Gå til sygdomsliste

Sygdom Behandling på tværs af hæmatologiske sygdomme
Fase Fase 3
Kort titel REACH3

Forsøgets lange titel Et fase III randomiseret open label multicenter forsøg af ruxolitinib overfor den bedste tilgængelige behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær kronisk graft-versus-host sygdom (cGVHD) efter knoglemarvstransplantation

Overordnede formål At undersøge sikkerhed og effekt af ruxolitinib sammenlignet med den bedste tilgængelige behandling hos patienter med kortikosteroid refraktær cGVHD

Undersøgelsesdesign Randomiseret, ikke-blindet fase 3 studie

Primære endpoints
 • Absolut responsrate


Sekundære endpoints
 • Bedste absolutte responsrate
 • Ændringer i modificeret Lee cGVHD symptomskala score
 • Absolut overlevelse
 • Overlevelse uden relaps af malign sygdom
 • Antal af deltagere med ≥ 50% reduktion af daglig kortikosteroiddosis i serie 7 dag 1
 • Antal af deltagere som ikke længere modtager kortikosteroid ved serie 7 dag 1
 • Incidens af relaps af malign hæmatologisk sygdom
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger


Inklusionskriterier
 • Er blevet behandlet med allogen stamcelletransplantation
 • Absolut neutrofiltal > 1000/mm^3 og trombocyttal > 25,000/ mm^3
 • Bekræftet diagnose med moderat til svær cGVHD
 • Modtager systemisk eller topikal kortikosteroid som behandling af cGVHD i en periode på < 12 måneder før serie 1, dag 1 og er diagnosticeret med steroid refraktær cGVHD uden forbehold for konkomitant brugen af calcineurin-hæmmere (CNI)


Eksklusionskriterier
 • Har modtaget ≥ 2 systemiske behandlinger for cGVHD udover kortikosteroid behandling +/- CNI
 • Transition fra aktiv GVHD (aGVHD) til cGVHD uden at mindske brugen af kortikosteroid +/- CNI
 • Tidligere behandlet aGvHD med JAK-hæmmere
 • Tidligere mislykket behandling med allogen stamcelletransplantation 6 måneder inden serie 1, dag 1
 • Relaps af primær malign sygdom eller er blevet behandlet for relaps efter allogen stamcelletransplantation
 • Steroid refraktær cGVHD efter ikke-planlagt donor lymfocyt infusion
 • Andre kortikosteroid behandlinger udover behandling af cGVHC med doser > 1 mg/kg/dag methylprednisolon eller tilsvarende indenfor 7 dage før serie 1, dag 1


Behandling Arm 1: Eksperimentiel behandling, ruxolitinib
10 mg ruxotilinib administreres p.o. 2 gange dagligt

Arm 2: Komparator, den bedste tilgængelig behandling

Planlagt antal patienter Total: 324, ca 5 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Rigshospitalet
Protokolnr ClinicalTrials.gov nr: NCT02141438.

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 04-01-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat