Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, småcellet
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Fase Fase 3
Kort titel MERU

Forsøgets lange titel Et randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret fase 3 forsøg med Rovalpituzumab Tesirine som vedligeholdelsesbehandling efter første-linje behandling med platin-holdig kemoterapi, hos patienter med fremskreden småcellet lungekræft (SCLC)

Overordnede formål At undersøge om vedligeholdelsesbehandling med rovalpituzumab tesirine forbedrer den progressionsfri overlevelse og den absolutte overlevelse hos patienter med fremskreden SCLC efter første-linje behandling med platin-holdig kemoterapi, samt at undersøge sikkerhed og tolerabilitet for Rovalpituzumab tesirine. Studiet vil desuden forsøge at afklare, hvorfor nogle forsøgsdeltagere har effekt eller får bivirkninger af medicinen, mens andre ikke gør

Undersøgelsesdesign Randomiseret, dobbelt-blindt, placebokontrolleret fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Absolut overlevelse


Sekundære endpoints
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Ændringer i patientrapporteret outcome
 • Klinisk benefit rate


Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret fremskreden SCLC med pågående klinisk benefit efter afslutning af behandling med 4 serier første-linje platinbaseret terapi
 • Mindst 3, men ikke flere end 9 uger mellem administration af sidste serie platinbaseret kemoterapi og randomiseringen
 • Patienter, der har en anamnese med CNS metastaser op til initieringen af første-linje platinbaseret kemoterapi, skal have modtaget lokal behandling og have dokumentation på stabil eller forbedret CNS sygdomsstatus
 • Performance status 0-1
 • Adækvat knoglemarvs-, renal- og hepatisk funktion
 • Arkiveret tumormateriale tilgængeligt til vurdering af DLL3 ekspression


Deltagende afdelinger
 • Regionshospitalet Herning (Lukket)
 • Vejle Sygehus
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Primær investigator Vejle Sygehus
Dato for sidste revision 12-05-2011

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat