Gå til sygdomsliste

Høringssvar

6. juni 2023: Høringssvar til bekendtgørelser om kvalitetsstandarder og praksisplan
Kræftens Bekæmpelses høringssvar vedrørende ”Udkast til lovforslag vedr. ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed”. Kræftens Bekæmpelse mener, at den nationale kvalitetsplan er et vigtigt skridt i retningen for at sikre bedre og mere ensartet kvalitet i de kommunale tilbud til gavn for borgerne.
Læs artiklen her

24. marts 2023: Høringssvar til bekendtgørelse om opvarmet tobak.
Kræftens Bekæmpelses høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om implementering af delegerede retsakter vedr. opvarmet tobak.
Læs artiklen her

24. februar 2023: Høringssvar vedr. implementering af direktiv vedr. opvarmede tobaksvarer samt andre præciseringer, herunder alderskrav ved online salg af tobak og alkohol. 
Kræftens Bekæmpelses høringssvar vedr. forbud mod smag i opvarmet tobak, og aldersgrænser ved online salg af tobak og alkohol.
Læs hele artiklen 

21. februar 2023: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
Kræftens Bekæmpelses høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.
Læs hele artiklen

11. januar 2023: Høringssvar vedrørende EUs globale sundhedsstrategi
Kræftens Bekæmpelses høringssvar til Danske Patienter vedrørende EU's globale sundhedsstrategi ’Bedre sundhed for alle i en verden i forandring’.
Læs hele artiklen

27. januar 2023: Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven
Kræftens Bekæmpelses høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven.
Læs hele artiklen

27. oktober 2022: Høring om kommunernes mulighed for at udskifte eller nedlægge ældre brændeovne
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man ønsker at nedbringe den luftforureningen fra brændeovne. Men det er langt fra tilstrækkeligt, hvis man blot udskifter ældre brændeovne med nye.
Læs hele artiklen

6. juli 2022: Høring vedr. implementering af Nationalt Genom Center
Kræftens Bekæmpelse ser store muligheder for, at Nationalt Genom Center kan styrke udviklingen af personlig medicin til gavn for nuværende og kommende patienter, men mener at der bør være et fokus på inddragelse af patienterfaringer.
Læs hele artiklen...

23. august 2022 Høring vedr. faglig ramme for etablering af nærhospitaler
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en faglig ramme for de kommende nærhospitaler. Vi noterer os, at den adresserer en række af de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet i dag og i sin rammesætning for nærhospitalerne ønsker at styrke et mere sammenhængende sundhedsvæsen.
Læs hele artiklen...

22. august 2022: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om udvidet producentansvar for filtre til tobaksvarer, der er engangsplastprodukter
Vores klare anbefaling er at styrke forebyggelsen af forurening med cigaretfiltre ved kilden og øge producenternes incitament til at udfase filtre med plastik
Læs hele artiklen...

8. juli 2022 Høringssvar vedrørende delegeret retsakt om tilbagetrækning af undtagelser for opvarmet tobak
Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at opvarmet tobak. jf. forslaget til den delegerede retsakt, fremover omfattes af samme forbud mod smagsstoffer som cigaretter. Vi mener generelt ikke, at tobaksprodukter bør være tilsat mentol eller andre aromaer, da smagsstoffer kan sløre smagen af tobak... 
Læs hele artiklen...

June 2022: Contribution regarding the call for evidence to evaluate the tobacco control legislative framework
There is an urgent need for review of the EU tobacco directives, if we are to achieve the target of the Europe's Beating Cancer Plan where no children and less than 5 pct. of the adult population smoke by 2040.
Read the recommendations....

15. marts 2022: Høring vedr. forslag til lov om ændring af sundhedsloven - etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg m.v.
Kræftens Bekæmpelse  ser positivt på, at der lægges op til en ændret lovgivning med henblik på at løse de udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for som følge af den demografiske udvikling med flere ældre og flere patienter med kroniske sygdomme, og det er glædeligt, at der lægges op til yderligere inddragelse af patienter og pårørende i arbejdet med at højne kvaliteten i vores sundhedsvæsen. Vi ser dog en række problematikker i det fremlagte lovforslag i forhold til den foreslåede nye struktur. Vi efterlyser blandt andet klart formulerede kvalitetskrav til sundhedsklyngernes ydelser samt en beskrivelse af organisatoriske, ledelsesmæssige og økonomiske rammer og incitamenter i den nye samarbejdsstruktur. Endelig er det ikke beskrevet, hvordan der sikres en fortsat udvikling af mulighederne for deling af patientnære data på tværs af hospital, kommune og almen praksis.
Læs hele artiklen...

8. december 2021: Høringssvar til udkast til lovforslag om ændring af lov om miljøbeskyttelse (bemyndigelse til fastsættelse af regler om kommunalbestyrelsens adgang til at vedtage forskrifter om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg i visse områder)
Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. 
Læs hele artiklen...

19. november 2021: Høringssvar vedr. miljøbeskyttelse (Skærpelse af miljøzoner til dieselpersonbiler)
Dieseludstødning og luftforurening med partikler er kræftfremkaldende. Det er årsag til lungekræft, hjertekarsygdomme samt forværringer af astma og nedsat lungefunktion. WHO har netop opdateret deres anbefalinger om grænseværdier for forurenet luft og sænket grænseværdien for fine partikler (PM 2.5). Grænseværdien overskrides i dag i de fleste danske byer. 
Læs hele artiklen..

