Gå til sygdomsliste

Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling (2011)

01-11-2011
Kræftens Bekæmpelses barometerundersøgelse viser, at selvom mange kræftpatienter har positive oplevelser med deres kræftforløb, så oplever en del også, at der er områder, der kan forbedres. De ønsker blandt andet at møde færre læger igennem forløbet og en bedre inddragelse i beslutninger.
Kvinder taler sammen ved indgang til kræftrådgivning

Oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet
Kræftens Bekæmpelse arbejder for at forbedre forholdene for de mere end 30.000 mennesker i Danmark, der hvert år rammes af kræft. Et væsentligt mål er, at den enkelte patient, i gennem hele sit forløb i sundhedsvæsenet, modtager og oplever høj faglig kvalitet, patientcentreret praksis og en sammenhængende indsats.

For at kunne arbejde målrettet med at sikre, at alle patienter får den bedste behandling, gennemfører Kræftens Bekæmpelse med jævne mellemrum barometerundersøgelser af kræftpatienters behov og oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.

Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling

I barometerundersøgelsen fra 2011 sætter Kræftens Bekæmpelse fokus på behov og oplevelser hos mennesker, som nyligt har fået en kræftsygdom og har overstået deres primære behandling.

Undersøgelsen afdækker patientens perspektiv i forhold til velkendte temaer som information, kommunikation og kontinuitet, men giver også viden på nye områder som kræftpatienters oplevelser af fejl, ønske om anden læges vurdering og behov for genoptræning.

Kræftpatienters oplevelser med sundhedsvæsenet gennem udredning og behandling

Generelt positiv oplevelse af patientforløbet
Størstedelen af kræftpatienterne oplever det samlede forløb positivt, men der sig også et billede af områder, hvor der er behov for systematisk at forbedre såvel den faglige som den organisatoriske kvalitet, så den individuelle kræftpatient oplever et sundhedsvæsen, der sætter deres behov og sikkerhed i centrum.

Lægen fik ikke sendt henvisningen til brystkirurgisk og var efterfølgende syg i tre uger. Jeg måtte henvende mig til
en anden læge i byen og komme derop til en ny undersøgelse af brystet. Lægen henviste mig efterfølgende.

Patient

Adgang til udredende undersøgelser
Patienterne oplevede ventetiden på at få udført undersøgelser som for lang. Patienterne patienterne fandt, at den praktiserende læge ikke tog patientens symptomer alvorligt, ikke henviste til videre undersøgelse og at ventetiden på undersøgelser hos speciallæge var for lang.

Henvendelsen til læge
Undersøgelsen viser, at der går 61 dage eller mere, før end 25 % af patienterne søgte læge med deres symptomer, hvilket understreger behovet for, at der fokuseres på at skærpe befolkningens opmærksomhed på at søge læge, også ved uspecifikke symptomer.

Inddragelse af patienten
Oplevelsen af at blive taget alvorligt og relevant involveret i beslutninger omkring eget forløb er afgørende for oplevelsen af en patientcentreret praksis, men en væsentlig del af patienterne oplevede ikke at blive tilstrækkeligt involveret, eller at der blev taget hensyn til deres ønsker og behov.

Der har været alt for mange læger involveret. Hver gang jeg har været til samtale, har der været en ny læge. Det giver utryghed og frustration, og nogle gange føler jeg, at der ikke er styr på det. Er de dygtige nok? Bliver
der lavet fejl, der kan have fatal betydning for mig? Får den lange udredning uheldige konsekvenser?

Patient

Diagnosesamtalen
Hovedparten af patienterne fik overbragt deres kræftdiagnose af en læge, de ikke havde mødt før. En del af patienterne fik ikke oplysninger, der sikrede klarhed omkring det videre forløb. En væsentlig andel patienter oplevede ikke at blive opfordret til at tage en pårørende med til samtalen. 

Støtte og omsorg
Patienterne oplevede udækkede behov for psykologsamtale, rådgivning om uddannelse og arbejdsliv, muligheden for at være sammen med ligesindede og praktisk hjælp til at klare hverdagen.

Fejl og opfølgningen på disse
En væsentlig andel patienter oplevede fejl i forbindelse med udredningen i praksissektoren og på sygehus. Flere oplevede fejl i behandlingsforløbet på sygehus, og en betydelig del af disse fik ikke mulighed for efterfølgende at tale med personalet om fejlen.

Jeg synes, at det havde været rart med en psykologsamtale eller lignende, som man ikke selv skulle tage kontakt til,
men som en del af behandlingsforløbet.

Patient

Ansvar og sammenhæng
Patienterne mødte mange sundhedspersoner i forløbet og en væsentlig del blev udredt og behandlet på mange afdelinger og sygehuse. Patienterne oplevede problemer i forhold til manglende overblik og ansvar – især i forløb, der går på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer.

Udskrivelse fra sygehus
En væsentlig andel patienter oplevede utryghed ved at blive afsluttet fra sygehus og ved det forestående kontrolforløb, og en del patienter oplevede ikke at få tilstrækkelig information vedrørende egenomsorg, hvilke symptomer, de skal reagere på, og hvem de kan kontakte på sygehuset med eventuelle spørgsmål.

Om undersøgelsen
I 2010 blev 6.720 personer inviteret til at deltage i barometerundersøgelsen, hvoraf over 4.346 valgte at besvare spørgeskemaet (65 %). Informanterne var blevet registeret med en førstegangskræftdiagnose i en fire-måneders periode i 2010.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

Barometerundersøgelser

Erfaringsopsamlinger

Rapporter til fagfolk