Gå til sygdomsliste

Mobiltelefoner, sendemaster og trådløst netværk

Der er brug for mere forskning på området, men samlet set viser den eksisterende forskning ikke, at almindelig brug af mobiltelefon øger risikoen for kræft. Der er heller ikke fundet en øget risiko for at udvikle kræft, fordi man bor tæt på mobilmaster, tv- og radiosendemaster, eller fordi man udsættes for trådløse netværk (wi-fi) hjemme og på arbejdspladser.

5G og kræft

5G-teknologien er relativt ny, og der findes hidtil ingen forskning, der specifikt har undersøgt effekten på mennesker. 

5G bruger dog frekvenser, der er brugt tidligere til blandt andet mobiltelefoni og wi-fi. Derfor findes der allerede mange undersøgelser af kræftrisikoen ved de elektromagnetiske felter, som også bruges i 5G-netværk. 

EU, WHO og andre, som har nedsat ekspertpaneler, der repræsenterer medicin, biologi og fysik bredt, har gennemgået litteraturen på området, og de har på nuværende tidspunkt ikke fundet indikationer på, at stråling fra mobilmaster (inden for de etablerede grænseværdier) er forbundet med kræftrisiko hos mennesker.

Kræftens Bekæmpelse følger forskningen på området tæt.

Er du bekymret? Læs mere her:

7 myter om 5G (Politiken)

"Udrulning af 5G vækker bekymring - men skal du være nervøs?" (tv2.dk)

Mikroovne, mobiltelefoner og grænseværdier

Mobiltelefoner bruger mikrobølger, der har den egenskab, at de kan opvarme det væv, de passerer - som det f.eks. sker i mikrobølgeovne.

Hvis vævet opvarmes tilstrækkeligt, kan det måske ændre på cellernes arvemateriale (DNA). Derfor er der fastsat grænseværdier, som begrænser den påvirkning, vi udsættes for fra mikrobølgerne, når de bruges i trådløst kommunikationsudstyr som mobiltelefoner, tv og radio. 

Der har været bekymring for, om der alligevel kunne være en risiko påvirkning af helbredet, hvis man bliver udsat for mikrobølger, der ligger under disse grænseværdier.

Mobiltelefoner; ingen påvist øget kræftrisiko

Den internationale kræftforskningsinstitution IARC gennemgik i 2011 den videnskabelige litteratur om mobiltelefoner og kræft. Her fandt de to studier (bl.a. den såkaldte Interphone-undersøgelse), som kunne tyde på en sammenhæng mellem kræft i hjernen og hyppig brug af mobiltelefon. 

Selvom disse undersøgelser fandt indikationer på en sammenhæng, kunne man ikke med sikkerhed udelukke, at det ikke skyldtes fejlkilder eller tilfældigheder.

På den baggrund satte IARC i 2011 stråling fra mobiltelefoner i kategori '2B'. Det betyder, at stråling fra mobiltelefoner muligvis er kræftfremkaldende for mennesker, men at undersøgelserne er belagt med usikkerhed, og der er derfor brug for mere forskning på området. Du kan læse mere om IARCs kategorisering i boksen nederst på siden.

Der er forsket meget inden for området efterfølgende, og samlet set har undersøgelserne ikke styrket grobunden for at sige, at der er sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og risikoen for at få kræft.

Forsigtighedsprincipper

Fordi mobiltelefoner befinder sig i kategorien 2B, betyder det, at der skal mere til at afklare, om der er tale om en reel risiko for at få kræft. Både WHO, Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse anbefaler at:

  • Bruge headset
  • Kun bruge mobiltelefonen til nødvendige samtaler
  • Skrive beskeder i stedet for at tale i mobiltelefon

Læs IARC's pressemeddelelse fra 2011

Forekomst af hjernetumorer over tid

Hvis mobiltelefoner forårsager hjernetumorer, så vil man forvente en stigning i forekomsten af disse tumorer, når mobiltelefoner er blevet så udbredt, som de er.

Der findes studier, som har fundet en stigning i antallet af nogle specifikke typer af hjernetumorer. Men da der samtidig har været et fald i andre typer af hjernetumorer, mener forskerne, at det skyldes ændringer i den måde, man klassificerer/inddeler hjernetumorerne på - og at man er blevet bedre til det.

Det vil sige, at der alt i alt ikke er en stigning i det samlede antal af hjernetumorer, men at de fordeles anderledes, og at der derfor ses en stigning inden for nogle typer og et fald inden for andre.

Mobiltelefoni og kræftrisiko hos børn er ikke undersøgt til bunds

Det er stadig uafklaret, om der er sammenhæng mellem brugen af mobiltelefon og risikoen for, at børn udvikler kræft i hjernen – især når børnene har et større og længerevarende forbrug af mobiltelefon. 

Bekymringen for, at det kan være en mulig risiko, bunder i, at børns hjerner er mere udsatte end voksnes, da deres kranium er tyndere.

Et samarbejde mellem de nordiske lande og Schweiz, som analyserede og undersøgte brug af mobiltelefoner, fandt ikke, at der var en øget risiko for kræft i hjernen knyttet til forbruget af mobiltelefoner hos børn og unge.

Undersøgelsen var den første undersøgelse på verdensplan, der undersøgte denne problemstilling, og andre forskergrupper arbejder nu på tilsvarende studier.

Tv- og radiosendemaster, mobilmaster og trådløse netværk (wi-fi)

Strålingen fra mobilmaster, trådløse netværk og radio- og tv-master aftager, jo længere man er fra dem. Derfor er den stråling man udsættes fra disse kilder typisk også lang lavere end fra mobiltelefoner, og der er ikke noget, der tyder på, at de medfører en øget risiko for kræft.

Mand, der sidder ved sin computer

Trådløse netværk (wi-fi) i hjemmet og på arbejdspladser giver ikke en øget risiko for at udvikle kræft.

Kategorisering af forskellige påvirkningers sandsynlighed for at give kræft

Den internationale kræftforskningsinstitution IARC vurderer forskellige påvirkninger og giver dem en kategori efter, hvor stor sandsynlighed der er for, at den enkelte påvirkning kan føre til, at man får kræft. 

Der er tale om en vurdering af, hvor god evidens der er, for at der er en sammenhæng - og ikke en vurdering af, hvor stærk sammenhængen i givet fald er. 

Inddeling i kategorier

Kategori 1: Hvis der er god dokumentation for, at der er sammenhæng mellem en bestemt påvirkning og kræft, så tildeles påvirkningen kategori 1, som betyder, at den bestemte påvirkning er kræftfremkaldende.

Kategori 2A: Hvis der er en god – men ikke fuldstændig – dokumentation for sammenhængen mellem en bestemt påvirkning og kræft, tildeles påvirkningen kategori A2, hvilket betyder, at påvirkningen sandsynligvis er kræftfremkaldende. 

Kategori 2B: Kategori 2B betyder, at påvirkningen er på en mistankeliste, men at der er behov for større og bedre undersøgelser, før det er muligt at give en mere sikker risikovurdering. Denne kategori har fået overskriften 'Påvirkninger, som muligvis er kræftfremkaldende for mennesket'. 

Kategori 3: Betyder, at påvirkningen ikke er klassificerbart i forhold til, om den er kræftfremkaldende.

Kategori 4: Betyder, at stoffet formentlig ikke er kræftfremkaldende.

IARCs kategorisering af lavfrekvente elektromagnetiske felter:

  • Lavfrekvente elektriske felter, statiske elektriske felter og statiske magnetiske felter har fået kategorien 3.
  • Lavfrekvente magnetiske felter og radiobølger har fået kategorien 2B.
  • Højfrekvente elektromagnetiske felter har også fået kategorien 2B.
  • UV-stråling fra solen og solarier har fået kategorien 1.

Læs alt om stråling som årsag:

Stråling – forsiden


 

Om kræftsygdomme

Om kræftsygdomme

Viden om symptomer, undersøgelse og behandling af kræftsygdomme.

Kræftsygdomme


Livet med kræft

Livet med kræft

Om psykiske reaktioner, familie, seksualitet og arbejde.

Hvis du har kræft


Rådgivning

To kvinder taler sammen i rådgivning

Ring til Kræftlinjen, skriv til Brevkassen eller find den nærmeste kræftrådgivning.

Vores rådgivningstilbud