14. oktober 2021: Udkast til forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og opkrævningsloven
Vi mener, at det er vigtigt at indføre en afgift på nikotinposer, da forbruget er stigende blandt børn og unge, især drengene. Ingen børn og unge bør være afhængige af nikotin, som i teenageårene kan skade hjernens udvikling og påvirke indlæring, hukommelse og impulskontrol. Men det er vigtigt, at afgiften resulterer i reelt højere priser. Derfor bør det sikres, at afgifterne er tilstrækkeligt høje.
Læs hele artiklen...

14. oktober 2021: Høringssvar vedrørende antal cigaretter i en pakke (BEK1064)
Et max på 20 cigaretter i en pakke vil sætte en stopper for de såkaldte big packs, som ansporer til et større forbrug, og som slører prisstigningerne på tobak ved at gøre det uigennemskueligt, hvad cigaretterne reelt koster. Det vil også understøtte indførslen af standardiserede, reklamefri tobakspakker, idet det bliver sværere for producenterne at differentiere deres produkter ved at gøre pakkerne større. 
Læs hele artiklen...

29. september 2021Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om elektroniske cigaretter m.v.
Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Hvert år mister ca. 13.000 danskere livet pga. tobak, og der er fortsat mange børn og unge, som ryger. Der kommer løbende nye produkter med tobak og nikotin på markedet, som gør børn og unge afhængige af nikotin og fortrolige med tobak og rygning.
Kræftens Bekæmpelse bakker derfor op om at bringe kontrol- og gebyrordningen på tobaksområdet i overensstemmelse med den nationale handleplan mod børn og unges rygning. 
Læs hele artiklen...

04. juni 2021: Høring vedr. udkast til vejledninger om journalføring i sundhedsvæsenet
Kræftens Bekæmpelse har tidligere ved høringssvar af 16. december 2020 og 21. marts 2019 gjort opmærksom på, at der i overensstemmelse med arbejdsgruppens anbefalinger bør være et større fokus på patientperspektivet, og vi finder anledning til at gentage pointen i forbindelse med aktuelle høring. Der kan ikke ses bort fra, hvor vigtigt det er som patient at kunne orientere sig i sin egen patientjournal.
Læs hele artiklen...

11. august 2021: Høring vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
Kræftens Bekæmpelse ønsker justeringer til forlængelsen af forsøgsordningen, så den vil kunne give ny viden og styrke grundlaget for reelt at vurdere, om forsøgsordningen skal gøres til en permanent ordning, hvor cannabis som medicin (baseret på planteprodukter) på sigt vil blive lovliggjort i Danmark.
Læs hele artiklen...

06. juni 2021: Høring underernæring
Konsekvenserne ved vægttab i forbindelse med en kræftsygdom er træthed, nedsat funktionsniveau og nedsat immunforsvar. Som resultat heraf er der øget risiko for infektioner og nedsat livskvalitet. Desuden har vægttab negative konsekvenser for kemobehandling. Det er derfor vigtigt, at vægten opretholdes, og der ikke sker yderligere vægttab i sygdomsforløbet.
Læs hele artiklen...

02. juni 2021: Høring vedr. generelt informeret samtykke
Det er Kræftens Bekæmpelses overordnede holdning, at det er fornuftigt med den allerede vedtagne lovændring af sundhedsloven, som udvider sundhedslovens regler om informeret samtykke på vegne af varigt inhabile patienter. Kræftens Bekæmpelse ser positivt på, at der fremadrettet bliver mulighed for at pårørende (samt værger og fremtidsfuldmægtige) kan give et generelt informeret samtykke til mindre behandlinger, således at man kan undgå at skulle give samtykke i forbindelse med hver enkel behandlingssituation.
Læs hele artiklen...

05. maj 2021: Høring vedr. det digitale supplement til sundhedskortet
Kræftens Bekæmpelse ser positivt på, at det digitale sundhedskort er et frivilligt supplement til det fysiske sundhedskort for de borgere, som måtte ønske at benytte sig af en digital løsning.
Løsningen imødekommer borgernes forventninger om at møde tidssvarende brug af digitale løsninger i hverdagen, også på sundhedsområdet.
Læs hele artiklen...

22. april 2021: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om udskiftning eller nedlæggelse af visse fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW ved ejerskifte af fast ejendom
Kræftens Bekæmpelse opfordrer til, at man giver de enkelte kommuner mulighed for lokalt at fastsætte nærmere regler for om og i hvilket omfang brændefyring skal være tilladt i deres kommune. Brændefyring medvirker til mange menneskers udsættelse for unødvendig partikelforurening i nærmiljøet. 
Læs hele artiklen...

29. marts 2021: Udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter
Det primære mål for engangsplastdirektivet er at reducere mængderne af engangsplastik, der havner i miljøet. Derfor mener vi, at man bør arbejde for helt at udfase brugen af cigaretfiltre.
Cigaretter med filtre er lige så kræftfremkaldende som filterløse cigaretter, og filtrene kan gøre det lettere for børn og unge at begynde at ryge.
Læs hele artiklen...

24. marts 2021: Høring vedr. tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper
Forslaget omkring at udvide og permanentgøre forsøgsordningen med gratis psykologbehandling er naturligvis positiv. Udvidelsen tilgodeser den aldersgruppe af unge, hvor de fleste er flyttet hjemmefra, men stadig er under uddannelse og derfor har begrænsede økonomiske midler til rådighed. Med en udvidet ordning er der mulighed for, at flere af de unge, der ikke har et stærkt netværk, kan få den hjælp, de har brug for.
Læs hele artiklen...

3. marts 2021: Høring vedr. styrket fokus på patienters trivsel
Kræftens Bekæmpelse støtter i sin helhed indholdet i materialet og er meget enige i, at det er af stor vigtighed at sætte ind over for mistrivsel blandt patienter. Vi ved fra undersøgelser blandt kræftpatienter, at fokus på det hele menneske og deres trivsel er centralt, da en generel mistrivsel hos patienter og en manglende støtte til dette, kan påvirke og stå i vejen for patienternes overskud og evne til at varetage deres sygdom.
Læs hele artiklen...

24. februar 2021: Høring vedr. ressourceforløb mv.
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at de foreslåede ændringer vil bidrage til bedre og mere relevante ressourceforløb, hvor indsatser i gangsættes og afsluttes hurtigere end det aktuelt er tilfældet. Overordnet set ser Kræftens Bekæmpelse derfor positivt på de foreslåede ændringer. Dog vurderes det, at der ikke er tale om en tilstrækkelig forbedring af vilkårene for personer i ressourceforløb..
Læs hele artiklen...

11. februar 2021: Høring/feedback til EU-Kommissionen: Grænseoverskridende sundhedsydelser – evaluering af patientrettigheder
Fra Kræftens Bekæmpelses kontakter med kræftpatienter og pårørende er det er vores indtryk, at danske kræftpatienter ikke i væsentligt omfang gør brug af patientmobilitetsdirektivet.
Læs hele artiklen...

03. februar 2021: Høring vedr. det europæiske sundhedsdataområde (EHDS)
I Kræftens Bekæmpelse ser vi grundlæggende meget positivt på initiativet, og bakker herunder op om at fremme mobiliteten af sundhedsdata på en sikker måde.
Læs hele artiklen...

11. januar 2021: Høring vedrørende forslag til ny edidemilov
Kræftens Bekæmpelse støtter fortsat op om regulering på området med henblik på at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod alvorlige smitsomme sygdomme. Lovgivningen skal blandt andet beskytte sårbare patientgrupper, herunder kræftpatienter, som er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb.
Læs hele artiklen..

13. januar 2021: Forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om elektroniske cigaretter m.v. (Implementering af markedsovervågningsforordningen)
Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at Sikkerhedsstyrelsen nu får mulighed for at udtage produkter til kontrol ved brug af skjult identitet og ultimativt blokere hjemmesider, der sælger ulovlige produkter. Det er vigtige værktøjer til at styrke kontrollen og markedsovervågningen af tobak og mindske andelen af ulovlige produkter på markedet.
Læs hele artiklen...

16. december 2020: Høring vedrørende patientjournaler (autorisationsloven og bekendtgørelse)
De foreslåede ændringer i bekendtgørelsen og autorisationsloven udspringer af, at man så vidt muligt vil imødekomme arbejdsgruppens råd. Overordnet ser det ganske fornuftigt ud, og der er lagt op til gode og meningsfulde forbedringer på området i tråd med arbejdsgruppens anbefalinger.
Læs hele artiklen..

16. december 2020: Høringssvar over udkast til bekendtgørelser om anmeldelse af genopfyldningsbeholdere uden nikotin, om indberetning af tobakssurrogater og om en registreringsordning for fremstilling, oplagring og markedsføring af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med eller uden nikotin 
Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer, og hver dag er der børn og unge, som begynder at ryge. Der kommer løbende nye produkter med tobak og nikotin på markedet, som risikerer at gøre børn og unge afhængige af nikotin og fortroligt med tobak og rygning. Derfor bakker Kræftens Bekæmpelse op om, at disse produkter skal anmeldes og registreres. . 
Læs hele artiklen...

20. november 2020: Høringssvar vedr. bekendtgørelse om retssikkerhed og administration i relation til seniorpension
Kræftens Bekæmpelse finder anledning til at gentage tidligere bemærkninger vedrørende manglende klageadgang samt, at der ikke henvises til retssikkerhedslovens § 3, stk. 2, som drejer sig om, at man skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.
Læs hele artiklen..

18. november 2020: Høringssvar vedrørende engangsplastdirektivet
Tobak er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer og medfører årligt ca. 13.000 dødsfald i Danmark. Men tobak er ikke kun skadeligt for rygeren, det er også skadeligt for miljøet i hele produktets livscyklus. Hvert år bliver der smidt store mængder cigaretskodder i naturen. Cigaretskod afgiver kræftfremkaldende tungmetaller som bly og cadmium samt tjærestoffer (PAH), og filtrene består af engangsplast, som nedbrydes til mikroplast.
Læs hele artiklen...

18. november 2020: Høringssvar om ændring af den tilladte opbevaringsperiode for ubefrugtede og befrugtede menneskelige æg
Kræftens Bekæmpelse støtter forslaget om at ophæve 5-års grænsen for opbevaring af æg, der nedfryses i forbindelse med fertilitetsbehandling eller sygdom, således at æggene kan opbevares frem til kvinden fylder 46 år - uanset hvor længe æggene har været frosset ned.
Læs hele artiklen...

11. november 2020: Høringssvar om Danske Patienters politikpapir vedr. sygedagpengelovgivning
Kræftens Bekæmpelse støtter i sin helhed indholdet i politikpapiret, herunder at lovgivningen i højere grad skal tage højde for, at mange patienter lever med senfølger i perioden efter endt behandling, at der i forløbet bør foretages individuelle tilpasninger, og at der er huller i lovgivningen, når det drejer sig om støttemuligheder til pårørende.
Læs hele artiklen...

6. november 2020: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til ny epidemilov
Høringsmaterialet er gennemgået med fokus på lovforslagets kapitel 3 vedrørende foranstaltninger over for enkeltpersoner.
Kræftens Bekæmpelse støtter op om regulering på området med henblik på at beskytte samfundet og enkeltpersoner mod alvorlige smitsomme sygdomme. Lovgivningen skal blandt andet beskytte sårbare patientgrupper, herunder kræftpatienter, som er i øget risiko for at udvikle et
alvorligt sygdomsforløb.
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at der er tale om betydelige stramninger i forhold til den gældende epidemilov, og at lovgivningen er indgribende i borgernes frihedsrettigheder.
Læs hele artiklen...

