Gå til sygdomsliste

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Hermed fremsendes høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse. Indledningsvist ønsker foreningen at udtrykke stor glæde over velviljen til at ændre ved lov om klage- og erstatningsadgang.

Foreningen finder i særdeleshed de foreslåede ændringer vedr. tilbagebetaling af erstatninger positive, idet den nuværende retstilstand opleves urimelig over for patienter, der er blevet mødt med tilbagebetalingskrav. Den foreslåede ændring skaber klarhed over reglerne og fremadrettet vil det fremgå af loven, under hvilke omstændigheder patienter kan risikere at skulle betale tilkendt erstatning tilbage.

Kræftens Bekæmpelse ønsker i den forbindelse at gøre opmærksom på, at foreningen oplever en stor efterspørgsel på mere viden om, hvordan sagerne forløber, behandles og vurderes. Det er derfor foreningens vurdering, at der er behov for mere viden om hvilke risici, der løbes ved at anke og også hvilke økonomiske konsekvenser en tilkendelse af erstatning kan få, eksempelvis i forhold til aktivlovens vurdering af formue i henhold til § 14, stk. 1. Der henvises i den forbindelse til U.2017.2716/ 1Ø, der viser, at erstatning for medicinudgifter betragtes som formue og derfor modregnes i kontanthjælp.

I forhold til at ruste patienter bedre at vurdere, om en sag ønskes anket, kunne meget vindes ved at optrykke en informerende tekst om risikoen for tilbagebetaling på den blanket, der anvendes til at anke en afgørelse fra Patienterstatningen. Patienterstatningen gør allerede på nuværende tidspunkt opmærksom herpå i sin afgørelse, men der kan være behov for yderligere information.

Hvad angår forslaget om udvidelse af lovens dækningsområde, finder Kræftens Bekæmpelse det meget positivt, at der med forslaget indføres en enklere og mere favnende afgrænsning af om skader er omfattet af ordningen. I forhold til de psykiske skader som følge af behandling med et lægemiddel, finder foreningen det særdeles positivt, at disse nu omfattes på lige fod med de somatiske skader.

Den foreslåede ændring vedr. afgrænsning af den del-erstatning, der ved en anke sættes på spil, er ligeledes en forbedring for patienterne. Ved at afgrænse anken til en specifik del-afgørelse og ikke den samlede erstatningssum, skabes der en bedre gennemsigtighed for patienterne.

Forslaget om at forkorte ankefristen fra tre måneder til en måned, giver god mening i forhold til, hvornår udbetalingen af erstatningen finder sted og kan tillige være med til at give et bedre flow i patienterstatningssager.

Den kortere frist vil dog kræve, at patienterne hurtigere tager stilling til, om en sag skal ankes og der kan derfor være et behov for hurtig og konkret rådgivning, som behandlingsstederne skal kunne honorere. Henset til der også i andre sagstyper er en ankefrist på en måned, eksempelvis i sociale sager, hvor afgørelsen skal ankes inden 4 uger, er det dog foreningens vurdering, at dette er et rimeligt vilkår, som det er muligt at disponere i henhold til.

Jf. ovenstående betragtning om et bedre flow i patienterstatningssager, er forslaget om en 30 dages frist til at indsende sags materiale et meget velkomment forslag.

Ophævelsen af undergrænsen for udbetaling af tilkendte erstatning, hvorved bagatelgrænsen forsvinder, foreslås erstattet af et eget bidrag på 7.300 kr. Modellen minder om en selvrisiko, der kendes fra forsikringsverden.

Fordelen ved ophævelsen af bagatelgrænsen er, at flere patienter vil opleve at få udbetalt en tilkendt erstatning, som beløber sig på mere end 7.300 kr. i modsætning til i dag, hvor det alene er beløb, der er større end 10.000 kr. der kommer til udbetaling. For denne gruppe vil ændringen opleves som værende positiv, om end i den beskedne ende. For de patienter, der i dag tilkendes erstatninger på mere end 10.000 kr. vil ændringen opleves mindre positiv, idet de vil opleve, at der fra deres tilkendte erstatning fratrækkes et eget bidrag på 7.300 kr.

Kræftens Bekæmpelse har forståelse for, at den foreslåede ændring er med til at finansiere udvidelsens af lovens dækningsområde og fredningen af erstatningen. Den kollektive hæftelse for at opnå et gode, kan være nødvendigt, men det ville være at foretrække om ikke den enkelte patient, der tilkendes erstatning, skal fratrækkes dette relative store beløb.

Hvad angår forslaget om indførelse af krav om, at formanden og et betydeligt antal af næstformændene i Ankenævnet for Patienterstatningen skal være landsdommere, er det med til sikre et højt niveau af juridisk ekspertise, hvilket foreningen finder rimeligt og positivt.

Afslutningsvist bemærkes, at det foreslås, at ændringerne skal træde i kraft den 1. juli 2018 og skal gælde for skader, der er forårsaget den 1. juli 2018 eller senere, men at aftalepartierne er enige om, at udvidelsens af dækningsområdet og fredningen af udbetalte erstatninger skal gælde for skader, der er forårsaget på datoen for lovforslagets fremsættelse eller senere. Ovenstående finder Kræftens Bekæmpelse særdeles positivt og håber, at dette kommer til at afspejle sig i den endelige lovændring.

 

Med venlig hilsen

Laila Walther
Afdelingschef