Gå til sygdomsliste

Sygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Lymfeknudekræft
Kort titel Arroven
Forsøgets lange titel Et observationsstudie af sikkerheden ved brentuximab vedotin i behandlingen af recidiveret eller refraktær CD30+ Hodgkins lymfom og recidiveret eller refraktært systemisk anaplastisk storcellet lymfom.
Overordnede formål Vurdere forekomsten af alvorlige og ikke-alvorlige bivirkninger. At identificere og beskrive potentielle risikofaktorer for perifer neuropati.
Undersøgelsesdesign Multicenter, prospektiv, observations kohorte studie.
Sekundære endpoints
 • At beskrive og vurdere effektiviteten, gennemførelsen og overholdelsen af præventionsprogrammet
 • At beskrive hvilken behandling der er givet mod myelomatose inden opstart på pomalidomid


Inklusionskriterier
 • Har tilbagefald af myelomatose eller refraktær myelomatose
 • Har tidligere modtaget mindst 2 behandlingsregimer, inklusiv bortezomid og lenalidomid
 • Har sygdomsprogression på den sidste behandling
 • Skal i gang med en behandling med pomalidomid
 • Ikke tidligere behandlet med pomalidomid


Eksklusionskriterier
 • Deltager i et andet interventionsstudie
 • Kvinder i den fertile alder, medmindre alle betingelserne i forebyggelsesprogrammet er overholdt
 • Graviditet
 • Hypersensitivitet overfor det aktive stof eller nogle af hjælpestofferne


Behandling Behandles med pomalidomid, som led i standardbehandlingen.

Planlagt antal patienter 700

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr NCT02164955.

Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 05-04-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat