Skip navigation

Shhhh… Støj måske mere skadeligt end troet

Susende biler, rumlende tog eller brølende fly. Støj findes i vores hverdag og kan gå ud over nattesøvnen og hørelsen, men det kan sandsynligvis også øge risikoen for flere folkesygdomme. I dag findes der vejledende grænseværdier for, hvor meget støj der må være ved vores boliger, men forskning viser, at støj formentlig er skadelig selv under den grænse.

Det bedste man kan gøre, er at mindske den påvirkning, man er udsat for om natten. Eksempelvis ved at indrette soveværelset i husets mest stille rum, eller måske vælge lydisolerende vinduer når ruderne skal skiftes.
Professor Mette Sørensen, Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning

I Danmark er der i dag en vejledende grænseværdi på 58 decibel (dB) for, hvor meget trafikstøj vores boliger må være udsat for. Hvis støjen kommer over den grænse, skal nybyggeri leve op til en række krav om tiltag, der mindsker støjen – eller alternativt, have dispensation. 

Det skønnes, at cirka 724.000 boliger – svarende til op mod 1½ mio. danskere – er støjbelastet over grænseværdien på 58 dB, og 141.000 af dem er udsat for støj over 68 dB. Så støj er et problem for rigtig mange af os. 

Men problemet med støj er formentlig endnu større, end vi hidtil har troet. Det mener Danmarks førende støjforsker, Mette Sørensen, der er seniorforsker ved Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning og professor ved Roskilde Universitet. 

Med støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond har hun gennem de seneste tre år brugt en avanceret støjmodel til at kortlægge støjforureningen ved alle danske adresser. Oplysningerne har hun kombineret med registerdata om danskernes sundhed og sygdomme. Det er for eksempel data fra cancerregistret, hvor alle kræfttilfælde registreres, og Landspatientregisteret som registrerer undersøgelser og behandlinger på sygehuse. 

– Resultaterne peger på, at der generelt er en sammenhæng mellem støj og en øget risiko for hjertekar-sygdomme, type 2-diabetes og brystkræft, selv om støjen holder sig under grænseværdien på 58 dB. Vi ser faktisk, at vejstøj synes at øge risikoen for flere af sygdommene allerede fra omkring 35-40 dB, som er der, hvor vores estimering af støj starter, siger Mette Sørensen. 

Det er vigtigt at understrege, at selv om det er bekymrende, at støj øger risikoen for brystkræft, er der heldigvis tale om en lille øget risiko for den enkelte, på blot få procent. Mette Sørensens beregninger viser således, at omkring 90 årlige tilfælde af brystkræft kan tilskrives støj fra de danske veje. For diabetes er antallet af tilfælde der kan tilskrives vejstøj omkring 1211 tilfælde årligt. 

Sov i det mest stille rum
Mette Sørensens nyeste forskning viser, at for diabetes og brystkræft er støjen mere skadelig, hvis den rammer bagsiden af huset – eller, for lejligheders vedkommende, den del af huset der vender ind mod gården – end hvis det især er facaden ud mod vejen, der er berørt. 

– Det er i denne del af huset, man typisk har sit soveværelse, og det tyder på, at støjen påvirker vores sundhed ved at forstyrre vores nattesøvn. Det stemmer overens med den viden, vi har fra andre undersøgelser, der viser, at dårlig søvn øger risikoen for en række sygdomme, blandt andet hjertekarsygdomme og diabetes, siger Mette Sørensen. 

Det kan være svært for boligejere selv at gøre det helt store, hvis ens hus ligger ud til en stærkt trafikeret vej, men er man plaget af støj, er der dog nogle råd fra Mette Sørensen: 

– Det bedste man kan gøre, er at mindske den påvirkning, man er udsat for om natten. Eksempelvis ved at indrette soveværelset i husets mest stille rum, eller måske vælge lydisolerende vinduer når ruderne skal skiftes. Som bilejer kan man også gøre sit og eksempelvis vælge støjsvage dæk, som mindsker larmen, siger hun, og fortsætter: 

– Et af de vigtigste mål med vores forskning i støj er, at gøre politikerne klogere på omfanget af støjproblemet, så de har den nødvendige viden når der skal afsættes midler til forebyggelse. 

Mette Sørensen fortsætter sin forskning i støjens betydning for vores sundhed og er i øjeblikket ved at søge penge til en undersøgelse af, om kræftpatienter er særligt udsatte for støj.

Læs mere om Mette Sørensens forskning: Støj fra biler og tog øger risiko for brystkræft

Barometeret viser hvor meget forskellige lyde i vores dagligdag støjer. Illustration: FORCE Technology.