20. oktober 2020: Høringssvar om ændring af lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre (Udvidelse af godtgørelsesordningen)
Kræftens Bekæmpelse bakker uforbeholdent op om en udvidelse af den eksisterende ordning om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre.
Med lovforslaget lægges der op til at udvide ordningen, således at man også kan få godtgørelse, hvis man er diagnosticeret med asbestudløst lungehindekræft, bughindekræft eller testikelkræft.
Læs hele artiklen...

7. oktober 2020: Høringssvar over bekendtgørelser - (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)
Rygning er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Andelen af børn og unge der ryger har i de senere år været i stigning, og hver dag begynder 40 børn og unge at ryge.
I dag er cigaretpakken en af industriens vigtigste muligheder for at promovere og brande deres produkt.
Læs hele artiklen...

08. september 2020: Høringssvar om sorgorlov
Kræftens Bekæmpelse har bemærkninger til den del af forslaget, der vedrører sorgorlov i form af ret til fravær i 26 uger for forældre, der mister et barn under 18 år.
Kræftens Bekæmpelser ser meget positivt på lovforslaget, som vil medføre en betydelig forbedring af retstilstanden for pårørende.
Læs hele artiklen...

17. august 2020: Høringssvar til høring over tre bekendtgørelser - forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning).
Kræftens Bekæmpelse støtter forslaget til bekendtgørelsen om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning af e-cigaretter samt forslaget til bekendtgørelsen om mærkning og emballage af tobakssurrogater. 
Læs hele artiklen...

2. juli 2020: Høring vedrørende Kommissionens sundhedsprogram "EU4Health" 2021-2027
Kræftens Bekæmpelse bakker op om, at der etableres et selvstændigt handlingsprogram for at beskytte europæiske borgere mod grænseoverskridende sundhedstrusler i lyset af COVID-19 pandemien og for at sikre en langsigtet forbedring af folkesundheden.
Vi finder det positivt, at sundhedsområdet prioriteres højt i EU. Men det er svært at se den overordnede retning for sundhedsprogrammet, der lægger op til meget vide rammer for de beskrevne mål og mange og meget forskellige indsatser. 
Læs hele artiklen...

11. juni 2020: Høringssvar: Lynhøring - retningslinjen COVID-19 Smitteforebyggelse ved besøg
Retningslinjen er fortsat meget restriktiv (ligesom bekendtgørelsen), og Kræftens Bekæmpelse savner de konkrete sundhedsfaglige begrundelser for, at det fortsat er nødvendigt at være så restriktiv.

Læs hele artiklen

8. juni 2020: Høringssvar Lynhøring: vedr. besøgsrestriktioner i forbindelse med Covid 19
I Kræftens Bekæmpelse ser vi positivt på, at der nu kommer lempelser for pårørendes muligheder for at besøge indlagte på hospitalerne, men vi vil samtidig gerne spørge, hvad der er de faglige begrundelser for, at der fortsat lægges op til så betydelige restriktioner?

Læs hele artiklen

24. marts 2020: Lovforslag om Seniorpensionsenheden II - etablering af statslig myndighed
Kræftens Bekæmpelse mener, at det er et bekymringspunkt, om borgere i målgruppen for seniorpension kan gennemskue, hvornår der skal rettes henvendelse til hhv. kommunen og til den statslige styrelse. 
Hvis der ikke bliver en klageadgang for borgere, som har fået afslag på seniorpension, vil borgere retssikkerhedsmæssigt blive stillet dårligere med lovforslaget end med den gældende lovgivning.

Læs hele artiklen

23. marts 2020: Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om regulering af luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel under 1 MW
Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for den sygdomsrisiko, som forureningen fra brændeovne udgør. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. Forureningen transporteres med vinden over store afstande, og det er derfor afgørende, at luftforurening reguleres både på lokalt og på internationalt niveau.

Læs hele artiklen

3. marts 2020: Lovforslag om ændring af miljøbeskyttelsesloven vedr. ejerskifteordning for brændeovne
Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne. Luftforurening med partikler er kræftfremkaldende, og brænderøgen indeholder kræftfremkaldende stoffer, som f.eks. tjærestoffet benzo(a)pyren, dioxin og formaldehyd. Brændefyring står ifølge Miljøstyrelsen for størstedelen af den partikelforurening, der udledes i Danmark. 

Læs hele artiklen...

25. februar 2020: Høringssvar vedr. udkast til forslag til ny bekendtgørelse om indsamling mv. og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forretningsorden for Indsamlingsnævnet
Kræftens Bekæmpelse tilslutter sig i al væsentlighed indholdet i de fremsendte bekendtgørelser, som afspejler, at der er foretaget en række konsekvensændringer som følge af lov nr. 81 af 30. januar 2019 og lovforslag nr. L 42, som træder i kraft 1. marts 2020. I forhold til det foreliggende forslag til ny bekendtgørelse om indsamling mv. har vi dog en række bemærkninger.
Læs hele artiklen

05. februar 2020: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)
Kræftens Bekæmpelse mener, at den foreslåede brede vifte af tiltag samlet set udgør et ambitiøst og historisk løft af tobaksforebyggelsen i Danmark. Kræftens Bekæmpelse mener dog, at det er vigtigt at fremtidssikre lovgivningen ved at inkludere alle former for tobak. Det bør også præciseres, at nye kategorier af tobaksvarer er omfattet af samme regulering som cigaretter. Desuden mener Kræftens Bekæmpelse, at prisen på en pakke cigaretter skal stige op til 90 kr. inden for få år.
Læs hele artiklen

28. januar 2020: Høringssvar vedr. ”Revideret vejledning om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme m.v.”
Kræftens Bekæmpelse er glade for, at regeringen i Finanslov 2020 har afsat midler til en udvidelse af HPV-vaccinationstilbuddet med drenge født 2006 og første halvdel af 2007 samt 18-25 årige mænd, der har sex med mænd. Kræftens Bekæmpelse bemærker, at tilbuddet stadig ikke omfatter alle drenge op til 18 år og desuden kun i en toårig periode.
Læs hele artiklen...

22. januar 2020. Høringssvar vedr. Danske Regioners forslag til model for et Behandlingsråd
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der nedsættes et Behandlingsråd. Der er et sigende pres på sundhedsvæsenet grundet flere ældre borgere samt nye teknologier og behandlingsformer. Der er brug for at se ny sundhedsteknologi og nye behandlingsformer efter i sømmene, og samtidig er det vigtigt, at Behandlingsrådet også skal undersøge specifikke områder for at vurdere, om en indsats kan optimeres til gavn for patienter og klinikere. Endelig er det positivt, at Behandlingsrådet skal være med til at sikre en mere ensartet behandling på tværs af landet og på tværs af patientgrupper.
Læs hele artiklen...

02. december 2019. Høringssvar vedr. forvaltningslovens anvendelse på Sundhed.dk og MedCom
Kræftens Bekæmpelse ser positivt på at lade Sundhed.dk og MedCom være omfattet af forvaltningslovens regler om tavshedspligt og indhentning af fortrolige oplysninger.
Læs hele artiklen...

25. november 2019: Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven
Tobak er hvert år årsag til, at ca. 13.000 danskere dør for tidligt. Rygning er årsag til lungekræft og 15 andre kræftformer. De senere år er der sket en stigning i andelen af børn og unge, der ryger.
Læs hele artiklen...

22. november 2019: Høringssvar vedr. indførelse af seniorpension
Efter en sammenligning af den eksisterende ordning og den foreslåede ordning, ser Kræftens Bekæmpelse positivt på, at adgangen til seniorpension er lempet i forhold til, hvornår man kan søge pensionen.
Læs hele artiklen...

15. november 2019: Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedrørende Sundhedsstyrelsens vejledning til kommunerne: Livsstilsintervention ved svær overvægt. Anbefalinger for kommunale tilbud til børn og voksne
På grund af overvægtsproblemets størrelse og alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser, både for borgerne og samfundet, hilser Kræftens Bekæmpelse Sundhedsstyrelsens anbefalinger velkomne.
Kræftens Bekæmpelse vil rose det grundige arbejde, der ligger bag udviklingen af anbefalingerne.
Læs hele artiklen....

01. oktober 2019: Høring vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om sygedagpenge (en enklere tilrettelæggelse af første opfølgningssamtale m.v.).
Kræftens Bekæmpelse mener, at de nye vejledningsudkast fremstår meget mere brugbare, læsevenlige og overskuelige end de tidligere udkast.
Læs hele artiklen...

11. september 2019: Høring vedr. vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning
Kræftens Bekæmpelse ser meget positivt på revisionen af den gældende vejledning på området.
Læs hele artiklen...

20. august 2019: Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende 
Kræftens Bekæmpelse ser postivit på revisionen af den gældende vejledning om aktindsigt mv. i helbredsoplysninger. Det er glædeligt, at der blandt andet tages højde for lovændringer i sundhedsloven, databeskyttelsesforordningsloven, lov om fremtidsfuldmagter, nye regler vedr. tidsfrister for aktindsigt, nye klageinstanser og praksis.
Læs hele artiklen...

23. maj 2019: Høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om dataindberetning på socialområdet
Kræftens Bekæmpelse ser postivit på, at §11-indsatser efter lov om social service går fra at være frivillig til at blive obligatorisk.
Læs hele artiklen...

23. maj 2019: Høring vedrørende målepunkter for det sundhedsfaglige tilsyn i 2019
Kræftens Bekæmpelse har bemærkninger til paraklinikområdet og lægevagtsområdet.
Læs hele artiklen...

24. april 2019: Oprettelse af Ankenævnet for Tilsynssager
Kræftens Bekæmpelse ser positivt på lovforslaget og støtter overordet, at der sikres en høj retssikkerhed for sundhedspersoner i relation til tilsynssager.
Læs hele artiklen...

21. marts 2019: Afrapportering fra arbejdsgruppe om journalføring
Rapportens konklusioner og anbefalinger fremstår nuancerede og underbyggende, og Kræftens Bekæmpelse støtter overordnet de fremsatte forslag.
Kræftens Bekæmpelse har dog bemærkninger 
Læs hele artiklen...

15. marts 2019: Udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank (RBGB)
Høringssvaret kommenterer på Danske Regioners udkast til en udviklingsplan for Regionernes Bio- og GenomBank. Kræftens Bekæmpelse finder grund til at rose Danske Regioner for et ambitiøst oplæg der vil styrke muligheden for translationel forskning, præcisionsmedicin og sygdomsforebyggelse. Det er dog uklart, hvordan data/biologisk materiale skal kunne udveksles på tværs, når man tager GDPR i betragtning. Ydermere ville det være ønskeligt for Kræftens Bekæmpelse, at der etableres et samarbejde, der muliggør samkørsel af data fra vores egne bio-banker og RBGB.
Læs hele artiklen...

11. marts 2019: Kommentarer fra Kræftens Bekæmpelse til udkast til generelle vilkår for videregivelse af personoplysninger omfattet af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2 
Høringssvaret kommenterer på udkast til vilkår for videregivelse af personoplysninger, der videregives efter databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2. Kræftens Bekæmpelse kommenterer på det absolutte krav om pseudonymisering, der i mange sammenhænge kan afstedkomme store administrative opgaver hos parten, der skal videregive data. Kræftens Bekæmpelse efterspørger en stillingtagen til den administrative byrde og klarhed over, om hjemlen til at videregive data udgør en ret for en forsker til at få udleveret pseudonymiserede data.
Læs hele artiklen…

11. marts 2019: Medicinsk teknologivurdering (MTV) om HPV-vaccination af drenge
Det er Kræftens Bekæmpelses vurdering, at MTV-rapporten er baseret på et stort og grundigt forarbejde.
Kræftens Bekæmpelse er glade for, at MTV'en konkluderer, at det kan betale sig at forebygge kræft ved brug af HPV-vaccination til drenge.
Læs hele artiklen...

28. februar 2019: Høring over udkast til bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område - oprettelse af Nationalt Genom Center m.v.
Høringsvaret kommenterer på bekendtgørelser og informationsmateriale, der er udarbejdet i forbindelse med, at patienters genetiske materiale videregives til Nationalt Genom Center. Kræftens Bekæmpelse er kritiske over for måden, hvorpå der gives samtykke til videregivelse, idet samtykket i sin nuværende form ikke lever op til forordningens krav til et samtykke. Patienter, der tilbydes genetisk behandling på landets behandlingssteder, kan fravælge at deres data anvendes til forskning, men patienterne kan ikke selv vælge, om data videregives til Nationalt Genom Center. Der efterspørges endvidere grundigere information til patienterne om anvendelsen af data.
Læs hele artiklen...

13. februar 2019: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger (jf. tillidspakken)
Initiativerne implementerer elementer fra sundhedsministerens såkaldte tillidspakke, som har til formål at styrke sundhedspersoners retssikkerhed og tilliden mellem sundhedspersoner og Styrelsen for Patientsikkerhed.
Initiativerne drejer sig derimod ikke om patienters retsstilling eller tillid til sundhedssystemet.
Læs hele artiklen...

11. februar 2019: Høringssvar vedrørende ret til at afvise lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser
Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, som har til hensigt at sikre, at patienter kan sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser i forhold til sygedagpenge, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension.
Læs hele artiklen...

29. januar 2019: Høringssvar vedrørende bekendtgørelser om autorisation af læger, tandlæger og visse andre sundhedspersoner, der er statsborgere i og/eller uddannet i lande uden for EU/EØS
Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, der skal gøre det mere fleksibelt for hhv. læger, tandlæger og visse andre sundhedspersoner at opfylde kravene til den danske sprogtest bestående af tre fag (mundtlig kommunikation, læseforståelse og skriftlig fremstilling), som er en forudsætning for at opnå dansk autorisation.
Læs hele artiklen...

15. januar 2019: Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ophævelse af lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat og ændring i tinglysningsafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven, opkrævningsloven og selskabsskatteloven
Kræftens Bekæmpelse mener, at det er problematisk, at regeringen sammen med Dansk Folkeparti ønsker at nedsætte afgiften på øl og vin. En lavere pris på alkohol vil betyde et større alkoholforbrug blandt særligt prisfølsomme grupper, herunder unge. Det er bekymrende, idet danske unge i forvejen er de unge, der drikker mest i Europa og idet alkoholrelaterede skader er udbredt blandt unge. Kræftens Bekæmpelse mener derfor, at en nedsættelse af afgifterne på øl og vin er et skridt i den forkerte retning i forhold til at forebygge et stort alkoholforbrug blandt unge i Danmark.
Læs hele artiklen...

8. januar 2019: Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og sundhedsloven
Lovforslaget indeholder tre delelementer. Høringssvaret fra Kræftens Bekæmpelse vedrører den del af lovforslaget, der drejer sig om begrænsning af ressourcereglen ved kræftscreeninger og tilbud om screening for livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft efter sundhedsloven.

Kræftens Bekæmpelse støtter i høj grad lovforslaget. Dog foreslår foreningen, at lovændringen tillægges virkning med tilbagevirkende kraft.

13. december 2018: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der nu fastsættes bestemmelser om opsætning og placering af skilte for dem, der erhvervsmæssigt sælger tobak og alkoholholdige drikkevarer. Med specifikke krav til placering af skilte og Sundhedsstyrelsens udarbejdelse af et standardformat, sikres en ensretning og synlighed af skilte i alle butikker.
Læs hele artiklen...

31. oktober 2018: Høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om behandlingstestamenter udstedt i medfør af lov nr. 254 af 6. april 2018 samt høring over ændring af vejledninger om fravalg af livsforlængende behandling, herunder genoplivningsforsøg og afbrydelse af behandling
Bekendtgørelsen vedrørende behandlingstestamenter samt de foreslåede ændringer i vejledningerne om fravalg af livsforlængende behandling udspringer af lovændringen i sundhedslovens § 26 om indførelse af behandlingstestamenter, som skal give øget selvbestemmelse for patienter i forhold til fravalg af behandling.
Læs hele høringssvaret...

28. september 2018: Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der bliver etableret et sporingssystem for tobak samt at sikkerhedsstempelmærker for første gang både reguleres i dansk lov og på europæisk plan. En stærk kontrol med illegal handel er vigtig for at undgå et sort marked for tobak.
Læs hele artiklen...

14. september 2018: Høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af sundhedsloven og komitéloven (Ændring af aldersgrænsen for stillingtagen til organdonation og transplantationsrelate-ret forskning på hjernedøde samt obduktion af personer under 50 år, der dør pludseligt og uventet)
Fælles for de tre lovforslag er ønsket om udvidet adgang til forskning og forbedrede udrednings- og behandlingsmuligheder, herunder bedre resultater ved transplantation samt forebyggende livreddende diagnostik. Lovforslagene rummer dog både etiske og kontroversielle problemstillinger.
Læs hele høringssvaret...

13. august 2018: Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år
Kræftens Bekæmpelse er enig med regeringen i, at der er brug for en yderligere indsats i forhold til at sikre overholdelsen af reglerne for salg af tobak og alkohol. I dag er det for nemt for unge at købe tobak og alkohol i detailhandlen, da der i mange tilfælde ikke sker ID-kontrol ved købet.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at kontrollen med håndhævelsen af aldersgrænsen for køb af tobak og alkohol styrkes ved, at Sikkerhedsstyrelsen fremover vil have det administrative ansvar for at kontrollere, at reglerne overholdes.
Læs hele artiklen...

8. maj 2018: Høringssvar vedr. udkast til opdateret bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. Opdateret bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler til fødevarer.
Danmark har historisk en restriktiv tilgang til berigelse af føde- og drikkevarer og har haft stor fokus på at sikre, at forbrugerne hverken vildledes eller risikerer et for stort og sundhedsskadeligt indtag af de enkelte stoffer. Hjerteforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Diabetesforeningen og Forbrugerrådet Tænk mener, at denne tilgang bør bevares. Vi er derfor glade for, at bekendtgørelserne ikke ophæves på trods af Implementeringsrådets opfordring til at gøre dette. Vi finder det imidlertid problematisk, at der udelukkende er fokus på virksomhedernes administrationsomkostninger frem for at finde de bedste løsninger for forbrugerne. Generelle tilladelser vil sandsynligvis resultere i, at flere og flere produkter får tilsætning af næringsstoffer, og at niveauerne løbende bliver højere, end forbrugerne har behov for og gavn af.
Læs hele artiklen...

15. marts 2018: Høringssvar om Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
Generelt finder Kræftens Bekæmpelse, at revisionen har gjort forløbsprogrammet mere præcist og læsbart og dermed formentligt mere brugbart i forhold til målgruppen af planlæggere, ledere og fagprofessionelle i sygehuse, almen praksis, kommuner mv.
Læs hele artiklen...

16. februar 2018: Høringssvar vedr. national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser
Hjernemetastaser er en alvorlig komplikation til kræft og er forbundet med en væsentligt øget dødelighed for patienten. Derfor og med baggrund i ny viden indenfor området ser Kræftens Bekæmpelse det som meget positivt, at Sundhedsstyrelsen har haft mulighed for at vurdere en opdatering af anbefalingerne i den oprindelige nationale kliniske retningslinje fra 2014. Vi ønsker at gøre opmærksom på nogle spørgsmål og perspektiver, som vi mener er relevante at tage i betragtning.
Læs artiklen her...

8. februar 2018: Høringssvar over udkast til lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre
Kræftens Bekæmpelse ønsker ved denne lejlighed at tilkendegive en stor glæde over etableringen af ordningen, som indtil videre har betydet ikke blot en mærkbar økonomisk kompensation for målgruppen, men også opleves som en anerkendelse af, at mennesker er blevet alvorligt syge på grund af deres indirekte omgang med asbest.
Læs hele artiklen...

16. januar 2018: Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft
Kræftens Bekæmpelse vil først og fremmest kvittere for det store og grundige arbejde, der afspejles i Sundhedsstyrelsens reviderede anbefalinger for screening for livmoderhalskræft.
Særligt bemærkes det, at anbefalingerne både har fokus på nyt informationsmateriale og på tiltag, der kan medvirke til at øge deltagelsen.Desuden støtter Kræftens Bekæmpelse, at nyt informationsmateriale, beslutningsværktøjer og breve i højere grad end i dag tilpasses de enkelte målgrupper. Her vil vi dog bemærke, at nogle grupper, f.eks. ældre kvinder og kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, kan have behov for trykt materiale, og at ikke alle unge kvinder er tilstrækkeligt opmærksomme på e-boks.
Læs hele artiklen...

29. september 2017: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Kræftens Bekæmpelse finder i særdeleshed de foreslåede ændringer vedr. tilbagebetaling af erstatninger positive, idet den nuværende retstilstand opleves urimelig over for patienter, der er blevet mødt med tilbagebetalingskrav. Den foreslåede ændring skaber klarhed over reglerne og fremadrettet vil det fremgå af loven, under hvilke omstændigheder patienter kan risikere at skulle betale tilkendt erstatning tilbage.
Læs hele artiklen...

13. september 2017: Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af 2’-fucosyllactose fremstillet med Escherichia coli stamme BL21 som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00623/HBO
Kræftens Bekæmpelse vil anbefale at lade EFSA vurdere tilsætning af 2’-fucosyllactose til modermælkserstatninger. Netop spædbørn er særligt følsomme, fordi de i forhold til deres størrelse har et højt kostindtag af f.eks. modermælkserstatninger.
Kræftens Bekæmpelse vil foretrække, at EU vil anlægge et forsigtighedsprincip for at beskytte spædbørns sundhed.
Læs hele artiklen...

13. september 2017: Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00622/HBO
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at EU i endnu højere grad bør anlægge et forsigtighedsprincip i forhold til at beskytte forbrugernes sundhed og ikke tillade tilsætning af hydroxytyrosol til olie og fedtstoffer førend, det er yderligere sandsynliggjort, at produktet kan løse et vigtigt ernæringsmæssigt problem.
Læs hele artiklen...

31. august 2017: Høringssvar over udkast til vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at vejledningen revideres og dermed bliver tidssvarende og samler op på nye tiders viden.
Læs hele artiklen...

4. november 2016: Høringssvar vedr. forslag til ændring af restaurationsloven
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at forslaget til ændring af restaurationsloven vil betyde, at flere unge kommer til at færdes i miljøer, hvor der udskænkes stærk alkohol, og dermed vil øge unges eksponering for alkohol. Det kan påvirke unge til at drikke mere og dermed bidrage til at fastholde europarekorden i fuldskab blandt danske unge. Læs hele artiklen...

16. december 2016: Høringssvar over udkast til lovforlag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet)
Kræftens Bekæmpelse er meget positiv over for det fremsatte lovforslag. Forældre, der mister et barn som følge af en skade påført i sundhedsvæsenet , har i dag meget vanskeligt ved at få tilkendt erstatning for tabet af deres barn, da tabet typisk i erstatningsretlig sammenhæng opgøres til mindre end 10.000 kr. og der er under bagatelgrænsen.
Læs hele artiklen...

20. juni 2016: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter, rulletobak mv.
Det er positivt, at man med implementeringen af EU's tobaksvaredirektiv tager de første skridt hen mod en regulering af tilsætningsstoffer i tobak. Men de foreslåede ændringer beskytter ikke børn og unge i tilstrækkelig grad. Det bør sikres, at det ikke fremover er tilladt at tilsætte kemikalier og stoffer, som f.eks. lakrids, kakao og vanillin, der gør det nemmere for børn at begynde at ryge ved at få tobaksrøgen til at smage bedre, få røgen til at føles mildere eller som øger nikotinoptaget og dermed afhængigheden.
Læs hele artiklen...

14. juni 2016: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med ændringen er sikret patienter adgang til vederlagsfri befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med diagnostiske undersøgelser.
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.
Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, der begynder at ryge, og med både det danske lovforslag til implementering af direktivet og denne bekendtgørelse, bevæger Danmark sig i den rigtige retning.
Det er positivt, at man med bekendtgørelsen indfører nye, større billedadvarsler på cigaretpakkerne. De kunne med fordel være udformet som i Australien, hvor sundhedsadvarslen dækker 75 % af forsiden og 90 % af bagsiden.
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man med bekendtgørelsen ønsker at regulere det pt. uregulerede marked for e-cigaretter. Men da man lovliggør et nikotinholdigt og potentielt sundhedsskadeligt produkt, bør der være særlig opmærksomhed på at sikre forbrugerne mod skadelige virkninger. 
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Som nævnt i tidligere høringssvar vedr. Lov om e-cigaretter, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til at e-cigaretter både med og uden nikotin reguleres ens. Bekendtgørelsen omfatter kun e-cigaretter med nikotin.  Men der er også målt sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i e-væsker og e-røg uden nikotin. Desuden har flere undersøgelser fundet nikotin i e-væsker, der blev solgt som nikotinfri. Derfor bør også de nikotinfri e-cigaretter og e-væsker m.m. være anmeldelsespligtige og omfattet af denne bekendtgørelse. 
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at lovgivningen fremover vil forbyde tilsætning af kendetegnende aromaer, der f.eks. giver tobak sødme og sliksmag. Det fremgår af bekendtgørelsen, at tobaksvaren skal klassificeres efter, om den indeholder en kendetegnende aroma, men der savnes en beskrivelse af, hvordan ”kendetegnende aroma” defineres, samt konsekvenserne ved at et produkt klassificeres med en kendetegnende aroma. Da tobak med smag af f.eks. slik og frugt gør rygning tiltrækkende for børn og unge, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til fokus på håndhævelse og kontrol af kendetegnende aromaer. 
Læs hele artiklen... 

08. april 2016: Høringssvar vedrørende professionsbacheloruddannelser 
Kræftens Bekæmpelse følger med stor interesse revisionen af de sundhedsfaglige professionsuddannelser, da det er altafgørende at sundhedspersoner, der møder kræftpatienter og deres pårørende, har kompetencer inden for rehabilitering, palliation, kost og ernæring samt kommunikation og inddragelse. Kræftens Bekæmpelse vil hermed pege på en række områder, hvor vi mener bekendtgørelserne bør skærpes.
Læs hele artiklen...

12. februar 2016: Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om regulering af tobaksvarer m.v. 
Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, som ryger, og med dette lovforslag bevæger Danmark sig i den rigtige retning. Tobak slår hver anden bruger ihjel, og hverken tilsætningsstoffer eller indpakning bør på nogen måde kunne lokke forbrugerne til at købe produkterne. Kræftens Bekæmpelse anbefaler fuldstændig standardiseret indpakning af cigaretter som vedtaget i Irland, England og Frankrig. Kræftens Bekæmpelse opfordrer desuden regeringen til at indføre nødvendige reguleringer af markedsføringen af tobaksvarer målrettet børn og unge.
Læs hele artiklen...

19-01-2016: Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.
Kræftens Bekæmpelse finder det overordnet positivt, at der med lovforslaget indføres regulering af markedsføring, reklame og anvendelse af elektroniske cigaretter. Lovforslaget indeholder gode elementer, som til en vis grad vil medvirke til at beskytte borgere mod emissioner fra elektroniske cigaretter, men samtidig bliver salget liberaliseret uden at kende de langsigtede konsekvenser for befolkningens sundhed.
Lovforslaget kan medføre, at salget af elektroniske cigaretter i højere grad flytter til dagligvarebutikker, og at vi derfor vil se et øget forbrug af elektroniske cigaretter. Elektroniske cigaretter kan gøre børn og unge fortrolige med rygning og risikerer at føre til et stigende forbrug af traditionelle cigaretter blandt børn og unge.
Læs hele artiklen...

12. januar 2016: Høring - opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med kommentarer til opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer.
Læs hele artiklen...