17-11-2021

Nyhedsbrev nr. 7 - Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Velkommen til det syvende nyhedsbrev i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

Det syder og bobler med nyheder inden for ulighed i sundhed for eksempel nye Morgen Talks og en konference i december om en god begyndelse på livet.

Virtuelle Morgen Talks

Det er med stor glæde, at Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, igen kan byde velkommen til en ny runde af Morgen Talks i regi af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

23. november kl. 09:00-09:30

Denne gang er Danmarks Statistik, DTU og Nationalt Center for Overvægt inviteret til at give et indblik i, hvordan det er muligt at reducere risikoen for, at børneovervægt rammer socialt skævt.

Programmet for denne Morgen Talk er som følger:

09:00-09:03: Velkomst ved Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse

 
09:03-09:16: Oplæg om rapporten Ulighed i børneovervægt i Danmark, hvor der sættes spot på tendenserne og udviklingen inden for børneovervægt i Danmark. Der fokuseres på, hvordan der kan være en sammenhæng mellem børneovervægt og ulighed i sundhed

v/ Fenja Søndergaard, fuldmægtig, Danmarks Statistik og Anja Pia Biltoft-Jensen, gruppeleder og seniorforsker, DTU 

 
09:16-09:30: Oplæg ved Nationalt Center for Overvægt, som vil give et indblik i den nyeste viden om børneovervægt, hvordan det nationale center betragter udviklingen, og hvorfor den sociale ulighed i sundhed rammer skævt.

v/ Jens Meldgaard Bruun, lægefaglig leder, Nationalt Center for Overvægt
 

Også denne gang er det muligt at se med live på følgende link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGFkNjMyNjItMGQ0Mi00YzhkLTllMDctYWQ5NTI5ZWM5ZWU3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229ffd9551-461b-4f09-8b17-b822440a6649%22%2c%22Oid%22%3a%2281552e98-34fe-4ba3-b0af-59a43d6aef8f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a 

Se eller gense den sidste Morgen Talk fra 28. oktober her.

Her blev det drøftet, hvordan almen praksis spiller en vigtig rolle i arbejdet med at nedbringe den sociale ulighed i sundhed. Der blev præsenteret konkrete værktøjer til, hvordan almen praksis kan arbejde med problemstillingen.

Høring på Christiansborg om social ulighed i sundhed

10. november 2021 blev der afviklet en høring i Folketingets Sundhedsudvalg om ulighed i sundhed. Til høringen var der inviteret en række oplægsholdere, hvoraf seks af de otte oplægsholdere repræsenterede partnere i alliancen. Dette drejede sig om:

  • Henrik Brønnum-Hansen, lektor, Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet
  • Morten Sodemann, professor, Syddansk Universitet
  • Peter H. Faarbæk, sundhedspolitisk konsulent, 3F
  • Karin Friis Bach, formand for Sundhedsudvalget, Danske Regioner
  • Klaus Lunding, formand, Danske Patienter
  • Thorkild Olesen, formand, Danske Handicaporganisationer

”Er sundhedsvæsenet gearet til at tage imod de patienter, som sundhedsvæsenet modtager?” Dette spørgsmål stillede Leif Vestergaard Pedersen, Etisk Råd og foreslog, at sundhedsvæsenet i højere grad bør korrigere for den sociale ulighed i sundhed. Klaus Lunding, formand, Danske Patienter, pointerede i den forbindelse, at et tiltag til at bremse den sociale ulighed er såkaldte ”patientansvarlige kontaktpersoner”. Konceptet kendes i dag fra den patientansvarlige læge. Formålet med en sådan ordning vil, ifølge Klaus Lunding, være, at patienterne kan anvises diverse kommunale sundhedstilbud.

På høringen blevet der fremlagt flere forskellige argumenter for, hvordan den sociale ulighed i sundhed opstår og kan bremses. Men en helt grundlæggende præmis for at forstå denne udvikling er, ifølge Morten Sodemann, professor, Syddansk Universitet, at der skabes et øget kendskab til de mekanismer, som kan forårsage den sociale ulighed i sundhed.

