Dine rettigheder

Her har vi samlet en række hjemmesider om rettigheder, som, vi mener, er troværdige og informative. Desuden har vi skrevet om egne erfaringer i forhåbning om, at det samlet kan hjælpe dig indenfor disse komplicerede områder.

Visitations­retningslinjer på hjerneskade­området

Sundhedsstyrelsen udgiver to faglige visitationsretningslinjer for genoptræning og rehabilitering til voksne samt børn og unge med erhvervet hjerneskade.

Læs om genoptræning og rehabilitering til både børn og voksne:

Visitationsretningslinjer på hjerneskadeområdet

Genoptraening og rehabilitering

Hjerneskadekoordinatorer

Der er i alle kommuner en kontaktperson indenfor hjerneskadeområdet. I mange kommuner er der tillige en hjerneskaderådgiver eller hjerneskadekoordinator. Hjerneskadekoordinatoren kan du henvende dig til uden henvisning, og vedkommende kan hjælpe dig med at finde den løsning, du har brug for i dit eller din families tilfælde. Hjerneskadekoordinatoren har oftest ingen økonomisk eller bevilgende kompetence, men er ansat for at hjælpe dig til den bedste løsning i netop din kommune.

Du kan læse mere om hjerneskadekoordinatorer her

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi tilbydes til personer med svært fysisk handicap og personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom.

• Et svært fysisk handicap defineres på følgende måde: ”En person, som kan klare sig indendørs i døgnets 24 timer uden hjælp eller hjælpemidler til den daglige livsførelse, har ikke et svært fysisk handicap.”

• En progressiv sygdom defineres på følgende måde: ”En fremadskridende sygdom, som medfører forudsigelige funktionsnedsættelser for eksempel i nervesystemet og bevægeapparatet.”

Jf. Sundhedsstyrelsens diagnoseliste klassificeres følger efter en hjernetumor ikke som en progressiv sygdom. Der kan dog være tvivlstilfælde, som må afklares inden eventuel henvisning til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere om vederlagsfri fysioterapi her

Forsikring:

Det er vigtigt, at du kontrollerer dine forsikringer for aktuel dækning, samt om der er engangsudbetalinger ved kritisk sygdom.

Kontakt dit forsikringsselskab for information om dine vilkår eller tjek www.pensionsinfo.dk

Dagpengeregler:

• Iht. Sygedagpengelovens § 24 ophører udbetalingen af sygedagpenge, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom, i mere end 22 uger i de 9 forudgående kalendermåneder, medmindre du har ret til forlængelse af sygedagpengeperioden efter en af forlængelsesbestemmelserne.

• Iht. Sygedagpengelovens § 27 forlænges sygedagpengene når:

1. Det på det foreliggende grundlag anses for overvejende sandsynligt, at der kan iværksættes en revalidering, herunder virksomhedspraktik, der kan føre til, at den sygemeldte kan vende tilbage til det ordinære arbejdsmarked,

2. Det anses for nødvendigt at gennemføre virksomhedspraktik eller andre afklarende foranstaltninger med henblik på at klarlægge den sygemeldtes arbejdsevne, således at sygedagpengeperioden forlænges i op til 69 uger

3. Den sygemeldte er under eller venter på lægebehandling, og den pågældende efter en lægelig vurdering skønnes at ville kunne genoptage erhvervsmæssig beskæftigelse inden for 134 uger regnet fra revurderingstidspunktet,

4. Kommunen har vurderet, at en sag skal behandles i rehabiliteringsteamet med henblik på, at kommunen hurtigst muligt kan træffe afgørelse, om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension,

5. En læge vurderer, at den sygemeldte har en livstruende alvorlig sygdom

6. Der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade eller

7. Der er modtaget en ansøgning om førtidspension efter § 17, stk. 2, i lov om social pension.

Læs mere om sygedagpengereglerne her

Arbejdsmarkedet

For at være berettiget til understøttelse ved ledighed og udbetaling af efterløn når man når efterlønsalderen, skal man være rask og stå til rådighed for et ordinært fuldtidsjob.

Visiteres man til fleksjob, kan efterlønsbidraget overføres til fleksydelse, og man fortsætter indbetalingen til man når fleksydelsesalderen. Man er ikke berettiget til understøttelse ved ledighed, men modtager i stedet ledighedsydelse.

Tilkendes man førtidspension, kan efterlønsbidraget udbetales mod en afgift til staten.
Kontakt eventuelt din A-kasse for råd og vejledning i forhold til fortsat medlemskab af A-kassen.

Læs mere om:

Fleksjob

Førtidspension

Pension:

Er du over 60 år, så kontakt dit pensionsselskab for evt. udbetaling af engangssum og udbetaling af pension.

Rejser:

Hvis du skal rejse til udlandet kort tid efter operation, strålebehandling eller kemoterapi, er det vigtigt at få en forhåndsgodkendelse fra dit forsikringsselskab. Se f.eks.:

Europæiske Rejseforsikring

Egne erfaringer

Min hjernetumor handlingsplan (pdf)
Her er en skabelon til at holde styr på kaos i de første måneder efter diagnosen. Det er tænkt som en inspiration til at lave jeres egen handlingsplan.

 
Besøg cancer.dk

 

Læs om hjernetumorer på cancer.dk

 

Besøg cancer.dk