Gå til sygdomsliste

Sygdom Nyrekræft
Fase Fase 3
Stadie Stadie 4
Kort titel NORDIC-SUN
Forsøgets lange titel Multicenter, randomiseret, fase III studie af udsat cytoreduktiv nefrektomi ved synkront metastatisk renalcelle carcinom og samtidig behandling med checkpoint inhibitorer: Et DaRenCa og NoRenCa studie, som evaluerer effekten af kirurgi eller ingen kirurgi.
Overordnede formål

At evaluere effekten af udsat cytoreduktiv nefrektomi sammenlignet med ingen kirurgisk intervention efter induktionsbehandling med nivolumab og ipilimumab hos patienter med metastatisk renalcelle carcinom med IMDC-intermediær og -lav risiko.

Undersøgelsesdesign

Randomiseret, ublindet fase III studie

Primære endpoints

Absolut overlevelse (OS)

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse (PFS)
 • Tid til yderligere systemisk behandling (TST)
 • Objektiv responsrate (ORR)
 • Andelen af patienter, som opfylder randomiseringskriterierne
 • Fraktional procentdel af tumorvolumen (forhold mellem mål af primær tumor og samlet sum af target læssioner) ift. overlevelsesudfald ved hhv. udsat cytoreduktiv nefrektomi og ingen kirurgi
 • Behandlingsrelaterede bivirkninger
 • Kirurgisk morbiditet
 • Tumorinfiltrerende lymfocytter ved baseline og efter kirurgi sammenlignet med OS, PFS, TST og ORR
 • Genetisk profil af primær tumor målt via næste generations sekventering (NGS) sammenlignet med OS, PFS, TST og ORR
 • Genetisk profil af cirkulerende tumor DNA målt via NGS sammenlignet med OS, PFS, TST og ORR
 • Profilen af tarm mikrobiomet målt via NGS sammenlignet med OS, PFS, TST og ORR
Inklusionskriterier
 • Biopsi, som viser metastatisk renalcelle carcinom - alle histologiske typer kan inkluderes
 • Synkront metastatisk renalcelle carcinom med tilstedeværelse af primær tumor i nyren
 • Målbar sygdom jf. RECIST 1.1
 • Indikation for behandling med nivolumab/ipilimumab jf. gældende retningslinjer
 • Karnofsky performance status ≥ 70
 • Forventet levetid > 4 måneder
 • Adækvat knoglemarvs- og organfunktion
Eksklusionskriterier
 • Tidligere systemisk behandling for metastatisk renalcelle carcinom
 • Anden malign sygdom inden for de seneste 3 år
 • Større kirurgisk indgreb, åben kirurgisk biopsi eller signifikant traumatisk skade inden for 28 dage op til inklusionen
 • Klinisk alvorlig kardiovaskulær sygdom fx cerebrovaskulært event eller AMI inden for de seneste 6 måneder, ustabil angina pectoris eller hjertesvigt NYHA II-IV
 • Symptomatiske hjernemetastaser, som kræver systemisk steroid behandling
 • Behandling med et forsøgslægemiddel eller deltagelse i et andet klinisk studie inden for 30 dage op til inklusionen
 • Anamnese med en kendt eller forventet autoimmun sygdom, eller anamnese med en nylig tilstand, som har krævet systemisk steroid behandling eller anden form for immunsupprimerende behandling (dog undtagen inhalerede eller topikale steroider). For undtagelser, se protokol.
 • Kendt overfølsomhed over for monoklonale antistoffer
 • Kendt HIV eller AIDS
 • Positiv for hepatitis B eller C i aktiv eller kronisk fase
 • Oral eller i.v. antibiotikabehandling inden for 14 dage op til første behandling
Behandling

Arm A: Udsat nefrektomi
Induktionsbehandling:
3 mg/kg nivolumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage
1 mg/kg ipilimumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage

Cytoreduktiv nefrektomi: Partiel eller komplet nefrektomi med åben, laparoskopisk eller robotassisteret procedure

Vedligeholdelsesbehandling:
6 mg/kg (dog maks. 480 mg) nivolumab administreres på dag 1 i serier af 28 dage

Arm B: Ingen kirurgi
Induktionsbehandling:
3 mg/kg nivolumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage
1 mg/kg ipilimumab administreres i.v. på dag 1 i 4 serier af 21 dage

Vedligeholdelsesbehandling:
6 mg/kg (dog maks. 480 mg) nivolumab administreres på dag 1 i serier af 28 dage

Planlagt antal patienter

Total: 240

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital
 • Odense Universitetshospital (Lukket)
 • Aarhus Universitetshospital
Protokolnr

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03977571

Primær investigator Aarhus Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01