Leif Vestergaard Pedersens, Klaus Lundings, Morten Sodemanns og de øvrige deltageres perspektiver kan ses eller genses her.

Videns nyt

En arbejdsgruppe under Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed, bestående af 11 alliancepartnerne har i samarbejde udarbejdet en analyse om medicintilskuds systemet. Flere patienter oplever nemlig, at de har svært ved at betale for den medicin, som deres læge ordinerer. Problemerne med at betale for medicinen har således en social slagside, som en række undersøgelser også har påvist.

Arbejdsgruppens analyse kan læses her. Derudover er der rettet henvendelse til sundhedsministeren og Folketingets Sundhedsudvalg. Henvendelsen kan læses her.

Stor ulighed i ældres brug af sundhedsydelser 

VIVE har på vegne af Ældre Sagen udarbejdet en undersøgelse om ældre borgeres brug af sundheds- og hjemmeplejeydelser med det formål at belyse, hvordan ydelserne fordeles.

I undersøgelsen optegnes der klare konklusioner, som viser, hvordan den sociale ulighed i sundhed kommer til udtryk hos de ældre borgere, som bor på landet og de borgere, som bor i byerne. Undersøgelsens resultater kan tilgås her: https://www.aeldresagen.dk/presse/viden-om-aeldre/analyser-og-undersoegelser/2021-vive-sundheds-og-hjemmeplejeydelser 

Konference

”En god begyndelse: Barnets første 1000 dage, fra undfangelse til 2 år”

Sundhedsstyrelsens og Vidensråd for Forebyggelses konference: En God Begyndelse: Barnets første 1000 dage, fra undfangelse til 2 år

1. december 2021 kl. 08:30-16:00

På konferencen vil blandt andet viden om de mest virkningsfulde indsatser blive præsenteret. Formålet med konferencen er at give beslutningstagere og de fagprofessionelle en fælles forståelse af, hvordan praksis kan udvikles for at fremme ligheden i sundhed.

Der er ikke er flere ledige billetter, men der tilbydes gratis livestreaming af konferencen. De interesserede parter kan tilgå et link til tilmelding her: http://www.vidensraad.dk/nyhed/vi-live-streamer-konferencen-om-de-f%C3%B8rste-1000-dage  

Programmet kan findes i ovenstående link.

 Projekter på alliancens hjemmeside

På alliancens hjemmeside samler sekretariatet den nyeste viden inden for ulighedsområdet, og partnerne har eget logo og et citat, som beskriver, hvordan organisationen arbejder med social ulighed i sundhed. Derudover har 32 af 80 partnere projekter og lignende på hjemmesiden. Der er for nuværende samlet 90 projekter, men der er plads til endnu flere. Vi opfordrer derfor alle partnere til at udfylde vedhæftede skabelon med de projekter, som partnerne vurderer er relevante for andre at få et indblik i. Det eneste krav er, at projektet skal være målrettet den sociale ulighed i sundhed.

Formålet med at samle projekterne på hjemmesiden er at få alle de gode initiativer og projekter frem i dagens lys, så andre organisationer eller beslutningstagere kan blive inspireret.

Projekter på hjemmesiden kan ses her: https://www.cancer.dk/ulighedisundhed/projekt/
Skabelonen kan udfyldes og sendes til undertegnede på matn@cancer.dk

Velkommen til nye partnere

I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed optages løbende nye alliancepartnere. Det er derfor med stor glæde, at vi kan byde velkommen til

  • Dansk Socialrådgiverforening
  • Danske Psykomotoriske terapeuter
  • Osteoporose foreningen
  • Landsorganisationen for sociale tilbud 

Vi ser frem til et spændende samarbejde.

  

På vegne af sekretariatet for Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

Af Mathias Nielsen Sidst ændret: 17.11.2021