Gå til sygdomsliste

Sygdom Æggestokkræft
Stadie Stadie 1, Stadie 2, Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel TaxOvar

Forsøgets lange titel Cabazitaxel til kvinder med platinrefraktær ovariecancer. Et fase II studie

Overordnede formål At undersøge om cabazitaxel har en effekt hos kvinder med platinrefraktær ovariecancer

Undersøgelsesdesign Open Label, ikke randomiseret, fase II studie

Primære endpoints
 • Responsrate


Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Samlet overlevelse


Inklusionskriterier
 • Histologisk bekræftet epithelial, primær æggeleder eller primær bughindekræft. Stadie I-IV
 • Patienter med refraktær sygdom defineret som progression eller ingen ændring i løbet af primær behandling, som evalueres efter 3 og / eller 6 serier platin / paclitaxel behandling. Forud for inklusion, må patienter have fået platin og paclitaxel i kombinationsbehandling
 • Målbar sygdom i henhold til RECIST 1.1 eller evaluerbare af Gynecologic Cancer Interest Group (GCIG) cancerantigen 125 (CA-125) kriterier
 • PS 0-2
 • Adækvat knoglemarvsfunktion, leverfunktion, nyrefunktion og koagulations parametre


Eksklusionskriterier
 • Historie med alvorlige overfølsomhedsreaktioner (≥ grad 3) til taxol
 • Historie med alvorlige overfølsomhedsreaktioner (≥ grad 3) til polysorbat 80 holdige lægemidler
 • Samtidig eller planlagt behandling med stærke inhibitorer eller stærke inducere af cytokrom P4503A4 / 5 (en uge udvaskningsperiode er nødvendig for patienter, der allerede er på disse behandlinger)
 • Neuropati ≥ 2
 • Anden malign sygdom
 • Anden eksperimentel behandling eller deltagelse i et andet klinisk forsøg inden for 28 dage før behandlingsstart
 • Historie med enhver kronisk sygdom eller psykiatrisk lidelse eller en laboratorie abnormitet, der ikke er lægeligt kontrolleret eller efter skøn fra investigator kan øge risiciene i forbindelse med administration af forsøgsmedicinen
 • Vaccination med vaccine mod gul feber eller nogen anden levende svækket vaccine under behandlingen
 • Behandling med disulfiram (antabus)


Planlagt antal patienter Total: 30. Hvis to ud af de seks første patienter udvikler sinusoidal-obstruktions-syndrom afbrydes studiet

Startdato 15-9-2016

Slutdato December 2018

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Aalborg Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr Clinicaltrials.gov nr: NCT02912676

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 20-11-2017

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat