POLYFORM Arkitekter

I marts 2012 vandt Polyform i samarbejde med entreprenørfirmaet HP Byg og ingeniørfirmaet Grontmij A/S konkurrencen om at bygge Livsrum i Aalborg.

Aalborgs nye kræftrådgivning set fra haven

I konkurrencen var Polyform i skarp konkurrence med Nordlund Arkitekter og Weinberg Architects.

Her følger dommerpanelets begrundelse for hvorfor valget faldt på Polyform (uddrag af dommerbetænkning).

Læs den fulde dommerbetænkning og se de andre projektforslag på siden om Arkitekterne.

Derfor vandt Polyform, HP Byg og Grontmij A/S

Forslagets hovedkomposition placerer fem 'huse' trukket ud mod Frederik Obels Vej hævet over de omgivende forhold. Hovedindgangen sker fra Steenstrupvej ad et markant rampeanlæg, men niveaufri adgang kan også opnås fra parkeringspladsen mod vest.

Den resterende grund er udlagt som have med terrasserede plateauer til forskellige funktioner, nyttehaver, terrasser etc.
I de fem huses ’mellemrum’ opstår et fællesareal der således udgør hovedankomsten der starter en bevægelse ned imellem de let vinklede 'huse'. Små solfyldte nicher opstår imellem husene og fra hvert mellemrum er der udsigt til omgivelserne og til særligt bearbejdede haverum. Fællesarealet kulminerer omkring køkkenet der markeres i et stort fritstående element på centerets 'lille plads' hvorfra der er udsigt og adgang til havearealerne. De 5 huse indeholder typisk hver sin specifikke funktion.

Det er en befriende enkel og smuk plankomposition hvori hele husets organisation umiddelbart fornemmes ved indgangen til rådgivningscenteret.

Opdelingen i funktionsbestemte små huse opdeler den store bygningskrop til villakvarterets skala, og idet hovedkomposition er trukket fornuftigt ud mod Frederik Obels Vej, falder bygningsanlægget godt ind i villaernes rytme og kvarterets karakter.

Man kan mene at forslaget måske er for neddæmpet. Der er lidt 70'er komposition over hovedkonceptet, som nok kræver lidt bearbejdning, for at projektets synlighed bliver mere markant. Her tænkes særligt på selve ankomsten fra Steenstrupvej, hvor hovedindgangen skjuler sig mellem husene. En bearbejdning af rampeanlægget, måske en tilføjelse af et trappeafsnit, kunne forenkle ankomsten og samtidig styrke signalværdien.

Livsrummet

Forslagets store styrke ligger som skrevet i hovedanslagets klare plankomposition, hvorved man fra indgangen med det samme får et overblik over centerets organisation. 'Livet mellem husene' bliver ikke blot et billede på centerets primære rum, men det skaber også et oplevelsesrigt hele for de differentierede rumligheder i de enkelte huse.

Konceptet medfører at forbindelsen fra Livsrummet ind i de enkelte funktioner er begrænset og det vil være formålstjenligt såfremt de fine indbyggede reoler og skabe i husenes vægge kunne indeholde transparente elementer - vinduer - så f. eks. kontakten ind til medarbejderdelen kan styrkes. Det har ligeledes været diskuteret at en finjustering af husenes vinkling kan lede den besøgende mere venligt mod centerets hjerte.
Køkkenet er godt placeret som et samlingspunkt i husets hjerte med gode opholdsnicher for forskellige målgrupper i umiddelbar nærhed. Det er en fin og vigtig pointe at det centrale samlende rum har større rumhøjde og modtager dagslys fra højtsiddende vinduer i tagfladen, hvorved der kompenseres for den store bygningsdybde.

Aktivitetshusene

De ensidige taghældninger gør det muligt at differentiere både rumhøjder og dagslysforhold hvilket er en stor kvalitet i det enkelte hus. De kreative rum kan få højtsiddende lysindfald og særligt i det store trænings- og musiklokale kan der opnås en større rumhøjde. I netop dette 'hus' må man forvente en bearbejdning af planen idet den lange smalle gang ikke virker inspirerende. Velværerum og grupperum er i god forbindelse med Livsrummet og dog lidt afsides hvilket er formålstjenligt.

Medarbejderdelen

Personaleindgangen ligger fint placeret - direkte fra parkeringspladsen og personalets forhold er i det hele taget udmærket beskrevet, dog vil planløsningen nok skulle bearbejdes i detaljen til brugernes fulde tilfredshed, men den er fleksibel og mangler kun, som omtalt, en lidt større mulighed for visuel kontakt til Livsrummet – en smule mere åbenhed. Et markeret rum for de frivillige synes at mangle.

De enkelte huse fremstår som præcise murede enheder med ensidigt hældende tage. Selve teglens karakter, farve og fuge bliver i denne sammenhæng meget vigtig, og teglens farvespil er nødvendig for ikke at virke for tung mod udearealer og omgivelser. Den mørke tegl virker lidt dyster og kræver lidt dokumentation for at overbevise dommerkomiteen om det er den rette sten.

Der er fin forbindelse til udearealerne via lisvrummet og den store sydvendte beskyttede terrasse er velanbragt. Udearelerne er i det hele taget bearbejdet forbilledligt, hvilket fremgår tydeligt af de veldokumenterede illustrationer, men det er klart at den omfattende terrassering af grundstykket kræver en nøje landskabelig detaljering af de mange støttemure. Støttemure i tegl som anvendt i bygningsanlægget vil skabe en fin helhed, men man kan også forstille en mere ’grøn’ udformning med gabionsmure med bunddække, slyngplanter etc. I denne sammenhæng kræver ligeledes det indhegnede parkeringsareal en 'blød finish' for ikke at fremstå som en dominerende, meget synlig flade.

De enkelte haver er overbevisende komponeret, og den funktionelle terrassering med bålplads, diverse bede og forskellige opholdsarealer genbruger fint den eksisterende grunds landskab og beplantning.

De små 'mellemrumshaver’ skærmer og er oplevelsesrige pauser som smukke dele af den overordnede helhed. Det vil være vigtigt, i en bearbejdning, at disse mellemrum får deres helt egen karakter og ikke mod omgivelserne fremstår som mulige indgange.

Teknik

De tekniske krav i konkurrenceforslaget er generelt godt bearbejdede. VVS-, ventilations- og el-tekniske afsnit vurderes at være forstået og velindarbejdede i konkurrenceforslaget. Der er bl.a. vedlagt en foreløbig energiramme der viser sig at BR2010 overholdes. Der er ikke redegjort for brandmæssige forhold. Bygningen er solidt konstrueret med facader af skalmurede og isolerede betonbagvægge samt tage med tagpap og sedum.
Prisen er overholdt – kr. 14.500.000,- ekskl. moms og nettoarealet er 575 m2 i forhold til de ca. 550 m2, der er lagt op til i byggeprogrammet.

Sammenfatning

Forslaget er overbevisende formuleret både som funktion, konstruktion og som arkitektonisk form. Det berigede store Livsrum, som på en naturlig og berigende måde gør dét der ofte vil være et 'negativt' gangareal til et positivt inspirerende sted at opholde sig, er projektets helt store styrke. Det er små nuancer der skal til for at bringe forslaget til at være fuldt tilfredsstillende og det viser sig, også i detaljen, at være nøje gennembearbejdet med stor overensstemmelse imellem funktion og de anvendte virkemidler.

Forslaget fra HP Byg vil blive til glæde for ikke blot rådgivningscenterets brugere og personale men også for omgivelserne og byen som helhed og indstilles hermed til opførelse.

Læs om POLYFORM arkitekter:

POLYFORM arkitekter
POLYFORM arkitekters hjemmeside

 

Information om projekt Livsrum

Didder Oppermann
Pressekontakt
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 21151331
Mail: biropp@cancer.dk

Brian Damgaard Lauritsen
Projektleder
Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma

Tlf. 41 94 94 07
Mail: bdl@sj.dk

Arne Henriksen
Projektleder
Kræftens Bekæmpelse

Tlf: 35 25 74 86
Mail: ahs@cancer.dk

Stine L. Jacobi
Programchef
Realdania

Tlf.: 21747725
Mail: slj@realdania.dk