Gå til sygdomsliste

Høringssvar

29. september 2017: Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
KB finder i særdeleshed de foreslåede ændringer vedr. tilbagebetaling af erstatninger positive, idet den nuværende retstilstand opleves urimelig over for patienter, der er blevet mødt med tilbagebetalingskrav. Den foreslåede ændring skaber klarhed over reglerne og fremadrettet vil det fremgå af loven, under hvilke omstændigheder patienter kan risikere at skulle betale tilkendt erstatning tilbage.
Læs hele artiklen...

13. september 2017: Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af 2’-fucosyllactose fremstillet med Escherichia coli stamme BL21 som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00623/HBO
Kræftens Bekæmpelse vil anbefale at lade EFSA vurdere tilsætning af 2’-fucosyllactose til modermælkserstatninger. Netop spædbørn er særligt følsomme, fordi de i forhold til deres størrelse har et højt kostindtag af f.eks. modermælkserstatninger.
Kræftens Bekæmpelse vil foretrække, at EU vil anlægge et forsigtighedsprincip for at beskytte spædbørns sundhed.
Læs hele artiklen...

13. september 2017: Høringssvar vedr. tilladelse til markedsføring af hydroxytyrosol som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97, J.nr.: 2014-29-22-00622/HBO
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at EU i endnu højere grad bør anlægge et forsigtighedsprincip i forhold til at beskytte forbrugernes sundhed og ikke tillade tilsætning af hydroxytyrosol til olie og fedtstoffer førend, det er yderligere sandsynliggjort, at produktet kan løse et vigtigt ernæringsmæssigt problem.
Læs hele artiklen...

31. august 2017: Høringsvar over udkast til vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at vejledningen revideres og dermed bliver tidssvarende og samler op på nye tiders viden.
Læs hele artiklen...

16. december 2016: Høringssvar over udkast til lovforlag om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (Godtgørelse til forældre, der har mistet et barn som følge af skade påført i sundhedsvæsenet)
Kræftens Bekæmpelse er meget positiv over for det fremsatte lovforslag. Forældre, der mister et barn som følge af en skade påført i sundhedsvæsenet , har i dag meget vanskeligt ved at få tilkendt erstatning for tabet af deres barn, da tabet typisk i erstatningsretlig sammenhæng opgøres til mindre end 10.000 kr. og der er under bagatelgrænsen.
Læs hele artiklen...

4. november 2016: Høringssvar vedr. forslag til ændring af restaurationsloven
Kræftens Bekæmpelse vurderer, at forslaget til ændring af restaurationsloven vil betyde, at flere unge kommer til at færdes i miljøer, hvor der udskænkes stærk alkohol, og dermed vil øge unges eksponering for alkohol. Det kan påvirke unge til at drikke mere og dermed bidrage til at fastholde europarekorden i fuldskab blandt danske unge. Læs hele artiklen...

20. juni 2016: Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om undersøgelser af konkrete tilsætningsstoffer i tobaksvarer og nærmere krav til mærkning og emballering af cigaretter, rulletobak mv.
Det er positivt, at man med implementeringen af EU's tobaksvaredirektiv tager de første skridt hen mod en regulering af tilsætningsstoffer i tobak. Men de foreslåede ændringer beskytter ikke børn og unge i tilstrækkelig grad. Det bør sikres, at det ikke fremover er tilladt at tilsætte kemikalier og stoffer, som f.eks. lakrids, kakao og vanillin, der gør det nemmere for børn at begynde at ryge ved at få tobaksrøgen til at smage bedre, få røgen til at føles mildere eller som øger nikotinoptaget og dermed afhængigheden.
Læs hele artiklen...

14. juni 2016: Høringssvar over udkast til bekendtgørtil bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med ændringen er sikret patienter adgang til vederlagsfri befordring eller befordringsgodtgørelse i forbindelse med diagnostiske undersøgelser.
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrol m.v. af tobaksvarer m.v.
Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, der begynder at ryge, og med både det danske lovforslag til implementering af direktivet og denne bekendtgørelse, bevæger Danmark sig i den rigtige retning.
Det er positivt, at man med bekendtgørelsen indfører nye, større billedadvarsler på cigaretpakkerne. De kunne med fordel være udformet som i Australien, hvor sundhedsadvarslen dækker 75 % af forsiden og 90 % af bagsiden.
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man med bekendtgørelsen ønsker at regulere det pt. uregulerede marked for e-cigaretter. Men da man lovliggør et nikotinholdigt og potentielt sundhedsskadeligt produkt, bør der være særlig opmærksomhed på at sikre forbrugerne mod skadelige virkninger. 
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om anmeldelse af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.
Som nævnt i tidligere høringssvar vedr. Lov om e-cigaretter, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til at e-cigaretter både med og uden nikotin reguleres ens. Bekendtgørelsen omfatter kun e-cigaretter med nikotin.  Men der er også målt sundhedsskadelige og kræftfremkaldende stoffer i e-væsker og e-røg uden nikotin. Desuden har flere undersøgelser fundet nikotin i e-væsker, der blev solgt som nikotinfri. Derfor bør også de nikotinfri e-cigaretter og e-væsker m.m. være anmeldelsespligtige og omfattet af denne bekendtgørelse. 
Læs hele artiklen...

4. maj 2016: Høringssvar til bekendtgørelse om indberetning af tobaksvarer og urtebaserede rygeprodukter samt anmeldelse af nye kategorier af tobaksvarer m.v.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at lovgivningen fremover vil forbyde tilsætning af kendetegnende aromaer, der f.eks. giver tobak sødme og sliksmag. Det fremgår af bekendtgørelsen, at tobaksvaren skal klassificeres efter, om den indeholder en kendetegnende aroma, men der savnes en beskrivelse af, hvordan ”kendetegnende aroma” defineres, samt konsekvenserne ved at et produkt klassificeres med en kendetegnende aroma. Da tobak med smag af f.eks. slik og frugt gør rygning tiltrækkende for børn og unge, opfordrer Kræftens Bekæmpelse til fokus på håndhævelse og kontrol af kendetegnende aromaer. 
Læs hele artiklen... 
 

08. april 2016: Høringssvar vedrørende professionsbacheloruddannelser 
Kræftens Bekæmpelse følger med stor interesse revisionen af de sundhedsfaglige professionsuddannelser, da det er altafgørende at sundhedspersoner, der møder kræftpatienter og deres pårørende, har kompetencer inden for rehabilitering, palliation, kost og ernæring samt kommunikation og inddragelse. Kræftens Bekæmpelse vil hermed pege på en række områder, hvor vi mener bekendtgørelserne bør skærpes.
Læs hele artiklen...

12. februar 2016: Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om regulering af tobaksvarer m.v. 
Tobaksvaredirektivet har som målsætning at begrænse antallet af børn og unge, som ryger, og med dette lovforslag bevæger Danmark sig i den rigtige retning.Tobak slår hver anden bruger ihjel, og hverken tilsætningsstoffer eller indpakning bør på nogen måde kunne lokke forbrugerne til at købe produkterne.Kræftens Bekæmpelse anbefaler fuldstændig standardiseret indpakning af cigaretter som vedtaget i Irland, England og Frankrig. Kræftens Bekæmpelse opfordrer desuden regeringen til at indføre nødvendige reguleringer af markedsføringen af tobaksvarer målrettet børn og unge.
Læs hele artiklen...

19-01-2016: Høring over udkast til lovforslag om regulering af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere mv.
Kræftens Bekæmpelse finder det overordnet positivt, at der med lovforslaget indføres regulering af markedsføring, reklame og anvendelse af elektroniske cigaretter. Lovforslaget indeholder gode elementer, som til en vis grad vil medvirke til at beskytte borgere mod emissioner fra elektroniske cigaretter, men samtidig bliver salget liberaliseret uden at kende de langsigtede konsekvenser for befolkningens sundhed.
Lovforslaget kan medføre, at salget af elektroniske cigaretter i højere grad flytter til dagligvarebutikker, og at vi derfor vil se et øget forbrug af elektroniske cigaretter. Elektroniske cigaretter kan gøre børn og unge fortrolige med rygning og risikerer at føre til et stigende forbrug af traditionelle cigaretter blandt børn og unge.
Læs hele artiklen...

12. januar 2016: Høring - opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer
Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at komme med kommentarer til opdateret grund- og nærhedsnotat til protokol til WHO-konventionen om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer.
Læs hele artiklen...

05-11-2015: Høringssvar til bekendtgørelse om tilskud til skrotning af ældre brændeovne og pejseindsatse til fast brændsel
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man ønsker at nedbringe forureningen fra brændeovne. Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for forureningen fra brændeovne, da både partikelforurening og udendørs luftforurening er klassificeret af WHO i gruppe 1 som kræftfremkaldende for mennesker. Brændeovnsrøgen indeholder desuden også tjærestoffer (PAH), herunder det kræftfremkaldende benzo(a)pyren samt dioxin og formaldehyd, der også er klassificeret som kræftfremkaldende.
Læs hele artiklen...

19. oktober 2015: Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning mv.
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med lovændringer kommer klare regler for, hvornår en kvinde kan fortsætte behandlingen mod ufrivillig barnløshed også efter ægtefælle eller partners død.
Læs hele artiklen...

24. september 2015: Høringssvar vedr. lov om ændring af sundhedsloven
Kræftens Bekæmpelse finder anledning til at anerkende og kommentere flere af de foreslåede ændringer.
Læs hele artiklen...

