KOPA rapport

Som led i etableringen af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), har Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), gennemført en kvalitativ afdækning af Region Sjællands population af sårbare diabetespatienter. Undersøgelsen omfatter fire målgrupper: psykiatriske patienter, multisyge patienter, socialt udsatte patienter og patienter fra etniske minoriteter. Formålet har været, at få ny viden om hvordan sårbare diabetespatienters hverdagsliv og udfordringer påvirker deres behandlingsforløb. Denne viden vil føde ind i SDCS’s videre arbejde med at forebygge ulighed i sundhed.

> Se KOPA rapporten her

Den Nationale Sundhedsprofil

De fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed har gennemført undersøgelser af den voksne befolknings sundhed og sygelighed. Beskrivelsen omfatter forekomst og fordeling af sundhed og helbredsrelateret livskvalitet, sundhedsadfærd, sygelighed, kontakt til egen læge og sociale relationer.

> Se tallene fra Den Nationale Sundhedsprofil

Ulighed i Sundhed – årsager og indsatser

Sundhedsstyrelsen har analysereret en række afgørende faktorer for ulighed i sundhed og sammenfattet en liste over indsatser, der kan iværksættes for at mindske uligheden i danskernes sundhed.

> Se rapporten om årsager og indsatser

Social ulighed i kræft i Danmark

Uligheden i kræft er stigende. Forskerne ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning har derfor samlet aktuel viden om social ulighed i kræft i en hvidbog. Den giver indsigter i, hvilke faktorer der medvirker til den stigende sociale ulighed i kræft.

> Hent hvidbogen om ulighed i kræft

Brugerinddragelse og ulighed i sundhed

Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet har udarbejdet en publikation, hvor de gennemgår eksisterende litteratur om sammenhængen mellem brugerinddragelse og ulighed i sundhed. Der er sparsom viden på området, men afdækningen viser blandt andet, at hvis fælles beslutningstagning med beslutningsstøtteværktøjer anvendes systematisk, har det potentiale til i særlig grad at komme sårbare patienter til gavn – og dermed mindske den sociale ulighed.

> Se litteraturgennemgangen

Sundt arbejdsliv – sundt liv

3F gennemførte i perioden 2011-2013 et projekt i samarbejde med 53 arbejdspladser og 8500 medarbejdere. Projektet afdækker mulighederne for via sundhedstjek på arbejdspladsen og den fornødne opfølgning at flytte medarbejdernes sundhed og mindske uligheden.

> Se projektets resultater

Sæt forebyggelsen i system

DSR anviser i dette lighedspolitiske udspil 8 konkrete forslag til bekæmpelse af ulighed i sundhed. DSR ønsker, at der i langt højere grad iværksættes systematiske tiltag, der styrker den enkeltes kompetencer i forhold til at tage ansvar for egen og ens børns sundhed. Samtidig efterspørger DSR, at der skabes rummelighed og yder en mere håndholdt indsats over for de grupper af borgere, der har svært ved at navigere i et højeffektiviseret sundhedsvæsen.

> Se forslagene til at bekæmpe ulighed

Forebyggelse er en nødvendig investering

'Sundhed for livet – Forebyggelse er en nødvendig investering' er Danske Regioners forebyggelsesstrategi, som indeholder 24 forslag til initiativer, der skal være med til at forbedre danskernes sundhed og mindske ulighed i sundhed. Med strategien ønsker Danske Regioner at styrke en flerstrenget og målrettet forebyggelsesindsats i samarbejde med parter inden og uden for sundhedsvæsenet.

> Hent forebyggelsesstrategien

Ulighed koster

Ulighed Koster er FOAs sundhedsudspil, der indeholder 10 forslag, der skal være medvirkende til at rette op på skævhederne i den danske sundhed. Med udspillet ønsker FOA at styrke arbejdet med forebyggelse i sundhed.

> Se forslagene til mere lighed

Læger kan gøre en forskel

Læger kan øge ligheden i sundhedsvæsenet. Lægeforeningen har samlet en række initiativer og erfaringer om de muligheder, som læger har for direkte at styrke ressourcesvage borgeres udbytte af sundhedsvæsenet.

> Se hvordan læger kan mindske ulighed

Skolebørnsundersøgelsen

Skolebørnsundersøgelsen udgør det danske bidrag til det større internationale studie HBSC. Forskningssamarbejdet har til formål at øge indsigten i børn og unges helbred, trivsel og sundhedsadfærd. Studiet bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt 11-,13- og 15-årige skolelever. Studiet viser blandet andet, at der er social ulighed i rygning allerede i barndommen. Blandt skolebørn er der tre gange så mange, der ryger dagligt i de laveste socialgrupper som blandt deres jævnaldrene i de højeste socialgrupper. 

> Se skolebørnsundersøgelsen her

Obesity Update 2017

OECD har sat fokus på overvægt og fedme. De overvåger udviklingen og følger forskellige politiske tiltag for at stoppe udviklingen. Den sociale ulighed i overvægt og fedme er stor specielt blandt kvinder. I omkring halvdelen af de 8 OECD lande der er data fra, er kvinder med kort uddannelse to til tre gange mere tilbøjelige til at være overvægtige end kvinder med længerevarende uddannelse.

> Hent OECDs Obesity Update 2017 her 

Overvægt hos danske børn koblet til social ulighed

DTUs Fødevareinstitut har fra 2000 til 2008 studeret forekomsten af overvægtige børn i alderen 4-14 år. Studiet har haft særlig fokus på socioøkonomiske forskelle. En af konklusionerne fra studiet er, at forekomsten af overvægtige børn falder, når forældrenes uddannelsesniveau stiger. Derudover finder studiet, at forekomsten af overvægt blandt danske 4-14 årige er steget. Dette skyldes en stigning i antallet af overvægte drenge med forældre, der har et lavt uddannelsesniveau.

> Læs hele undersøgelsen (engelsk)

Holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom

EN AF OS og Sundhedsstyrelsen bad Statens Institut for Folkesundhed om et litteraturstudie omkring holdninger i det somatiske sundhedsvæsen til mennesker med psykisk sygdom. Studiet er udarbejdet på baggrund af den ulighed i sundhed, der findes for mennesker med psykiske lidelser. Litteraturstudiet viser blandet andet, at der kan ske en negativ forskelsbehandling, fordi sundhedspersonalet ikke ved, hvordan de skal agere, eller fordi de mangler viden om psykiske sygdomme.

> Se analysen om sundhedsvæsenet og psykisk sygdom her

Forebyggelse for fremtiden

Med udspillet Forebyggelse for fremtiden ønsker KL at sætte en fælles retning for kommunernes arbejde med at styrke forebyggelsen og mindske den sociale ulighed i sundhed. Udspillet indbyder til en politisk drøftelse i kommunalbestyrelserne om, hvordan den enkelte kommune fremadrettet kan skabe endnu mere systematik og bedre kvalitet i sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på tværs af fagområder og i samarbejde med lokale aktører. Til at understøtte kommunernes arbejde, har KL etableret Center for Forebyggelse i praksis. Centerets opgavevaretagelse følger KL’s politiske indsatsområder og pejlemærker for forebyggelsen, jf. udspillet Forebyggelse for fremtiden, nationale mål om flere sunde leveår samt sundhedsmyndighedernes faglige anbefalinger.

> Se KLs udspil Forebyggelse for Fremtiden her

Sårbarhed og diabetes

280.000 mennesker lever i Danmark i dag med en diabetesdiagnose. I fremtiden vil flere komme til. For at kunne udvikle målrettede intervention har vi brug for viden om, hvem disse personer er. Blandt andet derfor har VIVE udarbejdet rapporten "Sårbarhed og diabetes", der er en litteraturgennemgang baseret på en søgning i internationale litteraturdatabaser og på nordiske hjemmesider. Tidsperioden er afgrænset til 2009-2019 for at begrænse mængden af litteratur og fokusere på nyere undersøgelser. Der er søgt efter danske og nordeuropæiske studier, og den sproglige afgrænsning er de skandinaviske sprog og engelsk. Rapporten udmundes i syv opmærksomhedspunkter til det videre arbejde. 

Rapporten er rekvireret og finansieret af Steno Diabetes Center Sjælland. Den skal bidrage til centerets fremtidige indsatser for sårbare borgere og patienter med diabetes.

> Find VIVEs litteraturgennemgang her

Bliv partner

Kontakt os på kontakt@ulighedisundhed.dk eller 30 38 23 19 og bliv partner i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed.

Som partner bliver du en del af et stærkt netværk med handlekraftige aktører, der arbejder sammen om at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed.

> Se alle partnere

I Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed har vi en fælles vision

Den sociale ulighed i sundhed er øget. Der er i stigende grad forskel på, hvor langt og sundt et liv, vi lever, alt efter hvilken position i samfundet vi har. Det ønsker vi at lave om på.

> Se vision og målsætninger