Gå til sygdomsliste

Sygdom Brystkræft (kvinder)
Stadie Neoadjuverende
Fase Fase 2
Kort titel NeoToc

Forsøgets lange titel Tocotrienol i kombination med neoadjuverende kemoterapi til kvinder med brystkræft

Overordnede formål Vurdere effekten af kombinationen MEDI4736 + tremelimumab i forhold til platinbaseret "Standard of Care" kemoterapi til patienter med NSCLC

Undersøgelsesdesign Randomiseret, åbnet, fase III studie, globalt multicenter studie.

Primære endpoints
 • Samlet overlevelse, OS


Sekundære endpoints
 • Progresionsfri overlevelse, PFS
 • Objektiv respons rate, ORR
 • varighed af respons, DoR


Inklusionskriterier
 • Stadie IV NSCLC
 • Ingen EGFR muteret eller ALK positiv tumor
 • Ingen forudgående kemoterapi eller anden systemisk terapi for tilbagevendende/metastatisk NSCLC
 • PS 0 eller 1


Eksklusionskriterier
 • Blandet småcellet lungekræft og NSCLC histologi
 • Hjernemetastaser eller rygmarvskompression medmindre asymptomatisk, behandlet og stabil (ikke kræver steroider)
 • Tidligere eksponeret for IMT, herunder, men ikke begrænset til, andre antiCTLA4, antiPD1, anti PDL1 eller antiPDL2 antistoffer, terapeutiske anticancer-vacciner er ikke medregnet
 • Aktiv eller tidligere dokumenteret inflammatorisk tarmsygdom (f.eks, Crohns sygdom, ulcerativ colitis)


Behandling
 • Arm 1: MEDI4736 20 mg/kg IV hver 4 uge, q4w, start uge 0, op til 4 doser/cyklus. Forsæt med MEDI4736 20 mg/kg, start uge 16, optil 8 mdr (9 doser). Tremelimumab 1 mg/kg IV q4w, start uge 0, op til 4 doser/cyklus.
 • Arm 2: Standard of Care (SoC) kemoterapibehandling, pt vil modtage én af følgende beh: Paclitaxel + carboplatin, Gemcitabin + cisplatin, Gemcitabin + carboplatin, Pemetrexed + cisplatin, Pemetrexed + carboplatin.
  Se endvidere protokol for yderligere information.


Planlagt antal patienter I hvert af de nordiske lande forventes det at inkludere 225 patienter i den prospektive del
Startdato Juni 2013
Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
Protokolnr Godkendt af datatilsynet. Ingen Eudract nr eller videnskabsetiske komité
Primær investigator Odense Universitetshospital
Dato for sidste revision 25-08-2013

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat