Gå til sygdomsliste

Konferencer, symposier og ophold i udlandet

Støtte til afholdelse af åbne konferencer, symposier og møder i Danmark inden for kræftrelaterede emner med udenlandsk oplægsholder.

Det er ikke muligt at søge om midler til deltagelse på konferencer i Danmark og i udlandet i denne pulje – se øvrige muligheder for støtte under 'Muligheder for støtte' https://www.cancer.dk/forskning/stoette-til-forskning/til-ansoegere/

Ved ansøgning til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg er det muligt at opnå støtte til afholdelse af åbne konferencer, symposier og møder. Der gives støtte til dækning af rejse- og opholdsudgifter for inviterede udenlandske foredragsholdere, der bringer ny viden om kræftområdet til Danmark fra udlandet. Det er ligeledes en forudsætning, at arrangementet er kræftrelevant, at det er et åbent arrangement, og at arrangementet holdes i Danmark. Der kan ansøges om op til 50.000 kr. pr. arrangement.

Der kan ansøges om op til 15.000 kr. til dækning af udgifter til afholdelse af digitale konferencer med deltagelse af udenlandske oplægsholdere. Det kan eksempelvis være udgifter til produktion af mindre film, professionelt AV-udstyr og/eller bistand fra lokale AV-leverandører.

Der kræves ikke ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk til Kræftens Bekæmpelse, være på dansk og indeholde oplysning om:

 1. Ansøger og formål
 2. Deltagergruppe, herunder forventet antal deltagere
 3. Program for arrangementet, herunder kræftrelevans
 4. Udenlandsk oplægsholder
 5. Budget, herunder præciseret ansøgningsbeløb vedrørende rejse- og opholdsudgifter
 6. Budget for hele arrangementet, herunder andre sponsorer/finansieringskilder

Forretningsudvalget vil i alle tilfælde betinge sin støtte af, at det fremgår af mødematerialet, at arrangementet afholdes med støtte fra Kræftens Bekæmpelse, og at foreningens logo er synligt.

Kræftens Bekæmpelses navn og logo må ikke i mødemateriale mv. fremstå i umiddelbar nærhed af medicinal- og medicoindustris navne og logoer. Kræftens Bekæmpelse kan krediteres på følgende måde: ”Kræftens Bekæmpelse har ydet støtte til udenlandsk oplægsholders deltagelse”.

Bevillinger ydes altid med forbehold for, at der i tilfælde af overskud efter afholdelse af arrangementer er krav om, at Kræftens Bekæmpelse skal have midler tilbagebetalt tilsvarende det beløb, som arrangementet eventuelt genererer i overskud, dog maksimalt det bevilligede beløb.

Støtte til at hente ny viden fra udlandet om patientnære kræftrelevante behandlingsformer til Danmark

Ved ansøgning til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg er det muligt at opnå støtte til at hente ny viden fra udlandet om patientnære kræftrelevante behandlingsformer for eksempel nye kræftkirurgiske eller diagnostiske metoder, teknologi, behandlingskoncepter/organisering i et udviklingsmæssigt sigte. Formålet er således, at kræftpatienter kan få bedre behandling, bedre patientforløb og opleve bedre inddragelse i patientforløbet. Efteruddannelse støttes ikke. Behandlere og behandlingsteam kan ansøge. Der kan ansøges om støtte til rejse- og opholdsudgifter. Der kan ansøges om op til 50.000 kr. i alt pr. team.

Der kræves ikke ansøgningsskema.

Ansøgningen skal indsendes elektronisk til Kræftens Bekæmpelse, være på dansk og indeholde oplysning om:

 1. Ansøger og formål
 2. Deltager(e)
 3. Program for opholdet
 4. Anbefaling fra afdelingsledelse med tilkendegivelse af intension om at implementere de nye behandlingsformer rejsen omhandler
 5. Budget, herunder præciseret ansøgningsbeløb vedrørende rejse- og opholdsudgifter
 6. Budget for hele arrangementet, herunder andre sponsorer/finansieringskilder

Modtager(e) af bevillinger skal være parat til at stå frem offentligt og formidle resultater/forventninger til de nye behandlingsformer bevillingen omhandler.

Generelle betingelser

Ansøgninger bør indsendes så tidligt som muligt i forhold til arrangementets/opholdets afholdelse, dog senest to måneder før. Der er ikke mulighed for at ansøge om støtte til arrangementer/ophold, som afholdes inden fremsendelsen af ansøgningen. Svar på ansøgninger vil almindeligvis blive fremsendt inden for to uger efter modtagelsen.

Der aflægges regnskab for bevillingens anvendelse senest tre måneder efter afholdelse af arrangementer. Originale bilag skal medsendes.

Bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse ydes under forudsætning af, at bevillingshaver ikke har modtaget, modtager eller forventer at modtage støtte fra virksomheder/­kon­cerner/­ fonde etc., hvis produktion eller omsætning i betydende omfang omfatter løbende indtægter fra produktion og salg af klart kræftfremkaldende stoffer, især tobak.

Det er afgørende for Kræftens Bekæmpelses troværdighed, at foreningen er og fremstår som helt uafhængige af medicinal- og medicoindustrien. Derfor skal der være skærpet opmærksomhed i sager, der vedrører disse industrier.

Kræftens Bekæmpelse støtter alene arrangementer, der afholdes på et passende økonomisk niveau. Kræftens Bekæmpelse støtter ikke arrangementer, der i større omfang finansieres af medicinalindustrien.

Underskrevet ansøgning stiles til Kræftens Bekæmpelses forretningsudvalg og indsendes elektronisk på mail til: ic@cancer.dk

Kræftens Bekæmpelse
Att. Sekretær Ingelise Corydon
Politik & Jura
Strandboulevarden 49
2100 København Ø