Gå til sygdomsliste

Høringssvar

17. august 2020: Høringssvar til høring over tre bekendtgørelser - forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning).
Kræftens Bekæmpelse støtter forslaget til bekendtgørelsen om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning af e-cigaretter samt forslaget til bekendtgørelsen om mærkning og emballage af tobakssurrogater. 
Læs hele artiklen...

2. juli 2020: Høring vedrørende Kommissionens sundhedsprogram "EU4Health" 2021-2027

Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at der etableres et selvstændigt handlingsprogram for at beskytte europæiske borgere mod grænseoverskridende sundhedstrusler i lyset af COVID-19 pandemien og for at sikre en langsigtet forbedring af folkesundheden.
Vi finder det positivt, at sundhedsområdet prioriteres højt i EU. Men det er svært at se den overordnede retning for sundhedsprogrammet, der lægger op til meget vide rammer for de beskrevne mål og mange og meget forskellige indsatser. 
Læs hele artiklen... 


11. juni 2020: Høringssvar: Lynhøring - retningslinjen COVID-19 Smitteforebyggelse ved besøg
Retningslinjen er fortsat meget restriktiv (ligesom bekendtgørelsen), og Kræftens Bekæmpelse savner de konkrete sundhedsfaglige begrundelser for, at det fortsat er nødvendigt at være så restriktiv.

Læs hele artiklen

8. juni 2020: Høringssvar Lynhøring: vedr. besøgsrestriktioner i forbindelse med Covid 19
I Kræftens Bekæmpelse ser vi positivt på, at der nu kommer lempelser for pårørendes muligheder for at besøge indlagte på hospitalerne, men vi vil samtidig gerne spørge, hvad der er de faglige begrundelser for, at der fortsat lægges op til så betydelige restriktioner?

Læs hele artiklen

24. marts 2020: Lovforslag om Seniorpensionsenheden II - etablering af statslig myndighed
Kræftens Bekæmpelse mener, at det er et bekymringspunkt, om borgere i målgruppen for seniorpension kan gennemskue, hvornår der skal rettes henvendelse til hhv. kommunen og til den statslige styrelse. 
Hvis der ikke bliver en klageadgang for borgere, som har fået afslag på seniorpension, vil borgere retssikkerhedsmæssigt blive stillet dårligere med lovforslaget end med den gældende lovgivning.

Læs hele artiklen

23. marts 2020: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for den sygdomsrisiko, som forureningen fra brændeovne udgør. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. Forureningen transporteres med vinden over store afstande, og det er derfor afgørende, at luftforurening reguleres både på lokalt og på internationalt niveau.

Læs hele artiklen

3. marts 2020: Lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. ejerskifteordning for brændeovne
Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. Brændefyring står ifølge Miljøstyrelsen for størstedelen af den partikelforurening, der udledes i Danmark. 

Læs hele artiklen...

25. februar 2020: Høringssvar vdr. udkast til forslag til ny bekendtgørelse om indsamling mv. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Indsamlingsnævnet
Kræftens Bekæmpelse tilslutter sig i al væsentlighed indholdet i de fremsendte bekendtgørelser, som afspejler, at der er foretaget en række konsekvensændringer som følge af lov nr. 81 af 30. januar 2019 og lovforslag nr. L 42, som træder i kraft 1. marts 2020. I forhold til det foreliggende forslag til ny bekendtgørelse om indsamling mv. har vi dog en række bemærkninger.
Læs hele artiklen

05. februar 2020: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)
Kræftens Bekæmpelse mener, at den foreslåede brede vifte af tiltag samlet set udgør et ambitiøst og historisk løft af tobaksforebyggelsen i Danmark. Kræftens Bekæmpelse mener dog, at det er vigtigt at fremtidssikre lovgivningen ved at inkludere alle former for tobak. Det bør også præciseres, at nye kategorier af tobaksvarer er omfattet af samme regulering som cigaretter. Desuden mener Kræftens Bekæmpelse, at prisen på en pakke cigaretter skal stige op til 90 kr. inden for få år.
Læs hele artiklen

28. januar 2020: Høringssvar vedr. ”Revideret vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.”
Kræftens Bekæmpelse er glade for, at regeringen i Finanslov 2020 har afsat midler til en udvidelse af HPV-vaccinationstilbuddet med drenge født 2006 og første halvdel af 2007 samt 18-25 årige mænd, der har sex med mænd. Kræftens Bekæmpelse bemærker, at tilbuddet stadig ikke omfatter alle drenge op til 18 år og desuden kun i en toårig periode.
Læs hele artiklen...

22. januar 2020. Høringssvar vedr. Danske Regioners forslag til model for et Behandlingsråd
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der nedsættes et Behandlingsråd. Der er et sigende pres på sundhedsvæsenet grundet flere ældre borgere samt nye teknologier og behandlingsformer. Der er brug for at se ny sundhedsteknologi og nye behandlingsformer efter i sømmene, og samtidig er det vigtigt, at Behandlingsrådet også skal undersøge specifikke områder for at vurdere, om en indsats kan optimeres til gavn for patienter og klinikere. Endelig er det positivt, at Behandlingsrådet skal være med til at sikre en mere ensartet behandling på tværs af landet og på tværs af patientgrupper.
Læs hele artiklen...

02. december 2019. Høringssvar vedr. forvaltningslovens anvendelse på Sundhed.dk og MedCom
Kræftens Bekæmpelse ser positivt på at lade Sundhed.dk og MedCom være omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt og indhentning af fortrolige oplysninger.
Læs hele artiklen...

25. november 2019: Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven
Tobak er hvert år årsag til, at ca. 13.000 danskere dør for tidligt. Rygning er årsag til lungekræft og 15 andre kræftformer. De senere år er der sket en stigning i andelen af børn og unge, der ryger.
Læs hele artiklen...

22. november 2019: Høringssvar vedr. indførelse af seniorpension
Efter en sammenligning af den eksisterende ordning og den foreslåede ordning, ser Kræftens Bekæmpelse positivt på, at adgangen til seniorpension er lempet i forhold til, hvornår man kan søge pensionen.
Læs hele artiklen...

15. november 2019: Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedrørende Sundhedsstyrelsens vejledning til kommunerne: Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne
På grund af overvægtsproblemets størrelse og alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, både for borgerne og samfundet, hilser Kræftens Bekæmpelse Sundhedsstyrelsens anbefalinger velkomne.
Kræftens Bekæmpelse vil rose det grundige arbejde, der ligger bag udviklingen af anbefalingerne.
Læs hele artiklen....

01. oktober 2019: Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.).
Kræftens Bekæmpelse mener, at de nye vejledningsudkast fremstår meget mere brugbare, læsevenlige og overskuelige end de tidligere udkast.
Læs hele artiklen...

11. september 2019: Høring vedr. vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning
Kræftens Bekæmpelse ser meget positivt på revisionen af den gældende vejledning på området.
Læs hele artiklen...

20. august 2019: Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende 
Kræftens Bekæmpelse ser postivit på revisionen af den gældende vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger. Det er glædeligt, at der blandt andet tages højde for lovændringer i sundhedsloven, databeskyttelsesforordningsloven, lov om fremtidsfuldmagter, nye regler vedr. tidsfrister for aktindsigt, nye klageinstanter og praksis.
Læs hele artiklen...

23. maj 2019: Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om dataindberetning på socialområdet
Kræftens Bekæmpelse ser postivit på, at §11-indsatser efter lov om social service går fra at være frivililg til at blive obligatorisk.
Læs hele artiklen...

23. maj 2019: Høring vedrørende målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019
Kræftens Bekæmpelse har bemærkninger til paraklinikområdet og lægevagtsområdet.
Læs hele artiklen...

24. april 2019: Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynssager
Kræftens Bekæmpelse ser positivt på lovforslaget og støtter overordet, at der sikres en høj retssikkerhed for sundhedspersoner i relation til tilsynssager.
Læs hele artiklen...

21. marts 2019: Afrapportering fra arbejdsgruppe om journalføring
Rapportens konklusioner og anbefaliger fremstår nuancerede og underbyggende, og Kræftens Bekæmpelse støtter overordnet de fremssatte forslag.
Kræftens Bekæmpelse har dog bemækninger 
Læs hele artiklen...

15. marts 2019: Udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB)
Høringssvaret kommenterer på Danske Regioners udkast til en udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank. Kræftens Bekæmpelse finder grund til at rose Danske Regioner for et ambitiøst oplæg der vil styrke muligheden for translationel forskning, præcisionsmedicin og sygdomsforebyggelse. Det er dog uklart, hvordan data/biologisk materiale skal kunne udveksles på tværs, når man tager GDPR i betragtning. Ydermere ville det være ønskeligt for Kræftens Bekæmpelse, at der etableres et samarbejde, der muliggør samkørsel af data fra vores egne bio-banker og RBGB.
Læs hele artiklen...

11. marts 2019: Kommentarer fra Kræftens Bekæmpelse til udkast til generelle vilkår for videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2 
Høringssvaret kommenterer på udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger, der videregives efter databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2. Kræftens Bekæmpelse kommenterer på det absolutte krav om pseudonymisering, der i mange sammenhænge kan afstedkomme store administrative opgaver hos parten, der skal videregive data. Kræftens Bekæmpelse efterspørger en stillingtagen til den administrative byrde og klarhed over, om hjemlen til at videregive data udgør en ret for en forsker til at få udleveret pseudonymiserede data.
Læs hele artiklen…

11. marts 2019: Medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination af drenge
Det er Kræftens Bekæmpelses vurdering, at MTV-rapporten er baseret på et stort og grundigt forarbejde.
Kræftens Bekæmpelse er glade for, at MTV'en konkluderer, at det kan betale sig at forebygge kræft ved brug af HPV-vaccination til drenge.
Læs hele artiklen...

28. februar 2019: Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministreriets område - oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.
Høringsvaret kommenterer på bekendtgørelser og informationsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med, at patienters genetiske materiale videregives til Nationalt Genom Center. Kræftens Bekæmpelse er kritiske over for måden, hvorpå der gives samtykke til videregivelse, idet samtykket i sin nuværende form ikke lever op til forordningens krav til et samtykke. Patienter, der tilbydes genetisk behandling på landets behandlingssteder, kan fravælge at deres data anvendes til forskning, men patienterne kan ikke selv vælge, om data videregives til Nationalt Genom Center. Der efterspørges endvidere grundigere information til patienterne om anvendelsen af data.
Læs hele artiklen...

13. februar 2019: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger (jf. tillidspakken)
Initiativerne implementerer elementer fra sundhedsministerens såkaldte tillidspakke, som har til formål at styrke sundhedspersoners retssikkerhed og tilliden mellem sundhedspersoner og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Initiativerne drejer sig derimod ikke om patienters retsstilling eller tillid til sundhedssystemet.
Læs hele artiklen...

11. februar 2019: Høringssvar vedrørende ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser
Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, som har til hensigt at sikre, at patienter kan sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension.
Læs hele artiklen...

29. januar 2019: Høringssvar vedrørende bekendtgørelser om autorisation af læger, tandlæger og visse andre sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS
Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, der skal gøre det mere fleksibelt for hhv. læger, tandlæger og visse andre sundhedspersoner at opfylde kravene til den danske sprogtest bestående af tre fag (mundtlig kommunikation, læseforståelse og skriftlig fremstilling), som er en forudsætning for at opnå dansk autorisation.
Læs hele artiklen...

15. januar 2019: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring i tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven
Kræftens Bekæmpelse mener, at det er problematisk, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti ønsker at nedsætte afgiften på øl og vin. En lavere pris på alkohol vil betyde et større alkoholforbrug blandt særligt prisfølsomme grupper, herunder unge. Det er bekymrende, idet danske unge i forvejen er de unge, der drikker mest i Europa og idet alkoholrelaterede skader er udbredt blandt unge. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at en nedsættelse af afgifterne på øl og vin er et skridt i den forkerte retning i forhold til at forebygge et stort alkoholforbrug blandt unge i Danmark.
Læs hele artiklen...

8. januar 2019: Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven
Lovforslaget indeholder tre delelementer. Høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse vedrører den del af lovforslaget, der drejer sig om begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger og tilbud om screening for livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft efter sundhedsloven.

Kræftens Bekæmpelse støtter i høj grad lovforslaget. Dog foreslår foreningen, at lovændringen tillægges virkning med tilbagevirkende kraft.

13. december 2018: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der nu fastsættes bestemmelser om opsætning og placering af skilte for dem, der erhvervsmæssigt sælger tobak og alkoholholdige drikkevarer. Med specifikke krav til placering af skilte og Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af et standardformat, sikres en ensretning og synlighed af skilte i alle butikker.
Læs hele artiklen...

