Kære Underviser

Dette materiale er til et forløb i samfundsfag på C-niveau, i emnet ”Identitetsskabelse i det senmoderne samfund”. Til forløbet anvendes følgende sider i Brøndum, Peter og Hansen, Thor Banke: Luk Samfundet op 3. udgave. Columbus 2019. s. 31-44, 53-62 og 67-88. Der bruges desuden tre avisartikler, som kan findes via infomedia.

Formålet med forløbet er at gennemgå en række sociologiske begreber og teori med materiale og bilag, der relaterer sig til unges alkoholkultur i Danmark. Det er ikke et forsøg på at moralisere over de unges forbrug, men det er tanken, at forløbet - i en faglig ramme - kan hjælpe eleverne med at tale om alkoholkulturen, og reflektere over den, på et fagligt grundlag.

Materialet er en ramme, indenfor hvilken der kan arbejdes med emnet, og er tænkt som støtte og inspiration til underviseren. Materialet kan således både bruges direkte som plug-and-play eller som inspiration til videreudvikling af egne forløb. Du er som underviser velkommen til at ændre i øvelser og bilag efter egne præferencer.

I beskrivelsen af hvert modul fremgår det, om sider i grundbogen skal læses i modulet eller som lektie forud for modulet.

Forløbet strækker sig over ca. 6 moduler af 90 minutters varighed. I materialet finder du både forløbsplaner og øvelsesbeskrivelser samt bilag.

Regeringen har foreslået en 18-års grænse for køb af alkohol og Region Hovedstaden har unge og alkohol som fokusområde. Det er vigtigt i forbindelse med præsentationen af forløbet over for eleverne at gøre det klart, at det er denne aktualitet, der er baggrunden for forløbet, og at det ikke er et forsøg på at moralisere over for ungdommen.

Følgende undervisningsforløb er udviklet i et samarbejde mellem lektor i historie og samfundsfag, Morten Metz Lundberg, Region Hovedstaden og Kræftens Bekæmpelse, som en del af projektet ”Sammen om festen – ikke om alkohol” gennemført i 2021.

Moduler

Modul 1: Hvad er socialisering

Læses i modulet s. 31-36 i Luk Samfundet op 3. udgave. Øvelse: Quiz og byt –print arbejdsark med spørgsmål forud for modulet

0-5 min
Ankomst, fraværsregistrering o. lign.

5-15 min
Læreren introducerer til forløbet og til sociologis rolle i samfundsfaget og viser filmklip fra debatten på DR, hvor en ung pige fortæller om, at hendes kammerater i folkeskolen var bange for at starte i gymnasiet grundet drikkepres
Find klipper her.

15-30 min
Eleverne læser side 31-36 i Luk Samfundet Op.

30-60 min
Quiz og byt øvelse - se arbejdsarket med spørgsmål. *Her er indlagt tid til at forlade og vende tilbage til klasselokalet da man med fordel kan lave øvelsen uden for eller i et større lokale.
Se quizzen her

60-70 min

Eleverne sidder to og to og aflæser tabel 1 og figur 5 (se tabellerne nedenfor).

70-80 min
Diskussion i plenum af, hvordan unges drikkevaner påvirkes af socialiseringen. Her er det især vigtigt også at lægge fokus på hvilke normer og værdier, som gives videre fra den primære socialisering.

80-90 min
Opsamling, næste modul og buffer.

Modul 2: Normer, sociale roller og social kontrol

Lektie: s. 36-44
Fokusspørgsmål til lektien (Fra: https://luksamfundetop.dk/kapitel-1/tjek-paalektien-1)

Øvelse: Kuvertøvelse. Forud for modulet skal læreren:

 • Inddele klassen i 8 grupper og give grupperne numre fra 1-8.
 • Printe 8 A4-sider med hver af de nedenstående spørgsmål (der skal printes 8x8 sider, 74 i alt) således, at man har 8 A4-sider, hvor der øverst står spørgsmålet “Hvad er en norm?”, 8 A4-sider hvor der øverst står spørgsmålet “Hvad betyder internalisering?” osv.
 • Finde 8 store A4-kuverter, give dem numre fra 1-8 og komme de udprintede sider med spørgsmålene i kuverterne således at der f.eks. i kuvert 1 er 8 sider kun med spørgsmålet “Hvad er en norm?” øverst.

0-5 min 
Ankomst, fraværsregistrering o.lign.

5-55 min 
Kuvertøvelse - se arbejdsarket til øvelsen. 
Find øvelsen her

55-60 min
I fællesskab ser holdet Spritstiv Speeddating, produceret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i forbindelse med kampagnen “Fuld af Liv” 
Find videoen her.

 • Videoen viser et eksperiment, hvor en gruppe unge er på speeddating. Hvad pigerne ikke ved er, at drengene mellem hver runde drikker en genstand alkohol. Drengene bliver mere og mere berusede og utiltalende i løbet af dating-runderne.
 • Viser hvad der sker, når normerne for, hvad der er normal opførsel i en dating-setting brydes grundet indtag af alkohol. Negativ sanktion fra pigernes side.

60-65 min
Eleverne summer to og to om, hvilke begreber der kommer i spil i eksperimentet.

65-70 min
Fælles opsamling hvor læreren især fremhæver begreberne (uformelle og formelle) normer og (negativ) social sanktion.

70-75 min
I fællesskab ser holdet Drikkepreseksperimentet, Produceret af Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden i forbindelse med kampagnen “Fuld af Liv” 
Find videoen her.

 • Videoen viser en optagelse med skjult kamera, hvor en gruppe drenge-venner skal se en fodboldkamp og derefter på bar. En af drengene Kenneth er blevet instrueret i at sige nej til alkohol gennem hele aftenen. Vennegruppen bliver mere og mere insisterende på, at Kenneth skal drikke, og ender med at putte alkohol i hans drink, mens han har ryggen til. Vennerne er gennem hele aftenen uforstående over for Kenneths nej tak til alkohol.
 • Viser hvad der sker, når drengen Kenneth bryder den rolle han har i vennegruppen, og den sociale norm der er i vennegruppen om, at man drikker.
 • Viser også social kontrol: Kenneth bliver påført skyld for at deres fodboldhold taber, da han ikke vil drikke alkohol under fodboldkampen.
  75-80 min
  Eleverne summer to og to om hvilke begreber, der kommer i spil i eksperimentet.

80-85 min
Fælles opsamling hvor læreren især fremhæver begrebet social kontrol.

85-90 min
Afslutning og buffer

Modul 3: Face, Setting, frontstage og backstage

Lektie: s. 53-62
Øvelse: Dramatisering af begreberne

0-5 min
Ankomst og fraværsregistrering

5-15 min
Spørgsmål til dagens lektie - læreren tager evt. forståelsesspørgsmål til lektien.

15-45 min
Eleverne inddeles i grupper, som får til opgave at forberede en dramatisering af et af de to begreber frontstage og backstage. Grupperne skal altså gennemtænke og forberede et lille “teaterstykke”, som kan anskueliggøre indholdet af begrebet.

45-60 min
Minimum to grupper (en med hver sit begreb) udvælges og fremfører deres begreb for klassen.

60-75 min
Med den opgave at understrege alle eksempler på noget, der kan forstås med begreberne frontstage, backstage og setting, læser eleverne individuelt artiklen "Over halvdelen af unge i hovedstaden føler sig presset til at drikke alkohol: »Det kan være svært at sige nej«" skrevet af Signe Stoumann Fosgrau publiseret i Berlingske Tidende d. 3. september 2021.

75-85 min
Fælles opsamling i plenum med udgangspunkt i de eksempler fra teksten, som eleverne har fundet.

85-90 min
Næste modul og buffer

Modul 4: Refleksivitet i det senmoderne samfund

Lektie: s. 67-74
Øvelser:

 • ”Bolden” (se opgaveark). Medbring en blød bold, rispose eller lignende der ikke slår hårdt, men stadig kan kastes tværs gennem et klasseværelse, til modulet.
 • Demokratisk debat (se opgaveark). Medbring en rulle malertape til modulet.

0-5 min
Ankomst og fraværsregistrering

5-35 min
Gennemgang af lektiens fokusspørgsmål med “Bolden” (se arbejdsarket til boldøvelsen).

Fokusspørgsmål til lektien (fra bogens hjemmeside):

 • Hvad kendetegner det senmoderne samfund?
 • Hvem er Anthony Giddens?
 • Hvad mener Giddens med begreberne aftraditionalisering og individualisering?
 • Hvad handler adskillelse af tid og rum om?
 • Hvad menes med udlejring af sociale relationer?
 • Hvad menes med eksperter, og hvad er et ekspertsystem for noget? 
 • Hvad er ansigtsløse relationer?
 • Hvad betyder refleksivitet?
 • Hvad menes der med, at individer i det senmoderne samfund genspejler sig i deres omgivelser?
 • Hvad er ontologisk sikkerhed?
 • Hvad menes med eksistentiel angst?

35-50 min
Eleverne læser individuelt side 70-71 i rapporten Unges alkoholkultur fra 2019 af Janne Tolstrup m.fl. fra Vidensråd for forebyggelse.

50-70 min
Demokratisk debat (se arbejdsark) med tre debat-udsagn f.eks.:

 • Danske unge drikker for meget.
 • Unges alkoholkultur er et kendetegn ved det senmoderne samfund.
 • Unges alkoholkultur er bestemt af deres venners holdninger og adfærd.
 • Unges alkoholkultur er bestemt af forældrenes holdninger og adfærd.

70-80 min
Fælles opsamling på øvelsen. Hvis eleverne ikke allerede selv har anvendt Giddens begreber i debatten, er det nu lærerens opgave at forbinde begreberne med de argumenter, der kom frem i debatten.

80-90 min
Opsamling og buffer 

Modul 5: Formbarhed i det senmoderne samfund

Lektie: s. 74-80
Øvelse: Besked Quiz, print spørgsmålsark forud for modulet

0-5 min
Ankomst og fraværsregistrering

5-45 min
Beskedquiz (se arbejdsark)

45-75 min
Eleverne læser artiklen ”Prinsesse af Jomfru Ane Gade” skrevet af Lisa Seidelin, publiceret i Politiken søndag den 31. oktober 2021.

75-85 min
Fælles opsamling, hvor underviser og elever kobler Thomas Ziehes begreber til Amandas oplevelser.

85-90 min
Afslutning

Modul 6: Identitetsdannelse og uddannelse

Lektie: s. 81-88
Øvelse: Post-it øvelse til begrebsopsamling. Medbring en masse post-its til modulet

30-35 min
Fælles opsamling og gerne eksempler fra elevernes virkelighed på forbindelsen mellem identitetsdannelse og det at starte på en ungdomsuddannelse.

35-80 min
Begrebsopsamling med post-it øvelse (se arbejdsark)

80-90 min
Afslutning og buffer

Samlet litteraturliste