18-03-2015: Høringssvar vedr. forslag til lov om fremstilling, præsentation og salg af elektroniske cigaretter m.v. 
Kræftens Bekæmpelse støtter lovforslaget, som indeholder gode elementer, som vil medvirke til at beskytte borgere mod emissioner fra elektroniske cigaretter. Kræftens Bekæmpelse finder det imidlertid problematisk, at lovforslaget ikke på alle punkter omfatter elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere uden nikotin.
Læs hele artiklen

23-02-2015: Høring over ændring af bkg. om maksimale ventetider ved behandling for kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme samt vejledning hertil
Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at der tilstræbes en større læsevenlighed i bekendtgørelsen. Imidlertid mener foreningen fortsat, at det er muligt at justere på formule-ringer, herunder brugen af begreber, som kan bidrage yderligere til gennemsigtighed og for-ståelse af regelsættet, ikke mindst for borgere og patienter.
Læs hele artiklen...

14-11-2014: Høringssvar vedr. indikatorsæt for kommende national klinisk kvalitetsdatabase ’Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase’ (DTS) 
Kræftens Bekæmpelse finder det væsentligt, at screeningsprogrammet følges tæt nationalt og regionalt særlig i de første år.
Læs hele artiklen...

25-08-2014: Høring vedr. lovforslag om ændring af formue- og fradragsregler på kontanthjælpsområdet
Da Kræftens Bekæmpelse sammen med Den Sociale Retshjælp og Danske Handicaporganisationer har været meget engageret i at få ændret reglerne vedrørende formue og fradragsregler på kontanthjælpsområdet, fremsendes hermed vores bemærkninger til lovforslaget.
Læs hele artiklen...

20-08-2014: Udkast til forslag til lov om ændring af apotekerloven (Modernisering af apotekersektoren)
Kræftens Bekæmpelse anser det for væsentligt, at alle borgere - uanset hvor de bor – har hur-tig og let adgang til nødvendig medicin.
Læs hele artiklen...

08-08-2014: Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om kodning og datafangst i almen praksis, indberetning af data til regionen og offentliggørelse af oplysninger om lægen eller klinikken

Korrekt kodning af sundhedsydelser og anvendelse af data er af stor betydning for udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Det er derfor positivt, at almen praksis bliver forpligtet til at levere data for de store kroniske sygdomme samt kræft til regionernes planlægning, kvalitetssikring mv.
Læs hele artiklen...

24-03-2014: Vedr.: Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Kræftens Bekæmpelse har store forventninger til refomen, som potentielt kan give bedre vilkår til en sårbar gruppe borgere. Det er imidlertid vores vurdering, at refomens succes i høj grad afhænger af, om samspillet mellem region og kommune, og samspillet mellem sygedagpenge og reccourceforløb, forløber optimalt.
Læs hele artiklen...

05-03-2014: Vedr. Høring over udkast til forslag til lov om erstatningsadgang for kvinder uberettiget frameldt screeningsprogrammet for livmoderhalskræft

Kræftens Bekæmpelse er meget positive over for det fremsatte lovforslag, som forventes at sikre en række kvinder en velkommen forbedring af deres retssikkerhed. Ved at give kvinderne mulighed for at søge om erstatning for manglende indkaldelse til screening for livmoderhalskræft, også selvom der er indtrådt forældelse efter de almindelige forældelsesbestemmelser i lov om klage- og erstatningsadgang, åbnes der for, at kvinderne kompenseres for manglende tilbudt screening.
Læs hele artiklen...

14-02-2014: Høringssvar vedr. lovudkast til lov om solarier af 23. januar 2014

Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der med lovforslaget lægges op til en regulering af solarieområdet, men påpeger at det ikke rummer krav om en aldersgrænse på 18 år for brug af solarium og ikke rummer et krav om obligatorisk bemanding af de danske solcentre.
Læs hele artiklen...

10-01-2014: Høringssvar vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel

Høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse vedr. bekendtgørelse til regulering af luftforurening af fyringsanlæg til fast brændsel op til 1 MW, MST- 5230 – 00023
Læs hele artiklen...

11-12-2013: Høring over udkast til lov om ændring af sundhedsloven (ophævelse af den offentlige rejsesygesikring)

Kræftens Bekæmpelse tilslutter sig Danske Patienters høringsvar på lovforslaget vedrørende ophævelse af den offentlige rejsesygesikring og vil gerne fremhæve nedenstående forhold.
Læs hele artiklen...

10-12-2013: Høringssvar vedr. gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme

Høringssvar til udkast til ændring af bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme
Læs hele artiklen...

25-11-2013: Høringssvar vedr. sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høring vedr. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Læs hele artiklen...

25-11-2013: Høringssvar vedr. vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høringssvar – vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler
Læs hele artiklen...

01-11-2013: Høringssvar vedr. Det Centrale Personregister

Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
Læs hele artiklen...

19-08-2013: Høringssvar vedr. kliniske kvalitetsdatabaser

Høringssvar på bekendtgørelse om landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser fremsendt af Statens Serum Institut
Læs hele artiklen...

12-09-2013: Høringssvar vedr. kommunalreformen

Høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven - Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedr. styrkelse af sundhedsaftaler og regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder
Læs hele artiklen...