Vi tror på, at vi i fælleskab kan være med til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Her kan du følge med i de projekter, vi arbejder på for tiden. 

Tryk på tryk på "læs mere" for at se den fulde projektbeskrivelse for hvert projekt. 

 • Den interkulturelle samtale

  Målgruppe: Borgere med etnisk minoritetsbaggrund, der har eller er i risiko for at udvikle type 2-diabetes.

  Kort beskrivelse: I dette projekt uddannes sundhedsfagligt personale fra tre kommuner. Uddannelsen omfatter bl.a. 1) faglig viden om forskellige sygdomsopfattelser og mulige konsekvenser heraf, 2) guide og samtaleværktøjer til at støtte gennemførelse af samtaler samt 3) redskaber til at analysere og forandre egen samtalepraksis. Målet er via stærkere kompetencer hos medarbejdere at forbedre forebyggelse, behandling og håndtering af diabetes hos målgruppen.

  Projektforløb: 2019-2020. Forventes forlænget.

  Kontaktperson: Janne Lorenzen, jalor@regionsjaelland.dk

  Den interkulturelle samtale

  Projektbeskrivelse

  Borgeres udbytte af sundhedsfaglig undervisning og vejledning afhænger i høj grad af kvaliteten af kommunikationen mellem borgeren og den sundhedsfaglige person. Foruden sproglige kompetencer påvirkes kommunikationen af mange faktorer som for eksempel sociale dynamikker, forforståelser og forventninger, som kan være kulturelt eller socialt betinget.

  I sundhedssamtaler kan forskellige sundheds- og sygdomsopfattelser give anledning til misforståelser og konflikter mellem professionelle og borgere. Mens der kan være store forskelle i sundheds- og sygdomsopfattelser blandt borgere og professionelle generelt, kan dette komme særligt til udtryk i mødet med borgere med etnisk minoritetsbaggrund

  Når sundhedspersonalet har stærke interkulturelle kompetencer kan de udføre mere effektive og dialogorienterede samtaler med borgerne. Dermed kan personalet forbedre forebyggelse, behandling og håndtering af diabetes hos målgruppen.

 • Diabetesbussen

  Målgruppe: Sårbare diabetespatienter kan f.eks. være personer med både diabetes og psykisk sygdom, diabetes og et misbrug, personer med diabetes og et svagt netværk eller diabetespatienter med sproglige og kulturelle udfordringer.

  Kort beskrivelse: Diabetesbussen er en udekørende funktion fra Nykøbing Falster Sygehus, der tilbyder diabetesbehandling og screening for senkomplikationer til sårbare diabetespatienter i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommune.

  Projektforløb: 2020 - 2022

  Kontaktperson: Betina Lademann, bfld@regionsjaelland.dk

  Diabetesbussen

  Projektbeskrivelse

  Diabetesbussen er et tværsektorielt projekt, da projektet kræver et stærkt samarbejde mellem flere sektorer, såsom bosteder, kommune og almen praksis.

  Undersøgelser. I diabetesbussen er der mulighed for at få foretaget en øjenundersøgelse, en fodundersøgelse, få taget blod- og urinprøver og få målt kolesteroltal og blodsukker samt blodtryk. En del af initiativet består også af opfølgning på screeningsresultaterne fortaget i bussen. Opfølgningen på screeningsresultaterne kan enten ske på sygehuset eller i almen praksis. Sygeplejersken sørger for at give besked om undersøgelserne til patienten, pårørende/støttepersoner og behandlingsansvarlige læge på hospital og i almen praksis. Derudover vil sygeplejersken sammen med patienten, så vidt det er muligt, planlægge det videre forløb. Personalet, der bemander diabetesbussen, vil som udgangspunkt agere ansvarlig for, at der i det konkrete tilfælde udarbejdes en realistisk opfølgningsplan for patienten

 • Fusionsklinikken – psykoedukation og diabetes

  Målgruppe: Initiativet er målrettet patienter med svær psykisk sygdom, og samtidig diabetes med eller uden komplikationer

  Kort beskrivelse: En integreret indsats. Med Fusionsklinikken tilbydes for første gang behandling og psykoedukation, som favner både psykisk sygdom og diabetes. I klinikken integreres behandlingstilbuddene med hinanden, så patienten oplever at få tilbudt én sammenhængende indsats. Fusionsklinikken bemandes af et tværfagligt team, og behandlingen omfatter både medicin, samtale, screeninger og vejledning.

  Projektforløb: 2020 - 2022

  Kontaktperson: Anne Næsted, annae@regionsjaelland.dk

  Fusionsklinikken – psykoedukation og diabetes

  Projektbeskrivelse

  Individuel og fleksibel behandling. Fusionsklinikkens arbejde vil basere sig på F-ACT-modellen (Flexible Assertive Community Treatment). Kort fortalt betyder det, at man går individuelt og fleksibelt til patienten. Fusionsklinikkens team kan skrue op og ned for behandlingsindsatsen til den enkelte patient efter behov og kører også ud til patienten.

  Idégenereringen og planlægningen af fusionsklinikken er foregået i tæt samarbejde med patienter, pårørende og fagpersoner. Der er afholdt workshops og gennemført interviews med patienter med diabetes og psykisk sygdom. Patienter og pårørende bliver løbende inddraget i videreudviklingen og evalueringen af fusionsklinikken, ligesom tidligere patienter (peer medarbejdere) er en del af Fusionsklinikken.

 • Ulighed i sundhed blandt mennesker med artrose og rygsygdom

  Målgruppe: Forskningsmiljøer, ministerier og styrelser.

  Kort beskrivelse: Gigtforeningen har bedt SDU undersøge, om der er social ulighed i sundhed blandt mennesker med gigtsygdommene artrose og rygsygdom, og om en sådan, kan henføres til graden af brugerbetaling på relevante sundhedsydelser som f.eks. fysioterapi.
  Undersøgelsen baseres på en kombination af spørgeskema og registerdata.

  Projektforløb: Projektet forventes offentliggjort i løbet af 4. kvartal 2020.

  Kontaktperson: Kathrine Støvring Hammenfors, KHammenfors@Gigtforeningen.dk

  Ulighed i sundhed blandt mennesker med artrose og rygsygdom

  Projektbeskrivelse

  Gigtforeningen har bedt SDU undersøge, om der er social ulighed i sundhed blandt mennesker med gigtsygdommene artrose og rygsygdom, og om en sådan, kan henføres til graden af brugerbetaling på relevante sundhedsydelser som f.eks. fysioterapi. 

  Undersøgelsen baseres på en kombination af spørgeskema og registerdata.

 • Målrettet forebyggelse skal udjævne ulighed i sundhed

  Målgruppe: Aktører på sundhedsområdet.

  Kort beskrivelse: For at sikre fortsat fokus på social ulighed i sundhed sætter den 16. udgave af Lifs magasin med. fokus på forebyggelse og social ulighed i sundhed. Det sker via reportager, cases og interviews herunder fra projekter i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.
  Magasinet med, kan læses her http://publikationer.lif.dk/Magasin/med16/?page=2

  Projektforløb: Magasinet med. Blev udgivet den 7. oktober 2020.

  Kontaktperson: Kommunikationschef Gitte Schmidt

  Målrettet forebyggelse skal udjævne ulighed i sundhed

  Projektbeskrivelse

  For at sikre fortsat fokus på social ulighed i sundhed sætter den 16. udgave af Lifs magasin med. fokus på forebyggelse og social ulighed i sundhed. Det sker via reportager, cases og interviews herunder fra projekter i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

  Magasinet med, kan læses her http://publikationer.lif.dk/Magasin/med16/?page=2

 • Foreningsbrobygning - Social Sundhed Aarhus

  Målgruppe: Indsatsen har to målgrupper - dels sårbare borgere der har behov for støtte til at deltage i foreningslivet, dels de frivillige sundheds- og idrætsfaglige brobyggere som kan bruge deres erfaringer i deres fremtidige arbejdsliv.

  Kort beskrivelse: Ulighed i sundhed kommer blandt andet til udtryk i ulighed i adgangen til bevægelse og fællesskaber. Derfor har vi frivillige brobyggere, der støtter og ledsager sårbare borgere med at komme afsted til en aktivitet i foreningslivet. Det styrker den enkeltes fysiske og mentale sundhed at bevæge sig i fællesskab med andre. Samtidigt styrker det de frivilliges viden om hvilke barrierer, nogle mennesker oplever i forhold til sundhed, foreningsliv og bevægelse samt hvordan man som kommende sundheds- eller idrætsprofessionel kan imødegå de barrierer. Derved påvirker vi også til en kulturændring på sigt, hvor vi indtænker civilsamfund, forebyggelse og frivillighed som en aktiv del af det etablerede sundhedssystem.

  Projektforløb: 01.08.2020 - 31.07.2022

  Kontaktperson: Ditte Marie Tolsgaard, dt.aah@socialsundhed.org

  Foreningsbrobygning - Social Sundhed Aarhus

  Projektbeskrivelse: Ulighed i sundhed kommer blandt andet til udtryk i ulighed i adgangen til bevægelse og fællesskaber. Derfor har vi frivillige brobyggere, der støtter og ledsager sårbare borgere med at komme afsted til en aktivitet i foreningslivet. Det styrker den enkeltes fysiske og mentale sundhed at bevæge sig i fællesskab med andre. Samtidigt styrker det de frivilliges viden om hvilke barrierer, nogle mennesker oplever i forhold til sundhed, foreningsliv og bevægelse samt hvordan man som kommende sundheds- eller idrætsprofessionel kan imødegå de barrierer. Derved påvirker vi også til en kulturændring på sigt, hvor vi indtænker civilsamfund, forebyggelse og frivillighed som en aktiv del af det etablerede sundhedssystem.

 • Social Sundhed

  Målgruppe: Projektet har to målgrupper - dels er målgruppen sårbare borgere, som har behov for støtte til at kunne gennemføre en kontakt med sundhedsvæsenet og dels frivillige brobyggere, som alle er sundhedsfaglige studerende og på sigt en del af sundhedsvæsnets sundhedsprofessionelle.

  Kort beskrivelse: Kernen i Social Sundhed er, at frivillige brobyggere er tilgængelige, lydhøre og fleksible overfor borgere, der har svært ved at indfri de krav, som et specialiseret sundhedsvæsen stiller til deres patienter. Projektet tager udgangspunkt i socialt udsatte borgeres ønsker og behov for støtte, hvilket ses ved, at de frivillige sørger for at efterkomme borgernes ønsker i forhold til støttens indhold. Nogle borgere ønsker en ledsager, andre har behov for en samtale eller hjælp til overblik over eget sygdomsforløb, men ofte ønskes der en kombination af disse. Vores frivillige kan være en ”pårørendesubstitut”, et ekstra sæt øre, en der støtter fysisk, psykisk og/eller sprogligt eller en der hjælper med at motivere. Det er derfor også projektets mål at ruste de frivillige og give dem viden omkring udsathed i mødet med sundhedsvæsnet.

  Projektforløb: Løbende

  Kontaktperson: Kristina Louise Bliksted, klb@socialsundhed.org

  Social Sundhed

  Projektbeskrivelse: Kernen i Social Sundhed er, at frivillige brobyggere er tilgængelige, lydhøre og fleksible overfor borgere, der har svært ved at indfri de krav, som et specialiseret sundhedsvæsen stiller til deres patienter. Projektet tager udgangspunkt i socialt udsatte borgeres ønsker og behov for støtte, hvilket ses ved, at de frivillige sørger for at efterkomme borgernes ønsker i forhold til støttens indhold. Nogle borgere ønsker en ledsager, andre har behov for en samtale eller hjælp til overblik over eget sygdomsforløb, men ofte ønskes der en kombination af disse. Vores frivillige kan være en ”pårørendesubstitut”, et ekstra sæt øre, en der støtter fysisk, psykisk og/eller sprogligt eller en der hjælper med at motivere. Det er derfor også projektets mål at ruste de frivillige og give dem viden omkring udsathed i mødet med sundhedsvæsnet.

 • Fokus på social ulighed i sundhed, hvor psykisk syge oplever ulighed på flere centrale områder: Mindre og ringere behandling end somatisk syge, og et kortere liv

  Kort beskrivelse: Bedre Psykiatris ambition er, at overdødelighed blandt psykisk syge skal reduceres med mindst 30 pct. over de næste 10 år. Det gør vi også gennem vores politiske, faglige og mediemæssige arbejde som vi vil arbejde for at det kommer på øverste dagsorden og med mest mulig bevågenhed.

  Projektforløb: Løbende

  Kontaktperson: Jens Peter Eckardt, Bedre Psykiatri, jpj@bedrepsykiatri.dk

  Fokus på social ulighed i sundhed, hvor psykisk syge oplever ulighed på flere centrale områder: Mindre og ringere behandling end somatisk syge, og et kortere liv

  Projektbeskrivelse

  • Bedre Psykiatri indsamler, formidler og synliggør løbende bedste viden på ulighed via vores Videnscenter med særskilt hjemmeside: https://bedrepsykiatri.dk/ulighed/ samt videns-nyhedsbreve.
  • Bedre Psykiatri har fokus på ulighed ved deltagelse i samtlige arbejdsgrupper og følgegruppe i relation til Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsens Status og udfordringsbillede på tværs af social- og sundhedsområdet som led i regeringens 10 års plan for psykiatrien.
  • Ved vores mange frivillige over hele landet støttes patienter og pårørende til en bedre hverdag med højere trivsel, reduceret ulighed og større overskud gennem forskellige aktiviteter som samtalegrupper, netværksgrupper, pårørendecafeer, oplysningsmøder, dialogmøder, lyttemøder, foredrag, lokalpolitiske interessevaretagelse, synlighed ved gå-på-gaden-aktiviteter og i lokale medier.
  • Gennem Bedre Psykiatris nationale rådgiverfunktion er vi også med til at støtte, rådgive og oplyse patienter, pårørende, og øvrige interessenter til en bedre hverdag.

 • Udviklingsprojekt: Er misbrug af anabole steroider et større problem blandt udsatte unge sammenlignet med andre unge, som kræver en målrettet indsats?

  Målgruppe: Fagprofessionelle der arbejder med sårbare/udsatte unge.

  Kort beskrivelse: Vi ønsker en afdækning af, hvorvidt sårbare/udsatte unge er i særlig risiko for brug af anabole steroider og andre lignende fitnessdopingstoffer, og om der er flere (mis)brugere sammenlignet med den øvrige ungegruppe. Undersøgelsen ønskes foretaget blandt relevante fagprofessionelle, som på forskellige arenaer møder de relevante unge. Vi søger hjælp til at udpege de relevante fagprofessionelle, få adgang til dem og input til, hvordan vi afdækker problemstillingen bedst.

  Projektforløb: 2020 -

  Kontaktperson: Malene Radmer Johannisson, mrj@antidoping.dk, eller telefon 5190 8698)

  Udviklingsprojekt: Er misbrug af anabole steroider et større problem blandt udsatte unge sammenlignet med andre unge, som kræver en målrettet indsats?

  Projektbeskrivelse: Der findes kun ganske lidt socialforskning, som har undersøgt demografiske data og social baggrund for (mis)brugere af anabole steroider og lignende fitnessdopingstoffer. Den sparsomme litteratur samt ADD’s erfaringer er dog samstemmende i forhold til at pege på en målgruppe, som synes særligt i risiko for at benytte steroider og lignende for at opnå en stor og muskuløs krop. Der er tale om unge, primært mænd, som allerede er kendt i de sociale systemer fx pga. problemer i familien, svær skolegang, andet misbrug, kriminalitet og lignende risikoadfærd. Disse unge søger sandsynligvis arenaer, hvor de kan opnå en følelse af mestring og succesoplevelser, få anerkendelse og blive en del af sociale fællesskaber. Nogle kan finde netop dette i træningsmiljøer med fokus på styrketræning og bodybuilding og for nogles vedkommende også en uhensigtsmæssig kultur omkring brug af anabole steroider mm. Men er det et problem, der har et øget omfang sammenlignet med den øvrige ungegruppe, og som kræver en målrettet indsats? Hvordan får vi afdækket det? Hvem er de unge? Og hvem møder dem tidligt nok til at kunne forebygge?

 • Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg

  Målgruppe: Patienter med hoved-halskræft. Hoved-halskræft der er en sjælden sygdom med cirka 1600 nye tilfælde på årligt.

  Kort beskrivelse: Projektet undersøger forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft. På baggrund heraf vil vi udvikle nationale indsatser for, at protonterapi bliver tilgængelig for alle uanset socioøkonomisk status og geografisk afstand til behandlingssted. Vi forventer, at resultaterne kan anvendes til lignende patientgrupper og andre nationalt, centraliserede behandlingstilbud.

  Projektforløb: 2020-2022

  Kontaktperson: : Anne Wilhøft Kristensen, sygeplejespecialist, Dansk Center for Partikelterapi, annkra@rm.dk

  Barrierer for deltagelse i kliniske forsøg

  Projektbeskrivelse: Projektet undersøger forudsætninger for lige adgang til protonterapi for danske patienter med hoved-halskræft. På baggrund heraf vil vi udvikle nationale indsatser for, at protonterapi bliver tilgængelig for alle uanset socioøkonomisk status og geografisk afstand til behandlingssted. Vi forventer, at resultaterne kan anvendes til lignende patientgrupper og andre nationalt, centraliserede behandlingstilbud.

  Forskning viser, at patienter med hoved-halskræft har mindre uddannelse og lavere indkomst. Denne sociale ulighed har konsekvens for patientgruppens overlevelse, da de i mindre grad bliver tilbudt relevant behandling og sjældnere deltager i kliniske forsøg som en del af deres behandlingstilbud. Dansk og international forskning peger samtidig på, at geografisk afstand til behandling har betydning for antallet af henviste patienter.

  Protonterapi er en mere skånsom form for strålebehandling, der forventes at mindske senfølger, som ses efter strålebehandling. Behandlingen tilbydes ét sted i landet, på Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) i Aarhus, og for visse patientgrupper kun som led i kliniske forsøg.

 • Håb I psykiatrien

  Målgruppe: Mennesker med svær psykisk lidelse, som har et forløb på psykiatriske ambulatorier.

  Kort beskrivelse: Projektet skal bidrage til at knække koden for at opnå en sundere livstil for personer med svær psykisk lidelse.
  Det primære formål er, med baggrund i udfordringerne med at opnå en optimeret sundhedsadfærd, at samarbejde med mennesker med svær psykisk lidelse metodeudvikle et attraktivt MotionsCáfe koncept. Et tilbud, der skaber en synergi mellem glæde, fællesskab og fysisk aktivitet. Det sekundære formål er løbende at uddrage læring af udviklingsprocessen, så der gennem projektet opnås en dybere forståelse for udfordringerne i at skabe et attraktivt livsstilstilbud for målgruppen.

  Projektforløb: 2019-2020

  Kontaktperson: Maja Lund, mol@novo.dk

  Håb I psykiatrien

  Projektbeskrivelse: Projektet skal bidrage til at knække koden for at opnå en sundere livstil for personer med svær psykisk lidelse.

  Det primære formål er, med baggrund i udfordringerne med at opnå en optimeret sundhedsadfærd, at samarbejde med mennesker med svær psykisk lidelse metodeudvikle et attraktivt MotionsCáfe koncept. Et tilbud, der skaber en synergi mellem glæde, fællesskab og fysisk aktivitet. Det sekundære formål er løbende at uddrage læring af udviklingsprocessen, så der gennem projektet opnås en dybere forståelse for udfordringerne i at skabe et attraktivt livsstilstilbud for målgruppen.

 • Akut sygdom og ulighed i mødet med patienten

  Målgruppe: Akutindlagte ældre og udsatte borgere

  Kort beskrivelse: Visionen med projektet er at forbedre patientforløbene for akutindlagte ældre og udsatte borgere - i et patientcentreret og tværfagligt samarbejde med sundheds- og civilsamfundets andre aktører baseret på evidensbaseret viden om effekt og sammenhæng.

  Projektforløb: Projektet er forankret i den klinisk akademiske gruppe ACUTE-CAG som er et 3-årigt forskningsprogram mellem akutmodtagelser i Region Hovedstaden og Region Sjælland samt Danmarks Tekniske Universitet og Center for Sund Aldring på Københavns Universitet.

  Kontaktperson: Ove Andersen, Forskningschef og professor

  Akut sygdom og ulighed i mødet med patienten

  Projektbeskrivelse: Projektet Akut sygdom og ulighed i mødet med patienten er et multidisciplinært forskningsprojekt, der skal optimere og samskabe det akutte møde mellem borger og sundhedsprofessionelle gennem patient- og pårørendeinvolvering og evidensbaseret udvikling af nye kommunikations- og beslutningsstøtteværkstøjer, der kan bygge bro mellem patientens bekymringer og det sundhedsfaglige blik. Projektet omfatter teknologiske innovationer, som hurtigt kan give en vurdering af patientens samlede helbredstilstand og behov ved systematisk anvendelse af biomarkører, fremskudt diagnostik og digital beslutningsstøtte med fokus på klinisk beslutningstagen i akutte patientforløb. Projektet inddrager viden fra aldrings-forskning, akutmedicin og implementeringsforskning, som sammen sikrer at der sker en ibrugtagning af effektive metoder og værktøjer, der hvor behovet er størst. Projektet fokuserer på ældre patienter med flere kroniske sygdomme og udsatte borgere med en forøget risiko for akut sygdom, hvor talrige faktorer komplicerer effekten af behandlingen med risiko for social ulighed i sundhed.

 • FOA - Medlemssurvey om tidlig opsporing og rettidig forebyggelse

  Målgruppe: Sårbare, udsatte borgere i bl.a. hjemmeplejen, på plejehjem, på botilbud og i socialpsykiatrien. Undersøgelsen foretages blandt FOA-ansatte på områderne.

  Kort beskrivelse: Tidlig opsporing handler om at se det hele menneske – både fysisk, psykisk og socialt. Med afsæt i faglighed og den nære kontakt med borgerne, har FOAs medlemmer en central rolle ift. at opdage tidlige tegn på sygdom og sygdomsforværring samt at hjælpe borgeren gennem et komplekst sundhedsvæsen. Formålet med undersøgelsen, som udføres blandt ca. 10.000 personer i FOAs medlemspanel, er at kortlægge hvordan de i dag bidrager til den tidlige opsporing og dermed større social lighed i sundhed.

  Projektforløb: Ultimo 2020

  Kontaktperson: Maria Juul-Madsen, Analysekonsulent

  FOA - Medlemssurvey om tidlig opsporing og rettidig forebyggelse

  Projektbeskrivelse: FOAs medlemmer møder hver dag ulighed i sundhed, når de kommer hos fx ældre, svækkede i hjemmeplejen og udsatte i socialpsykiatrien. Mange af disse borgere indlægges i dag med sygdom eller sygdomsforværring, som kunne være undgået ved tidligere indsats. Den tidlige indsats indebærer mere end rettidig lægebehandling og fokus på en konkret diagnose, i stedet skal hele mennesket ses. Tidlig opsporing starter fx allerede ved en iagttagelse af, om der er mad i køleskabet, om der slækkes på huslige gøremål eller personlig hygiejne samt om borgeren viser tegn på underernæring, ensomhed, depression, demens el.lign.

  Med borgernes hjem som arbejdsplads har FOAs medlemmer en central rolle ift. at opfange signaler om forandringer hos borgerne og dermed bidrage til en helhedsorienteret og koordineret indsats.

  Undersøgelsen udføres blandt ca. 10.000 personer i FOAs medlemspanel med formålet at kortlægge hvordan de i dag bidrager til den tidlige opsporing og dermed større social lighed i sundhed.

 • Alle skal have råd til nødvendig medicin

  Målgruppe: Alle medicinbrugere. Politikere og myndigheder med ansvar for medicintilskudssystemet. Interesserede parter fra Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

  Kort beskrivelse: Alle kan få tilskud til medicin. Alligevel oplever apotekerne ofte, at der er borgere, som af økonomiske grunde forlader apoteket uden medicin. Det øger uligheden i sundhed. Projektet ”Alle skal have råd til nødvendig medicin” skal undersøge, hvordan medicintilskudssystemet kan justeres, så ingen fremover bliver nødt til at stoppe en behandling af økonomiske grunde.

  Projektforløb: 2. halvår 2020 gennemføres analyser, afholdes dialogmøde i Alliancen, og formuleres og kommunikeres anbefalinger om justeringer af tilskudssystemet.
  Gennemførelse af eventuelle ændringer 2021.

  Kontaktperson: Birgitte Nørby Winther, Chefkonsulent

  Alle skal have råd til nødvendig medicin

  Projektbeskrivelse: Alle kan få tilskud til medicin. Alligevel oplever apotekerne ofte, at der er borgere, som af økonomiske grunde forlader apoteket uden medicin. Det øger uligheden i sundhed.

  Projektet ”Alle skal have råd til nødvendig medicin” skal undersøge, hvordan medicintilskudssystemet kan justeres, så ingen fremover bliver nødt til at stoppe en behandling af økonomiske grunde.

  Projektet vil bestå af en indledende analyse af medicintilskudsområdet. Analysen vil bl.a. fokusere på en stigende egenbetaling for medicin, omlægning af tilskud, så færre lægemidler er tilskudsberettigede, mens andre kun er tilskudsberettigede under særlige forhold, og på de store hop i egenbetalingen, som tilskudssystemet resulterer i.

  Danmarks Apotekerforening inviterer interesserede parter i Alliancen til at deltage i analysearbejdet og et efterfølgende dialogmøde om behovet for justeringer af medicintilskudssystemet, så det i højere grad understøtter lighed i sundhed. Målet er at præsentere beslutningstagere for forslag til ændringer.

 • Kort over ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet

  Målgruppe: Kortene kan anvendes af politiske beslutningstagere, pressemedarbejdere m.fl. som et redskab i debatten om ulighed i sundhed og adgangen til sundhedstilbud.

  Kort beskrivelse: Projektet kortlægger eventuelle geografiske forskelle i adgangen til sundhedsvæsenet på tværs af Danmark. Eksempelvis sammenholdes antallet af praktiserende læger i Københavns bydele med indkomst. Kortene kan anvendes af politiske beslutningstagere, pressemedarbejdere m.fl. som et redskab i debatten om ulighed i sundhed og adgangen til sundhedstilbud.

  Projektforløb: Sommeren 2020

  Kontaktperson: Maria Juul-Madsen, Analysekonsulent

  Kort over ulighed i adgangen til sundhedsvæsenet

  Projektbeskrivelse: FOA vil med projektet kortlægge eventuelle geografiske forskelle i adgangen til sundhedsvæsenet på tværs af Danmark. Med fokus på placeringen af særligt akutsygehuse, supersygehuse, praktiserende læge og speciallæger kan kortene anvendes som et grafisk overblik og redskab i debatten om ulighed i sundhed. Eksempelvis sammenholdes antallet af praktiserende læger i Københavns bydele med indkomst.

  Data på antallet af sundhedstilbud er hentet fra henholdsvis De Kommunale Nøgletal samt fra sundhed.dk og udarbejdet i Infogram.

  Danmarkskortene er inspireret af et lignende projekt fra Sydney (Australien), hvor områder med de mest udsatte borgere holdes op imod placeringen af storbyens sundhedstilbud. Ikke overraskende konkluderede man ud fra kortene, at der i områderne med den tætteste placering af sundhedstilbud, var mindst ulighed i sundhed, mens uligheden var større i områder hvor borgerne havde længere til diverse sundhedstilbud.

 • 3F - ’Første gang glemmer du aldrig’

  Målgruppe: Projektet henvender sig til unge lærlinge/elever på hovedforløbet af deres erhvervsuddannelse, eller umiddelbart efter endt erhvervsuddannelse, hvor projektet har til formål at styrke dem i deres første møde med arbejdsmarkedet.

  Kort beskrivelse: Første gang glemmer du aldrig’ har til formål at styrke den mentale sundhed for unge under erhvervsuddannelse i deres første møde med arbejdsmarkedet, med henblik på at forbedre fastholdelsen i uddannelse og arbejde. Projektets hovedelement er en mentorordning forankret i lokale 3F-afdelinger, der har tilknytning til erhvervsuddannelser, virksomheder og lærlinge/elever. Mentorordningen skal sikre et godt og trygt forum, så lærlinge/elever får den nødvendige støtte til at finde vej i arbejdslivet.

  Projektforløb: Projektet vil fungere som et pilotprojekt og vil forløbe fra primo 2021 – medio 2023.

  Kontaktperson: Peter Harmborg Faarbæk, Sundhedspolitiskkonsulent peter.faarbaek@3f.dk  3F - ’Første gang glemmer du aldrig’

  Projektbeskrivelse: Frafaldet på erhvervsuddannelser er stort og har været stabilt de seneste ni år. Tal fra undervisningsministeriet viser, at 45 procent af eleverne på en erhvervsuddannelse i 2019 faldt fra. Erhvervsskolerne vurderer, at psykiske og personlige problemer udgør 58 pct. af frafaldet, hvilket gør det til den primære frafaldsårsag. Der er god evidens for, at mentorordninger og vejledningsindsatser kan styrke udsatte unge. Derfor har vi i 3F udarbejdet ’Første gang glemmer du aldrig’ - et pilotprojekt, der har til formål at forbedre den mentale sundhed for unge under erhvervsuddannelse på deres hovedforløb via en mentorordning forankret i lokale 3F-afdelinger.

  Projektet vil igennem en række initiativer styrke de unges sociale relationer, støtte de unge i deres første ansættelse på arbejdsmarkedet, udarbejde redskaber til unge og virksomheder til fremme af mental sundhed på arbejdspladsen og afslutningsvis udvikle en implementeringsmodel, så projektets initiativer kan bredes ud på landsplan.

 • FOA - Forskningprojekt om pensionsalder og helbred

  Målgruppe: Der fokuseres på kortuddannede erhvervsgrupper i forskningsprojektet. Resultaterne vil være til brug for politiske beslutningstagere.

  Kort beskrivelse: FOA har medfinansieret forskningsprojektet ”Pensionsalder og helbred” på Institut for Folkesundhed (Københavns Universitet), som har til formål at undersøge de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af den stigende pensionsalder, særligt med afsæt i hvordan det påvirker den sociale ulighed i sundhed. I projektet undersøges det endvidere hvordan forskellige kortuddannede erhvervsgrupper håndterer arbejdsrelaterede muskelsmerter, samt hvordan det påvirker deres hverdagsliv og livskvalitet.

  Projektforløb: Yderligere resultater forventes sommeren 2020

  Kontaktperson: Maria Juul-Madsen, Analysekonsulent  FOA - Forskningprojekt om pensionsalder og helbred

  Projektbeskrivelse: Den sociale ulighed i sundhed kommer til udtryk på mange måder, bl.a. ved forskellen i den gennemsnitlige levetidsalder ift. indkomst. Men ikke alene lever den rigeste fjerdedel i Danmark længere end den fattigste, de kan tilmed også se frem til flere gode leveår i deres otium uden aktivitetsbegrænsninger og smerter.

  FOA har medfinansieret forskningsprojektet ”Pensionsalder og helbred” på Institut for Folkesundhed (Københavns Universitet), som har til formål at undersøge de sociale og sundhedsmæssige konsekvenser af den stigende pensionsalder, særligt med afsæt i hvordan det påvirker den sociale ulighed i sundhed. I projektet undersøges det endvidere hvordan forskellige kortuddannede erhvervsgrupper håndterer arbejdsrelaterede muskelsmerter, samt hvordan det påvirker deres hverdagsliv og livskvalitet.

  Resultaterne bidrager til debatten om differentieret pensionsalder, nedslidning på arbejdsmarkedet og arbejdsmarkedstilknytning.

 • Infant Health (Forskningsprojekt; Statens Institut for Folkesundhed)

  Målgruppe: Sundhedsplejersker i 17 kommuner i Danmark.

  Kort beskrivelse: Infant Health har til formål at forbedre ’sensitive parenting’ i de mest sårbare familier i Danmark. Forskningsgruppen bag har udviklet og implementeret “PUF” (Psykisk Udvikling og Funktion) som sundhedsplejersker kan bruge til at afdække risikofaktorer hos spædbørn i 8-9 måneders-alderen. Formålet med Infant Health er at undervise forældre med begrænsede ressourcer og/eller med særligt sårbare spædbørn.

  Projektforløb: 2020-2025

  Kontaktperson: Maja Lund, mol@novo.dk

  Infant Health (Forskningsprojekt; Statens Institut for Folkesundhed)

  Projektbeskrivelse: Infant Health har til formål at forbedre ’sensitive parenting’ i de mest sårbare familier i Danmark. Forskningsgruppen bag har udviklet og implementeret “PUF” (Psykisk Udvikling og Funktion) som sundhedsplejersker kan bruge til at afdække risikofaktorer hos spædbørn i 8-9 måneders-alderen. Formålet med Infant Health er at undervise forældre med begrænsede ressourcer og/eller med særligt sårbare spædbørn. Projektet vil bruge en ny evidensbaseret video-feedbackmetode til forældre “VIPP” (videobaseret intervention til fremme af positivt forældreskab). Metoden har vist gode resultater i Holland og skal nu afprøves i Danmark. Interventionen er specifikt rettet mod forældre til de mest sårbare spædbørn for at mindske spædbarnets samlede risiko for mentale helbredsproblemer og overvægt. Der er etableret samarbejde med professionshøjskolerne for at sikre tidlig oversættelse til praksis.

 • Akut COVID-19-støtte

  Målgruppe: Socialt sårbare grupper i Danmark

  Kort beskrivelse: Akutpuljen havde bl.a. til formål at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19 epidemien blandt socialt sårbare grupper. Novo Nordisk Fonden har inden for de sociale formål støttet 15 projekter herunder med fokus på oversættelse af regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger til mere end 30 sprog, telefonlinjer med sundhedsfaglig og social støtte og rådgivning, nødherberg for hjemløse i København, Aarhus, Odense og Slagelse, samt fokus på fysisk aktivitet for udviklingshæmmede børn.

  Projektforløb: 2020-2021

  Kontaktperson: Maja Lund, mol@novo.dk

  Akut COVID-19-støtte

  Projektbeskrivelse: Akutpuljen havde bl.a. til formål at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af COVID-19 epidemien blandt socialt sårbare grupper. Novo Nordisk Fonden har inden for de sociale formål støttet 15 projekter herunder med fokus på oversættelse af regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger til mere end 30 sprog, telefonlinjer med sundhedsfaglig og social støtte og rådgivning, nødherberg for hjemløse i København, Aarhus, Odense og Slagelse, samt fokus på fysisk aktivitet for udviklingshæmmede børn.

 • Mental styrketræning for børn og unge

  Målgruppe: Børn og unge i alderen 10-16 år.

  Kort beskrivelse: Over en 2 ½ årig projektperiode ønsker Projekt S at udrulle vores nuværende koncept til nye kommuner og dermed skabe positiv forandring hos endnu flere børn og unge. Formålet med projektperioden er desuden, at inkludere flere socialt udsatte børn og unge i Projekt S. Dette vil gøres gennem at udbyde fripladser til familier med lav indkomst, støttet af fonde og virksomheder, samt at opbygge et tættere samarbejde med kommunerne.”

  Projektforløb: 2020-2022

  Kontaktperson: Linn Tornholm Grimsgaard, Projekt S

  Mental styrketræning for børn og unge

  Over en 2 ½ årig projektperiode ønsker vi at udrulle vores nuværende koncept til nye kommuner og dermed skabe positiv forandring hos endnu flere børn og unge. Formålet med projektperioden er desuden, at inkludere flere socialt udsatte børn og unge i Projekt S. Dette vil gøres gennem at udbyde fripladser til familier med lav indkomst, støttet af fonde og virksomheder, samt at opbygge et tættere samarbejde med kommunerne.

  På nuværende tidspunkt holder Projekt S til i København og Roskilde. Over de næste to år ønsker vi at udvide til Odense, Aarhus og Hillerød. Vi samarbejder allerede med relevante landsdækkende organisationer som Julemærkefonden, som vi ønsker at udvide samarbejdet med i takt med, at projektet implementeres i nye landsdele.

  Vi påtænker desuden at være en del af en konference om trivsel og sundhed, som Julemærkefonden planægger som deres projektindsats.

 • Fokus på tidlig opsporing og forebyggelse ved sundhedsplejerskerne

  • Igangværende kortlægning af kommunernes sundhedsplejersketilbud og sundhedsplejens rammevilkår, herunder tilbud til sårbare forældre og børn.

  • Fokus på behovet for flere pladser på sundhedsplejerskeuddannelsen, der kan lette presset på hjemmebesøg og give mulighed for ekstra indsatser i familier med særlige behov.

  • Tildeling af 45.000 kr. til projekt på Aarhus Universitet, der skal afdække sårbare småbørnsfamiliers oplevelse og håndtering af COVID-19

  Projektforløb: Løbende

  Kontaktperson: Maria Cecilie Kjeldsen, Dansk Sygeplejeråd

  Fokus på tidlig opsporing og forebyggelse ved sundhedsplejerskerne

  Igangværende kortlægning af kommunernes sundhedsplejersketilbud og sundhedsplejens rammevilkår, herunder tilbud til sårbare forældre og børn.

  Fokus på behovet for flere pladser på sundhedsplejerskeuddannelsen, der kan lette presset på hjemmebesøg og give mulighed for ekstra indsatser i familier med særlige behov.

  Tildeling af 45.000 kr. til projekt på Aarhus Universitet, der skal afdække sårbare småbørnsfamiliers oplevelse og håndtering af COVID-19

 • Fokus på bedre forhold i psykiatrien

  • Fokus på behov for ligestilling af psykiatrien og somatikken, herunder hvordan sygeplejersker kan bidrage til forebyggende indsats overfor børn der mistrives. Derudover samarbejder DSR om fælles anbefalinger til en ny psykiatrihandlingsplan i regi af ”Psykiatriløftet"

  Projektforløb: Løbende

  Kontaktperson: Maria Cecilie Kjeldsen, Dansk Sygeplejeråd

  Fokus på bedre forhold i psykiatrien

  Fokus på behov for ligestilling af psykiatrien og somatikken, herunder hvordan sygeplejersker kan bidrage til forebyggende indsats overfor børn der mistrives. Derudover samarbejder DSR om fælles anbefalinger til en ny psykiatrihandlingsplan i regi af ”Psykiatriløftet"

 • Fokus på pleje- og behandling for særligt udsatte

  • Fokus på behovet for socialsygeplejersker på alle hospitaler og for en ensartet uddannelse
  • Fortsat fokus på ulighed i sundhed i fængslerne og fængselssygeplejersker, der arbejder med indsatte, som ofte har kronisk og psykisk sygdom.
  • Tildeling af 125.000 kr. til forskningsprojekt om afprøvning af kulturel intervention, med fokus på livshistorie blandt afrikanske hiv-positive migranter

  Projektforløb: Løbende

  Kontaktperson: Maria Cecilie Kjeldsen, Dansk Sygeplejeråd

  Fokus på pleje- og behandling for særligt udsatte

  Fokus på behovet for socialsygeplejersker på alle hospitaler og for en ensartet uddannelse

  Fortsat fokus på ulighed i sundhed i fængslerne og fængselssygeplejersker, der arbejder med indsatte, som ofte har kronisk og psykisk sygdom.

  Tildeling af 125.000 kr. til forskningsprojekt om afprøvning af kulturel intervention, med fokus på livshistorie blandt afrikanske hiv-positive migranter

 • Forsknings-/udviklingsprojekter til mindre ulighed i kræft

  Målgruppe: Sårbare patienter særligt indenfor kræftområdet

  Kort beskrivelse: Kræftens Bekæmpelse udbyder op til 5 mio. kr. til forskning- og/eller udviklingsprojekter, der understøtter, at uligheden blandt kræftpatienter mindskes. Fokus er på projekter, der afprøver interventioner, metoder, nye organiseringsformer m.m., der søger at imødegå uligheden. Forhåbningen er, at projektet/projekterne kan styrke samarbejdsstrukturende mellem sygehus, kommuner og eventuelt praksissektor om socialt sårbare kræftpatienter. Projektets resultater bliver efterfølgende formidlet til faglige miljøer og i offentligheden.

  Projektforløb: 2020-2025

  Kontaktperson: Heidi Smollerup Rasmussen, Kræftens Bekæmpelse, hsmr@cancer.dk

  Forsknings-/udviklingsprojekter til mindre ulighed i kræft

  Projektbeskrivelse: Sundhedsvæsenet skal være indrettet på en måde, hvor alle får lige gode forløb og behandling. Vi mangler i dag viden om, hvordan sundhedsvæsenet kan organiseres bedre og hvilke interventioner, der ville være effektfulde i forhold til sårbare patienter. Kræftens Bekæmpelse har derfor udbudt op til 5 mio. kr. til forskning- og/eller udviklingsprojekter, der understøtter, at uligheden blandt kræftpatienter mindskes.

   

  Fokus er på projekter, der afprøver interventioner, metoder, nye organiseringsformer m.m., der søger at imødegå uligheden. Forhåbningen er, at projektet/projekterne kan styrke samarbejdsstrukturende mellem sygehus, kommuner og eventuelt praksissektor om socialt sårbare kræftpatienter. Projektets resultater bliver efterfølgende formidlet til faglige miljøer og i offentligheden.

 • Healthy Childhood Trial

  Målgruppe: Sundhedsplejersker

  Kort beskrivelse: Formålet med Healthy Childhood Trial er at forhindre tidlig overvægt. Novo Nordisk Fonden støtter projektet til udvikling af en ny evidensbaseret intervention, der på sigt skal implementeres af sundhedsplejersker. Projektet vil udvikle en ny systematisk og evidensbaseret metode til, hvordan sundhedsplejersker kan give information til forældre til at tackle tidlige risikofaktorer for overvægt. Interventionen vedrører alle forældre og spædbørn - også socialt sårbare forældre og børn.

  Organisationer: Novo Nordisk Fonden, Statens Institut for Folkesundhed

  Projektforløb: 2020-2021

  Kontaktperson: Maja Lund, mol@novo.dk

  Healthy Childhood Trial

  Projektbeskrivelse: Formålet med Healthy Childhood Trial er at forhindre tidlig overvægt. Novo Nordisk Fonden støtter projektet til udvikling af en ny evidensbaseret intervention, der på sigt skal implementeres af sundhedsplejersker. Projektet vil udvikle en ny systematisk og evidensbaseret metode til, hvordan sundhedsplejersker kan give information til forældre til at tackle tidlige risikofaktorer for overvægt. Interventionen vedrører alle forældre og spædbørn - også socialt sårbare forældre og børn.Sundhedsplejersker, kommuner og videnskabelige eksperter involveres i at designe værktøjer målrettet specifikke og relevante udviklingsstadier i barnets liv.
  Prototyper af værktøjerne vil derefter blive testet i fokusgrupper af sundhedssygeplejersker og forældre. Endeligt vil værktøjerne vil blive drøftet på workshops, der involverer ledere af sundhedsarbejderne i kommunerne og repræsentanter fra de danske sundhedsmyndigheder. 

  Samarbejde med professionshøjskolerne skal sikre relevant implementering i uddannelsen af ​​nye sundhedsplejersker.


 • Asfalt (GAME og Steno Health Promotion Research)

  Målgruppe: Socialt- og sundhedsudsatte børn og unge i alderen 8-25 år

  Kort beskrivelse: Den overordnede målsætning er at udvikle en forskningsbaseret peer-to-peer intervention, som understøtter og udvikler selvorganiseret gadeidræt og dermed øget fysisk aktivitet hos børn og unge. Fokus er på forebyggelse af overvægt og diabetes samt generel udvikling af større handlekompetence. Indsatsen er rettet mod børn og unge i udsatte boligområder og ambitionen er, at udbrede konceptet i hele Danmark.

  Projektforløb: 2017-2022

  Kontaktperson: Maja Lund, mol@novo.dk

  Asfalt (GAME og Steno Health Promotion Research)

  Projektbeskrivelse: Den overordnede målsætning er at udvikle en forskningsbaseret peer-to-peer intervention, som understøtter og udvikler selvorganiseret gadeidræt og dermed øget fysisk aktivitet hos børn og unge. Fokus er på forebyggelse af overvægt og diabetes samt generel udvikling af større handlekompetence. Indsatsen er rettet mod børn og unge i udsatte boligområder og ambitionen er, at udbrede konceptet i hele Danmark.

  I projektets forløb forventes cirka 10.000 børn og unge at blive involveret i aktiviteterne. Projektets første del har fokus på uddannelse af frivillige unge leder-og rollemodeller, playmakere, der målrettet uddannes til gennemføre gadeidrætsaktiviteter i deres boligområde. Endvidere indgår i de første faser pilot-afprøvning og validering af playmaker-konceptet, samt indledende vurderinger af effekter hos de deltagende børn. Projektets anden del består af national udrulning af konceptet samt løbende monitorering af effekten på de børn og unge, der omfattes af projektet.

 • Lighed i mødet med sundhedsvæsenet

  Målgruppe: Lighed i mødet med sundhedsvæsenet

  Projektbeskrivelse: DH har lavet en undersøgelse om oplevelsen af mødet med sundhedsvæsenet blandt personer med funktionsnedsættelser og pårørende. Undersøgelsen viser, at de oplever flere problemer end andre og oftere får forkerte eller forsinkede diagnoser. Derudover oplever de også barrier som fx manglende mulighed for befordringer og ringe handicaptilgængelighed. Projektet dokumenterer uligheden i mødet med sundhedsvæsenet. Undersøgelsen skal skabe opmærksomhed om forholdene og skabe grundlag for handling.

  Projektforløb: 2020-2021

  Kontaktpersoner: Katrine Mandrup Tang, Torben Kajberg, Danske Handikaporganisationer

  Lighed i mødet med sundhedsvæsenet

  Projektbeskrivelse: DH har lavet en undersøgelse blandt personer med funktionsnedsættelser og pårørende om oplevelsen af mødet med sundhedsvæsenet. Billedet er, at de oplever flere problemer end andre. Fx er forkerte eller forsinkede diagnoser et udbredt problem. Mange oplever også barrierer - fx manglende muligheder for befordring eller ringe handicap-tilgængelighed.

  Undersøgelsen dokumenterer uligheden i mødet med sundhedsvæsenet. Projektets formål er at skabe opmærksomhed om dette forhold og skabe grundlag for handling. Undersøgelsen skal munde ud i et katalog med forslag til at nedbringe uligheden for personer med funktionsnedsættelser og gøre mødet med sundhedsvæsenet til en bedre oplevelse. Det skal ske gennem dialog med interesserede aktører i både små og store fora (fx en konference).    

 • Temarapport: Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

  Målgruppe: Fagprofessionelle og beslutningstagere

  Kort beskrivelse: Novo Nordisk Fonden støtter Vidensråd for Forebyggelse i udarbejdelsen af en rapport om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Formålet er at samle og vurdere hvilke indsatser der effektivt kan forebygge overvægt blandt børn og unge, samt vurdere om vidensgrundlaget er tilstrækkeligt til at udarbejde rammebaserede råd om indsatser, der kan bidrage til at forebygge overvægt blandt børn og unge.

  Projektforløb: 2019-2020

  Kontaktperson: Maja Lund, mol@novo.dk

  Temarapport: Forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

  Projektbeskrivelse: Novo Nordisk Fonden støtter Vidensråd for Forebyggelse i udarbejdelsen af en rapport om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Formålet er at samle og vurdere hvilke indsatser der effektivt kan forebygge overvægt blandt børn og unge, samt vurdere om vidensgrundlaget er tilstrækkeligt til at udarbejde rammebaserede råd om indsatser, der kan bidrage til at forebygge overvægt blandt børn og unge.

  Der vil blive taget udgangspunkt i de primære rammer, som børn og unge færdes i dvs. hjemmet, daginstitutioner og skole og med sundhedsprofessionelle (sundhedsplejen, tandplejen, læge), lokalsamfund og samfund. Ligeledes vil forhold i forbindelse med graviditet af betydning for udvikling af overvægt i barnets første leveår blive afdækket. Rapportens primære målgrupper er fagprofessionelle med direkte kontakt til børn og unge og deres familie, forskere samt beslutningstagere i politiske og administrative systemer på kommunalt, regionalt og nationalt niveau, som kan træffe beslutninger om og udstikke retningslinjer for området.

 • Åbent opslag for Børn, Bevægelse og Sundhed

  Målgruppe: 10-15-årige både den generelle gruppe og projekter med særligt fokus på udsatte grupper med høj risiko for lavt aktivitetsniveau.

  Kort beskrivelse: Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme en sund udvikling blandt børn i alderen 10-15 år ved at nedsætte stillesiddende adfærd samt fastholde og fremme bevægelse og fysisk aktivitet i aldersgruppen. Fonden ønsker derfor at støtte projekter, der søger nye veje i forhold til at øge børn og unges engagement i bevægelse og fysisk aktivitet. Formålet med dette opslag er at støtte offentlige institutioner, non-profit organisationer og forskere i at engagere sig i evidensbaserede og innovative tilgange på tværs af sektorer for at øge niveauet for fysisk aktivitet i målgruppen.

  Projektforløb: En pulje på 60 mio. kr. deles ud i juni 2020 til forskningsprojekter og vidensbaserede projekter med en mulig tidsramme på op til 5 år.

  Kontaktperson: Maja Lund, mol@novo.dk

  Åbent opslag for Børn, Bevægelse og Sundhed

  Projektbeskrivelse: Novo Nordisk Fonden ønsker at fremme en sund udvikling blandt børn i alderen 10-15 år ved at nedsætte stillesiddende adfærd samt fastholde og fremme bevægelse og fysisk aktivitet i aldersgruppen. Fonden ønsker derfor at støtte projekter, der søger nye veje i forhold til at øge børn og unges engagement i bevægelse og fysisk aktivitet. Formålet med dette opslag er at støtte offentlige institutioner, non-profit organisationer og forskere i at engagere sig i evidensbaserede og innovative tilgange på tværs af sektorer for at øge niveauet for fysisk aktivitet i målgruppen.

  Der kan søges om støtte til projekter med fokus på at nedsætte store børn og unges stillesiddende aktiviteter ved at øge bevægelse og fysisk aktivitet. Projekterne kan fx have fokus på at undersøge og afprøve nye tiltag og innovative tilgange, der kan føre til et mere fysisk aktivt hverdagsliv blandt børn og unge, eller på anden måde øge det fysiske aktivitetsniveau i gruppen af 10-15-årige. Projekterne kan være rettet mod den generelle målgruppe af 10-15-årige eller mod udvalgte dele heraf – herunder gerne grupper af børn og unge i særlig risiko for at have et lavt aktivitetsniveau, så som etniske minoritetsgrupper, teenagepiger eller socialt udsatte børn og unge.

 • Kompetenceudvikling i Københavns Kommune

  Målgruppe: Sundhedsprofessionelle, herunder sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der arbejder med den ældre borger med diabetes

  Kort beskrivelse: Formålet med projektet er at udvikle et train-the-trainer uddannelsesprogram målrettet sundhedsfagligt personale ansat ved den kommunale hjemme- og sygepleje samt plejehjem i Københavns Kommune. Målet er at styrke deres viden og færdigheder indenfor diabetesområdet, så de efterfølgende kan varetage rollen som nøgleperson. Som nøgleperson skal man blandt andet opnå kompetencer, så man kan varetage undervisning af andre sundhedsprofessionelle lokalt. Dermed rustes alle faggrupper bedst muligt til at møde borgeren i praksis.

  Projektforløb: Løbende

  Kontaktperson: Ulla Bjerre-Christensen, Ulla.bjerre-christensen@regionh.dk

  Kompetenceudvikling i Københavns Kommune

  Projektbeskrivelse: Forekomsten af diabetes, type 1 og type 2, er stigende med omkring 250.000 diagnosticerede danskere, hvoraf den største stigning ses hos de ældre borgere. De ældre borgere med diabetes, og særligt dem på plejehjem, er en sårbar og negligeret gruppe, der er i risiko for at få flere kroniske sygdomme og fysiske og kognitive udfordringer.

  De seneste 20 år er antallet af danskere med Type-2 diabetes (T2DM) steget. I dag lever knap 20.000 københavnere med T2DM. København Kommunes social- og omsorgsforvaltning er ansvarlig for at tilbyde sundhedstilbud til den ældre borger over 65 år i regi af henholdsvis plejehjem eller hjemme- og sygeplejen og med et team af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere

  Formålet med projektet er at udvikle et train-the-trainer uddannelsesprogram målrettet sundhedsfagligt personale ansat ved den kommunale hjemme- og sygepleje samt plejehjem i Københavns Kommune. Målet er at styrke deres viden og færdigheder indenfor diabetesområdet, så de efterfølgende kan varetage rollen som nøgleperson. Som nøgleperson skal man blandt andet opnå kompetencer, så man kan varetage undervisning af andre sundhedsprofessionelle lokalt. Dermed rustes alle faggrupper bedst muligt til at møde borgeren i praksis.

 • Sunde fødevarer til mennesker med diabetes

  Målgruppe: Personer med diabetes og den brede gruppe af sundhedsprofessionelle, der vejleder og rådgiver personer med diabetes.

  Kort beskrivelse: Formålet med projektet er at gøre det lettere og mere overskueligt for alle borgere med diabetes at træffe sunde valg, når de lægger fødevarer i indkøbskurven. Øget information om sunde valg for mennesker med diabetes kan f.eks. ske gennem opdatering og relancering af Diabetesforeningens og Sundhedsstyrelsens indkøbsguide målrettet personer med diabetes, samt andre relevante informationsindsatser identificeret gennem projektet. Indsatsen kan således både hjælpe personer med diabetes og den brede gruppe af sundhedsprofessionelle, der vejleder og rådgiver personer med diabetes.

  Projektforløb: Projektet gennemføres i 2018, 2019 og 2020.

  Kontaktperson: Karina Kyhn Andersen, kka@kost.dk, Kost og Ernæringsforbundet.

  Sunde fødevarer til mennesker med diabetes

  Projektbeskrivelse: Projektet ’Sunde fødevarer til mennesker med diabetes’ kan ses som et skridt på vejen mod mindsket social ulighed i sundhed blandt personer med diabetes. Det skyldes projektets fokus på, hvordan den rette mad er en afgørende faktor for en velreguleret diabetes. Formålet med projektet er derfor at gøre det let og overskueligt for alle borgere med diabetes at træffe sunde valg, når de lægger fødevarer i indkøbskurven.

  Øget information om sunde valg for mennesker med diabetes kan f.eks. ske gennem opdatering og relancering af Diabetesforeningens og Sundhedsstyrelsens indkøbsguide målrettet personer med diabetes, samt andre relevante informationsindsatser identificeret gennem projektet. Indsatsen kan således både hjælpe personer med diabetes og den brede gruppe af sundhedsprofessionelle, der vejleder og rådgiver personer med diabetes.

 • Udvikling af diabeteskomplikationer blandt personer med alvorlig psykisk sygdom (DiaSMI)

  Målgruppe: Personer med alvorlig psykisk sygdom og diabetes herunder også deres pårørende. Sundhedsprofessionelle, som arbejder med personer med alvorlig psykisk sygdom og diabetes.

  Kort beskrivelse: Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af diabeteskomplikationer blandt personer med alvorlig psykisk sygdom og se på udviklingen i metaboliske markører fra diabetesdiagnosen til udvikling af komplikationer. Derudover undersøges kvaliteten af diabetesbehandlingen, til dels for at se på, hvorvidt behandlingen er af lavere kvalitet blandt personer med alvorlig psykisk sygdom sammenlignet med diabetespatienter generelt, men også for at se på, om det kan forklare en eventuel højere forekomst af diabeteskomplikationer.

  Projektforløb: DiaSMI er et treårigt ph.d.- projekt, der slutter i marts 2023.

  Kontaktperson: Stine Hedegaard Scheuer, stine.scheuer@regionh.dk

  Udvikling af diabeteskomplikationer blandt personer med alvorlig psykisk sygdom (DiaSMI)

  Projektbeskrivelse: Personer med alvorlig psykisk sygdom har en gennemsnitslevetid, der er 15-20 år lavere end den generelle befolkning. Samtidig er forekomsten af type 2 diabetes 2 til 3 gange højere i denne gruppe. Sammenhængen mellem alvorlig psykisk sygdom og udviklingen af diabeteskomplikationer er sparsomt belyst.  

  Formålet med projektet er at undersøge forekomsten af diabeteskomplikationer blandt personer med alvorlig psykisk sygdom og se på udviklingen i metaboliske markører fra diabetesdiagnosen til udvikling af komplikationer. Derudover undersøges kvaliteten af diabetesbehandlingen, til dels for at se på, hvorvidt behandlingen er af lavere kvalitet blandt personer med alvorlig psykisk sygdom sammenlignet med diabetespatienter generelt, men også for at se på, om det kan forklare en eventuel højere forekomst af diabeteskomplikationer.

  Projektet vil give indblik i hvilke sociale og biologiske faktorer der bestemmer hvilke personer med alvorlig psykisk sygdom der udvikler alvorlige komplikationer og dermed give sundhedsvæsenet den viden der skal til for at adressere den markante sociale ulighed der knytter sig til livet med psykisk sygdom og diabetes.

  Projektet udføres i tæt samarbejde med Psykiatrisk Center København, Institut for psykologi ved Syddansk Universitet og Steno diabetes Center Odense..

 • FAIR (FAmilie InteRvention). Børneovervægt i udsatte familier

  Målgruppe: Familier med førskolebørn og begyndende overvægtsudfordringer, familier med børn i alderen 9-13 år i behandling for svær overvægt samt de kommunale og regionale fagprofessionelle, der arbejder med familierne.

  Kort beskrivelse: Formålet med projekt FAIR er at bidrage med viden om, hvordan kommune og region kan støtte familier i hhv. forebyggelse og behandling af overvægt hos børn. Projektet har fokus på de kontekstuelle faktorer, som har stor betydning for forebyggelse og behandling af børneovervægt i en socialt belastet landkommune. Projektet er tredelt: I familien, den kommunale setting (sundhedsplejersker og børneinstitutioner), og den regionale setting (sygehuset). Projektet involverer både lokale familier og lokale fagprofessionelle i udviklingen af en familieintervention.

  Organisationer: SDCC, SDCS, Guldborgsund Kommune samt Børneovervægtsambulatoriet, Nykøbing F. Hospital.

  Projektforløb: Projektet begyndte januar 2017 og afsluttes med en Ph.d.-afhandling i juni 2021.

  Kontaktperson: Didde Høeg, diddehoeeg@regionh.dk

  FAIR (FAmilie InteRvention). Børneovervægt i udsatte familier

  Projektbeskrivelse: Børn i familier med lav socioøkonomisk status har en højere risiko for overvægt, og andelen af overvægt hos børn, der bor i socialt belastede landkommuner, er højere end hos børn, der bor i bykommuner. I Danmark ses denne ulige fordeling af overvægt allerede hos børn i indskolingen. Forebyggelse og behandling af børneovervægt inkluderer oftest en familieindsats for at opnå livsstilsændringer hos barnet. Familieinterventioner betegnes som Best practice. I praksis er familieinvolvering udfordrende for de enkelte familier og for de fagprofessionelle, der implementerer familieinterventioner.


  Formålet med projekt FAIR er at bidrage med viden om, hvordan kommune og region kan støtte familier i hhv. forebyggelse og behandling af overvægt hos børn. Projektet har fokus på de kontekstuelle faktorer, som har stor betydning for forebyggelse og behandling af børneovervægt i en socialt belastet landkommune. Projektet er tredelt: I familien, den kommunale setting (sundhedsplejersker og børneinstitutioner), og den regionale setting (sygehuset). Projektet involverer både lokale familier og lokale fagprofessionelle i udviklingen af en familieintervention.

 • Sundhedstjek

  Målgruppe: Personer med betydeligt nedsat kognitiv eller psykisk funktionsevne

  Kort beskrivelse: DH har udviklet en model for et tilbud om regelmæssig helbredsundersøgelse (sundhedstjek) til målgruppen. Modellen er afprøvet i forsøg med deltagelse af 5 kommuner og er evalueret. Projektets formål er at fremme lokal og national opbakning til at udbrede et tilbud om sundhedstjek til alle borgere i målgruppen. Det skal bl.a. ske gennem fælles dialog- og mødeaktiviteter. Se mere om modellen her: https://handicap.dk/arbejder-vi-for/vidensbank/forebyggende-helbredsundersoegelse-sundhedstjek-forslag

  Projektforløb: 2020-2021

  Kontaktperson: Torben Kajberg, Danske Handicaporganisationer

  Sundhedstjek

  Projektbeskrivelse: Personer med kognitive og psykiske funktionsnedsættelser (personer med udviklingshæmning, alvorlig psykisk sygdom, hjerneskade mv.) har store sundhedsproblemer. De dør op til 15-20 år tidligere end andre. Undervejs oplever de nedsat livskvalitet og massiv ulighed i sundhed. De går ikke selv til læge, sygdom overses, behandling sættes ind for sent eller slet ikke. De har behov for støtte til at tage hånd om egen sundhed.

  DH har udviklet en model for et tilbud om regelmæssig helbredsundersøgelse (sundhedstjek) til målgruppen. Modellen er afprøvet i forsøg med deltagelse af 5 kommuner og er evalueret. Projektets formål er at fremme lokal og national opbakning til at udbrede et tilbud om sundhedstjek til alle borgere i målgruppen. Det skal bl.a. fælles dialog- og mødeaktiviteter. Se mere om modellen her: https://handicap.dk/arbejder-vi-for/vidensbank/forebyggende-helbredsundersoegelse-sundhedstjek-forslag

 • Godhavn 360 grader

  Målgruppe: Døgninstitutioner for børn og unge i sårbare situationer.

  Kort beskrivelse: I projektet satte man fokus på, hvordan mad og måltider kan inddrages i arbejdet med anbragte børn og unge på behandlingsinstitutionen Godhavn. Med projektet ønskede projektgruppen at gøre madlavning og måltider til et værdiskabende centrum for alle på Godhavn. Samtidig var ønsket at skabe en model, så andre institutioner nemmere kan arbejde med mad og måltider.

  Projektet inkluderede en afdækning af nuværende måltidspraksis, udarbejdelse af et måltidskodeks og kostnotat og lancering af kodekset med børn og unge fra Godhavn som værter. Børn, unge og ansatte på Godhavn blev inddraget fra start til slut, så de i høj grad var involveret i processen.Godhavns måltider har skabt et grundlag for at arbejde med maden og måltidet som del af anbragte børn og unges sociale og psykiske udvikling.

  Kontaktperson: Karen Leth, kdl@kost.dk

  Godhavn 360 grader

  Projektbeskrivelse: I projektet satte man fokus på, hvordan mad og måltider kan inddrages i arbejdet med anbragte børn og unge på behandlingsinstitutionen Godhavn. Med projektet ønskede projektgruppen at gøre madlavning og måltider til et værdiskabende centrum for alle på Godhavn. Samtidig var ønsket at skabe en model, så andre institutioner nemmere kan arbejde med mad og måltider.

  Godhavn er en døgnåben behandlingsinstitution og fungerer som en kostskole med gode institutionelle rammer for udsatte børn og unge. Her spiser og bor de og går i skole sammen. Det vellykkede samarbejde om Godhavns måltider har skabt et grundlag for at arbejde med maden og måltidet som del af anbragte børn og unges sociale og psykiske udvikling.

  Projektet inkluderede en afdækning af nuværende måltidspraksis, udarbejdelse af et måltidskodeks og kostnotat og lancering af kodekset med børn og unge fra Godhavn som værter. Børn, unge og ansatte på Godhavn blev inddraget fra start til slut, så de i høj grad var involveret i processen.

  Organisationer: Meyers Madhus, Kost og Ernæringsforbundet m.fl.

 • Pejlemærke mod 2025: Mindre ulighed i kræft

  I pejlemærket ”Mindre ulighed i kræft”, som indeholder målsætninger for foreningens arbejde med bekæmpelse af ulighed frem mod 2025, har vi udvalgt de områder, hvor vi bedst kan bidrage til at mindske uligheden i kræft. Vi vil blandt andet fokusere på indsatser, som mindsker den sociale ulighed i, hvem der får kræft. Vi vil også arbejde målrettet med, at flere får det mest optimale kræftforløb. Sidst men ikke mindst vil vi sikre, at foreningens egne aktiviteter samlet set retter sig mod hele befolkningen.

  Mange af årsagerne til ulighed i kræftforløbet skal findes på andre områder i samfundet end kræftområdet. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse i pejlemærket arbejde for, at alle relevante interessenter engagerer sig i ulighedsdagsordenen.

  Vi vil desuden løbende understøtte opmærksomhed på omfanget af social ulighed i kræft. I slutningen af perioden vil vi måle, om indsatsen i pejlemærket og i samfundet som helhed har haft en effekt og dermed også udpege de områder i kræftforløbet, der efter 2025 stadig kræver en indsats, for at sikre mindre ulighed i kræft.

  Pejlemærke mod 2025: Mindre ulighed i kræft

  I pejlemærket ”Mindre ulighed i kræft”, som indeholder målsætninger for foreningens arbejde med bekæmpelse af ulighed frem mod 2025, har vi udvalgt de områder, hvor vi bedst kan bidrage til at mindske uligheden i kræft. Vi vil blandt andet fokusere på indsatser, som mindsker den sociale ulighed i, hvem der får kræft. Vi vil også arbejde målrettet med, at flere får det mest optimale kræftforløb. Sidst men ikke mindst vil vi sikre, at foreningens egne aktiviteter samlet set retter sig mod hele befolkningen.

  Mange af årsagerne til ulighed i kræftforløbet skal findes på andre områder i samfundet end kræftområdet. Derfor vil Kræftens Bekæmpelse i pejlemærket arbejde for, at alle relevante interessenter engagerer sig i ulighedsdagsordenen.

  Vi vil desuden løbende understøtte opmærksomhed på omfanget af social ulighed i kræft. I slutningen af perioden vil vi måle, om indsatsen i pejlemærket og i samfundet som helhed har haft en effekt og dermed også udpege de områder i kræftforløbet, der efter 2025 stadig kræver en indsats, for at sikre mindre ulighed i kræft.

 • Friluftsliv og Fælleskaber

  Målgruppe: Mænd i alderen 50+ bosat i Lolland Kommune i eller omkring Lollands boligsociale områder i Maribo og Nakskov. Mænd der er interesserede i at blive frivillige tovholdere og aktivitetsledere på friluftsturene gennem Mænds Mødesteder Lolland. Lokale foreninger og fællesskaber i Lolland Kommune, der får en væsentlig rolle i at udvikle aktiviteter målrettet ensomme mænd og løbende sikre, at mændene inkluderes på foreningens hold.

  Kort beskrivelse: Projektets overordnede formål er at inkludere ensomme mænd i Lolland Kommune i bevægelsesfællesskaber i naturen. Projektet er støttet med af Friluftsrådets udlodningsmidler til Friluftsliv. DGI Storstrømmen er projektleder og samarbejder med Forum for Mænds Sundhed (Mænds Mødesteder), Helhedsplan Lolland og Lolland Kommune.

  Projektforløb: April 2020 - april 2022

  Kontaktperson: Thomas Duus Monefeldt, projektleder.

  Friluftsliv og Fælleskaber

  Projektbeskrivelse: at inkludere ensomme mænd i Lolland Kommune i bevægelsesfællesskaber i naturen.

  Målet er:

  • At friluftsaktiviteterne skal virke sundhedsfremmende og forebygge at flere mænd i Lolland Kommune bliver ensomme og mentalt mistrives
  • At udvikle en metode til at bruge naturen som sundhedsfremmende middel til målgruppen
  • At kommunikere denne metode ud via evalueringen af projektet.

  Projektets konkrete indsatser er beskrevet nedenfor i fire trin:

  1. Opstart af Mænds Mødesteder Lolland i helhedsplanerne og opsporing af målgruppen generelt  
  2. Fællesaktiviteter med bevægelse på Mænds Mødesteder. I projektets etablerende og indledende fase lægges der vægt på aktiviteter i den nære natur i boligområderne.
  3. Fælles aktiviteter i naturen, besøg af friluftsaktører/udflugter med disse – eks. cykelklub, løbeklub, vandrelaug, Naturvejleder, Spejdere osv.  Besøg hos lokale foreninger: fx roklub.
  4. Oprettelse af faste friluftshold forankret i enten a) Mænds Mødesteder, b) egne fællesskaber (eks. løbe- eller gå- fællesskaber eller c) lokale foreninger.  

 • GPS’er med fokus på at mindske social ulighed ved strukturelle og organisatoriske tiltag

  Målgruppe: Professionelle indenfor folkesundhedsområdet og grupper som ikke profiterer af sundhedsvæsenets tilbud

  Kort beskrivelse: I Dansk Selskab for Folkesundhed sætter vi ved hjælp af såkaldte GPS’er (God Praksis for folkeSundhed) fokus på aktuelle folkesundheds¬problem¬stillinger ud fra videnskabelige data og praksis¬erfaring og sigter mod at sætte et fornyet fokus på et givent folkesundhedsområde. Målgruppen for GPS’erne er forskere, praktikere og beslutningstagere med interesse for sundhedsfremme og forebyggelse.

  Projektforløb:
  -GPS om etniske minoriteters sundhed: september 2020
  -GPS om sundhedskompetence: udbredes løbende og er tilgængelig på Dansk Selskab for Folkesundheds hjemmeside

  Kontaktperson: Ulla Toft, ulla.toft@regionh.dk

  GPS’er med fokus på at mindske social ulighed ved strukturelle og organisatoriske tiltag

  Projektbeskrivelse: I Dansk Selskab for Folkesundhed sætter vi ved hjælp af såkaldte GPS’er (God Praksis for folkeSundhed) fokus på aktuelle folkesundheds­problem­stillinger ud fra videnskabelige data og praksis­erfaring og sigter mod at sætte et fornyet fokus på et givent folkesundhedsområde. Målgruppen for GPS’erne er forskere, praktikere og beslutningstagere med interesse for sundhedsfremme og forebyggelse.

  Etniske minoriteters sundhed: GPS’en er under udarbejdelse, og handler om ikke-vestlige etniske minoriteters sundhed med fokus på at udvikle anbefalinger til strukturelle og organisatoriske tiltag. Etniske minoriteter udgør en stor og stigende sårbar gruppe i samfundet med særlige sundheds­mæssige udfordringer og dårligere levevilkår end etniske danskere. De største etniske minoritets­grupper er indvandrere og efterkommere fra Tyrkiet, Syrien, Irak, Libanon og Pakistan. Praksis og beslutningstagere involveres aktivet i arbejde med udvikling af anbefalingerne. 

  Sundhedskompetence i et strukturelt perspektiv: Der er udarbejdet en rapport med titlen: ”GPS - God Praksis for folkeSundhed - Sundhedskompetence i et strukturelt perspektiv - En vej til lighed I sundhed?” Rapporten indeholder bl.a. 8 anbefalinger til et mere sundhedskompetent Danmark gennem strukturelle ændringer og med fokus på at mindske ulighed i sundhed.

 • Vidensbro på diabetesområdet

  Målgruppe: Projektet har to målgrupper 1) Sundhedprofessionelle fra forskellige sektorer (Sygehus, kommune og alm. praksis). 2) Mennesker med diabetes og pårørende.

  Kort beskrivelse: Vidensbroprojektets formål, er at understøtte videndeling og formidling af viden om sygdomsmestring med fokus på særligt sårbare personer med diabetes, med det mål at få viden ud at virke i praksis til gavn for personer med diabetes og deres pårørende. Vidensbroprojektet er en del af den nationale diabeteshandlingsplan, og er et fælles projekt mellem Diabetesforeningen, KL (Center for Forebyggelse i praksis) og Danske Regioner.

  Projektforløb: Projektet blev igangsat i november 2018 og løber frem til udgangen af 2020. Tema-eftermiddage afholdes i efteråret 2020. Kommunikation til personer med diabetes igangsættes i efteråret 2020

  Kontaktperson: Maria Iversen, mai@diabetes.dk


  Vidensbro på diabetesområdet

  Projektbeskrivelse: Vidensbroprojektet er en del af den nationale diabeteshandlingsplan, og er et fælles projekt mellem Diabetesforeningen, KL (Center for Forebyggelse i praksis) og Danske Regioner. Herudover har eksperter fra Steno Diabetes Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Sjælland været repræsenteret i arbejdsgruppen.

  Projektets formål, er at understøtte videndeling og formidling af viden om sygdomsmestring med fokus på særligt sårbare personer med diabetes, med det mål at få viden ud at virke i praksis til gavn for personer med diabetes og deres pårørende.  Dette gøres ved at skabe et stærkt netværk og samarbejde på tværs af relevante aktører og ved at få den nyeste viden og erfaringer koordineret og bedst muligt kommer ud at virke i praksis.

  Projektets konkrete aktiviteter:

  ·         Vidensafdækning: SDCC har foretaget en afdækning af eksistrerende litteratur om sårbarhed, diabetes og sygdomsmestring. Materialet opdateres med praksiserfaringer fra tema-eftermiddagene

  ·         Afholdelse af tværfaglige tema-eftermiddage for sundhedsprofessionelle i de fem regioner

  ·         Viden om diabetes og egenomsorg til personer med diabetes i samarbejde med Helbredsprofilen

 • En hverdag med stærke fællesskaber: Indsats mod ensomhed

  Målgruppe: Udsatte borgere med handicap og kronisk sygdom

  Kort beskrivelse: Restriktioner og forandringer i hverdagen under covid-19 epidemien har for mange mennesker med handicap og kronisk sygdom medført ensomhed, inaktivitet og mistrivsel og en forværring af de udfordringer, de i forvejen slås med. DH har sammen med sine medlemsorganisationerne igangsat et projekt, der i 2020-2021 skal iværksætte konkrete opsøgende indsatser for mennesker med handicap, der bl.a. skal motivere til et aktivt liv og styrke fællesskaberne. Der er samlet afsat 24,5 mio. kr. De konkrete indsatser vil være fastlagt ultimo juli 2020. Herefter vil DH orientere alliancen om konkrete projekter.

  Projektforløb: 2020-2021

  Kontaktperson: Katrine Mandrup Tang, Danske Handicaporganisationer

  En hverdag med stærke fællesskaber: Indsats mod ensomhed

  Projektbeskrivelse: Restriktioner og forandringer i hverdagen under covid-19 epidemien har for mange mennesker med handicap og kronisk sygdom medført ensomhed, inaktivitet og mistrivsel og en forværring af de udfordringer, de i forvejen slås med. Samtidig vil mange ikke i samme omfang som andre få gavn af den gradvise genåbning af samfundet, fordi de er særlig sårbare over for smitte og smittespredning. DH har sammen med sine medlemsorganisationerne igangsat et projekt, der i 2020-2021 skal iværksætte konkrete opsøgende indsatser for mennesker med handicap, der bl.a. skal motivere til et aktivt liv og styrke fællesskaberne. Der er samlet afsat 24,5 mio. kr. De konkrete indsatser vil være fastlagt ultimo juli 2020. Herefter vil DH orientere om konkrete projekter ind til alliancen.

 • Unge Familier på Vej

  Målgruppe: Unge Familier på Vej henvender sig til gravide, mødre og fædre under 30 år med behov for hjælp til at komme i uddannelse eller arbejde, styrkelse af netværk og forældrekompetencer. Visitation sker gennem jordemoder eller sundhedsplejen.

  Kort beskrivelse: Unge Familier på Vej (Familiens Hus) er et partnerskabsprojekt mellem Mødrehjælpen, deltagende kommuner og regioner. Formålet er at hjælpe unge, sårbare familier på vej til uddannelse og job efter endt barsel, styrket socialt netværk med ligesindede og øgede forældrekompetencer, der gør familierne mere robuste i forældrerollen. Indsatsen tilpasses lokalt, men er sammensat af et helhedsorienteret og tværfagligt forløb. Grundstammen er et ni-måneders gruppeforløb for gravide og unge mødre, der suppleres med sundhedspleje og individuel rådgivning fra socialrådgivere, uddannelsesvejledere og terapeuter.

  Projektforløb: Indsatsen findes pt. i 7 kommuner landet over. Mødrehjælpen arbejder på at udvide indsatsen til flere kommuner og regioner.

  Kontaktperson: Jacob Holch, jho@moedrehjaelpen.dk

  Unge Familier på Vej

  Projektbeskrivelse: Unge Familier på Vej (også kendt som Familiens Hus) er et partnerskabsprojekt mellem Mødrehjælpen og deltagende kommuner og regioner.

  Indsatsen tilpasses lokalt, men er sammensat af et helhedsorienteret og tværfagligt forløb, hvor de forskellige aktører byder ind med hver deres kompetencer. Grundstammen i indsatsen er et ni-måneders gruppeforløb for gravide og unge mødre, der suppleres med sundhedspleje og individuel rådgivning fra socialrådgivere, uddannelsesvejledere og terapeuter.

  Formålet er at hjælpe unge, sårbare familier på vej til uddannelse og job efter endt barsel, styrket socialt netværk med ligesindede og øgede forældrekompetencer, der gør familierne mere robuste i forældrerollen.

  Indsatsen har stærke, dokumenterede resultater.
  Læs mere og se en kort film om indsatsen her: https://moedrehjaelpen.dk/forside/det-goer-vi/partnerskaber/unge-familier-paa-vej-aarhus/

 • Ondt i ryggen giver social skævvridning

  Målgruppe: Personer med rygsmerter eller andre muskel- og ledsmerter, der er i risiko for langvarigt sygefravær og bortfald fra arbejdsmarkedet. Der er behov for et særligt fokus på gruppen af personer med lav uddannelse og fysisk krævende arbejde

  Kort beskrivelse: DKF sætter i målprogrammet “Rygraden i det danske samfund 2018-2020” fokus på den sociale skævvridning, der findes på rygområdet. Konkret har DKF taget initiativ til at styrke indsatsen inden for håndtering af sygefravær og arbejdsfastholdelse ved ondt i ryggen og andre muskel – og ledsmerter

  Projektforløb: 2018-2022

  Kontaktperson: Jakob Bjerre, jb@danskkiroprakforening.dk

  Ondt i ryggen giver social skævvridning

  Projektbeskrivelse: Ondt i ryggen er en af de hyppigste årsager til sygefravær og dermed samfundsmæssigt en af de dyreste sygdomme. Ondt i ryggen rammer næsten alle, men konsekvenserne har en social slagside. Personer med lav uddannelse og fra de laveste socialgrupper er i højere grad i risiko for sygefravær, da de ofte har det fysisk hårdeste arbejde og er afhængige af en krop, der kan holde til at udføre arbejdet. Samtidigt har de den dårligste adgang til de behandlingstyper, der anbefales af kliniske retningslinjer, pga. en høj andel af egenbetaling og de ringeste muligheder for at omsætte anbefalinger om egenhåndtering og træning til virkelighed.

  DKF sætter i målprogrammet “Rygraden i det danske samfund 2018-2020” fokus på den sociale skævvridning, der findes på rygområdet. Konkret har DKF taget initiativ til at styrke indsatsen inden for håndtering af sygefravær og arbejdsfastholdelse ved ondt i ryggen og andre muskel – og ledsmerter. Konkrete initiativer inkluderer:

  1. Uddannelse i håndtering af sygefravær som obligatorisk element under kiropraktorenes turnustjeneste.
  2. Udarbejdelse af onlineressourcer for kiropraktorer til brug for patienters sygefravær.
  3. Kurser i sygefravær og arbejdsfastholdelse.
  4. Synlighed af problematikken om sygefravær og arbejdsfastholdelse gennem DKF’s medlemsblad.
 • Social ulighed i diagnostik og behandling af kræft

  Målgruppe: Politiske, administrative og sundhedsfaglige beslutningstagere.

  Kort beskrivelse: Projektet tager afsæt i gennemførelsen af to analyser, der skal belyse problematikker i relation til social ulighed i diagnostik og behandling af kræft. Det nærmere indhold af de to analyser drøftes af en interessentgruppe, som bl.a. består af SF, DI, 3F, Kræftens Bekæmpelse, Holbæk Sygehus og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.
  Analyserne danner grundlag for en række debatskabende aktiviteter i 2020 og 2021, som sætter fokus på at skabe større social lighed i diagnostik og behandling kræft

  Projektforløb: Projektet udrulles I 2020 – 2021, med opstart den 24. juni 2020

  Kontaktperson: Søren Beicker, faglig chef, Lif

  Social ulighed i diagnostik og behandling af kræft

  Projektbeskrivelse: Projektet tager afsæt i gennemførelsen af to analyser, der skal belyse problematikker i relation til social ulighed i diagnostik og behandling af kræft. Analyserne vil bygge videre på den eksisterende viden om social ulighed i diagnostik og behandling af kræft. Det nærmere indhold af de to analyser drøftes af en interessentgruppe, som bl.a. består af Dansk Industri, 3F, Kræftens Bekæmpelse, Holbæk Sygehus og Dansk Selskab for Klinisk Onkologi.

  Analyserne vil  danne grundlag for en række debatskabende aktiviteter, der sætter fokus på at skabe større social lighed i behandling og diagnostik af kræft, herunder rundbordsmøder, politisk høring og gå-hjem-møder.  De debatskabende aktiviteter påbegyndes i efteråret 2020 og løber frem til udgangen af 2021. 

 • Diabetes på Spil: Peer support blandt personer med type 2 diabetes

  Målgruppe: Personer med type 2 diabetes, der deltager i kommunale diabetes-undervisningsforløb.

  Kort beskrivelse: At udvikle et brætspil, der på en legende måde fremmer dialog, refleksion og personcentrering blandt deltagere i kommunale gruppebaserede uddannelsesforløb for personer med T2D og giver indsigt til underviserne om deltagernes individuelle perspektiver og udfordringer. Undersøgelserne viste, at den gruppebaserede uddannelse var en velegnet ramme for spillet, som deltagerne fandt sjovt og fremmende for dialoger, ligesom underviserne fik nye, nyttige indsigter.

  Projektforløb: Diabetes på Spil blev udviklet og testet i 2018-2019. I 2020 revideres spillet yderligere og etableres i en printvenlig version tilgængelig for alle online.

  Kontaktperson: Vibeke Stenov, ph.d, Steno Diabetes Center Copenhagen

  Diabetes på Spil: Peer support blandt personer med type 2 diabetes

  Projektbeskrivelse: Gruppebaseret uddannelse i diabeteshåndtering er et vigtigt redskab til at støtte personer med type 2 diabetes (T2D) i at varetage livet med diabetes for at øge livskvaliteten og undgå komplikationer. Målgruppen efterspørger oftest mulighed for peer support: erfaringsudveksling med ligestillede, hvilket der ofte ikke er ”nok” tid til i den planlagte gruppe-undervisning. Ligeledes er gruppeundervisning ofte planlagt på forhånd med begrænsede muligheder for involvering af deltagerne og individuel behovsafdækning.

  Formål: At udvikle et brætspil, der på en legende måde fremmer dialog, refleksion og personcentrering blandt deltagere i kommunale gruppebaserede uddannelsesforløb for personer med T2D og giver indsigt til underviserne om deltagernes individuelle perspektiver og udfordringer.

  Metode: Spillet blev udviklet med design-, test-, justerings- og re-testfaser. I 2019 blev spillet testet med 76 personer med T2D og 17 undervisere i 19 settings fordelt på 9 kommuner.

  Resultater: Den gruppebaserede uddannelse var en velegnet ramme for spillet, som deltagerne fandt sjovt og fremmende for dialoger, ligesom underviserne fik nye, nyttige indsigter.

 • Undersøgelse af støttebehov samt udvikling af spørgeskema om livskvalitet til personer med svær psykisk sygdom og diabetes.

  Målgruppe: Personer med svær psykisk sygdom og diabetes, herunder skizofreni, bipolar lidelse og svær depression, der er tilknyttet distriktspsykiatriske ambulatorier.

  Kort beskrivelse: Få studier har undersøgt oplevelsen af at leve med svær psykisk sygdom (SPS) og diabetes (DM) og behovet for diabetesstøtte fra distriktspsykiatriske sundhedsprofessionelle. Formålet med dette delprojekt var derfor at undersøge:
  1) Hvilke støttebehov har personer med SPS og DM?
  2) Hvilke PRO er relevante og brugbare til at måle den patientoplevede effekt af et uddannelsesforløb for sygeplejefagligt personale i distriktspsykiatriske ambulatorier, som har fokus på at øge kvaliteten af diabetesbehandlingen.

  Organisationer: Steno Diabetes Center Copenhagen, Diabetes Management Forskning

  Projektforløb: Studiet blev gennemført i perioden fra september til december 2018, hvorefter de færdige spørgeskemaer forelå i januar 2019.

  Kontaktperson: Vibeke Stenov, Steno Diabetes Center Copenhagen, vibeke.stenov@regionh.dk  Undersøgelse af støttebehov samt udvikling af spørgeskema om livskvalitet til personer med svær psykisk sygdom og diabetes.

  Projektbeskrivelse: Få studier har undersøgt oplevelsen af at leve med svær psykisk sygdom (SPS) og diabetes (DM) og behovet for diabetesstøtte fra distriktspsykiatriske sundhedsprofessionelle. Patientrapporterede oplysninger (PRO) er en egnet metode til at opnå indsigt i patienters støttebehov og perspektiv på egen fysiske og mentale helbredstilstand. Derudover kan PRO anvendes til at sætte fokus på, i hvilken grad og hvordan den sundhedsfaglige indsats påvirker patienters helbred og livskvalitet. Herunder er PRO brugbare til at evaluere effekten af en given intervention. Eksisterende PRO til at undersøge patientoplevede symptomer, funktionsevne samt livskvalitet blandt personer med DM er imidlertid ikke målrettet og tilpasset voksne med samtidig DM og SPS. Formålet med dette delprojekt var derfor at undersøge:

  1)     Hvilke støttebehov har personer med SPS og DM?

  2)     Hvilke PRO er relevante og brugbare til at måle den patientoplevede effekt af et uddannelsesforløb for sygeplejefagligt personale i distriktspsykiatriske ambulatorier, som har fokus på at øge kvaliteten af diabetesbehandlingen

  Følgende artikel er publiceret på baggrund af den kvalitative del af studiet:

  Stenov, V., Joensen, L. E., Knudsen, L., Hansen, D. L., & Tapager, I. W.   Mental health professionals have never mentioned my diabetes, they don't get into that: a qualitative study of support needs in people with severe mental illness and diabetes. Canadian Journal of Diabetes.

 • Tingbjerg Changing Diabetes (TCD)

  Målgruppe: Målgruppen er Tingbjerg’s knap 7000 beboere på tværs af alder, køn, kulturel og etnisk tilknytning samt socio-økonomisk position. Initiativet har dog særlig opmærksomhed på børn, unge, familier og socialt udsatte borgere.

  Kort projektbeskrivelse: TCD har til formål at fremme sundheden og forebygge diabetes i Tingbjerg. Type 2 diabetes og dens risikofaktorer er dybt forankret i folks sociale kontekst. Bæredygtige løsninger kræver derfor støtte til at styrke borgernes motivationer og muligheder for at handle på deres ønsker og behov. TCD bidrager hertil gennem en langsigtet strategisk indsats baseret på Supersetting-tilgangen og dens principper. TCD er bygget op omkring et intersektorielt partnerskab af professionelle aktører fra den offentlige sektor, den private sektor, civilsamfundets organisationer og akademiske institutioner.

  Projektforløb: TCD er en langsigtet strategisk indsats, der gennemføres i tre faser: 1) Etablering fra 2014-2019, 2) Handling fra 2019-2030 og 3) Spredning fra 2022-2032.

  Kontaktperson: Paul Bloch, paul.bloch@regionh.dk

  Tingbjerg Changing Diabetes (TCD)

  Projektbeskrivelse: TCD har til formål at fremme sundheden og forebygge diabetes i Tingbjerg. Type 2 diabetes og dens risikofaktorer er dybt forankret i folks sociale kontekst. Bæredygtige løsninger kræver derfor støtte til at styrke borgernes motivationer og muligheder for at handle på deres ønsker og behov. TCD bidrager hertil gennem en langsigtet strategisk indsats. TCD er baseret på Supersetting-tilgangen og dens principper om integrerede indsatser, borgerdeltagelse, udvikling af handlekompetence, respekt for hverdagslivets udfordringer og forskningsbaseret udvikling. Tilgangen tilstræber koordinerede aktiviteter af mange aktører og mange borgergrupper i mange forskellige arenaer gennem samskabende processer til mobilisering af lokalsamfundets ressourcer og styrkelse af dets sociale netværk. TCD er bygget op omkring et intersektorielt partnerskab bestående af professionelle aktører fra den offentlige sektor, den private sektor, civilsamfundets organisationer og akademiske institutioner.

 • Dialogværktøjer – en person-centreret tilgang til at reducere ulighed i sundhed

  Målgruppe: Borgere og familier med kronisk sygdom, brugere i psykiatrien, etniske minoriteter med diabetes

  Kort beskrivelse: SDDC har i samarbejde med kommuner, regioner og patientforeninger udviklet en lang række dialogværktøjer, som kan bidrage til at reducere uligheden i udbyttet af patientuddannelse. Borgerne har været aktivt involverede i at udvikle og afprøve alle værktøjer, som er baseret på tre principper: deltagelse, dialog og fleksibilitet. Ved hjælp af billeder, udsagn og spil inviterer værktøjerne deltagerne til at sætte ord på deres erfaringer og til at dele erfaringer med andre. Værktøjerne er et støtteredskab til at inspirere undervisere til at tage udgangspunkt i den enkelte deltager og sikre, at patientuddannelse imødekommer deltagernes individuelle behov og præferencer. Værktøjerne kan ikke stå alene, men forudsætter, at underviseren faciliterer dialogen.

  Projektforløb 2010-

  Kontaktperson: Ingrid Willaing, Steno Diabetes Center Copenhagen


  Dialogværktøjer – en person-centreret tilgang til at reducere ulighed i sundhed

  Projektbeskrivelse: Patientuddannelse er centralt for, at personer med kronisk sygdom kan håndtere livet med kronisk sygdom. Der er dog en gruppe af personer med kronisk sygdom, som ikke får tilbudt, ikke har gavn af eller fravælger at deltage i patientuddannelse.  Steno Diabetes Center Copenhagen har i samarbejde med kommuner, regioner og patientforeninger udviklet en lang række dialogværktøjer, som kan bidrage til at reducere uligheden i udbyttet af patientuddannelse. Dette omfatter dialogværktøjer til borgere og familier med kronisk sygdom, brugere i psykiatrien og etniske minoritetsgrupper. Borgerne har været aktivt involverede i at udvikle og afprøve alle værktøjer, som er baseret på tre principper: deltagelse, dialog og fleksibilitet. Ved hjælp af billeder, udsagn og spil inviterer værktøjerne deltagerne til at sætte ord på deres erfaringer og til at dele erfaringer med andre. Værktøjerne er et støtteredskab til at inspirere undervisere til at tage udgangspunkt i den enkelte deltager og sikre, at patientuddannelse imødekommer deltagernes individuelle behov og præferencer. Værktøjerne kan ikke stå alene, men forudsætter, at underviseren faciliterer dialogen.

 • Fedme, Diabetes og diabeteskomplikationer blandt sårbare grupper og i sårbare livsforløb

  Målgruppe: Personer I risiko for eller med diabetes som af sociale, kulturelle eller fysiske årsager er særligt udsatte eller befinder sig i særligt udsatte perioder i livet.

  Projektforløb: Indsatsen er igangsat som et 3-årigt forskningsprogram med mulighed for forlængelse. Programmet er fortrinsvis behovs- og vidensafdækkende. Gennem brede tværorganisatoriske samarbejder føder programmets resultater ind i udviklingen af interventioner og indsatser som rækker udover programmets tidshorisont

  Kontaktperson: Gregers Stig Andersen, gregers.stig.andersen@regionh.dk

  Fedme, Diabetes og diabeteskomplikationer blandt sårbare grupper og i sårbare livsforløb

  Projektbeskrivelse: Formålet med dette tværorganisatoriske epidemiologiske forskningsprogram er at kortlægge fedmeudvikling, diabetesrisiko og diabeteskomplikationer relateret til udsatte grupper og sårbare livsforløb. 

  Vi har igangsat en række tværfaglige forskningsprojekter der undersøger udviklingen af fedme, diabetes og diabeteskomplikationer blandt bl.a. flygtninge/indvandrere, lavt uddannede, personer udenfor arbejdsmarkedet og psykisk sårbare. Den sociale ulighed stopper ikke ved udvikling af diabetes, og vi kortlægger hvordan sårbarhed former livet med diabetes fra første risikofaktor til senkomplikationer og multimorbiditet. Vi ser også på hvordan særligt sårbare perioder i livet påvirker livet med diabetes.

  Programmet bidrager med vigtig viden der er grundlaget for udvikling af forebyggende indsatser, screenings- og behandlingsforløb særligt rettet mod målgruppen. Vidensoverførsel sker gennem brede samarbejder med klinikere og forebyggelseseksperter og ved inddragelse af personer med diabetes.

 • CUlturally Sensitive TOols and Methods for ethnic minorities (CUSTOM) in diabetes education

  Målgruppe: Ikke-vestlige etniske minoriteter med type 2 diabetes

  Kort projektbeskrivelse: CUSTOM interventionen er et teoribaseret diabetesuddannelsesprogram målrettet etniske minoriteter med type 2 diabetes, som testes i et pragmatisk kontrolleret studie. Konceptet, som uddannelsesprogrammet tager afsæt i, er udviklet i samarbejde mellem forskere, sundhedspersonale og målgruppen og tager udgangspunkt i målgruppens kompetencer og ressourcer. Konceptet består af en teoriguide, en modulbeskrivelse og 12 sundhedspædagogiske dialogværktøjer og er integreret i et gruppe-baseret uddannelsesprogram. Foruden fokus på ’implementation fidelity’ undersøges effekten af programmet på blandt andet blodsukker, lipider, vægt, sundhedskompetence, livskvalitet og sundhedsadfærd ved 6-måneders follow-up.

  Organisationer: Forskningsprojekt er et samarbejde mellem Center for Diabetes, Københavns Kommune og Steno Diabetes Center Copenhagen.

  Projektforløb: Projektvarighed: 2018-2021

  Kontaktperson: Nana Folman Hempler, SDCC

  CUlturally Sensitive TOols and Methods for ethnic minorities (CUSTOM) in diabetes education

  Projektbeskrivelse: 

  Forskning viser, at diabetesuddannelse øger livskvalitet, håndtering af diabetes og mindsker risiko for komplikationer. Diabetesuddannelse i kommuner er ofte baseret på en generisk model, og der mangler viden om, hvordan uddannelse bedst muligt kan tilrettelægges til etniske minoriteter med type 2 diabetes. Blandt etniske minoriteter er forekomsten af diabetes og diabeteskomplikationer højere end blandt etniske danskere.

  CUSTOM interventionen er et teoribaseret diabetesuddannelsesprogram målrettet etniske minoriteter med type 2 diabetes, som testes i et pragmatisk kontrolleret studie. Konceptet, som uddannelsesprogrammet tager afsæt i, er udviklet i samarbejde mellem forskere, sundhedspersonale og målgruppen og tager udgangspunkt i målgruppens kompetencer og ressourcer. Konceptet består af en teoriguide, en modulbeskrivelse og 12 sundhedspædagogiske dialogværktøjer og er integreret i et gruppe-baseret uddannelsesprogram. Foruden fokus på ’implementation fidelity’ undersøges effekten af programmet på blandt andet blodsukker, lipider, vægt, sundhedskompetence, livskvalitet og sundhedsadfærd ved 6-måneders follow-up.  

 • Danske Regioners indspil til Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

  I Danske Regioner er mere lighed i sundhed et højt prioriteret mål, og det er en rød tråd i vores arbejde. Vi har en bred tilgang til arbejdet med at mindske social ulighed i sundhed. Det handler om den måde vi ser ulighed på såvel som de initiativer, der igangsættes. Vores arbejde har tre vinkler. For det første kræver det en stærk forebyggelsesindsats. For det andet har vi fokus på at tilpasse indsatsen i mødet med patienten. Og for det tredje har regionerne en særlig opsøgende og støttende rolle i forhold til udsatte borgere.

  Du kan finde vores samlede indspil ved at trykke på knappen nedenfor.

  Danske Regioners indspil til Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed

 • Maddag

  Målgruppe: Børn og unge i alle landets daginstitutioner

  Kort beskrivelse: Projektet markerer værdien af det fælles frokostmåltid og sætter fokus på, at madordninger kan mere end at mætte. I Danmark går 97,5 % af de 3-5-årige i daginstitution, hvor de får dækket op til 70% af deres daglige energibehov. Madordninger kan derfor være et skridt på vejen til mindre social ulighed i sundhed, da det sikrer alle børn ordentlige måltider, der både er varierede og i overensstemmelse med de officielle kostråd. Dertil kan madordninger bruge måltidet som et pædagogisk læringsrum i hverdagen, hvor børnene inddrages i de små ting, de kan håndtere.

  Projektforløb: Projektet har kørt siden 2015, og det planlægges at blive afholdt igen i 2020.

  Kontaktperson: Karen Leth, kdl@kost.dk, Kost & Ernæringsforbundet.

  Maddag

  Projektbeskrivelse: Projektet ’Maddag’ markerer værdien af det fælles frokostmåltid og sætter fokus på, at madordninger faktisk kan meget mere end at mætte. I Danmark går 97,5 % af de 3-5-årige i daginstitution, hvor de får dækket op til 70% af deres daglige energibehov. Madordninger kan derfor være et skridt på vejen til mindre social ulighed i sundhed, da det sikrer alle børn ordentlige måltider, der både er varierede og i overensstemmelse med de officielle kostråd. Dertil kan madordninger bruge måltidet som et pædagogisk læringsrum i hverdagen, hvor børnene inddrages i de små ting, de kan håndtere.

  Projektet Maddag tilvejebringer derfor opmærksomhed på madordningernes potentiale for at nedbringe social ulighed i sundhed og øge børnenes maddannelse og trivsel - her nu og for resten af livet. 

  Organisationer: Kost & Ernæringsforbundet og FOA. 

 • Face-it – en sundhedsfremmende indsats til familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes

  Målgruppe: Målgruppen er familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes.

  Kort beskrivelse: Face-it er et forskningsprojekt målrettet familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Projektet undersøger, hvorvidt en sundhedsfremmende intervention bestående af et efterfødselstilbud i sundhedsplejen kan forbedre livskvalitet og sundhed for hele familien, og mindske risikoen for at udvikle type 2 diabetes tidligt i livet. Face-it indsatsen er blevet udviklet ved samskabelsesprocesser med sundhedsprofessionelle og familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Projektet gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet, Odense og Aarhus Universitetshospitaler, Rigshospitalet og Aarhus, Odense og Københavns kommune samt Steno Diabetes Centre i de tre byer.

  Projektforløb: Udviklingen af interventionen fandt sted i periode 2017-2019. Afprøvning og evaluering af interventionen med procesevaluering og randomiseret kontrol studie begyndte i 2019 og løber frem til 2023. Projektet forventes at være et modelprojekt for indsatser overfor sårbare familier.

  Kontaktperson: Helle Terkildsen Maindal, Steno Diabetes Center Copenhagen

  Face-it – en sundhedsfremmende indsats til familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes

  Projektbeskrivelse: Face-it er et forskningsprojekt målrettet familier hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Vi undersøger om et skræddersyet efterfødselstilbud kan forbedre livskvalitet og sundhed for hele familien, og mindske risikoen for at udvikle type 2 diabetes tidlig i livet. Projektet gennemføres i samarbejde med Aarhus Universitet, Odense og Aarhus Universitetshospitaler, Rigshospitalet og Aarhus, Odense og Københavns kommune samt Steno Diabetes Centre i de tre byer. I projektet afprøves en sundhedsfremmende intervention, der søger at fremme sunde madvaner, bevægelse og amning gennem et fokus på bl.a. social støtte, motivation og sundhedskompetence. Interventionen begynder ca. 3 mdr. efter fødslen og løber til barnet er ca. 1 år gammelt. Face-it projektet har til hensigt at skabe et sammenhængende forebyggelsesforløb for familierne på tværs af sektorer, herunder fx at sikre overgangen fra graviditet til et målrettet efterfødselstilbud. Face-it interventionen er blevet udviklet ved samskabelsesprocesser med sundhedspersonale og familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes. Interventionen er netop nu ved at blive afprøvet og evalueret i et randomiseret kontrolleret design samt ved en procesevaluering.

 • Sammedagsscreening målrettet særlige sårbare grupper med type 2-diabetes

  Målgruppe: Personer med type 2-diabetes, der ofte udebliver fra behandling og kontrol hos egen læge, og som har andre væsentlige udfordringer end diabetes, herunder ofte både somatisk og psykisk sygdom samt evt. sociale og økonomiske udfordringer.

