Gå til sygdomsliste

Sygdom Lymfeknudekræft, Non-Hodgkin Lymfom (NHL)
Fase Fase 2
Kort titel ILIAD

Forsøgets lange titel Et fase 2 studie af idelalisib hos patienter med diffust storcellet B-celle lymfom ved tilbagefald eller behandlingsresistent sygdom

Overordnede formål At undersøge effekten af idelalisib som behandling af tilbagefald af diffust storcellet B-celle lymfom, og undersøge bivirkningerne ved behandlingen

Undersøgelsesdesign Fase 2, ikke-randomiseret, ikke-blindet, multicenter studie

Primære endpoints Responsrate

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevelse
 • Responsvarighed
 • Komplet responsrate
 • Bivrikninger
 • Livskvalitet
 • Biomarkører for effektivitet


Inklusionskriterier
 • Histologisk diagnosticeret epitelial ovarie-, tuba- eller primært peritoneal karcinom
 • Performance status 0-2
 • Forventet levetid > 12 uger
 • Deltagere, der er i antikoagulerende behandling skal være i stabilt behandlingsregime
 • Tilgengæligt formalinfikseret tumorvæv


Eksklusionskriterier
 • Diagnose med borderline epitelial ovariecancer
 • Recidiverende invasiv epitelial ovarie-, tuba- eller primær peritoneal karcinom, som kun har været behandlet kirurgisk
 • Ikke-epiteliale overtumorer
 • Tidligere strålebehandling rettet mod abdomen eller pelvis
 • Tidligere kemoterapi for nogen abdominale eller pelvine tumorer, inklusiv neo-adjuverende kemoterapi for ovarie-, tuba- eller primær peritoneal karcinom
 • Tidligere biologisk og/eller targeteret behandling eller hormonel behandling for epitelial ovarie- eller primær peritoneal karcinom
 • Synkron primær endometriecancer
 • Tidligere primær endometriecancer (for undtagelser, se protokol)
 • Andre invasive maligniteter eller cancerbehandling, der kontraindicerer protokolbehandlingen inden for de seneste 5 år (for undtagelser, se protokol)
 • Kendt hypersensitivitet eller allergi over for biofarmaceutiske produkter produceret i CHO-celler (Chinese hamster ovary cells) eller nogen andre komponenter i atezolizumab og/eller bevacizumab
 • Større kirurgisk indgreb inden for 28 dage op til første dosis bevacizumab, eller forventning om behov for større kirurgisk indgreb under studiets forløb. Patienter, der modtager neoadjuverende kemoterapi og har behov for interval kirurgi er undtaget.
 • Tidligere allogen knoglemarvstransplantation eller organtransplantation
 • Behandling med nogen form for forsøgsmedicin eller anden anti-cancer behandling inklusive kemoterapi og hormonterapi med undtagelse af hormonerstatningsbehandling eller orale kontraceptiva
 • Grovnålsbiopsi eller andre mindre kirurgiske indgreb inden for 7 dage op til første dosis bevacizumab
 • Kendt overfølsomhed over for nogle af indholdsstofferne i bevacizumab eller paclitaxel
 • Pågående anti-viral behandling for hepatitis B
 • Anamnese med leptomeningeal sygdom


Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 28-01-2016

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat