Gå til sygdomsliste

Høringssvar til høring over tre bekendtgørelser - forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på forslagene til de tre bekendtgørelser. Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Årligt dør ca. 13.000 danskere på grund af rygning, og andelen af børn og unge, der ryger, har i de senere år været i stigning. Hver dag begynder 40 børn og unge at ryge.
Det er derfor afgørende, at regeringens ambitiøse og historiske tobaksplan iværksættes så hurtigt som muligt.
Kræftens Bekæmpelse støtter forslaget til bekendtgørelsen om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning af e-cigaretter samt forslaget til bekendtgørelsen om mærkning og emballage af tobakssurrogater. De følgende kommentarer vedrører bekendtgørelsen om synlig opstilling af tobak.

Forbud mod synlig opstilling gør tobakken mindre tillokkende for børn og unge
Kræftens Bekæmpelse bakker op om regeringens foreslåede forbud mod synlig opstilling af tobaksvarer, som en vigtig del af indsatsen for at mindske børns og unges rygning. Det vil gøre tobakken mindre synlig i børns og unges hverdag, og signalere, at tobak ikke er et produkt på linje med slik eller tyggegummi.

Specialbutikker bør afgrænses
I den foreslåede bekendtgørelse er specialbutikker, der sælger piber, pibetobak og cigarer, undtaget fra forbuddet mod synlig opstilling på salgssteder. I §5, stk. 2 defineres en specialbutik som et salgssted, der "udelukkende eller hovedsageligt" sælger piber, pibetobak og cigarer. Hvis specialbutikkerne også sælger andre varer, vil de tiltrække kunder, der ikke kommer ind i butikken efter piber, pibetobak eller cigarer. Der vil de kunne møde synligt opstillet tobak, f.eks. cigarillos, som i dag fås i farvestrålende pakker, der ligner cigaretter, og har børnevenlig smag.
Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at definitionen på specialbutikker bliver præciseret, så det tydeligt fremgår, at disse butikker udelukkende må sælge piber, pibetobak og cigarer. Som minimum foreslår vi, at piber, pibetobak og cigarer skal udgøre 90 pct. af butikkens totale omsætning. Derved begrænses antallet af butikker med synlig fremvisning af tobak, og det sikres, at f.eks. kiosker ikke kan betegnes som specialbutikker.

Tobaksautomater er indirekte reklame for tobak
I bekendtgørelsens §6 fremgår det, at tobak kan sælges via selvbetjeningsautomater. Det er dog uklart, hvor automaterne må placeres, og hvordan de skal udformes. Det fremgår blot af bekendtgørelsen, at automaterne skal være "neutralt udformet". I dag er automaterne ikke udbredte i Danmark. Men bekendtgørelsen giver mulighed for, at f.eks. kiosker og dagligvarebutikker opstiller iøjnefaldende tobaksautomater eller for, at automaterne bliver en ny form for markedsføring af tobak i nattelivet. Der er risiko for, at flere salgssteder vælger at opstille automater, så tobak derved bliver mere tilgængeligt for børn og unge. WHO anbefaler, at man ikke tillader tobaksautomater, da automaterne i sig selv kan virke som reklame for tobak. Erfaringer fra udlandet har desuden vist, at automater gør det endnu sværere at håndhæve aldersgrænser, så mindreårige får nemmere adgang til tobak.
Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor til, at man fremover ikke tillader salg af tobak via automater.

Alle former for tobak bør inkluderes i lovgivningen
I de senere år er der kommet et væld af nye tobaksprodukter på markedet. Kræftens Bekæmpelse finder det derfor positivt, at bekendtgørelserne anvender brede definitioner. Vi har dog enkelte forslag til definitionerne, så de i højere grad fremtidssikrer lovgivningen i forhold til den løbende produktudvikling.

I bekendtgørelsens §1 stk. 1 defineres tobak som et produkt, der kan ”… ryges, indsnuses, suttes eller tygges eller på anden måde indtages”. Kræftens Bekæmpelse foreslår, at man tilføjer "indtages eller optages", og præciserer i lovbemærkningerne, at definitionen også omfatter nye kategorier af tobaksprodukter, som f.eks. opvarmet tobak inklusive alt dets tilbehør.

Urtebaserede rygeprodukter defineres i §1 stk. 3 som produkter, der kan "forbruges via en forbrændingsproces". Der findes allerede urteprodukter, som forbruges via opvarmning, og derfor foreslår vi, at man udvider definitionen med følgende ordlyd "forbruges via en forbrændingsproces, herunder opvarmning."

Forpligtende mål for børn og unges rygning
Kræftens Bekæmpelse anbefaler, som nævnt i tidligere høringssvar, at den overordnede tobaksplan følges op med forpligtende mål for at nedbringe børn og unges rygning. Derved kan man følge effekten af de foreslåede tiltag. Det vil også give mulighed for løbende justering og igangsættelse af nye initiativer afhængig af tobaksindustriens produktudvikling og udviklingen i børn og unges rygning.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef