ADEPT

I januar 2013 vandt Adept i samarbejde med entreprenørfirmaet Elindco Byggefirma A/S og ingeniørfirmaet Sloth Møller konkurrencen om at bygge Livsrum i Roskilde.

Laila Walther lykønsker Adept

I konkurrencen var Adept i skarp konkurrence med LUMO Arkitekter og WE Architecture.

Her under følger uddrag af dommerpanelets begrundelse for, hvorfor valget faldt på Adept

Læs den fulde dommerbetænkning og se de andre arkitektforslag på siden om Arkitekterne.

Derfor vandt Adept, Elindco Byggefirma A/S og Sloth Møller

Der dannes 3 zoner i 3 huse. Medarbejderdelen, bevægelsesdelen og fællesområdet ligger i hvert sit hus, men husene er skubbet ind i hinanden så plankompositionen danner en samlet figur, hvori der dels i det ydre opstår attraktive små gårdrum eller nicher for adgang og ophold, og dels i det indre formes overlappende funktionsområder imellem de 3 zoner.
Bygningskompositionen danner en tragtform så adgangen fra Gormsvej til et hævet plateau virker naturlig. Man modtages i et rummeligt vindfang hvor der umiddelbart er kik ind i fælleszonen, og også en lille opholdsplads med garderobe.

Derpå træder man ind i det store højloftede fællesrum, der åbner sig mod de tre funktionszoner, så der sker et rumligt og funktionelt overlap ind i de øvrige huse.

Medarbejderzonen er placeret i det vestlige hus og en del af personalefaciliteterne er placeret på en 1. sal. Fællesrummets værksted og bibliotek er lagt ind i denne zone, henvendt mod de sydvestvendte gårdrum og åbner sig effektfuldt op til 1. salen så der er en visuel forbindelse direkte ned til fællesrummet fra 1. salen. Bevægelsesdelen har god kontakt til udearealerne, og den lille opholdsstue har fin forbindelse til fællesrummet og det intime gårdrum.

Det er en overbevisende enkel og logisk plankomposition med fine rumlige oplevelser i bevægelsen rundt omkring de indre gårdrum og Livsrum, både ude og inde.

Fællesrummet/Livsrummet

Hjertet i Roskildes Livsrum

Fællesrummet er fint formet og detaljeret, som et markant højloftet rum hvor de høje vægge er 'dekoreret' med reoler og med ovenlys, der tillader højt dagslys at nå ned til gulvfladen. Der er gode kik, umiddelbart ved hovedindgangen, gennem de forskellige funktionszoner, hvilket er med til at skabe et varieret og levende indre miljø.

Overalt er der indbygget små nicher og siddebænke.

Køkkenet fungerer godt som en effektiv rumdeler der skærmer de bagvedliggende rum.

Medarbejderdelen

En velanbragt personaleindgang giver adgang fra vest, med forbindelser både mod Gormsvej og parkeringen sydfra, og det lille ankomstrum med trappen til 1. salen og en lille bænk er fint. Personalerum og fælleskontor på 1. salen er lidt afsides og dog med visuel kontakt via fællesrummet. 1. salens medarbejderdel har været diskuteret i dommerkomiteen, og den indeholder mange funktionelle kvaliteter. Med små korrektioner vil den komme til at fungere godt

Konstruktioner og materialer

Projektets lette konstruktioner er velgennemtænkt og materialeholdningen er fint komponeret og uhøjtidelig. Facadekonceptet med træfacader i gavlene og skiferbeklædninger af længdefacaderne er interessant og godt udtrykt i projektet. Specielt i det lukkede gårdrum vil træfacaderne giver en varm tone til uderummet – måske man kunne diskutere om træmaterialet ikke mere effektivt kunne defineres funktionelt, så træet anvendes til de tragtformede uderum, hvor man møder huset mere direkte.

Interiørerne præges af træoverflader med mange indbyggede reoler, de synlige konstruktioner og de gode egetræsgulve. Herved sikres en rolig varm grundtone i det indre miljø. Projektet er glimrende detaljeret, med præcis stillingtagen til både akustiske forhold og belysning inde som ude.

Roskildes Livsrum set fra haven

Haven

Landskabsplanen er ganske frodigt og uhøjtideligt disponeret. Der er gode forbindelser via svungne stisystemer rundt om huset, med fin tilknytning til p-pladsen sydfra. De eksisterende træer er bevaret. Det lille skurs kombination med orangeri er et velplaceret, fint lille tiltag, der hindrer nabokik ind i det tragtformede gårdrum.

Teknik

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t. BR2010 – foreløbig energiberegning er vedlagt.

Der er kort redegjort for brandtekniske og akustiske forhold, samt øvrige tekniske anlæg og belysning.

Bygningen er let, konstrueret af præfabrikerede elementer af træ, med facade og tag af skifer eller træbeklædning.

Prisen er overholdt, og specificering af tilbuddet giver ikke anledning til bemærkninger.

Samlet vurdering

Konkluderende er der tale om et meget gennembearbejdet forslag der har et enkelt overbevisende hovedanslag, med en velfungerende rumlig varieret planløsning. Fællesrummet fremstår som husets naturlige hjerte, med det mest spektakulære rumlige miljø, hvor tilstødende rumzoner beriger og aktiverer fælleszonen.

Læs mere om ADEPT:

ADEPT

ADEPTs hjemmeside

 

Information om projekt Livsrum

Didder Oppermann
Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 21151331
Mail: biropp@cancer.dk

Brian Damgaard Lauritsen
Projektleder
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Tlf. 41 94 94 07
Mail: bdl@sj.dk

Arne Henriksen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 74 86
Mail: ahs@cancer.dk

Stine L. Jacobi
Programchef
Realdania

Tlf.: 21747725
Mail: slj@realdania.dk