Gå til sygdomsliste

Kongresser og symposier

Ved ansøgning til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg er det muligt at opnå støtte til afholdelse af åbne kongresser og symposier inden for kræftrelaterede emner. Det er en forudsætning, at mødet afholdes i Danmark.

Der gives støtte til dækning af rejse- og opholdsudgifter for inviterede udenlandske foredragsholdere, der bringer ny viden om kræftområdet til Danmark fra udlandet.

Der kræves ikke ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk, være på dansk og indeholde oplysning om:

  • Ansøger og formål
  • Deltagergruppe, herunder forventet antal deltagere
  • Program for mødet
  • Budget, herunder præciseret ansøgningsbeløb
  • Budget for hele arrangementet, herunder andre sponsorer/finansieringskilder

Ansøgninger bør indsendes så tidligt som muligt i forhold til arrangementets afholdelse, dog senest fem uger før. Der er ikke mulighed for at ansøge om støtte til arrangementer, som afholdes inden fremsendelsen af ansøgningen. Svar på ansøgninger vil almindeligvis blive fremsendt inden for to uger efter modtagelsen.

Forretningsudvalget vil i alle tilfælde betinge sin støtte af, at det fremgår af mødematerialet, at arrangementet afholdes med støtte fra Kræftens Bekæmpelse, og foreningens logo er synligt. Ligeledes ydes bevillinger altid med forbehold for, at der i tilfælde af overskud efter afholdelse af arrangementer er krav om, at Kræftens Bekæmpelse skal have midler tilbagebetalt tilsvarende det beløb, som arrangementet eventuelt genererer i overskud. 

Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse ydes under forudsætning af, at bevillingshaver ikke har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/­kon­cerner/­ fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak.

Underskrevet ansøgning stiles til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og indsendes elektronisk på mail til: tkm@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse
Att. Chefsekretær Tone Kjær Manicus
Politik & Jura
Strandboulevarden 49
2100 København Ø