  Kort beskrivelse: Formålet er overordnet at bidrage til, at flere personer med diabetes får foretaget de rutinemæssige screeningsundersøgelser, så tidlig opsporing af komplikationer sikres og behandling hurtigt kan iværksættes. Derudover er det formålet at sikre bedre kvalitet, koordination, tryghed og motivation i behandlingsforløbet for personer med diabetes. Som led i et større initiativ afprøver vi opsøgende og udkørende indsatser for at sikre bedre behandling og screening for senkomplikationer blandt sårbare borgere med type 2-diabetes. I initiativet udvikles og afprøves modeller for, hvorledes sårbare grupper bedst motiveres og støttes i deres behandlingsforløb. Der arbejdes i følgende fire settings: Almen praksis, somatiske hospitalsafdelinger, kommunale bosteder og socialt udsatte boligområder.

  Projektforløb: 2019-2023

  Sammedagsscreening målrettet særlige sårbare grupper med type 2-diabetes

  Formålet er overordnet at bidrage til, at flere personer med diabetes får foretaget de rutinemæssige screeningsundersøgelser, så tidlig opsporing af komplikationer sikres og behandling hurtigt kan iværksættes. Derudover er det formålet at sikre bedre kvalitet, koordination, tryghed og motivation i behandlingsforløbet for personer med diabetes. Som led i et større initiativ afprøver vi opsøgende og udkørende indsatser for at sikre bedre behandling og screening for senkomplikationer blandt sårbare borgere med type 2-diabetes. I initiativet udvikles og afprøves modeller for, hvorledes sårbare grupper bedst motiveres og støttes i deres behandlingsforløb. Der arbejdes i følgende fire settings: Almen praksis, somatiske hospitalsafdelinger, kommunale bosteder og socialt udsatte boligområder.

 • Du får kun den halve historie, når du ikke ser det hele menneske

  Målgruppe: Primært fagpersoner i somatikken, personer med psykisk sygdom, der møder det somatiske sundhedsvæsen og deres pårørende. Derudover fagpersoner i psykiatrien og socialpsykiatrien.

  Kort beskrivelse: Mennesker med svær psykisk lidelse risikerer at dø 15-20 år før alle andre. Årsagerne er komplekse, men i EN AF OS er udgangspunktet, at holdninger og praksis hos fagpersoner ikke i sig selv må bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser ikke får den rette udredning og behandling for deres sundhedsudfordringer.
  Ved at blive mere bevidst om egne og kollegers holdninger og fordomme overfor patienter med psykiske lidelser kan fagpersoner være med til at forebygge stigmatisering i mødet med sundhedsvæsenet.

  Til det formål har EN AF OS etableret en hjemmeside, der gør viden og råd mere tilgængelig for fagpersoner, patienter, brugere og pårørende. Gennem spots, korte film, interaktive læringsmaterialer, artikler, podcasts, interviews, debatoplæg og supplerende viden giver hjemmesiden www.ulighed-i-sundhed.dk handlingsanvisende, konkrete råd.

  Kontaktperson: Anja Kare Vedelsby

  Du får kun den halve historie, når du ikke ser det hele menneske

  Projektbeskrivelse: Mennesker med svær psykisk lidelse risikerer at dø 15-20 år før alle andre. Årsagerne er komplekse, men i EN AF OS er udgangspunktet, at holdninger og praksis hos fagpersoner ikke i sig selv må bidrage til, at mennesker med psykiske lidelser ikke får den rette udredning og behandling for deres sundhedsudfordringer.

  Ved at blive mere bevidst om egne og kollegers holdninger og fordomme overfor patienter med psykiske lidelser kan fagpersoner være med til at forebygge stigmatisering i mødet med sundhedsvæsenet.

  Til det formål har EN AF OS etableret en hjemmeside, der gør viden og råd mere tilgængelig for fagpersoner, patienter, brugere og pårørende. Gennem spots, korte film, interaktive læringsmaterialer, artikler, podcasts, interviews, debatoplæg og supplerende viden giver hjemmesiden www.ulighed-i-sundhed.dk handlingsanvisende, konkrete råd.

 • Trivsel- og Sundhedskonference

  Målgruppe: Organisationer og medarbejdere som arbejder inden for børne- og ungeområdet

  Kort beskrivelse: Vi påtænker at afholde en konference om trivsel og sundhed.
  Hvor forskellige oplægsholdere vil give deres bud på, hvordan vi skaber bedre trivsel for børn og unge
  Målet er at oplæg og workshop, skal skabe inspiration for deltagerne og at nye samarbejde kan opstå imellem konferencens deltagere.
  Hvordan skaber vi en bedre sammenhængende indsats på tværs af organisationer.

  Nærmere dato kommer senere på året, når vi ved mere om forholdsregler og forsamlinger efter Corona.
  Interesserede oplægsholder og organisationer er velkomne til at tage kontakt herom.

  Organisation: Julemærkefonden

  Kontaktperson: Forstander Henrik H. Bøtkjær

  Trivsel- og Sundhedskonference

  Vi påtænker at afholde en konference om trivsel og sundhed.

  Hvor forskellige oplægsholdere vil give deres bud på, hvordan vi skaber bedre trivsel for børn og unge

  Målet er at oplæg og workshop, skal skabe inspiration for deltagerne og at nye samarbejde kan opstå imellem konferencens deltagere.

  Hvordan skaber vi en bedre sammenhængende indsats på tværs af organisationer.

  Nærmere dato kommer senere på året, når vi ved mere om forholdsregler og forsamlinger efter Corona.

  Interesserede oplægsholder og organisationer er velkomne til at tage kontakt herom.

 • Julemærkehjemmene - giver børn en ny start.

  Julemærkehjemmene har i over 100 år arbejdet for at understøtte sundhed og trivsel for udsatte børn og unge. De børn vi modtager kæmper oftest med ensomhed, isolation, mobning og overvægt. Børnene får et 10 ugers ophold, med fokus på fællesskab og fysisk og mental sundhed.
  Opholdet på julemærkehjem understøtter barnets og familiens handlekompetence. Gennem formidling, oplevelser og vejledning opøves nye strategier, som hjælper børn og familier videre mod et liv med øget sundhed og trivsel.
  Aktuelt samarbejder Julemærkefonden med SDU om et forskningsprojekt, hvor vi afprøver mulighederne for at forlænge effekterne af opholdet på Julemærkehjemmene, så disse i endnu højere grad fastholdes og udvikles i børnenes hjemmemiljøer. Børnenes sundheds- og trivselsmæssige udfordringer er komplekse og kalder på mangestrengede indsatser. Derfor afprøver vi blandt andet hjemmevejledning og et øget koordineret tværsektorielt samarbejde med barnets netværk. Vi samarbejder eksempelvis med skoler, sundhedspleje, socialforvaltninger, frivillige hjælpeorganisationer, fritidsforeninger og andre relevante aktører, så vi i fællesskab kan mindske udsathed og ulighed i sundhed.

  Julemærkehjemmene - giver børn en ny start.

  Julemærkehjemmene har i over 100 år arbejdet for at understøtte sundhed og trivsel for udsatte børn og unge. De børn vi modtager kæmper oftest med ensomhed, isolation, mobning og overvægt. Børnene får et 10 ugers ophold, med fokus på fællesskab og fysisk og mental sundhed.
  Opholdet på julemærkehjem understøtter barnets og familiens handlekompetence. Gennem formidling, oplevelser og vejledning opøves nye strategier, som hjælper børn og familier videre mod et liv med øget sundhed og trivsel.
  Aktuelt samarbejder Julemærkefonden med SDU om et forskningsprojekt, hvor vi afprøver mulighederne for at forlænge effekterne af opholdet på Julemærkehjemmene, så disse i endnu højere grad fastholdes og udvikles i børnenes hjemmemiljøer. Børnenes sundheds- og trivselsmæssige udfordringer er komplekse og kalder på mangestrengede indsatser. Derfor afprøver vi blandt andet hjemmevejledning og et øget koordineret tværsektorielt samarbejde med barnets netværk. Vi samarbejder eksempelvis med skoler, sundhedspleje, socialforvaltninger, frivillige hjælpeorganisationer, fritidsforeninger og andre relevante aktører, så vi i fællesskab kan mindske udsathed og ulighed i sundhed.

 • Nedsæt det skadelige alkoholforbrug blandt børn og unge

  Lægeforeningens arbejder for at nedsætte det skadelige alkoholforbrug blandt børn og unge og for at skabe politisk opmærksomhed om de negative konsekvenser heraf. Den udbredte drukkultur rammer skævt og bidrager til social ulighed i sundhed. Senest har en rapport fra Europa-Kommissionen vist, at danske 15-årige er de unge i EU, som hyppigst drikker alkohol og oftest har prøvet at være fulde.


  Lægeforeningen mener, at der bør fastsættes en konkret politisk målsætning for at reducere alkoholforbruget blandt børn og unge, at der skal indføres en ensartet 18 års-grænse for salg af alkohol og at prisen på alkohol skal hæves. Det er nemlig veldokumenteret, at høje aldersgrænser og prisforhøjelser har effekt i forhold til at nedsætte unges alkoholforbrug

  Kontaktperson: Cecilia Lawson Vinje

  Nedsæt det skadelige alkoholforbrug blandt børn og unge

  Projektbeskrivelse: Lægeforeningens arbejder for at nedsætte det skadelige alkoholforbrug blandt børn og unge og for at skabe politisk opmærksomhed om de negative konsekvenser heraf. Den udbredte drukkultur rammer skævt og bidrager til social ulighed i sundhed. Senest har en rapport fra Europa-Kommissionen vist, at danske 15-årige er de unge i EU, som hyppigst drikker alkohol og oftest har prøvet at være fulde.


  Lægeforeningen mener, at der bør fastsættes en konkret politisk målsætning for at reducere alkoholforbruget blandt børn og unge, at der skal indføres en ensartet 18 års-grænse for salg af alkohol og at prisen på alkohol skal hæves. Det er nemlig veldokumenteret, at høje aldersgrænser og prisforhøjelser har effekt i forhold til at nedsætte unges alkoholforbrug

 • Reducér ulighed i sundhed via indsats over for tobak og nikotinafhængighed

  Rygning er den vigtigste årsag til social ulighed i sundhed og dødelighed og den vigtigste enkeltfaktor i forhold til at forebygge tab af gode leveår. Derfor har det være en markant og højt prioriteret indsats for Lægeforeningen at skabe politisk flertal for en politik, som effektivt forebygger rygestart hos børn og unge og gør det nemmere at stoppe. Før jul blev der vedtaget en relevant handleplan mod børn og unges rygning, som vil have en betydelig effekt over tobaksrelaterede dødsfald og ulighed i sundhed.
  Men vi er ikke i mål. Lægeforeningens arbejder fortsat for at:
  - Prisen på tobak og nikotinprodukter skal op på 90 kr. pr. pakke.
  - Der opstilles forpligtende mål for at reducere antallet af daglige rygere
  - De uforståelige undtagelser og smuthuller i handleplanen lukkes: At også nikotinprodukter, pibetobak og cigarer omfattes af forbuddet mod kendetegnende aroma og kravet om standardiserede pakker
  - At salg af nye typer nikotinprodukter, som ikke er godkendt som lægemidler til rygestop (nikotinposer).
  - At e-cigaretter omfattes af rygeloven.

  Kontaktperson: Cecilia Lawson Vinje

  Reducér ulighed i sundhed via indsats over for tobak og nikotinafhængighed

  Rygning er den vigtigste årsag til social ulighed i sundhed og dødelighed og den vigtigste enkeltfaktor i forhold til at forebygge tab af gode leveår. Derfor har det være en markant og højt prioriteret indsats for Lægeforeningen at skabe politisk flertal for en politik, som effektivt forebygger rygestart hos børn og unge og gør det nemmere at stoppe. Før jul blev der vedtaget en relevant handleplan mod børn og unges rygning, som vil have en betydelig effekt over tobaksrelaterede dødsfald og ulighed i sundhed.

  Men vi er ikke i mål. Lægeforeningens arbejder fortsat for at:

  -          Prisen på tobak og nikotinprodukter skal op på 90 kr. pr. pakke.

  -          Der opstilles forpligtende mål for at reducere antallet af daglige rygere

  -          De uforståelige undtagelser og smuthuller i handleplanen lukkes: At også nikotinprodukter, pibetobak og cigarer omfattes af forbuddet mod kendetegnende aroma og kravet om standardiserede pakker

  -          At salg af nye typer nikotinprodukter, som ikke er godkendt som lægemidler til rygestop (nikotinposer).

  -          At e-cigaretter omfattes af rygeloven.

 • Styrk psykiatrien – opprioritér behandling af og forskning i psykiske lidelser

  Der er fortsat en urimelig forskel i behandlingen af somatisk og psykisk syge mennesker. Den giver sig bl.a. udslag i økonomisk og politisk prioritering i både det specialiserede og nære sundhedsvæsen og i antal leveår, hvor svært psykisk syge i dag kan forvente at leve cirka 10 år kortere.
  Derfor har Lægeforeningen i flere år arbejdet målrettet for at få opprioriteret psykiatrien og udgav i 2018 en psykiatripolitik, som i vidt omfang stadig er relevant. Siden da har psykiatrien fået tildelt flere økonomiske midler og regeringen har varslet en 10 års plan for psykiatriens udvikling, som bør gøre op med den sociale ulighed, som slår igennem hos mange psykiatriske patienter i dag.
  Lægeforeningen arbejder for at 10 års-planen vil sikre:
  - Et varigt økonomisk løft, så der er et match mellem patienttilvækst, opgaver og ressourcer
  - Styrket kvalitet i forløbene de svært og langvarigt syge, herunder at misbrugsbehandlingen samles i regionerne
  - En investering i psykiatrisk forskning og kvalitetsudvikling
  - Styrket indsats over for rekruttering og fastholdelse af speciallæger i begge specialer
  - En særskilt plan for børne- og ungdomspsykiatrien.

  Kontaktperson: Cecilia Lawson Vinje

  Styrk psykiatrien – opprioritér behandling af og forskning i psykiske lidelser

  Der er fortsat en urimelig forskel i behandlingen af somatisk og psykisk syge mennesker. Den giver sig bl.a. udslag i økonomisk og politisk prioritering i både det specialiserede og nære sundhedsvæsen og i antal leveår, hvor svært psykisk syge i dag kan forvente at leve cirka 10 år kortere.

  Derfor har Lægeforeningen i flere år arbejdet målrettet for at få opprioriteret psykiatrien og udgav i 2018 en psykiatripolitik, som i vidt omfang stadig er relevant. Siden da har psykiatrien fået tildelt flere økonomiske midler og regeringen har varslet en 10 års plan for psykiatriens udvikling, som bør gøre op med den sociale ulighed, som slår igennem hos mange psykiatriske patienter i dag.

  Lægeforeningen arbejder for at 10 års-planen vil sikre:

  -       Et varigt økonomisk løft, så der er et match mellem patienttilvækst, opgaver og ressourcer

  -       Styrket kvalitet i forløbene de svært og langvarigt syge, herunder at misbrugsbehandlingen samles i regionerne

  -       En investering i psykiatrisk forskning og kvalitetsudvikling

  -       Styrket indsats over for rekruttering og fastholdelse af speciallæger i begge specialer

  -       En særskilt plan for børne- og ungdomspsykiatrien.

 • Et værdigt møde med sundhedsvæsenet for ældre svækkede patienter

  Målgruppe: Ældre patienter med mange samtidige sygdomme

  Kort beskrivelse: Der er store udfordringer i forbindelse med at sikre ældre multisyge patienter sammenhængende og værdige møder med sundhedsvæsenet. Denne patientgruppe har flere samtidige sygdomme, stort medicinforbrug, har ofte brug for egen læge, har større behov for kommunal pleje og omsorg og indlægges ofte på medicinske afdelinger med overbelægning
  Projektet undersøger igennem en række forskellige aktiviteter, herunder to undersøgelser, hvordan ældre multisyge mennesker oplever deres møde med sundhedsvæsenet, hvad patienterne selv lægger vægt på i værdig pleje, omsorg og behandling, samt hvor de oplever udfordringer.

  Patientperspektivet skal danne grundlag for forslag til indsatser, der skal sikre målgruppen et værdigt møde med sundhedsvæsenet, ligesom Ældre Sagen vil udvikle aktiviteter, der kan understøtte svækkede ældre mennesker og deres pårørende i deres patientforløb.

  Et værdigt møde med sundhedsvæsenet for ældre svækkede patienter

  Projektbeskrivelse: 

  Der er store udfordringer i forbindelse med at sikre ældre multisyge patienter sammenhængende og værdige møder med sundhedsvæsenet. Denne patientgruppe har flere samtidige sygdomme, stort medicinforbrug, har ofte brug for egen læge, har større behov for kommunal pleje og omsorg og indlægges ofte på medicinske afdelinger med overbelægning

  Projektet undersøger igennem en række forskellige aktiviteter, herunder to undersøgelser, hvordan ældre multisyge mennesker oplever deres møde med sundhedsvæsenet, hvad patienterne selv lægger vægt på i værdig pleje, omsorg og behandling, samt hvor de oplever udfordringer.

  Patientperspektivet skal danne grundlag for forslag til indsatser, der skal sikre målgruppen et værdigt møde med sundhedsvæsenet, ligesom Ældre Sagen vil udvikle aktiviteter, der kan understøtte svækkede ældre mennesker og deres pårørende i deres patientforløb.  

 • Undersøgelse af forskelle i ældres sundhedstilstand

  Kort beskrivelse: Undersøgelsen skal sætte politisk fokus på forskellene i ældres sundhedstilstand og bruges til at sikre større lighed i sundhed blandt ældre mennesker.

  I samarbejde med VIVE gennemfører Ældre Sagen en kvantitativ, registerbaseret analyse af ældres sundhedstilstand, forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser og sammenhængen med en række socioøkonomiske faktorer, bl.a. indkomst/uddannelse, urbaniseringsgrad og familieforhold.

  Derudover skal undersøgelsen give et billede af multisyge ældres socioøkonomiske karakteristika, socioøkonomiske forskelle i genoptræning/vedligeholdelsestræning og hjemmesygepleje samt ældres forbrug af ydelser på psykiatriområdet for at få mere indblik i de psykisk sårbare ældre og deres socioøkonomiske karakteristika.
  Formålet er at tilvejebringe viden om forskellene i ældres sundhedsmæssige tilstand og de betydende socioøkonomiske faktorer. Herigennem fås yderligere viden om de sundhedsmæssigt mest svækkede ældre, som bl.a. er en central målgruppe i arbejdet med et sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden fås større indblik i graden af ulighed i den ”sunde aldring”. Undersøgelsen forventes færdig i 1. halvår af 2021.

  Undersøgelse af forskelle i ældres sundhedstilstand

  Projektbeskrivelse: 

  I samarbejde med VIVE gennemfører Ældre Sagen en kvantitativ, registerbaseret analyse af ældres sundhedstilstand, forbrug af sundheds- og hjemmeplejeydelser og sammenhængen med en række socioøkonomiske faktorer, bl.a. indkomst/uddannelse, urbaniseringsgrad og familieforhold.

  Derudover skal undersøgelsen give et billede af multisyge ældres socioøkonomiske karakteristika, socioøkonomiske forskelle i genoptræning/vedligeholdelsestræning og hjemmesygepleje samt ældres forbrug af ydelser på psykiatriområdet for at få mere indblik i de psykisk sårbare ældre og deres socioøkonomiske karakteristika.

  Formålet er at tilvejebringe viden om forskellene i ældres sundhedsmæssige tilstand og de betydende socioøkonomiske faktorer. Herigennem fås yderligere viden om de sundhedsmæssigt mest svækkede ældre, som bl.a. er en central målgruppe i arbejdet med et sammenhængende sundhedsvæsen. Desuden fås større indblik i graden af ulighed i den ”sunde aldring”.

 • Motion til ældre mennesker

  Målgruppe: Mindre mobile og ikke-motionsvante ældre mennesker.

  Kort beskrivelse: Undersøgelser viser, at der er stor social ulighed i deltagelse i motion og idræt. Ældre Sagen vil derfor tilbyde endnu flere motionstilbud til mindre mobile og ikke-motionsvante ældre, der ikke kan se sig selv i et motionstilbud i et fitnesscenter eller en idrætsforening, og hvor økonomi ikke skal være årsag til fravalg af motionstilbud.

  Ældre Sagen er sammen med Idrættens Analyseinstitut og Videnscenter for Folkeoplysning i gang med en større undersøgelse af, hvem der deltager i Ældre Sagens motionstilbud. Resultaterne foreligger i efteråret 2020. Målsætningen er at få endnu flere ikke-motionsvante ældre til at dyrke motion. Ældre Sagen har i 2019 indgået en partnerskabsaftale med DIF og DGI om ”Bevæg dig for livet”. Størstedelen af Ældre Sagens 215 lokalafdelinger har motionstilbud, som drives af ca. 2.700 motionsfrivillige. Nogle af de mest udbredte aktiviteter i Ældre Sagen er stolemotion, gymnastik, gå- og cykelture. Motion er både godt for helbredet, men sikrer også socialt samvær med andre.


  Motion til ældre mennesker

  Projektbeskrivelse: Undersøgelser viser, at der er stor social ulighed i deltagelse i motion og idræt. Ældre Sagen vil derfor tilbyde endnu flere motionstilbud til mindre mobile og ikke-motionsvante ældre, der ikke kan se sig selv i et motionstilbud i et fitnesscenter eller en idrætsforening, og hvor økonomi ikke skal være årsag til fravalg af motionstilbud.

  Ældre Sagen er sammen med Idrættens Analyseinstitut og Videnscenter for Folkeoplysning i gang med en større undersøgelse af, hvem der deltager i Ældre Sagens motionstilbud. Resultaterne foreligger i efteråret 2020. Målsætningen er at få endnu flere ikke-motionsvante ældre til at dyrke motion. Ældre Sagen har i 2019 indgået en partnerskabsaftale med DIF og DGI om ”Bevæg dig for livet”. Størstedelen af Ældre Sagens 215 lokalafdelinger har motionstilbud, som drives af ca. 2.700 motionsfrivillige. Nogle af de mest udbredte aktiviteter i Ældre Sagen er stolemotion, gymnastik, gå- og cykelture. Motion er både godt for helbredet, men sikrer også socialt samvær med andre.

 • Udspil på genoptræningsområdet

  Målgruppe: Borgere med behov for genoptræning

  Kort beskrivelse: Danske Fysioterapeuter har I løbet af 2020 foretaget dels en kvantitativ og dels en kvalitativ undersøgelse af genoptræningsområdet. På baggrund af undersøgelserne vil Danske Fysioterapeuter i løbet af 2020 komme med et udspil på området.
  Helt centralt i udspillet vil det blive adresseret, hvordan frontpersonalet oplever mekanismer i sundhedssystemet, der kan være med til øge ulighed i sundhed, ligesom der vil blive stillet forslag til, hvordan dette kan mindskes.

  Projektforløb: 2020-2021

  Undersøgelsen er foretaget i første halvdel af 2020. Udspillet forventes færdigt i slutningen 2020.

  Kontaktperson: Anders Lorentzen, all@fysio.dk

  Udspil på genoptræningsområdet

  Projektbeskrivelse: 

  Danske Fysioterapeuter har I løbet af 2020 foretaget dels en kvantitativ og dels en kvalitativ undersøgelse af genoptræningsområdet. På baggrund af undersøgelserne vil Danske Fysioterapeuter i løbet af 2020 komme med et udspil på området.

  Helt centralt i udspillet vil det blive adresseret, hvordan frontpersonalet oplever mekanismer i sundhedssystemet, der kan være med til øge ulighed i sundhed, ligesom der vil blive stillet forslag til, hvordan dette kan mindskes. 

 • Helbredstillæg til flere

  Målgruppe: Udsatte grupper med smerter i muskler og led

  Kort beskrivelse: I dag kan pensionister uden formue modtage et såkaldt helbredstillæg, der dækker op til 85% af egne udgifter til eksempelvis fysioterapi.
  Danske Fysioterapeuter arbejder på, at dette helbredstillæg udvides, så alle danskere med manglende økonomisk formåen kan søge om økonomisk støtte til egenbetalingen af sundhedsydelser, som fx fysioterapi.

  Vi ved nemlig, at folk med korte uddannelser oftere rammes af smerter og ubehag i muskler og led og det samtidig er dem, der benytter sig mindst af fysioterapi. Dette selvom at forskningen viser, at behandling hos en fysioterapeut bør være et centralt element i behandlingen af smerter i muskler og led.

  Projektforløb: Løbende

  Kontaktperson Anders Lortentzen, all@fysio.dk

  Helbredstillæg til flere

  Projektbeskrivelse

  I dag kan pensionister uden formue modtage et såkaldt helbredstillæg, der dækker op til 85% af egne udgifter til eksempelvis fysioterapi.

  Danske Fysioterapeuter arbejder på, at dette helbredstillæg udvides, så alle danskere med manglende økonomisk formåen kan søge om økonomisk støtte til egenbetalingen af sundhedsydelser, som fx fysioterapi.

  Vi ved nemlig, at folk med korte uddannelser oftere rammes af smerter og ubehag i muskler og led og det samtidig er dem, der benytter sig mindst af fysioterapi. Dette selvom at forskningen viser, at behandling hos en fysioterapeut bør være et centralt element i behandlingen af smerter i muskler og led.

 • Data-Sund-EUD: Datadreven samskabelse og Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser

  Målgruppe: Målet er at øge sundhed og trivsel blandt erhvervsskoleelever samtidig med, at interventionen kapacitetsopbygger de deltagende skoler og skaber varige partnerskaber mellem skoler, kommuner og sundhedsfremmeaktører.

  Kort beskrivelse: Data-Sund-EUD er et nyt og innovativt forsknings- samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Steno Diabetes Center Copenhagen og SDC Sjælland, fire kommuner og otte erhvervsskolematrikler. Sammen med civilsamfunds-, lokale og nationale sundhedsfremmeaktører (fx Kræftens Bekæmpelse, Psykiatrifonden, Rådet for sund mad m.fl.) vil projektet udvikle og afprøve en teoretisk og evidensbaseret model for sundhedsfremme på EUD, baseret på seks grundværdier: Datadrevent og lokalt forankret, samskabelse, partnerskaber, bæredygtigt og kapacitetsopbyggende og systematisk evalueret. Formålet med Data-sund-EUD (fase 1 og 2) er at udvikle og afprøve en bæredygtig model for sundhedsfremme på EUD i to regioner og på tværs af uddannelser. Målet er at øge sundhed og trivsel blandt erhvervsskoleelever samtidig med, at interventionen kapacitetsopbygger de deltagende skoler og skaber varige partnerskaber mellem skoler, kommuner og sundhedsfremmeaktører.

  Kontaktperson: Charlotte Demant Klinker (ckli0025@regionh.dk)

  Projektbeskrivelse: Data-Sund-EUD er et nyt og innovativt forsknings- samarbejdsprojekt mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland, Steno Diabetes Center Copenhagen og SDC Sjælland, fire kommuner og otte erhvervsskolematrikler. Sammen med civilsamfunds-, lokale og nationale sundhedsfremmeaktører (fx Kræftens Bekæmpelse, Psykiatrifonden, Rådet for sund mad m.fl.) vil projektet udvikle og afprøve en teoretisk og evidensbaseret model for sundhedsfremme på EUD, baseret på seks grundværdier: Datadrevent og lokalt forankret, samskabelse, partnerskaber, bæredygtigt og kapacitetsopbyggende og systematisk evalueret. Formålet med Data-sund-EUD (fase 1 og 2) er at udvikle og afprøve en bæredygtig model for sundhedsfremme på EUD i to regioner og på tværs af uddannelser. Målet er at øge sundhed og trivsel blandt erhvervsskoleelever samtidig med, at interventionen kapacitetsopbygger de deltagende skoler og skaber varige partnerskaber mellem skoler, kommuner og sundhedsfremmeaktører.

  Tidshorisont: Data-Sund-EUD vil gennemløbe fire faser. En udviklingsfase (fase 1, 2020-2021) hvor forskere sammen med praksis udvikler partnerskaber, samskabelsesprocesser og evalueringsredskaber. I fase 2 (2021-2023) udvikles modellen via afprøvning på otte skoler. Resultater og erfaringer sammenfattes til en model, som kan effektevalueres (fase 3, 2024-2027) og efterfølgende implementeres nationalt (fase 4, 2027+). Projektets første to faser (2020-2023) er finansieret. 

 • Projekt Børneliv i sund balance

  Målgruppe: Målgruppen for projektet er børn 0–10 år og deres familier. I projektet flyttes fokus fra det enkelte barn til, hvordan de voksne omkring børnene kan tage et fælles ansvar for at gøre det let og attraktivt at spise sundt, bruge kroppen aktivt og være en del af fællesskabet.

  Kort beskrivelse: Formålet med projektet er at styrke eksisterende indsatser samt udvikle og afprøve nye indsatser, der fremmer, at forældre, kommunale aktører og lokalsamfund primært i områder med færre socio-økonomiske ressourcer sammen gør en positiv forskel for børnenes trivsel og sundhed.

  En god trivsel og sundhed i barndommen er afgørende for børns muligheder for at lære, udvikle sig og klare sig godt. Desværre er der stor social ulighed i sundhed, og projekt ’Børneliv i sund balance’ skal bidrage med ny viden til, at børns sundhed ikke bliver påvirket af, hvor de vokser op

  Projektforløb: Projektet løber fra 2020 til 2024. Center for Forebyggelse i praksis, KL er projektejer og Aalborg Kommune, Albertslund Kommune og Frederikssund kommuner deltager med i alt 10 lokalområder. Projektet er støttet af Nordea-fonden.

  Kontaktperson: Tine Curtis, tcu@kl.dk

  Projekt Børneliv i sund balance

  En god trivsel og sundhed i barndommen er afgørende for børns muligheder for at lære, udvikle sig og klare sig godt. Desværre er der stor social ulighed i sundhed, og projekt ’Børneliv i sund balance’ skal bidrage med ny viden til, at børns sundhed ikke bliver påvirket af, hvor de vokser op. Eksisterende indsatser i sundhedspleje, dagtilbud, skoler, foreninger og andre lokale aktører bidrager i høj grad til at fremme børns muligheder for at spise sundt, være fysisk aktive, trives i fællesskaber og holde en vægt i balance. Der er dog udfordringer i forhold til at nå børn og familier med færre sociale og økonomiske ressourcer, og det er derfor nødvendigt både at tænke nyt og at styrke rammer og indsatser lokalt for at flere børn får en god og sund start på livet

  Formålet med projektet er at styrke eksisterende indsatser samt udvikle og afprøve nye indsatser, der fremmer, at forældre, kommunale aktører og lokalsamfund primært i områder med færre socio-økonomiske ressourcer sammen gør en positiv forskel for børnenes trivsel og sundhed.

  Igennem projektperioden vil erfaringer og materialer fra projektet blive delt på www.kl.dk/bornelivisundbalance/

 • Vidensformidling og implementeringshjælp til kommuner

  Målgruppe: Centerets primære målgruppe er chefer, ledere og koordinatorer på forebyggelsesområdet samt ledere og udviklingskonsulenter med ansvar for planlægning og implementering af forebyggelsesopgaverne på tværs af og i de enkelte fagområder.

  Kort beskrivelse: Center for Forebyggelse i praksis er etableret med udgangspunkt i nationale mål for sundhed og Sundhedsstyrelsens anbefalinger indenfor forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedslovens § 119). Målet er at understøtte kommunerne i at vidensbasere og skabe kvalitet og systematik i sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på tværs af kommunale forvaltninger og med aktører indenfor andre sektorområder. Fokus er især på at formidle aktuel bedste viden og at bistå kommunerne i at opbygge kapacitet, så samarbejdet om at mindske social ulighed i sundhed kan styrkes.

  I forlængelse af det gode arbejde der allerede sker for at mindske social ulighed i sundhed i de kommunale velfærdsområder, understøtter centeret med tværkommunale temadage og rådgivning.


  Kontaktperson: Tine Curtis, tcu@kl.dk

  Vidensformidling og implementeringshjælp til kommuner

  Fuld beskrivelse: Center for Forebyggelse i praksis er etableret med udgangspunkt i nationale mål for sundhed og Sundhedsstyrelsens anbefalinger indenfor forebyggelse og sundhedsfremme (Sundhedslovens § 119). Målet er at understøtte kommunerne i at vidensbasere og skabe kvalitet og systematik i sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på tværs af kommunale forvaltninger og med aktører indenfor andre sektorområder. Fokus er især på at formidle aktuel bedste viden og at bistå kommunerne i at opbygge kapacitet, så samarbejdet om at mindske social ulighed i sundhed kan styrkes.

  I forlængelse af det gode arbejde der allerede sker for at mindske social ulighed i sundhed i de kommunale velfærdsområder, understøtter centeret med tværkommunale temadage og rådgivning. Temadagene handler fx om børn og bevægelse i dagtilbud og skoler, om tobaksforebyggelse og hjælp til storrygere, om børn i alkoholfamilier, om at styrke fællesskaber i socialfaglige tilbud, blandt ældre m.v.

  Samtidig arbejder centeret for at styrke samarbejdet på tværs af KL’s fagcentre og på dialog med KL’s netværk af politikere og kommunale chefer, så understøttelsen af kommunernes forebyggelsesarbejde tænkes ind i de faglige og politiske dagsordener for det samlede kommunale velfærdsområde

  Projektforløb: Center for Forebyggelse i praksis er drevet af KL på vegne af 98 kommuner og er administrativt forankret ved Sundhed og Ældre i KL. Centeret har en basisbevilling, og indgår i samarbejde om metode- og modelprojekter med andre aktører (fælles finansiering).