.d. Jiri Bartek
Institut for Biologisk Kræftforskning, Afd. for Cellevækst og Kræft
Bevilget for 2010-2012: 4.200.000 kr.

Er jumonji proteinerne JMJD1A og JMJD2B essentielle for tumor angiogenese?
Cand.scient., ph.d. studerende Sophie Beyer
Københavns Universitet, Hypoxia Research Group (Staller)
Bevilget for 2010: 500.000 kr.

Characterization of peptide antagonists of the ErbB receptor family.
Professor, cand.med. Elisabeth Bock
Panum Instituttet, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi, Proteinlaboratoriet
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Udvikling af modificerede cancer cellelinjer til hurtig udvikling af specifikke kinase hæmmere til kræftforskning, tidligere ikke mulig.
Lektor, cand.scient., ph.d. Morten Frodin
Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Kinase Signalling Group
Bevilget for 2010-2012: 1.500.000 kr.

Molekylær karakterisering af den direkte binding imellem GAGE og GCL.
Cand.scient., ph.d. Morten Frier Gjerstorff
Medicinsk Bioteknologisk Center, Syddansk Universitet,
Bevilget for 2010: 70.000 kr.

Inhibitor of Apoptosis proteiners regulering af ubikvitin-medieret overlevelsessignalering i kræft.
Postdoc, M.Sc., ph.d. Mads Gyrd-Hansen
BRIC, Københavns Universitet, Frödin gruppen
Bevilget for 2010: 600.000 kr.

DEN MOLEKYLÆRE BASIS FOR FORBINDELSEN MELLEM DET HUMANE RNA EXOSOME OG KRÆFT.
Lektor, ph.d. Torben Heick Jensen
Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut
Bevilget for 2010-2012: 1.800.000 kr.

Kræft-relaterede ændringer i lysosomernes stabilitet, sammensætning og funktion.
Professor, dr.med. Marja Helena Jäättelä
Kræftbiologi, Kræftens Bekæmpelse , Apoptoselaboratoriet
Bevilget for 2010-2011: 3.000.000 kr.

Forbedring af kræftbehandling med camptotheciner via detektion af topoisomerase I aktivitet på enkelt-celle niveau.
Lektor, cand.scient., ph.d. Birgitta Ruth Knudsen
Aarhus Universitet, Molekylærbiologisk Institut
Bevilget for 2010-2011: 900.000 kr.

SAMMENHÆNGEN MELLEM CANCERCELLERS RESISTENS OVERFOR TERAPI OG PROTEIN TRANSPORT -EN ROLLE FOR CALCIUM OG ALG-2.
Postdoc, cand.scient. ph.d. Jonas Marstrand la Cour
Københavns Universitet, Biologisk Institut
Bevilget for 2010-2011: 1.004.800 kr.

Organ-mikromiljøet for udvikling af kræftmetastaser.
Professor, M.D., D.Sc. Eugene Lukanidin
Kræftens Bekæmpelse, Afdeling for Molekylær Kræftbiologi
Bevilget for 2010-2012: 900.000 kr.

High-content mikroskopi screening for kræft gener associeret med DNA skade-modificeret kromatin.
Seniorforsker, ph.d. Claudia Lukas
Kræftens Bekæmpelse, Afd. for Cellevækst og Kræft
Bevilget for 2010-2012: 960.000 kr.

Ubiquitin-medierede signaleringsmekanismer i det cellulære forsvar mod kræft.
Professor, M.Sc., ph.d. Niels Elgaard Mailand
Københavns Universitet, Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Beskrivelsen af en ny sikkerhedsmekanisme som koordinerer DNA replikation med kromatindannelse.
Postdoc, ph.d. Jakob Mejlvang
BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Cdc20s rolle i kromosominstabilitet og i kræftcellers respons på antimitotiske kemoterapeutika.
Lektor, ph.d. Jakob Nilsson
BRIC, Københavns Universitet
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Nye hepatitis C virus celle kultur systemer og deres anvendelse i medicin og vaccine udvikling.
Professor, Overlæge, cand.med. Jens Bukh
Hvidovre Hospital, Infektionsmedicinsk afdeling 144 og Klinisk Forskningscenter 136
Bevilget for 2010-2012: 3.000.000 kr.

pH-REGULERENDE IONTRANSPORT PROTEINER OG DERES ROLLER I BRYSTCANCER CELLE MOTILITET OG OVERLEVELSE: NYE REGULATORISKE OG MEKANISTISKE ASPEKTER.
Lektor, ph.d. Stine Falsig Pedersen
Københavns Universitet, Biologisk Institut
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

En ny celletype i human brystkræft: Den mesenkymale stamcelle - identifikation og implikationer.
Lektor, dr.scient. Lone Rønnov-Jessen
Københavns Universitet, Cell and Developmental Biology, Biologisk Institut
Bevilget for 2010-2011: 400.000 kr.

Karakterisering af præleukæmiske og leukæmiske stam celler i en muse model for AML.
Lektor, ph.d. Bo Torben Porse
Københavns Universitet, BRIC-KU
Bevilget for 2010-2012: 2.100.000 kr.

Bæredygtig fremstilling af thapsigargin-analoger til behandling af prostata kræft.
Professor, cand.pharm., ph.d. Søren Brøgger Christensen
Institut for Medicinalkemi
Det Farmaceutiske Fakultet, Københavns Universitet
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Grund- og klinisk forskning

Bevarelse af frugtbarhed hos piger og kvinder ved nedfrysning af ovarievæv før gonadotoksisk behandling.
Professor, M.Sc., DM.Sc. Claus Yding Andersen
Rigshospitalet, Reproduktionsbiologisk Laboratorium
Bevilget for 2010-2012: 3.000.000 kr.

TUMOR SUPPRESSOR HACE1 I REGULERING AF DET CELLULÆRE STRESS RESPONS.
Postdoc, M.Sc., ph.d. Mads Daugaard
BC Cancer Research Centre, Vancouver, Canada
Bevilget for 2010-2011: 1.174.500 kr.

Kræftmedicin af egen produktion; et klinisk forsøg med gen elektrotransfer til muskelvæv.
Overlæge, dr.med. Julie Gehl
Herlev Hospital, Onkologisk Afdeling
Bevilget for 2010-2011: 900.000 kr.

Ekspression af plasminogen aktiveringssystemet (uPA) under udvikling af mavekræft i respons til Helicobacter pylori infektion.
M.Sc., Ph.d. studerende Warner Alpizar Alpizar
Rigshospitalet, Finsen Laboratory
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Ændringer i maskineriet aktiveret af DNA skade og design af individuel kræft behandling.
Seniorforsker, M.D., ph.d. Jirina Bartkova
Institut for Biologisk Kræftforskning, Afd. for Cellevækst og Kræft
Bevilget for 2010-2012: 1.500.000 kr.

Apokrin brystcarcinoma: Mod en fuldstændig molekylær karakterisering til brug for patientstratificering og identifikation af nye behandlingsmuligheder.
Institutchef, M.Sc., ph.d. Julio E. Celis
Kræftens Bekæmpelse, Institut for Biologisk Kræftforskning, Afdeling for Proteomer i Kræft
Bevilget for 2010-2011: 500.000 kr.

Molecular predictors of response to aromatase inhibitor treatment in postmenopausal breast cancer patients – a DBCG project.
Overlæge, cand.med. Bent Ejlertsen
Rigshospitalet, DBCG, afsn. 2501
Bevilget for 2010-2012: 3.000.000 kr.

Arvelig mamma-ovariecancer: Anvendelse af genekspressions- og genom-profiler til identifikation af BRCA1/2-anlægsbærere og BRCA associerede gener.
Professor, overlæge, cand.med. Anne-Marie Gerdes
Odense Universitetshospital, Klinisk Genetik, BFG
Bevilget for 2010: 450.000 kr.

Resistens og prædiktion ved behandling med antistoffet Trastuzumab hos kvinder med HER2 positiv metastataserende brystkræft i Hernata studiet.
Overlæge, cand.med., ph.d. Ann Søegaard Knoop
Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Forskningsophold på The Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle, USA
Cand.med., ph.d. Brian Thomas Kornblit
Hæmatologisk afdeling, Rigshospitalet
Bevilget for 2010: 176.700 kr.

