Vil du være med til at mindske den sociale ulighed i sundhed, så kontakt os på kontakt@ulighedisundhed.dk eller mobil 30 38 23 19.

Som partner kan du udvælge fokusområder, du mener, kan udligne sociale forskelle på sundhedsområdet. Du kan afprøve nye løsninger og iværksætte konkrete initiativer, der bidrager med at omsætte viden til konkret praksis.

Partnere i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

 • Anti Doping Danmark

  "Anti Doping Danmark arbejder for at forebygge brug af sundhedsskadelige, muskelopbyggende stoffer (særligt anabole steroider) i samarbejde med fitnessbranchen og fagprofessionelle, som møder unge i risikogruppen og dem, der har et misbrug. Misbrug og store personlige udfordringer forbundet hermed findes i alle samfundslag, men noget tyder på at risikoen øges ved sociale udfordringer i opvæksten samt involvering i kriminelle miljøer. Vi håber gennem alliancen at finde og dele viden, knytte relationer og udforske muligheden for at udvikle fælles indsatser for målgruppen."

  Anti Doping Danmark

  Seniorkonsulent
  Malene Radmer Johannisson
  mrj@antidoping.dk
  51 90 86 98

 • Bedre Psykiatri

  "Ingen bliver så hårdt ramt af ulighed i sundhed, som mennesker med psykisk sygdom. Resultatet er mindre og ringere behandling og for tidlig død. Mange med psykisk sygdom lever i social nød, og alvorligt psykisk syge lever i gennemsnit 20 år kortere end den øvrige befolkning. Arbejdet for mere lighed er derfor en af psykiatriens og sundhedsvæsenets vigtigste udfordringer"

  Bedre Psykiatri

  Chefanalytiker 
  Jens Peter Eckardt 
  jpj@bedrepsykiatri.dk
  +45 5352 9900

 • Danish Comprehensive Cancer Center

  "Vi vil mindske uligheden i kræft ved at skabe samarbejde mellem forskere og hospitalerne på tværs af landet, så alle kræftpatienter får adgang til den nyeste forskning og bedste behandling, uanset bopæl. Derfor er DCCC med i Alliancen og arbejdet for mere lighed i sundhed".

  Danish Comprehensive Cancer Center

  Sekretariatschef 
  Louise Ø. Livijn 
  louise.O.livijn@dccc.dk
  +45 40 14 18 49

 • Danmarks Apotekerforening

  "Social ulighed på medicinområdet er udtalt. Borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk i arbejde. Det er ikke usædvanligt, at vi på apotekerne møder borgere, der ikke har råd til nødvendig medicin. Det skal der gøres noget ved! Derfor vil vi være med til at bekæmpe sociale ulighed i sundhed som en del af alliancen.”

  Danmarks Apotekerforening

  Chefkonsulent
  Birgitte Nørby Winther
  bnw@apotekerforeningen.dk
  +45 33 76 76 00
  +45 33 76 76 72

 • Danske Handicaporganisationer

  ”Mennesker med kronisk sygdom og handicap ønsker et sundt og aktivt liv ligesom alle andre. Men mange steder møder de barrierer i form af ringere adgang til tandpleje, kræftscreeninger, motionstilbud mv. Danske Handicaporganisationer vil samarbejde om, at det sunde liv skal være for alle.”

  Danske Handicaporganisationer

  Chefkonsulent
  Torben Kajbjerg
  tk@handicap.dk
  +4530439688

 • Danske Fysioterapeuter

  "Danske Fysioterapeuter arbejder for at fremme sundhed, livskvalitet og handlekompetence samt forebygge funktionstab og begrænsninger hos det enkelte menneske. Derfor skal der et langt større fokus på at bekæmpe den ulighed, der står i vejen for sundheden for alt for mange mennesker."

  Danske Fysioterapeuter

  Afdelingschef Politik
  Ann Sofie Orth
  aso@fysio.dk
  33 41 46 35

 • Dansk Kiropraktor Forening

  ”Kiropraktorerne ønsker et sundhedsvæsen med fokus på lige sundhed for alle. Et sundhedsvæsen, der sætter patienterne først, og som arbejder for at prioritere og skabe de bedste rammer for borgere med lidelser i muskler og led, uanset hvor de bor, og hvad de fejler.”

  Dansk Kiropraktor Forening

  Konsulent
  Christina Nielsen
  cn@danskkiropraktorforening.dk
  20 67 90 30 

 • Danske Patienter

  ”Vi kan ikke acceptere, at dem med power eller det bedste postnummer får en markant bedre behandling i sundhedsvæsenet end de, som kæmper med overskuddet eller bor i en kommune, der nedprioriterer sundhed. Danske Patienter vil arbejde for og samarbejde om løsninger, som kan gøre op med sundhedsvæsenets reproduktion af uligheden i sundhed og samfund.”

  Danske Patienter

  Sundhedspolitisk konsulent
  Johanne Kure
  jk@danskepatienter.dk 
  33 41 47 54

 • Danske Regioner

  ”Vi skal den sociale ulighed i sundhed til livs. Det er en af de vigtigste målsætninger for vores velfærdssamfund. Det kræver en fælles og målrettet forebyggelsesindsats, som Alliancen kan være med til at understøtte.”

  Danske Regioner

  Konsulent
  Rikke Gravlev Poulsen
  rgp@regioner.dk 
  40 81 87 11

 • Dansk Selskab for Folkesundhed

  "Dansk Selskab for Folkesundhed arbejder for at mindske social ulighed i sundhed ved blandt andet at bidrage til at udvikle og understøtte metoder til at forbedre vilkårene for både udsatte grupper og den brede befolkning. Vi udarbejder positionspapirer på aktuelle folkesundhedsproblematikker med fokus på ulighed i sundhed, som tager udgangspunkt i aktuelle videnskabelige data og solid praksiserfaring og anerkender den parallelle og gensidige udvikling, der sker mellem forskning og praksis."

  Dansk Selskab for Folkesundhed

  Formand
  Nana Folmann Hempler
  nana.folmann.hempler@regionh.dk
  +45 40 73 25 91


 • Dansk Sygeplejeråd

  ”Ulighed i sundhed er et voksende problem i Danmark og vil vi ændre dette, kræver det at vi tænker nyt og anderledes. Sygeplejersker og sundhedsplejersker arbejder i alle dele af sundhedsvæsenet og bidrager gerne til at sikre mere lighed i sundhed.”

  Dansk Sygeplejeråd

  Konsulent
  Maria Cecilie Kjeldsen
  mak@dsr.dk 
  46 95 42 17
  23 49 99 47

 • Danske Tandplejere

  ”Ulighed i tandsundhed er udbredt og ubarmhjertigt, og hver eneste dag møder tandplejerne mennesker, der er voldsomt påvirket af dårlig tandsundhed. Danske Tandplejere arbejder for at fremme forebyggende tandpleje og fokus på gode vaner. Sunde tænder starter med den daglige tandbørstning, som er mindst lige så vigtig som besøg på tandklinikken.”

  Danske Tandplejere

  Konsulent
  Mette Vosgerau
  mv@dansktp.dk
  31 10 28 40

  Kontaktperson til møder og nyheder
  Formand
  Elisabeth Gregersen
  egr@dansktp.dk

 • DGI

  ”Idrætsfællesskaber er en væsentlig del af løsningen for at sikre, at alle borgere får de bedste muligheder for leve et sundt liv. Idræt sammen med andre mennesker forbedrer borgernes mentale, sociale og fysiske sundhed.”

  DGI

  National Programleder
  Jens Sune Jakobsen
  jens.sune.jakobsen@dgi.dk  
  27 26 04 65

 • Diabetesforeningen

  ”Der er brug for et opgør med den skæve fordeling af sundhed og sygdom. Alt for mange mennesker med diabetes bliver tabt i sundhedsvæsenet og får ikke den behandling eller støtte, de har brug for og krav på. Diabetesforeningen ønsker, at der sættes ind overfor de mekanismer, der skaber ulighed i sundhed og håber at arbejdet i Alliancen kan være med til at understøtte dette.”

  Diabetesforeningen

  Chef for Politisk Sekretariat
  Ane Eggert Jackson
  aej@diabetes.dk 
  63 12 90 19

 • DMCG.dk

  "Det er uacceptabelt, at ulighed på kræftområdet rent faktisk er stigende – et forhold, der kræver stort politisk mod og opmærksomhed at ændre på.
  DMCG.dk ønsker at være en del af løsningen – med mere fokus på forebyggelse og generel sundhedsfremme samt individualiserede forløb understøttende den enkelte patients behov."

  DMCG.dk

  Formand for DMCG.dk
  Michael Borre
  borre@clin.au.dk
  +45 29 612 713

 • EN AF OS

  ”Siden 2016 har EN AF OS beskæftiget sig med ulighed i sundhed for mennesker med psykiske lidelser og gennemført undersøgelser om temaet blandt personer med egne erfaringer med psykiske lidelser og fagligt personale. Det er efterhånden velkendt, at mennesker med svær psykisk lidelse risikerer at dø 15-20 år før alle andre. Årsagerne er komplekse, men i EN AF OS er udgangspunktet, at holdninger og praksis hos personalet ikke i sig selv må bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser ikke får den rette hjælp til deres sundhedsudfordringer.”

  EN AF OS

  Projektmedarbejder
  Louise Hornbøll
  Louise.hornboell@regionh.dk
  22 77 86 65
  30 45 01 04

 • Ergoterapeutforeningen

  ”Social ulighed i sundhed er et stort samfundsproblem og har store konsekvenser for de borgere, der ikke har de samme muligheder som andre for at udfolde deres livspotentiale. Vi ønsker at tage et ansvar for at mindske uligheden ved at afprøve nye løsninger, så alle borgere kan få det bedst mulige liv uanset livssituation. Den mest effektfulde forebyggelse er i barnets første leveår. Forebyggelse skal derfor tænkes ind i alle strukturelle samfundstiltag som kultur, miljø og familiepolitik f.eks. byrum, børnehaver og familiens hverdagsliv.”

  Ergoterapeutforeningen

  Public Affairs- og pressechef
  Mette Svalgaard
  msv@eft.dk 
  53 36 49 84
   
  Formand
  Tina Nør Langager
  tnl@etf.dk

 • Epilepsiforeningen

  "Socioøkonomisk forskning initieret af Epilepsiforeningen efter medlemshenvendelser har dokumenteret geografisk ulige fordeling af epilepsidiagnoser mellem landsdele og kommuner i Danmark. En fordeling som burde være lige. Yderligere forskning i uligheder ved regionernes og kommunernes epilepsiindsats er iværksat til brug for indsatsen med at sikre lige adgang til udredning, behandling og rehabilitering"

  Epilepsiforeningen

  Politisk konsulent
  Finn Obbekær 
  Finn@epilepsiforeningen.dk 
  42 94 13 31  

 • 3F

  ”Uligheden i sundhed bliver på flere områder stadig større. Det er uretfærdigt og koster samfundet milliarder af kroner hvert år i sygdom og manglende arbejdskraft. 3F ønsker, at der gøres op med den store ulighed i sundhed, så alle oplever samme behandling i sundhedssystemet – uanset uddannelses- eller indtægtsniveau.”

  3F

  Sundhedspolitisk konsulent
  Peter Hamborg Faarbæk
  peter.faarbaek@3f.dk 
  22 85 77 04
   
  Næstformand
  Tina Christensen
  tina.christensen@3f.dk 
  88 92 05 30
  24 59 56 14

 • Fagligt Selskab for Kliniske Diætister

  "Ulighed i sundhed er i øjenfaldende og omlægning af kostvaner til et sundere liv, er en krævende opgave for den enkelte, uanset uddannelse eller økonomi, og det kalder derfor på en indsats og hjælp fra flere aktører. Diætister er en hovedaktør, når der er behov for at styrke den enkeltes sundhed indenfor ernæringsområdet, men adgangen til vejledning af en klinisk diætist er mangelfuld for mange borgere og patientgrupper. FaKD er optaget af denne skævhed i landet og håber på, at vi i Alliancen kan skabe en national fælles sundheds- og ernæringsindsats af høj kvalitet".

  Fagligt Selskab for Kliniske Diætister

  Formand 
  Mette Theil 
  mp@diaetist.dk
  +45 26 85 59 78

 • Faglig Selskab for Sundhedsplejersker

  ”Social ulighed i sundhed rammer børn hårdest, da det er i barndommen fundamentet for et sundt liv skabes. Tidlig indsats for sårbare familier kan være med til at mindske uligheden. Derfor er vi med i alliancen mod social ulighed i sundhed.”

  Faglig Selskab for Sundhedsplejersker

  Næstformand
  Dorte Fischer
  dortefischer@fs10.dk 
  61 46 31 54

 • Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

  "Mennesker med anden etnisk baggrund end dansk rammes hyppigere af social ulighed i sundhed. Folk flygter pga. krig, forfølgelse og tortur, som ofte betyder svær nedsat indlærings- og koncentrationsevne pga. posttraumatisk belastningsreaktion, og dermed vanskeliggøres integration. I Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje arbejder vi for et øget fokus på den enkelte patients livshistorie og konkrete situation for derigennem at øge de kulturelle kompetencer hos ansatte i sundhedsvæsenet. Det, mener vi, giver mere lige adgang til sundhed."

  Fagligt Selskab for Tværkulturel Sygepleje

  Formand
  Marianne Østerskov 
  marianne.oesterskov@regionh.dk
  +45 3864 7014

 • Farmakonomforeningen

  "Farmakonomer møder borgere, som ikke har råd til den høje egenbetaling på medicin. Det er ikke rimeligt. Derfor vil vi arbejde for, at tilskudssystemet tilpasses, så ingen borgere bliver tvunget til at vælge mellem at købe mad eller nødvendig medicin.
  Mange af vores udsatte borgere bruger flere end fem forskellige slags medicin og har brug for ekstra rådgivning og hjælp. Farmakonomforeningen vil arbejde for at synliggøre udfordringerne med social ulighed i medicin."

  Farmakonomforeningen

  Afdelingschef for politik og kommunikation
  Bjørn Klinke
  bjk@farmakonom.dk
  26 77 26 40

 • FOA

  ”FOAs medlemmer arbejder på mange af de store velfærdsområder inden for sundhed, ældre og børneområdet og oplever ulighed i sundhed på nærmeste hold. Samtidig er mange af vores medlemmer også selv udsat for ulighed i sundhed – FOA vil kæmpe for at rette op på disse skævheder.”

  FOA

  Kasper Manniche
  kman@foa.dk 
  46 97 24 15
  51 24 40 83

 • Forum for Mænds Sundhed

  "Social ulighed i sundhed er uacceptabel. Når vi kombinerer social ulighed med køn, får vi dramatiske uligheder: De 25 pct mænd med den laveste indkomst lever 10 år kortere end den bedst stille fjerdedel. Kortuddannede, barnløse, single mænd klarer sig dårligst på alle sundhedsparametre og har ikke mindst en overdødelighed af kræft, hjertesygdomme og diabetes. Det er også dem, som sundhedsvæsnet betjener dårligst. Når vi skal bekæmpe social ulighed i sundhed - både somatisk og psykisk - må vi også inddrage køn. Derfor arbejder vi for, at vi her i landet implementerer WHO’s strategi for mænds sundhed som led i ulighedskampen".

  Forum for Mænds Sundhed

  Formand 
  Svend Aage Madsen 
  Svend.aage.lykke.madsen@regionh.dk 
  26212851

 • Gigtforeningen

  Muskel- og skeletsygdom kan føre til store tab af livskvalitet, et forringet forsørgelsesgrundlag og social marginalisering.

  I Gigtforeningen kæmper vi for, at høj muskel- og skeletsundhed ikke skal afhænge af geografi, uddannelse, beskæftigelse eller pengepungens størrelse.

  Gigtforeningen

  Sundhedsøkonom
  Kathrine Marie Støvring Hammenfors
  KHammenfors@Gigtforeningen.dk
  +45 39 77 80 60

 • Hjerneskadeforeningen

  "Borgere med kognitive udfordringer, oplever ofte et socialvæsen og et sundhedssystem som er uforståeligt for dem. Det giver ulighed og risiko for manglende eller ufuldstændig behandling. Vi skal sammen arbejde for at alle, også borgere med funktionsnedsættelse, får social lighed i sundheden."

  Hjerneskadeforeningen

  Direktør 
  Morten Lorentzen
  morten@hjerneskadeforeningen.dk
  20260138

 • Jordemoderforeningen

  "Ulighed i sundhed starter allerede i graviditeten. De kommende forældre vil deres barn det bedste og er motiverede og opmærksomme på egen og det kommende barns sundhed. Graviditet og tiden med det spæde barn er et åbent vindue til tidlig forebyggelse, der kan styrke familien hele livet."

  Jordemoderforeningen

  Formand
  Lis Munk
  lim@jordemoderforeningen.dk 
  28 57 32 10

 • Julemærkefonden

  "Alt for mange børn i Danmark mistrives. De føler sig forkerte, de bliver mobbet og fællesskaber er noget, de betragter udefra. Det må vi aldrig acceptere.Ingen børn fortjener en hverdag fyldt med ensomhed og ondt i maven."

  Julemærkefonden

  Forstander - Julemærkehjemmet Liljeborg
  Henrik Hougaard Bøtkjær
  henrik.botkjaer@julemaerket.dk
  +45 46 30 42 01
  +45 20 34 37 09

 • Kost og Ernæringsforbundet

  "Kost og ernæring spiller en vigtig rolle i forhold til et sundere liv. Virkeligheden er, at der ikke er lige adgang i forebyggelsestilbud og til behandling, når sygdom melder sig. De ernæringsprofessionelle arbejder for at skabe gode hverdagsvaner, og for at yde den rette hjælp og vejledning. Vi mener, at sundhed er en ret for alle, og derfor er vi med i alliancen."

  Kost og Ernæringsforbundet

  Sundhedspolitisk konsulent 
  Mie Lauwersen 
  mla@kost.dk 
  +45 31 63 66 00 
  +45 31 63 66 07

 • KL

  ”Kommunernes medarbejdere i sundhedsplejen, jobcenteret, hjemmeplejen, borgercenteret, børnehaven og på skolen møder den sociale ulighed i sundhed i mange afskygninger, og de gør hver dag deres bedste for at mindske den. Men den sociale ulighed i sundhed udspringer af mange og komplekse faktorer, og den enkelte lærer, SOSU-hjælper eller sagsbehandler kan ikke løse udfordringen alene. Med alliancen håber vi på at skabe et endnu tættere samarbejde mellem aktører på nationalt, regionalt og lokalt niveau. Vi er nødt til at finde løsninger både det strukturelle og det individuelle niveau – og vi er nødt til at gøre det sammen på tværs af sektorer og fagligheder.”

  KL

  Chefkonsulent
  Lisbeth Holm Olsen
  llo@kl.dk 
  33 70 38 34
   
  Specialkonsulent
  Astrid  Christine Jensen-Kanstrup
  acj@kl.dk 
  33 70 35 22

 • Klinisk Forskningsafdeling Amager Hvidovre Hospital

  ”Vi skal insistere på at sætte den sociale ulighed i sundhed på dagsorden, også på forskningsområdet. Vi har brug for at styrke vores viden om effekter og implementering, og det lykkes kun, hvis vi i forskningen inddrager de patienter, borgere og sundhedspersonale, som i dag mærker uligheden. Vi er derfor med i Alliancen for at sikre den rigtige viden, og at den viden kommer frem til dem, der skal beslutte.”

  Klinisk Forskningsafdeling Amager Hvidovre Hospital

  Forskningschef & Professor
  Ove Andersen
  Ove.andersen@regionh.dk
  +45 38 62 33 35

 • Kræftens Bekæmpelse

  ”De seneste års markante fremskridt på kræftområdet har ikke gavnet alle lige meget – og uligheden er steget. Kræftens Bekæmpelse ønsker at løfte overlevelsen for alle kræftpatienter og sammen med partnerne i alliancen at være med til at udvikle indsatser i forebyggelse og sundhedsvæsenet, som kan komme alle til gavn.”

  Kræftens Bekæmpelse

  Chefkonsulent
  Heidi Smollerup Rasmussen
  hsmr@cancer.dk 
  30 38 23 19

 • Lægemiddelindustriforeningen

  ”Den sociale ulighed i sundhed er et stigende problem, som kræver en fælles indsats, hvis vi skal den livs. Vi skal sikre, at alle har lige adgang til effektiv behandling uanset hvem de er og hvor de bor, og at fremskridt på sundhedsområdet kommer alle til gode.”

  Lægemiddelindustriforeningen

  Sundhedspolitisk chefkonsulent
  Louise Broe 
  lbr@lif.dk
  +45 39 27 60 60 
  +45 39 15 09 39

 • Lægeforeningen

  ”Ulighed i sundhed rammer særligt de kortuddannede og lavtlønnede, der gør mindre brug af sundhedsvæsenet og får ringere behandling, når de henvender sig. Sådan skal det ikke være, og derfor vil Lægeforeningen sammen med partnerne i alliancen kæmpe for, at uligheden i sundhed reduceres.”

  Lægeforeningen

  Konsulent
  Cecilia Lawson Vinje
  clv@dadl.dk 
  35 44 82 22
  21 77 34 50

 • Mødrehjælpen

  ”Alle børn har ret til en god start på livet. Ulige livschancer betyder, at det ikke er virkeligheden for alle. Familierne skal hjælpes på vej, så fattigdom, vold, ensomhed og usunde mønstre brydes, og alle børn får mulighed for et trygt og udviklende børneliv.”

  Mødrehjælpen

  Politisk Konsulent
  Jacob Holch 
  jho@moedrehjaelpen.dk
  +45 61 30 59 62

 • Novo Nordisk Fonden

  ”Overvægt blandt børn i førskolealderen varierer fra 8 % i Gentofte til 28 % i Ishøj. Det er social ulighed i sundhed. Der er brug for handling for at udligne disse forskelle. Det er motivationen for, at Novo Nordisk Fonden går ind i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed med et fokus på forebyggelse af overvægt hos børn".

  Novo Nordisk Fonden

  Project Manager 
  Maja Lund
  +45 35276561

 • Pension Danmark

  ”Ulighed i sundhed er et stort problem. Derfor har PensionDanmark en sundhedsordning, der hjælper medlemmerne i forbindelse med både alvorlige og mindre alvorlige lidelser – det sidste for at forebygge at småskavanker bliver til alvorlige helbredsproblemer. Det bidrager til at mindske uligheden i sundhedssystemet. Med alliancen kan vi forhåbentlig nå endnu længere.”

  Pension Danmark

  Direktør
  Marianne Fussing Ørsted
  mfc@pension.dk 
  33 74 80 07
  22 78 75 01

 • Professionshøjskolen Absalon

  "Forskningsgruppen ”Ulighed i sundhed” arbejder med anvendelsesorienteret forskning, som institutionel praksis, som mødet med patienterne og borgerne, og med de sociale betingelser for menneskers sundhed.”

  Professionshøjskolen Absalon

  Docent - Ph.d.
  Heidi Myglegård Andersen
  hean@pha.dk 
  72482659

 • Projekt S

  ”Alle har ret til et godt selvværd! Derfor ønsker Projekt S at være en forebyggende og systemforandrende indsats, hvor det overordnede formål er at skabe bedre vilkår for et styrket mentalt helbred for børn og unge, uanset baggrund. Vi arbejder på at mindske uligheden ift. den mentale sundhed".

  Projekt S

  Stiftere af PROJEKT S
  Linn Tornholm & Vicky Kornblit
  info@projekts.dk
  Tlf. 61519225

 • Social Sundhed - Brobyggere i sundhedsvæsenet

  "Fremtidens sundhedsprofessionelle arbejder frivilligt i foreningen Social Sundhed, for at være med til at bekæmpe ulighed i sundhed. Hver dag ledsager og støtter vi mennesker, der har svært ved at benytte og få gavn af kontakten med vores fælles sundhedsvæsen. Samtidigt opnår vi viden og indsigt i de forhold og barrierer, der skaber og vedligeholder uligheden. Der er brug for en forandring i sundhedsvæsenet, der kommer nedefra."

  Social Sundhed - Brobyggere i sundhedsvæsenet

  Landsformand
  Kristina Louise Bliksted
  klb@socialsundhed.org
  +45 22 41 59 14

 • Socialt Lederforum

  ”Danskerne bliver generelt sundere og sundere. Men handicappede, psykisk syge og socialt udfordrede borgere halter gevaldigt efter. Den gennemsnitlige levealder for denne gruppe er stadig 15-20 år lavere end for de fleste andre. Socialt Lederforum er i løbende dialog med foreningens medlemmer, samarbejdspartnere, politikere og øvrige interessenter på området. Hvordan kan vi sammen bedst arbejde på at bekæmpe denne ulighed og forbedre sundheden bredt, så det også smitter af på mennesker med sociale, psykiske og fysiske vanskeligheder?”