31. oktober 2018: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling
Bekendtgørelsen vedrørende behandlingstestamenter samt de foreslåede ændringer i vejledningerne om fravalg af livsforlængende behandling udspringer af lovændringen i sundhedslovens § 26 om indførelse af behandlingstestamenter, som skal give øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling.
Læs hele høringssvaret...

28. september 2018: Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der bliver etableret et sporingssystem for tobak samt at sikkerhedsstempelmærker for første gang både reguleres i dansk lov og på europæisk plan. En stærk kontrol med illegal handel er vigtig for at undgå et sort marked for tobak.
Læs hele artiklen...

14. september 2018: Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven og komitéloven (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelate-ret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet)
Fælles for de tre lovforslag er ønsket om udvidet adgang til forskning og forbedrede udrednings- og behandlingsmuligheder, herunder bedre resultater ved transplantation samt forebyggende livreddende diagnostik. Lovforslagene rummer dog både etiske og kontroversielle problemstillinger.
Læs hele høringssvaret...

13. august 2018: Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år
Kræftens Bekæmpelse er enig med regeringen i, at der er brug for en yderligere indsats i forhold til at sikre overholdelsen af reglerne for salg af tobak og alkohol. I dag er det for nemt for unge at købe tobak og alkohol i detailhandlen, da der i mange tilfælde ikke sker ID-kontrol ved købet.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at kontrollen med håndhævelsen af aldersgrænsen for køb af tobak og alkohol styrkes ved, at Sikkerhedsstyrelsen fremover vil have det administrative ansvar for at kontrollere, at reglerne overholdes.
Læs hele artiklen...

8. maj 2018: Høringssvar vedr. udkast til opdateret bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. Opdateret bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.
Danmark har historisk en restriktiv tilgang til berigelse af føde- og drikkevarer og har haft stor fokus på at sikre, at forbrugerne hverken vildledes eller risikerer et for stort og sundhedsskadeligt indtag af de enkelte stoffer. Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Forbrugerrådet Tænk mener, at denne tilgang bør bevares. Vi er derfor glade for, at bekendtgørelserne ikke ophæves på trods af Implementeringsrådets opfordring til at gøre dette. Vi finder det imidlertid problematisk, at der udelukkende er fokus på virksomhedernes administrationsomkostninger frem for at finde de bedste løsninger for forbrugerne. Generelle tilladelser vil sandsynligvis resultere i, at flere og flere produkter får tilsætning af næringsstoffer, og at niveauerne løbende bliver højere, end forbrugerne har behov for og gavn af.
Læs hele artiklen...

15. marts 2018: Høringssvar om Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
Generelt finder Kræftens Bekæmpelse, at revisionen har gjort forløbsprogrammet mere præcist og læsbart og dermed formentligt mere brugbart i forhold til målgruppen af planlæggere, ledere og fagprofessionelle i sygehuse, almen praksis, kommuner mv.
Læs hele artiklen...

16. februar 2018: Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser
Hjernemetastaser er en alvorlig komplikation til kræft og er forbundet med en væsentligt øget dødelighed for patienten. Derfor og med baggrund i ny viden indenfor området ser Kræftens Bekæmpelse det som meget positivt, at Sundhedsstyrelsen har haft mulighed for at vurdere en opdatering af anbefalingerne i den oprindelige nationale kliniske retningslinje fra 2014. Vi ønsker at gøre opmærksom på nogle spørgsmål og perspektiver, som vi mener er relevante at tage i betragtning.
Læs artiklen her...

8. februar 2018: Høringssvar over udkast til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre
Kræftens Bekæmpelse ønsker ved denne lejlighed at tilkendegive en stor glæde over etableringen af ordningen, som indtil videre har betydet ikke blot en mærkbar økonomisk kompensation for målgruppen, men også opleves som en anerkendelse af, at mennesker er blevet alvorligt syge på grund af deres indirekte omgang med asbest.
Læs hele artiklen...

16. januar 2018: Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft
Kræftens Bekæmpelse vil først og fremmest kvittere for det store og grundige arbejde, der afspejles i Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft.
Særligt bemærkes det, at anbefalingerne både har fokus på nyt informationsmateriale og på tiltag, der kan medvirke til at øge deltagelsen.Desuden støtter Kræftens Bekæmpelse, at nyt informationsmateriale, beslutningsværktøjer og breve i højere grad end i dag tilpasses de enkelte målgrupper. Her vil vi dog bemærke, at nogle grupper, f.eks. ældre kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, kan have behov for trykt materiale, og at ikke alle unge kvinder er tilstrækkeligt opmærksomme på e-boks.
Læs hele artiklen...

29. september 2017: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
KB finder i særdeleshed de foreslåede ændringer vedr. tilbagebetaling af erstatninger positive, idet den nuværende retstilstand opleves urimelig over for patienter, der er blevet mødt med tilbagebetalingskrav. Den foreslåede ændring skaber klarhed over reglerne og fremadrettet vil det fremgå af loven, under hvilke omstændigheder patienter kan risikere at skulle betale tilkendt erstatning tilbage.
Læs hele artiklen...

13. september 2017: Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af 2’-fucosyllactose fremstillet med Escherichia coli stamme BL21 som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00623/HBO
Kræftens Bekæmpelse vil anbefale at lade EFSA vurdere tilsætning af 2’-fucosyllactose til modermælkserstatninger. Netop spædbørn er særligt følsomme, fordi de i forhold til deres størrelse har et højt kostindtag af f.eks. modermælkserstatninger.
Kræftens Bekæmpelse vil foretrække, at EU vil anlægge et forsigtighedsprincip for at beskytte spædbørns sundhed.
Læs hele artiklen...

13. september 2017: Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00622/HBO
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at EU i endnu højere grad bør anlægge et forsigtighedsprincip i forhold til at beskytte forbrugernes sundhed og ikke tillade tilsætning af hydroxytyrosol til olie og fedtstoffer førend, det er yderligere sandsynliggjort, at produktet kan løse et vigtigt ernæringsmæssigt problem.
Læs hele artiklen...

31. august 2017: Høringssvar over udkast til vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at vejledningen revideres og dermed bliver tidssvarende og samler op på nye tiders viden.
Læs hele artiklen...

16. december 2016: Høringssvar over udkast til lovforlag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet)
Kræftens Bekæmpelse er meget positiv over for det fremsatte lovforslag. Forældre, der mister et barn som følge af en skade påført i sundhedsvæsenet , har i dag meget vanskeligt ved at få tilkendt erstatning for tabet af deres barn, da tabet typisk i erstatningsretlig sammenhæng opgøres til mindre end 10.000 kr. og der er under bagatelgrænsen.
Læs hele artiklen...

4. november 2016: Høringssvar vedr. forslag til ændring af restaurationsloven
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at forslaget til ændring af restaurationsloven vil betyde, at flere unge kommer til at færdes i miljøer, hvor der udskænkes stærk alkohol, og dermed vil øge unges eksponering for alkohol. Det kan påvirke unge til at drikke mere og dermed bidrage til at fastholde europarekorden i fuldskab blandt danske unge. Læs hele artiklen...

20. juni 2016: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter, rulletobak mv.
Det er positivt, at man med implementeringen af EU's tobaksvaredirektiv tager de første skridt hen mod en regulering af tilsætningsstoffer i tobak. Men de foreslåede ændringer beskytter ikke børn og unge i tilstrækkelig grad. Det bør sikres, at det ikke fremover er tilladt at tilsætte kemikalier og stoffer, som f.eks. lakrids, kakao og vanillin, der gør det nemmere for børn at begynde at ryge ved at få tobaksrøgen til at smage bedre, få røgen til at føles mildere eller som øger nikotinoptaget og dermed afhængigheden.
Læs hele artiklen...

14. juni 2016: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med ændringen er sikret patienter adgang til vederlagsfri befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med diagnostiske undersøgelser.
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.
Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, der begynder at ryge, og med både det danske lovforslag til implementering af direktivet og denne bekendtgørelse, bevæger Danmark sig i den rigtige retning.
Det er positivt, at man med bekendtgørelsen indfører nye, større billedadvarsler på cigaretpakkerne. De kunne med fordel være udformet som i Australien, hvor sundhedsadvarslen dækker 75 % af forsiden og 90 % af bagsiden.
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man med bekendtgørelsen ønsker at regulere det pt. uregulerede marked for e-cigaretter. Men da man lovliggør et nikotinholdigt og potentielt sundhedsskadeligt produkt, bør der være særlig opmærksomhed på at sikre forbrugerne mod skadelige virkninger. 
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Som nævnt i tidligere høringssvar vedr. Lov om e-cigaretter, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til at e-cigaretter både med og uden nikotin reguleres ens. Bekendtgørelsen omfatter kun e-cigaretter med nikotin.  Men der er også målt sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i e-væsker og e-røg uden nikotin. Desuden har flere undersøgelser fundet nikotin i e-væsker, der blev solgt som nikotinfri. Derfor bør også de nikotinfri e-cigaretter og e-væsker m.m. være anmeldelsespligtige og omfattet af denne bekendtgørelse. 
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at lovgivningen fremover vil forbyde tilsætning af kendetegnende aromaer, der f.eks. giver tobak sødme og sliksmag. Det fremgår af bekendtgørelsen, at tobaksvaren skal klassificeres efter, om den indeholder en kendetegnende aroma, men der savnes en beskrivelse af, hvordan ”kendetegnende aroma” defineres, samt konsekvenserne ved at et produkt klassificeres med en kendetegnende aroma. Da tobak med smag af f.eks. slik og frugt gør rygning tiltrækkende for børn og unge, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til fokus på håndhævelse og kontrol af kendetegnende aromaer. 
Læs hele artiklen... 

08. april 2016: Høringssvar vedrørende professionsbacheloruddannelser 
Kræftens Bekæmpelse følger med stor interesse revisionen af de sundhedsfaglige professionsuddannelser, da det er altafgørende at sundhedspersoner, der møder kræftpatienter og deres pårørende, har kompetencer inden for rehabilitering, palliation, kost og ernæring samt kommunikation og inddragelse. Kræftens Bekæmpelse vil hermed pege på en række områder, hvor vi mener bekendtgørelserne bør skærpes.
Læs hele artiklen...

12. februar 2016: Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om regulering af tobaksvarer m.v. 
Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, som ryger, og med dette lovforslag bevæger Danmark sig i den rigtige retning. Tobak slår hver anden bruger ihjel, og hverken tilsætningsstoffer eller indpakning bør på nogen måde kunne lokke forbrugerne til at købe produkterne. Kræftens Bekæmpelse anbefaler fuldstændig standardiseret indpakning af cigaretter som vedtaget i Irland, England og Frankrig. Kræftens Bekæmpelse opfordrer desuden regeringen til at indføre nødvendige reguleringer af markedsføringen af tobaksvarer målrettet børn og unge.
Læs hele artiklen...

19-01-2016: Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.
Kræftens Bekæmpelse finder det overordnet positivt, at der med lovforslaget indføres regulering af markedsføring, reklame og anvendelse af elektroniske cigaretter. Lovforslaget indeholder gode elementer, som til en vis grad vil medvirke til at beskytte borgere mod emissioner fra elektroniske cigaretter, men samtidig bliver salget liberaliseret uden at kende de langsigtede konsekvenser for befolkningens sundhed.
Lovforslaget kan medføre, at salget af elektroniske cigaretter i højere grad flytter til dagligvarebutikker, og at vi derfor vil se et øget forbrug af elektroniske cigaretter. Elektroniske cigaretter kan gøre børn og unge fortrolige med rygning og risikerer at føre til et stigende forbrug af traditionelle cigaretter blandt børn og unge.
Læs hele artiklen...

12. januar 2016: Høring - opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med kommentarer til opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer.
Læs hele artiklen...

05-11-2015: Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse til fast brændsel
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man ønsker at nedbringe forureningen fra brændeovne. Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne, da både partikelforurening og udendørs luftforurening er klassificeret af WHO i gruppe 1 som kræftfremkaldende for mennesker. Brændeovnsrøgen indeholder desuden også tjærestoffer (PAH), herunder det kræftfremkaldende benzo(a)pyren samt dioxin og formaldehyd, der også er klassificeret som kræftfremkaldende.
Læs hele artiklen...

19. oktober 2015: Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med lovændringer kommer klare regler for, hvornår en kvinde kan fortsætte behandlingen mod ufrivillig barnløshed også efter ægtefælle eller partners død.
Læs hele artiklen...

24. september 2015: Høringssvar vedr. lov om ændring af sundhedsloven
Kræftens Bekæmpelse finder anledning til at anerkende og kommentere flere af de foreslåede ændringer.
Læs hele artiklen...

18-03-2015: Høringssvar vedr. forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. 
Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, som indeholder gode elementer, som vil medvirke til at beskytte borgere mod emissioner fra elektroniske cigaretter. Kræftens Bekæmpelse finder det imidlertid problematisk, at lovforslaget ikke på alle punkter omfatter elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin.
Læs hele artiklen

23-02-2015: Høring over ændring af bkg. om maksimale ventetider ved behandling for kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme samt vejledning hertil
Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at der tilstræbes en større læsevenlighed i bekendtgørelsen. Imidlertid mener foreningen fortsat, at det er muligt at justere på formuleringer, herunder brugen af begreber, som kan bidrage yderligere til gennemsigtighed og forståelse af regelsættet, ikke mindst for borgere og patienter.
Læs hele artiklen...

14-11-2014: Høringssvar vedr. indikatorsæt for kommende national klinisk kvalitetsdatabase ’Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase’ (DTS) 
Kræftens Bekæmpelse finder det væsentligt, at screeningsprogrammet følges tæt nationalt og regionalt særlig i de første år.
Læs hele artiklen...

25-08-2014: Høring vedr. lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontanthjælpsområdet
Da Kræftens Bekæmpelse sammen med Den Sociale Retshjælp og Danske Handicaporganisationer har været meget engageret i at få ændret reglerne vedrørende formue og fradragsregler på kontanthjælpsområdet, fremsendes hermed vores bemærkninger til lovforslaget.
Læs hele artiklen...

20-08-2014: Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren)
Kræftens Bekæmpelse anser det for væsentligt, at alle borgere - uanset hvor de bor – har hur-tig og let adgang til nødvendig medicin.
Læs hele artiklen...

08-08-2014: Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken

Korrekt kodning af sundhedsydelser og anvendelse af data er af stor betydning for udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Det er derfor positivt, at almen praksis bliver forpligtet til at levere data for de store kroniske sygdomme samt kræft til regionernes planlægning, kvalitetssikring mv.
Læs hele artiklen...

24-03-2014: Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Kræftens Bekæmpelse har store forventninger til refomen, som potentielt kan give bedre vilkår til en sårbar gruppe borgere. Det er imidlertid vores vurdering, at refomens succes i høj grad afhænger af, om samspillet mellem region og kommune, og samspillet mellem sygedagpenge og ressourceforløb, forløber optimalt.
Læs hele artiklen...

05-03-2014: Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Kræftens Bekæmpelse er meget positive over for det fremsatte lovforslag, som forventes at sikre en række kvinder en velkommen forbedring af deres retssikkerhed. Ved at give kvinderne mulighed for at søge om erstatning for manglende indkaldelse til screening for livmoderhalskræft, også selvom der er indtrådt forældelse efter de almindelige forældelsesbestemmelser i lov om klage- og erstatningsadgang, åbnes der for, at kvinderne kompenseres for manglende tilbudt screening.
Læs hele artiklen...

14-02-2014: Høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier af 23. januar 2014

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med lovforslaget lægges op til en regulering af solarieområdet, men påpeger at det ikke rummer krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium og ikke rummer et krav om obligatorisk bemanding af de danske solcentre.
Læs hele artiklen...

10-01-2014: Høringssvar vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel

Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230 – 00023
Læs hele artiklen...

11-12-2013: Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Kræftens Bekæmpelse tilslutter sig Danske Patienters høringsvar på lovforslaget vedrørende ophævelse af den offentlige rejsesygesikring og vil gerne fremhæve nedenstående forhold.
Læs hele artiklen...

10-12-2013: Høringssvar vedr. gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme
Læs hele artiklen...

25-11-2013: Høringssvar vedr. sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høring vedr. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Læs hele artiklen...

25-11-2013: Høringssvar vedr. vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høringssvar – vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Læs hele artiklen...

01-11-2013: Høringssvar vedr. Det Centrale Personregister

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
Læs hele artiklen...

19-08-2013: Høringssvar vedr. kliniske kvalitetsdatabaser

Høringssvar på bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser fremsendt af Statens Serum Institut
Læs hele artiklen...

12-09-2013: Høringssvar vedr. kommunalreformen

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
Læs hele artiklen...