Gå til sygdomsliste

Sygdom Prostatakræft
Stadie Stadie 4
Fase Fase 2
Kort titel CheckPRO

Forsøgets lange titel Et fase 2 forsøg for patienter med spredning af prostatakræft, som behandles med nivolumab og ipilimumab med eller uden strålebehandling

Overordnede formål At undersøge om ipilimumab og nivolumab i kombination med strålebehandling har en klinisk fordel for patienter med metastatisk kastrationsresitent prostatacancer (mCRPC)

Undersøgelsesdesign Randomiseret fase 2 forsøg

Primære endpoints Klinisk benefit rate

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Objektiv responsrate
 • Responsvarighed
 • Absolut overlevelse
 • Livskvalitet
 • Bivirkninger


Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret adenokarcinom eller lavt differentieret karcinom i prostata
 • Mindst to målbar læssioner jf. RECIST 1.1
 • Performance status 0-1
 • Kirurgisk eller medicinsk kastreret med serum testosteron niveau <50 ng/dL
 • Forventet levetid > 3 måneder
 • Sygdomsprogression efter tidligere behandling af mCRPC:
  - sygdomsprogression efter 1 androgen receptor targeteret behandling (abirateronacetat, enzalutamid eller forsøgsbehandling) OG
  - sygdomsprogression efter 1 linje taxanbaseret kemoterapi
 • Sygdomsprogression defineres som:
  - forhøjet PSA niveau ved 2 konsekutive målinger med en uge mellem hver måling ELLER
  - progression påvist på CT / MR-scanning defineret jf. RECIST 1.1
 • Adækvat organfunktion


Eksklusionskriterier
 • Ubehandlede eller symptomatiske CNS-metastaser
 • Tidligere behandling med anti-PD1, anti-PD-L1, anti-CD137 eller anti-CTLA4 antistoffer, eller noget andet antistof eller lægemiddel, der specifikt targeterer T-celle co-stimulation eller checkpoint pathways
 • Mistænkt eller aktiv, kendt autoimmun sygdom
 • Anden aktiv malign sygdom (se protokol for undtagelser)
 • Modtaget behandling med kemoterapi, hormonterapi, stråleterapi, immunoterapi, genterapi, vaccinationsterapi eller anden eksperimentel behandling inden for 4 uger op til første dosis af ipilimumab og nivolumab
 • Påbegyndt behandling med denosumab eller bisfosfanat inden for 4 uger op til første dosis af ipilimumab og nivolumab
 • Større kirurgisk indgreb inden for < 21 dage eller mindre kirurgisk indgreb inden for < 5 dage op til første dosis af ipilimumab og nivolumab
 • Behandling med kortikosteroider eller en anden immunsupprimerende behandling inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicin
 • Anamnese med alvorlig overfølsomhed overfor indholdstoffer i ipilimumab og nivolumab, og monoklonale antistoffer
 • Kendt HIV eller AIDS relateret sygdom
 • Anamnese med kronisk hepatitis B elle C


Behandling Arm 1: Nivolumab og ipilimumab med strålebehandling

Arm 2: Nivolumab og ipilimumab uden strålebehandling

Planlagt antal patienter Total 90 patienter

Startdato November 2019

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
Protokolnr Eudract nr.: 2018-003461-34

Diverse Sponsor: Bristol-Myers Squibb og Varian

Primær investigator Herlev Hospital
Dato for sidste revision 20-02-2020

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat