Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Kort titel PROCAN

Forsøgets lange titel Sexual and Urological Rehabilitation to Men Operated for Prostate Cancer and Their Partners (PROCAN)

Overordnede formål
 • At teste effekten af en teoribaseret intervention, rettet mod forbedring af sexologisk og urologisk dysfunktion sekundær til operation for prostatakræft


Undersøgelsesdesign Et randomiseret, kontrolleret interventionsstudie.

Primære endpoints Ændringer i radiologisk progressionsfri overlevelse

Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Tid til smerteprogression
 • Absolut overlevelse
 • Radiologisk progressionsfri overlevelse hos patienter med kvalificerende HRR mutationer
 • Bivirkninger


Inklusionskriterier
 • Histologisk dokumenteret prostatakræft
 • Dokumenteret metastatisk kastrationsresistent prostatakræft med minimum en metastase på knoglescanning eller CT / MR scanning
 • Progression på nyt hormonelt lægemiddel i behandlingen af metastatisk prostatakræft
 • Pågående behandling med LHRH analog eller bilateral orchiektomi
 • Radiologisk progression under androgen deprivationsbehandling (eller efter bilateral orchiektomi) ved inklusion i studiet
 • Kvalificerende HRR mutation i tumorvævet
 • Serum testosteron ≤ 50 ng/dL (≤ 1,75 nmol/L) kontrolleret inden for 28 dage op til randomisering
 • Performance status 0-2
 • Adækvat hæmatologisk og organfunktion


Eksklusionskriterier
 • Tidligere behandling med PARP hæmmere inklusiv olaparib
 • Tidligere behandling med DNA-skadende cytotoksisk kemoterapi (tidligere taxan kemoterapi er tilladt)
 • Anden malignitet inden for 5 år undtagen: adækvat behandlet non-melanom hudcancer eller andre kurativt behandlede solide tumorer uden tegn på sygdom i ≥ 5 år
 • Kendte hjernemetastaser
 • Samtidig brug af CYP3A hæmmere
 • Større operationer inden for 2 uger før start på studiemedicin
 • Behandling med systemisk antineoplastisk behandling inden for 3 uger før start på studiemedicin
 • Samtidig brug af kraftig eller moderat CYP3A-inducer
 • Persisterende toksicitet > grad 2 fra tidligere behandling
 • HIV-positivitet
 • Aktiv hepatitis


Behandling Arm 1: Olaparib
300 mg olaparib administreres p.o. 2 gange dagligt

Arm 2: Enzalutamid eller abirateronacetat
160 mg enzalutamid administreres p.o. 1 gang dagligt
ELLER
1000 mg abirateronacetat administreres 1 gang dagligt i kombination med 5 mg prednisolon administreret p.o. 2 gange dagligt

Planlagt antal patienter Total: 340

Startdato Februar 2017

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr Clinicaltrials.gov: NCT02987543

Diverse Sponsor: AstraZeneca

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 10-11-2014

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat