Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte

Opsætning og placering af skilte
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der nu fastsættes bestemmelser om opsætning og placering af skilte for dem, der erhvervsmæssigt sælger tobak og alkoholholdige drikkevarer. Med specifikke krav til placering af skilte og Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af et standardformat, sikres en ensretning og synlighed af skilte i alle butikker.
Kræftens Bekæmpelse finder det derfor problematisk, at forhandlere kan søge dispensation til at opsætte skilte, der afviger fra Sundhedsstyrelsens standardformat (§ 5. Stk. 1), idet et eventuelt mindre iøjnefaldende og genkendeligt format vil kunne svække skiltets synlighed. Vi mener, at hensynet til folkesundheden overstiger eventuelle hensyn til, at en virksomhed kan få dispensation fra brug af standardformatet. Ved at følge Sundhedsstyrelsens standardformat sikrer man desuden, at skiltning er uafhængig af tobaksindustrien og dennes interesser.
Bekendtgørelsen fremsætter, at skilte skal være placeret mellem 1 meter til 1,5 meter fra hver betalingskasse og skal være synlige ved alle betalingskasser (§3 stk. 4 og §4 stk. 4). For at sikre synlighed af skiltene mener vi ikke, at der bør være en nedre grænse for placering af skilte fra betalingskasser.

Øvrige bemærkninger
Udkastet til bekendtgørelsen ses i sammenhæng med den styrkede kontrolindsats på tobaks- og alkoholområdet, herunder lovforslag om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år. Det indebærer flytning af inspektionsopgaver fra Lægemiddelstyrelsen til Sikkerhedsstyrelsen og tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen. Som nævnt i tidligere høringssvar, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at Sikkerhedsstyrelsen tilføres tilstrækkelige ressourcer til at løfte de nye opgaver med både kontrol af sporingssystem og kontrol med aldersgrænser.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der igangsættes indsatser til styrket kontrolindsats på tobaksområdet. Siden 2013 er der sket en stigning i andelen af børn og unge, der ryger. Hvis den udvikling skal vendes, bør Danmark tage en række midler i brug, udover øget kontrol med aldersgrænser. Som nævnt i tidligere høringssvar, er højere priser på tobak det mest effektive tiltag til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Danmark bør ikke være blandt de billigste lande i Europa at købe tobak i målt ift. købekraft. Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at der vedtages markante prisstigninger på tobak.

Endelig mener vi, at det er på sin plads at påpege, at Danmark har underskrevet WHO’s rammekonvention om tobakskontrol, FCTC. Ifølge artikel 5.3 heri har Danmark forpligtet sig til at beskytte sundhedspolitikken mod tobaksindustriens indflydelse.
Vi mener derfor, at det er meget problematisk, at Sundheds- og Ældreministeriet beder navngivne firmaer fra tobaksindustrien om at komme med høringssvar til nærværende lovforslag, som har betydning for sundhedspolitikken i Danmark.

 
Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef