EFFEKT

I marts 2012 vandt EFFEKT i samarbejde med entreprenørfirmaet Hoffmann A/S og ingeniørfirmaet Lyngkilde konkurrencen om at bygge Livsrum i Næstved.

Kræftrådgivningen i Næstved tegnet af EFFEKT

I konkurrencen var EFFEKT i skarp konkurrence med Phoam Studio og WE architecture.

Her under følger dommerpanelets begrundelse for hvorfor valget faldt på EFFEKT (uddrag af dommerbetænkning).

Læs den fulde dommerbetænkning og se de andre arkitektforslag på siden om Arkitekterne.

Derfor vandt EFFEKT, Hoffmann A/S og Lyngkilde

Forslagsstilleren placerer Livsrum så det lave bygningsanlæg omfatter hele grundstykket, og herved opstår indre attraktive gårdrum. Samtidig nedskaleres det store anlæg i syv forsatte huse hvorved der sker en tilpasning i forhold til villakvarteret og Ringstedgade. De enkelte huse udtrykkes gennem saddeltage der opdeler hele kompositionen i en 'lille landsby' med sin helt egen identitet og karakter.

Indgang sker fra hospitalssiden, midt ind i husets centrum, Livsrummet, som derved naturligt former sig som husets hjerte der opdeler bygningskroppens store gårdrum. Mod syd placeres primært personalefaciliteter og mod nord aktivitetsrum.

Det er en overbevisende enkel og logisk plankomposition med fine rumlige oplevelser i bevægelsen rundt omkring de indre gårdrum og Livsrum. Den sammenhængende plan med livsrummets centrale placering er forbilledlig fleksibel, og det er muligt at aflukke personaleafsnittet f. eks. ved aftenarrangementer.

Særlig markant er den sammenhængende loftflades rumlige bølgende bevægelse når man bevæger sig nord-syd igennem de forskellige funktionszoner der således struktureres og differentieres af de forskellige loftshøjder. Loftsfladen er rigt bestykket med ovenlys hvor det er hensigtsmæssigt og projektets overordnede dagslysforhold er fint disponeret.

Bevægelsen omkring gårdrummene beriges af forslagets følsomme behandling med nicher, reoler og huler ind i facadevæggene. Herved skabes gangforløb med integrerede funktioner der kan henvende sig både til de indre funktioner som til de ydre gårdrum.

Livsrummet

Hovedindgangen er velplaceret, tilbagetrukket med god plads til afsætning, cykler og handicapparkering. Selve ankomsten ind i Livsrum er måske lidt voldsom direkte ind i siddegruppen, men en enkel omdisponering af fællesarealerne, med lidt mere rummelighed omkring køkken/opholdsarealer/spisegruppe vil berige projektet. Således ønsker brugerne også køkkenfunktionen som et mere aktiverende element i rumoplevelsen.

Aktivitetsafsnittet

Det mest aktive funktionsafsnit med træningsrum og værksted ligger hensigtsmæssigt mod nord og kan - om ønsket - lukkes helt af. Enkle plandisponeringer overflødiggør hermed gange - dog kunne man ønske en separering i køn af omklædningsfaciliteterne (selvom der i konkurrence-programmet var åbnet op for at disse kunne være unisex). Et meget overbevisende funktionelt træk i træningsrummet er skydedørene der herved muliggør en sammenhængende brugszone fra træningsrum via gårdrummet til Livsrummet der ligeledes har skydedøre mod gården.

Medarbejderdelen

Indgangen for personale ligger fint i det sydvestlige hjørne, så de mere lukkede servicefunktioner danner buffer mod naboen syd for.

Medarbejderdelen er i rimelig forbindelse med husets hjerte - måske kunne lidt mere transparens via gårdrummet medføre at man kan følge med i aktiviteten i Livsrummet.

Selve indretningen af kontorfunktioner skal bearbejdes, men projektet besidder den nødvendige konstruktive og funktionelle robusthed så brugernes ønsker kan indpasses. Måske kunne personaleafsnittet have nytte af et par ovenlys i den nordvendte tagflade.

Facaderne afspejler bygningsanlæggets lette opbygning, og projektets konstruktive og bygningstekniske opbygning virker således logisk og også selve udførelsesfasen virker gennemtænkt.

Ud mod de trafikerede omgivelser er facader beklædt med en cementbaseret plade på klink som vil give et robust men profileret udtryk. I de indre gårde dominerer trægavle som markering af opholdskarakteren. Selve hovedindgangen markeres ligeledes med træpartier. Denne hoveddisponering af materialeholdningen er glimrende men kræver også en nøje opfølgning omkring detaljens udformning så de mange skotrender m.v. fremstår afklarede og støtter forslagets præcise geometriske former. Endvidere er det vigtigt at drift- og vedligehold ikke påvirkes uhensigtsmæssigt af de valgte materialer.

Teknik

De tekniske forhold i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede og vurderes at overholde de stillede krav. Bygningen angives at overholde energikravet i.h.t BR2010, energirammeberegning vedlagt.

Der er ikke redegjort nærmere for brandtekniske forhold.

Bygningen er konstrueret af præfabrikerede trækassetter.

Prisen er overholdt – 14,5 mio. kr. ekskl. moms, og nettoarealet er 644 m2 i forhold til de ca. 550 m2, der er lagt op til i konkurrenceprogrammet.

Samlet vurdering

Konkluderende er der tale om et meget gennembearbejdet forslag der har et overbevisende hovedanslag, er konstruktivt, funktionelt og arkitektonisk afklaret. Dermed danner forslaget et fint grundlag for en optimering i dialog med brugerne.

Forslaget indstilles således til at være konkurrencens vindende forslag.

Læs mere om EFFEKT:

EFFEKT
EFFEKTs hjemmeside

 

Information om projekt Livsrum

Didder Oppermann
Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 21151331
Mail: biropp@cancer.dk

Brian Damgaard Lauritsen
Projektleder
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Tlf. 41 94 94 07
Mail: bdl@sj.dk

Arne Henriksen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 74 86
Mail: ahs@cancer.dk

Stine L. Jacobi
Programchef
Realdania

Tlf.: 21747725
Mail: slj@realdania.dk