  Socialt Lederforum

  Direktør, Socialt Lederforum
  Bo Mollerup
  bomo@socialtlederforum.dk
  +45 40456242

 • Steno Diabetes Center Copenhagen

  "Basale levevilkår er med til at forme mulighederne for at leve et godt liv, trods tilstedeværelsen af kronisk sygdom som diabetes. Vores ansvar er at tilrettelægge vores arbejde, så flest mulige får et godt udbytte - uanset social baggrund og livsomstændigheder. Vi samarbejder på tværs af sektorer og fagligheder for at skabe bedre betingelser for personer med diabetes, deres pårørende og borgere i risiko."

  Steno Diabetes Center Copenhagen

  Sundhedsfremmechef
  Morten Hulvej Rod
  morten.hulvej.rod@regionh.dk
  +45 28 51 51 21

 • Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

  "Dem med størst behov skal have mest støtte"

  "Region Sjælland har både den største forekomst af diabetes samt vækst i antallet af nye tilfælde i Danmark. Samtidig har regionen en høj andel af sårbare patienter, og vi har derfor et specielt fokus på denne gruppe borgere."

  "I SDCS tror vi på, at mennesker med størst behov for hjælp skal have mest støtte. Vi skaber derfor målrettede tiltag til sårbare personer med diabetes, som i dag ikke støttes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesindsats."

  "Vores mål er at minimere ulighed i sundhed."

  Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

  Programchef: Sårbare og Forebyggelse
  Peter Bindslev Iversen
  peiv@regionsjaelland.dk

 • Tandlægeforeningen

  ”Social ulighed i sundhed slår hårdt igennem i tænderne.
  I dag betaler danskerne mere end 80 procent af tandlægeregningen selv, og det er for dyrt for de syge, socialt udsatte og lavtlønsgrupperne. Undersøgelser viser, at de har flere problemer med tænderne og går sjældnere til tandlæge end resten af befolkningen. Det skaber en ond cirkel med flere tandproblemer og lavere livskvalitet. Tandlægeforeningen arbejder for at bekæmpe social ulighed i tandsundhed. Løsningerne er bl.a. at sænke den høje brugerbetaling hos tandlægen, indføre tilskudsordninger for særligt udsatte grupper samt at arbejde med forebyggelse og gode tandplejevaner i hele befolkningen.”

  Tandlægeforeningen

  Kommunikationschef i Tandlægeforeningen
  Charlotte Bender
  cbe@tdl.dk 
  Tlf.: 24 59 04 69

 • Vidensråd for Forebyggelse

  ”Den sociale ulighed i sundhed virker fra vugge til grav. Derfor skal forebyggelse af uligheden sættes i gang så tidligt som muligt og tænkes ind i alle de sammenhænge, hvor borgeren er i kontakt med systemet. I Vidensråd for Forebyggelse inddrages ulighedsperspektivet konsekvent i alle de sundhedstemaer, vi arbejder med.”

  Vidensråd for Forebyggelse

  Kirstine Krogholm
  Sekretariatschef 
  kkr.vff@dadl.dk
  +45 35 44 82 72

 • Ældre Sagen

  "Ulighed i sundhed følger en hele livet. I disse år taler vi om sund aldrig og det demografiske træk på sundheds- og plejeydelser. Vi taler ikke så meget om forskellene i forbruget af sundheds- og hjemmeplejeydelser for ældre mennesker. Vi kan ikke tale om sund aldrig og demografi uden at medtage social ulighed som en afgørende faktor.
  Ældre Sagen arbejder for at alle har ret til et godt liv - hele livet. Derfor skal vi også stå sammen om et at bekæmpe uligheden."

  Ældre Sagen

  Seniorkonsulent
  Rikke Hamfeldt 
  rh@aeldresagen.dk
  +45 33 96 87 77

 • .

Bliv partner

Kontakt os på kontakt@ulighedisundhed.dk eller 30 38 23 19 og bliv partner i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

Som partner bliver du en del af et stærkt netværk med handlekraftige aktører, der arbejder sammen om at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed.

I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har vi en fælles vision

Den sociale ulighed i sundhed er øget. Der er i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv, vi lever, alt efter hvilken position i samfundet vi har. Det ønsker vi at lave om på.

> Se vision og målsætninger