Gå til sygdomsliste

Sygdom Blærekræft
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel GESICA

Forsøgets lange titel Betydningen af muskelfunktion og geriatrisk intervention hos skrøbelige patienter med blærekræft

Overordnede formål At undersøge om geriatrisk intervention hos ældre patienter med lokalavanceret eller metastatisk blærekræft øger antallet af patienter, der gennemfører planlagt kemoterapi

Undersøgelsesdesign Case-kontrol-studie

Primære endpoints Antal patienter, der gennemfører planlagt kemoterapi til progression eller afslutning af seks behandlingsserier

Sekundære endpoints
 • Absolut overlevelse
 • Progressionsfri overlevese
 • Livskvalitet
 • Ændring i kemoterapibehandling
 • Muskelmasse, muskelstyrke og muskelfunktion
 • Biomarkører for regulering af muskelvæv
 • Sammenhæng mellem fordelingsvolumen og kemoterapirelaterede bivirkninger


Inklusionskriterier
 • Alder ≥ 60 år
 • Histologisk verificeret lokalavanceret eller metastatisk blærekræft uafhængigt af histologi
 • Performance status 0 – 2
 • Opfylder de onkologiske afdelingers kriterier for at modtage 1. linje platinbaseret kemoterapi


Eksklusionskriterier
 • Anden malign sygdom indenfor de forudgående 5 år fraset basalcellecarcinom eller carcinoma in situ cervicis uteri
 • Kongenitte eller erhvervede fysiske handicaps, der umuliggør fysisk træning


Behandling Arm 1: Interventionsgruppen (patienter fra onkologisk afdeling, Herlev Hospital)
Patienterne vil ved baseline og efter endt 1. linje kemoterapi få målt:
- Kropssammensætning
- Muskelstyrke
- Muskelfunktion
- Blodprøver
- Geriatrisk intervention

Arm 2: Kontrolgruppen (patienter fra onkologisk afdeling, Rigshospitalet)
Patienterne vil ved baseline og efter endt 1. linje kemoterapi få målt:
- Kropssammensætning
- Muskelstyrke
- Muskelfunktion
- Blodprøver

Planlagt antal patienter Total: 150

Startdato April 2018

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Rigshospitalet (Lukket)
Protokolnr VEK anmeldelses nr.: 60595

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 07-07-2021

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat