Gå til sygdomsliste

Sygdom Hodgkin Lymfom ( HL), Lymfeknudekræft
Fase Fase 3
Kort titel HD-21

Forsøgets lange titel HD21 for fremskredne stadier - behandlingsoptimering af første-linje behandling for fremskreden Hodgkin lymfom; sammenligning af 4-6 serier eskaleret BEACOPP med 4-6 serier BrECADD

Overordnede formål At demonstrere non-inferior effekt på progressionsfri overlevelse af 4-6 serier BrECADD sammenlignet med 4-6 serier eskaleret BEACOPP, begge efterfulgt af stråleterapi mod PET positive residuale læssioner ≥ 2,5 cm. Såfremt non-inferior effekt kan påvises, endvidere at demonstrere reduceret toksicitet af BrECADD behandlingen sammenlignet med den eskalerede BEACOPP behandling målt ved behandlingsrelateret morbiditet

Undersøgelsesdesign Åbent, randomiseret, multicenter fase 3 studie

Primære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Behandlingsrelateret morbiditet


Sekundære endpoints
 • Tumor respons
 • Absolut overlevelse
 • Infertilitet rate efter 1 år
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger
 • Compliance
 • Sekundære maligniteter


Inklusionskriterier
 • Histologisk verificeret klassisk Hodgkin lymfom
 • Første diagnose
 • Ingen tidligere behandling
 • Alder: 18-60 år
 • Stadie IIb med stor mediastinal masse og/eller ekstranodale læssioner, stadie III eller IV


Eksklusionskriterier
 • Blandet lymfom eller nodulær lymfocyt predominant Hodgkin lymfom
 • Tidligere malignitet
 • Tidligere kemo- eller stråleterapi


Behandling Arm 1: BEACOPP
Bleomycin, etoposid, doxorubicin, cyclophosphamid, vinkristin, procarbazin, prednisolon gives i 4 eller 6 serier af 21 dage
Såfremt FDG-PET er negativ efter 2 serier gives i alt 4 serier. Er FDG-PET fortsat positiv efter 2 serier gives i alt 6 serier

Arm 2: BrECADD
Brentuximab vedotin, etoposid, cyclophosphamid, doxorubin, dacarbazin, dexamethason gives i 4 eller 6 serier af 21 dage
Såfremt FDG-PET er negativ efter 2 serier gives i alt 4 serier. Er FDG-PET fortsat positiv efter 2 serier gives i alt 6 serier

Planlagt antal patienter Total: 1500, heraf 30-60 fra Danmark

Startdato April 2018

Deltagende afdelinger
 • Odense Universitetshospital
 • Århus Universitetshospital
Protokolnr EudraCT nr.: 2014-005130-55, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02661503

Primær investigator Århus Universitetshospital
Dato for sidste revision 20-08-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat