Gå til sygdomsliste

Høringssvar over bekendtgørelser - (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)

Kræftens Bekæmpelse takker for muligheden for at kommentere på forslagene til de tre bekendtgørelser vedr. standardiserede pakker for tobak og e-cigaretter samt kontrol med e-cigaretter. Rygning er årsag til lungekræft og mindst 15 andre kræftformer. Andelen af børn og unge der ryger har i de senere år været i stigning, og hver dag begynder 40 børn og unge at ryge.
I dag er cigaretpakken en af industriens vigtigste muligheder for at promovere og brande deres produkt. Både når pakken bliver solgt, men især efter købet, som en såkaldt ”silent salesman” når cigaretpakken med farver, logoer og genkendeligt design tages frem og lægges på cafébordet, når unge deles om cigaretterne og i andre sociale sammenhænge. Derfor mener Kræftens Bekæmpelse, at det er et stort og vigtigt skridt i den rigtige retning, at regeringen sammen med et bredt politisk flertal vil indføre standardiserede tobakspakker for at mindske reklameeffekten.
Vi er dog bekymrede for, at man i denne bekendtgørelse ikke i tilstrækkelig grad fjerner muligheden for promovering af cigaretter og anden tobak. Det er afgørende, at alle tobaksprodukter standardiseres, også f.eks. cigarillos, så de ikke appellerer til børn og unge. Derudover bør selve cigaretterne standardiseres, så de er uden farvestrålende grafik og logoer, og det bør sikres, at pakkerne er fri for alle former for reklameelementer.

Alle tobaksprodukter bør standardiseres, også cigarillos
I Irland, Australien og en række andre lande har man valgt at indføre standardiserede pakker for alle former for tobak, også cigarillos. I Danmark sælges cigarillos allerede i 10-stykspakker, der ligner cigaretpakker, de fås med filter og har samme størrelse som cigaretter. Cigarillos fås med design og elementer, der kan virke tiltrækkende på børn og unge, som f.eks. klikfunk-tion og smag af vanilje eller mentol (bilag, A). I forslaget er cigarillos, pibetobak m.v. ikke om-fattet af kravet om standardiserede pakker. Kræftens Bekæmpelse er bekymrede for, at ci-garillos fremover vil blive markedsført til børn og unge. Vi mener, at det er særdeles vigtigt, at Danmark følger WHO´s anbefalinger og inkluderer cigarillos og andre former for tobak i loven om standardiserede pakker.

Fjern muligheden for reklame på selve cigaretten
I dag findes der cigaretmærker med iøjnefaldende design af selve cigaretten, f.eks. Camels 'Hejsa'-cigaretter eller 'slim' cigaretter fra Prince (bilag, B). Men ifølge forslaget er det kun den ydre emballage på pakkerne, der standardiseres. Dermed risikerer man, at markedsføringen flyttes fra pakken til selve cigaretterne. Fra udlandet er der mange eksempler på, hvordan cigaretter udformes med farver, grafik og logoer (bilag, B), der kan virke tiltalende for børn og unge. I mange lande omfatter "standardiserede pakker" derfor også selve tobaksprodukterne, som det anbefales af WHO. Det gælder f.eks. Norge, Irland, Frankrig, Storbritan-nien, Slovenien, Ungarn, Australien og New Zealand. Kræftens Bekæmpelse mener, at det er afgørende, at kravet om neutral udformning også omfatter selve cigaretterne.

Alle elementer på pakken skal standardiseres
Erfaringer fra andre lande har vist, at det er nødvendigt, at regulere pakkernes design meget nøje, så man fjerner alle de elementer, der kan virke som reklame. Cigaretpakkerne har i dag en række designelementer, som har til formål at brande produkterne og adskille dem fra a-dre mærker, f.eks. ved hjælp af særlige åbningsmekanismer, rundede hjørner og reklamekort i pakken (bilag, C). Det fremgår ikke klart af bekendtgørelsen, at standardiseringen også omfatter disse former for promovering. Det bør sikres, at kun de elementer, der nævnes i lovgivningen er tilladt (§2, stk. 2) og at pakkerne reguleres med hensyn til både åbningsmekanisme, form, størrelse og materiale. Det bør ikke være tilladt at inkludere reklamekort eller lignende i pakkerne, og det bør sikres, at pakken ikke indeholder elementer, der udsender duft eller lyd, eller som først bliver synlige efter købet. Det vil betyde, at reklameeffekten reelt fjernes, så pakkerne ikke længere virker tiltrækkende på børn og unge. Det har man gjort i bl.a. Norge, Irland, Storbritannien, Australien, New Zealand og Canada.

Husk at standardisere indpakningen af opvarmet tobak - også den elektroniske del
Opvarmet tobak består af tobakspinde, der opvarmes i en elektronisk enhed. Det markedsføres i Danmark gennem kampagner og events, der henvender sig til unge. I forslaget til bekendtgørelsen er det kun tobakspindene, der er omfattet af kravet om standardiseret indpakning og ikke den elektroniske enhed. Det giver mulighed for, at indpakningen af den elektroniske del fortsat kan fungere som reklame. Kræftens Bekæmpelse mener, at det bør præciseres, at også denne del skal være i standardiseret indpakning, ligesom det er tilfældet for e-cigaretter.

Overgangsperioden bør være så kort som muligt
Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at de standardiserede pakker indføres hurtigst muligt med en kort overgangsperiode på højst tre måneder. Tobaksindustriens respons på de aktuelle afgiftsstigninger har vist, at det er vigtigt at sikre, at industrien ikke fremstiller og sender et stort lager af de gamle pakker på markedet for bevidst at forsinke implementeringen af de standardiserede pakker.

Opbakning til bekendtgørelserne om standardisering og kontrol af e-cigaretter
Kræftens Bekæmpelse bakker op om forslaget til standardisering og øget alderskontrol ift. e-cigaretter. Vi mener, at det er vigtigt, at der i forbindelse med alderskontrol af både e-cigaretter og tobak er afsat tilstrækkeligt med ressourcer til kontrolindsatsen i butikkerne og den efterfølgende juridiske sagsbehandling.

Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef

Læs høringssvaret inkl. bilag