Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. lov om ændring af sundhedsloven

Vedr. : Lov om ændring af sundhedsloven
(Præcisering af delegationsbestemmelser, private ambulanceberedskaber, befordrings-ordninger, diæter m.v. til medlemmer af patientinddragelsesudvalg, personkreds i sundhedshuse m.v., offentliggørelse af påbud om sundhedsmæssige krav).

Hermed fremsendes bidrag til høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse, der finder anledning til at anerkende og kommetere flere af de foreslåede ændringer.

Ad 1) Regionernes delegation af kompetence til aftaleindgåelse.
Rent juridisk er ønsket om en præcisering af Danske Regioners kompetence til at indgå aftaler med private behandlingssteder på vegne af landets regioner forståeligt, om end det ikke får nogen indholdsmæssig betydning for den enkelte patient.

Det forhold at en række udrednings- og behandlingsfrister m.v. er betinget af, at der indgås disse aftaler mellem Danske Regioner og de private behandlingssteder er alligevel ukendt for mange patienter. Det ville formentlig have større værdi for patienterne at blive bedre informeret om årsagen til, at de trods en række garantier, ind i mellem oplever lang ventetid og ikke bliver viderehenvist til andre behandlingssteder, fordi der ikke er indgået aftaler mellem Danske Regioner og et givent privat behandlingssted.

Ad 4) Diæter m.v. til medlemmer af patientinddragelsesudvalg.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at regionerne nu får mulighed for at give medlemmer af patientinddragelsesudvalg diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdssfortjeneste og godtgørelse af udgifter til befordring i forbindelse med deltagelse i møder i patientinddragelsesudvalgene.

Med henblik på at undgå forskelle udvalgsmedlemmerne i mellem, havde det været ønskeligt, at ordningen var gjort obligatorisk. Herved ville risikoen for, at nogle regioner vil være mindre tilbøjelige end andre til at give kompensation til medlemmerne i patientinddragelsesudvalgene være elimineret.

Ad 5) Øget mulighed for udlejning af lokaler i sundhedshuse.
For så vidt angør den øgede mulighed for at udleje lokaler i sundhedshuse, finder Kræftens Bekæmpelse det positivt, at lokalerne nu også kan udlejes til patientforeninger.

Ad 6)
Hvad angår forslaget om offentliggørelse af påbud til et sygehus, en klinik, en praksis eller lignende om sundhedsmæssige krav, kan Kræftens Bekæmpelse kun bifalde dette. Adgangen til oplysninger om kvalitet og mere gennemsigtighed er med til at styrke patienternes retssikkerhed. I lighed med andre dele af samfundet, hvor kvalitetsvurderinger er tilgængelige, blandt andet på nettet, vil sådanne oplysninger og evalueringer bidrage til, at patienterne kan træffe oplyste og kvalilficerede valg, også i relation til behandlere og behandlingssteder.

Med venlig hilsen
Laila Walther
Afdelingschef, Patient- & Pårørendestøtte