Gå til sygdomsliste

Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse til fast brændsel

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man ønsker at nedbringe forureningen fra brændeovne.

Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne, da både partikelforurening og udendørs luftforurening er klassificeret af WHO i gruppe 1 som kræftfremkaldende for mennesker. Brændeovnsrøgen indeholder desuden også tjærestoffer (PAH), herunder det kræftfremkaldende benzo(a)pyren samt dioxin og formaldehyd, der også er klassificeret som kræftfremkaldende.

Brændefyring står ifølge Miljøstyrelsen for ca. 70 procent af den partikelforurening, der udledes i Danmark. Det er derfor nødvendigt med effektive tiltag til at nedbringe den udendørs luftforurening fra brændeovne.

Vi mener ikke, at forslaget om tilskud til skrotning af ældre brændeovne nødvendigvis vil have påviselig effekt på luftforureningen fra brændeovne. Det skyldes bl.a., at det ikke vides, om de brændeovne, der modtager tilskud til skrotning, i dag er i aktiv brug – f.eks. som primær opvarmning og dermed bidrager væsentligt til luftforureningen, selvom der er krav om, at brændeovnen skal have været tilsluttet per 29. oktober 2015. Der er heller ikke i bekendtgørelsen taget højde for, om de ovne, der skrottes, er i tætbebyggede områder eller langt fra nærmeste naboer, og dermed i hvilket omfang, de bidrager til mange menneskers udsættelse for luftforurening i nærmiljøet. Det skal bemærkes, at partikelforureningen per produceret energienhed er langt større for selv nye brændeovne end f.eks. fjernvarme, herunder også træfyrede kraftvarmeværker.

Kræftens Bekæmpelse mener som nævnt i tidligere høringssvar, at der på brændeovnsområdet mangler anvisninger, der kan hjælpe de borgere, som er udsat for væsentlig luftforurening fra brænderøg. Også de lokale myndigheder, der skal håndhæve bekendtgørelsen, mangler fortsat anvisninger. Her kan man inddrage erfaringer fra Skåne, hvor kommunerne er inddelt i sundhedszoner. I sundhedszoner med tæt bebyggelse er brændeovne ikke tilladt som primær opvarmning, men må bruges til hygge under hensyntagen til naboerne (2 x 4 timer om ugen).

Ydermere har de skånske kommuner fået konkrete retningslinjer til, hvordan de skal håndtere klager over brænderøg.

Venlig hilsen

Mette Lolk Hanak forebyggelseschef

Kræftens Bekæmpelse
Forebyggelse & Oplysning
Strandboulevarden 49 2100 København Ø
Tlf. 3525 7500