Præ-klinisk evaluering af proteommarkører for tumor-initierende celler ved triple-negativ brystkræft.
Adjunkt, cand.scient. ph.d. Rikke Leth-Larsen
SDU, Medicinsk Bioteknologisk Center, IMB
Bevilget for 2010-2011: 800.000 kr.

Målrettet behandling af makrofagers pro-tumor funktioner: Tumor associerede makrofager der udtrykker receptoren CD163 repræsenterer et nyt target i cancerbehandling
Postdoc, ph.d. Maciej Bogdan Maniecki
Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Sygehus
Bevilget for 2010: 54.400 kr.

Udvikling af potent brystcancervaccine ved molekylær manipulation af dendritiske celler til klinisk anvendelse.
Centerleder, overlæge, ph.d. Inge Marie Svane
Herlev Hospital, Center for Cancer Immunterapi, Hæmatologisk afdeling og Onkologi
Bevilget for 2010-2011: 900.000 kr.

Klassifikation af kolorektale levermetastaser ved brug af DNA mikrochips.
Overlæge, Lektor, M.D., DMSc. Frank Viborg Mortensen
Aarhus Sygehus, NBG, Aarhus Universitetshospital, Kirurgisk Gastroenterologisk Afdeling L
Bevilget for 2010-2011: 400.000 kr.

Diagnostik af endometriecancer - værdien af PET/CT, MR, ultralyd og biokemiske analyser til pre- og peroperativ vurdering.
Professor, overlæge, dr.med. Claus Høgdall
Rigshospitalet, Gynækologisk Klinik
Bevilget for 2010: 450.000 kr.

Progressiv styrketræning kombineret med kosttilskud som intervention til genopbygning af muskelmasse efter strålebehandling for hoved-hals cancer.
Lektor, cand.scient., ph.d. Kristian Overgaard
Aarhus Universitet, Institut for Idræt
Bevilget for 2010-2011: 450.000 kr.

Målrettet behandling af makrofagers pro-tumor funktioner: Tumor-associerede makrofager der udtrykker receptoren CD163 repræsenterer et nyt target i cancerbehandling.
Cand.scient.san. Maciej Bogdan Maniecki
Aarhus Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling
Bevilget for 2010: 600.000 kr.

Udvikling af klinisk anvendelige assays til påvisning af okkulte lymfeknude metastaser i
ikke-småcellet lungecancer (NSCLC).
Overlæge, lektor, cand.med., ph.d. Henrik Hager
Aarhus Sygehus, Patologisk Institut
Bevilget for 2010-2011: 1.000.000 kr.

Systemisk overførsel af targeteret genterapi til småcellet lungecancer.
Overlæge, dr.med. Hans Skovgaard Poulsen
Rigshospitalet, Finsen Center, Opg. 63, Strålebiologisk Laboratorium, 6321
Bevilget for 2010-2012: 1.800.000 kr.

Kontinuerlig monitorering af tumor position og tilpasning af strålefelt under strålebehandling af mobile tumorer.
Fysiker, ph.d. Per Rugård Poulsen
Aarhus Universitetshospital, Afdeling for Medicinsk Fysik og Onkologisk Afdeling
Bevilget for 2010-2012: 1.350.000 kr.

Grund- og epidemiologisk forskning

Maternel kost og børnekræft: Koordinerede analyser af to store nordiske prospektive databaser.
Seniorforsker, dr.med., ph.d. Sjurdur Frodi Olsen
Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Bevilget for 2010: 400.000 kr.

Grund-, klinisk og epidemiologisk forskning

De patofysiologiske mekanismer bag den abnorme osteoblast og osteoklast aktivering ved knoglesygdommen ved myelomatose.
Overlæge, dr.med. Niels Abildgaard
Odense Universitetshospital, Hæmatologisk afdeling X
Bevilget for 2010-2011: 900.000 kr.

Betydning ef genetiske polymorfier for behandlingseffekt og bivirkninger ved kemoterapi af cancer.
Professor, overlæge Kjeld Schmiegelow
Rigshospitalet, Pædiatrisk Klinik II 5704
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Klinisk forskning

Prædiktive og prognostiske faktorer hos patienter med kræft i mavesækken.
Cand.med. Katrine Rahbek Schønnemann
Odense Universitets Hospital, Onkologisk afd. R
Bevilget for 2010: 450.000 kr.

Hypofraktioneret adjuverende strålebehandling til kvinder opereret med brystbevarende strategi for lymfeknude-negativ tidlig brystkræft.
Cand.med., ph.d. Birgitte Offersen
Aarhus Universitetshospital, Onkologisk afdeling
Bevilget for 2010-2011: 633.900 kr.

COLOFOL STUDY GROUP.
Vurdering af overvågningsfrekvens efter radikal operation hos patienter med stadie II og III kolorektal cancer.
Overlæge, dr.med. Peer Anders Wille-Jørgensen
Bispebjerg Hospital, Kirurgisk afdeling K
Bevilget for 2010-2014: 750.000 kr.

Klinisk evaluering af nye metoder til forbedret sikkerhed ved brachyterapi af prostata- og livmoderhalskræft.
Seniorforsker, civilingeniør Claus Erik Andersen
Risø DTU, Afd. for Strålingsforskning
Bevilget for 2010-2011: 974.775 kr.

3D individualiseret strålebehandling og tumor respons i livmoderhalskræft.
Post.doc., cand.scient., ph.d. Kari Tanderup
Aarhus Sygehus, Onkologisk Afdeling
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Hyperbar oxygen - en ny behandlingsmodalitet hos strålebehandlede med skade på spytkirtelvævet?
Tandlæge, ph.d. Lone Forner
Rigshospitalet, Anæstesi- og operationsklinikken, HovedOrtoCentret
Bevilget for 2010-2011: 400.000 kr.

Reduktion af synkeproblemer efter strålebehandling for hoved-hals kræft.
Professor, dr.med. Cai Grau
Aarhus Universitetshospital, Onkologisk afdeling
Bevilget for 2010-2012: 1.575.000 kr.

ALL hos voksne behandlet efter børneprotokol NOPHO-ALL 2008: Sammenligning af børn og voksne hvad angår helbredelse og årsager til behandlingssvigt.
Overlæge Henrik Sverre Birgens
Herlev Hospital, Hæmatologisk afdeling L
Bevilget for 2010-2012: 1.500.000 kr.

Fra in vitro til in vivo monitorering af DNA- og histonmetylering ved hæmatologisk cancer. Fokus på epigenetiske behandlingsformer.
Seniorforsker, dr.med. Kirsten Grønbæk
Rigshospitalet, Hæmatologisk afdeling L 4041, Finsencenteret
Bevilget for 2010-2011: 1.000.000 kr.

Meget tidlig PET-responstilpasset behandling af avanceret Hodgkin lymfom - et planlagt randomiseret studie.
Cand.med., ph.d. Martin Hutchings
Rigshospitalet, Onkologisk og Hæmatologisk Klinik,
Bevilget for 2010: 52.800 kr.

Klinisk og translationel forskning i allogen hæmatopoietisk celletransplantation med nonmyeloablativ konditionering (NMC-HCT).
Overlæge, dr.med. Lars Lindhardt Vindeløv
Rigshospitalet, Hæmatologisk Klinik 4042
Bevilget for 2010-2012: 2.100.000 kr.

Kronisk inflammation og cancer - med fokus på neutrofile leukocytter, monocytter og makrofager ved solide tumorer.
Afdelingslæge, dr.med. Frede Donskov
Aarhus Sygehus, Aarhus Universitetshospital, Onkologisk afdeling Bevilget for 2010-2012: 1.500.000 kr.

LUCATE
Tidlig behandlingsevaluering med PET/CT hos patienter med avanceret ikke-småcellet lungekræft.
Cand.med. Barbara Malene Fischer
Odense Universitetshospital, Onkologisk Afdeling
Bevilget for 2010-2011: 375.850 kr.

Økonomisk evaluering af stadieinddeling af ikke-småcellet lungekræft med integreret PET-CT.
Overlæge Ulrik Lassen
Rigshospitalet, onkologisk
Bevilget for 2010: 177.730 kr.

Hvilke lungekræftpatienter skal behandles med medicin rettet mod EGF receptoren.
Post.doc., MD., M.Sc., ph.d. Ashfaque Ahmed Memon
Aarhus Sygehus, Klinisk Biokemisk Afdeling
Bevilget for 2010: 600.000 kr.

Mutationer i genet for den epidermale vækstfaktor-receptor (EGFR) m.h.p. respons ved Erlotinib behandling hos patienter med ikke-småcellet lungekræft.
Lektor, ph.d. Boe Sandahl Sørensen
Aarhus Universitets Hospital, Klinisk Biokemisk afd.
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Skadevirkning efter strålebehandling af prostatakræft.
Overlæge Morten Høyer
Aarhus Sygehus, Onkologisk afdeling
Bevilget for 2010-2012: 1.200.000 kr.

Modellering af stråleterapi respons ved anvendelse af billed-baserede positions-, funktions- og radiogenomics-mønstre.
Lektor, M.Sc., ph.d. Ludvig Paul Muren
Aarhus Universitet, Klinisk Institut, Onkologisk Afd. 
Bevilget for 2010-2012: 1.500.000 kr.

Dynamisk moduleret strålebehandling
M.Sc., ph.d. Stine Sofia Korreman
Radioterapiklinikken, Rigshospitalet
Bevilget for 2010: 100.000 kr.

Klinisk og epidemiologisk forskning

Cancerrisiko hos reumatologiske patienter behandlet med TNF-alfa-hæmmere – et dansk kohorte studie.
Afdelingslæge, cand.med., ph.d. Lene Dreyer
Rigshospitalet, Reumatologisk Klinik
Bevilget for 2010-2011: 278.700

Medicinforbrug og komorbiditet blandt ældre danske kræftpatienter.
Professor, overlæge, dr.med. Jørn Herrstedt
Odense Universitetshospital, onkologisk afdeling R
Bevilget for 2010: 600.000 kr.

Co-morbiditet og overlevelse efter behandling for tidlig brystkræft.
Professor, overlæge Marianne Ewertz
Odense Universitetshospital, Onkologisk afd. R
Bevilget for 2010-2011: 800.000 kr.

Brysttæthed som vej til brystkræft.
Professor, mag.scient.soc. Elsebeth Lynge
Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab
Bevilget for 2010-2012: 1.350.000 kr.

JAK2 V617F og risiko for kræft og andre sygdomme i den almindelige befolkning.
Afdelingslæge, dr.med. Stig Egil Bojesen
Københavns Universitetshospital, Herlev, Klinisk Biokemisk Afdeling
Bevilget for 2010-2012: 1.350.000 kr.

Integrated Gene Expression and Epigenome Profiling, Proteomics and Immune Studies in Chronic Myeloproliferative Neoplasms.
Overlæge, dr.med. Hans Carl Hasselbalch
Herlev Hospital, Hæmatologisk afd. L
Bevilget for 2010-2012: 1.800.000 kr.

Morbiditet hos prostatacancer patienter behandlet med kurativt sigte; Et nationalt studie.
Overlæge Michael Borre
Aarhus Universitetshospital, Skejby, Urinvejskirurgisk afd. K
Bevilget for 2010-2011: 400.000 kr.

Epidemiologisk forskning

Livsstil, genetisk følsomhed og risiko for kræft i tyktarm og endetarm undersøgt i den danske "Kost, Kræft og Helbred" Kohorte.
Postdoc, ph.d. Rikke Dalgaard Hansen
Epidemiologisk Institut, Kræftens Bekæmpelse, Miljø & Kræft
Bevilget for 2010-2011: 1.200.000 kr.

Forskningsophold 12 måneder ved Stanford Universitetet, Californien, USA
Cand.scient.anth., ph.d. Mette Terp Høybye
Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse
Bevilget for 2010: 100.000 kr.

Øger acrylamideksponering risikoen for brystkræft?
- Et nested case-control studie baseret på 4000 europæiske kvinder.
Afdelingsleder, overlæge, dr.med. Anne Tjønneland
Kræftens Bekæmpelse, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kost, kræft og helbr
Bevilget for 2010: 1.500.000 kr.

Betydningen af virus og kost som risikofaktorer for udvikling af næsesvælgkræft.
Cand.med., ph.d. Jeppe Friborg
Statens Serum Institut, Afdeling for Epidemiologisk Forskning
Bevilget for 2010: 454.280 kr.