Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

28. september 2018:

Sporingssystem og sikkerhedsstempelmærker
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at der bliver etableret et sporingssystem for tobak samt at sikkerhedsstempelmærker for første gang både reguleres i dansk lov og på europæisk plan. En stærk kontrol med illegal handel er vigtig for at undgå et sort marked for tobak.
Det er ligeledes positivt, at der stilles krav om uafhængighed af tobaksindustrien for underleverandører af sporbarhedssystemet. Tobaksindustrien har i flere tilfælde vist sig at stå bag og organisere den illegale handel med tobak 1,2,3  og har f.eks. brugt de billigere illegale produkter til at tiltrække nye kunder som mindreårige og andre prisfølsomme grupper, og til at øge markedsandele på eksisterende og nye markeder. Kontrollen med illegal handel indebærer derfor også kontrol med den etablerede, lovlige tobaksindustri.

Kræftens Bekæmpelse opfordrer derfor til, at der ikke fra myndighedernes side indgås nogen form for samarbejder med tobaksindustrien, som f.eks. Skats samarbejde med Tobaksproducenterne.

Problemet med illegal handel er af global og ikke kun europæisk karakter. Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at Danmark følger Norge og 47 andre lande og ratificerer WHO FCTC´s protokol om eliminering af ulovlig handel med tobaksvarer. Det vil yderligere styrke det danske arbejde med at mindske illegal handel med tobak og bidrage til internationale løsninger.

Sanktioner for ulovligt salg af tobak til mindreårige
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at man med forslaget ønsker at skærpe kontrollen og sanktionsmulighederne for salg af tobak til mindreårige. Registrering af forhandlere vil gøre det muligt at få præcist kendskab til antallet af tobaksudsalgssteder og forbedre muligheden for effektiv kontrol. Det kan med fordel udbygges til et reelt licenssystem for tobaksforhandlere.

For at sikre efterlevelse af reglerne ift. sporing, identifikation og aldersgrænser, er det vigtigt, at myndighederne løbende har fokus på implementering af lovgivningen og sikrer, at detailhandlen er tilstrækkeligt informeret, og at de har let adgang til myndighederne i tvivlstilfælde. Desuden er det afgørende, at implementeringen af lovgivningen, herunder informationen til forhandlerne, ligeledes er uafhængig af tobaksindustrien og dennes interesser.

Sikkerhedsstyrelsens kontrolvirksomhed bør sikres tilstrækkelige ressourcer
Kræftens Bekæmpelse finder det positivt, at Sikkerhedsstyrelsen har administrativt ansvar for kontrol af både sporingssystem og aldersgrænser.

Kræftens Bekæmpelse mener imidlertid, at det er meget problematisk, at Sikkerhedsstyrelsen ikke får tilført tilstrækkelige ressourcer til at løfte de nye opgaver med både kontrol af sporingssystem og kontrol med aldersgrænser. Som nævnt i høringssvar fra Kræftens Bekæmpelse i august 2018 er ulovligt salg af tobak til børn og unge under 18 i detailhandlen i dag et udbredt problem. Derfor bør der også være tilstrækkelige ressourcer til anonym, uanmeldt kontrol af detailhandlen.

Hvis lovgivningen både ift. aldersgrænser og sporingssystem skal have reel effekt, er det afgørende, at der er et højt prioriteret kontrolniveau på tobaksområdet. Således er det vigtigt, at Sikkerhedsstyrelsen fortsat foretager risikobaserede tilsyn.

Øvrige bemærkninger
Kræftens Bekæmpelse mener, at en øget kontrol med det illegale marked er en oplagt anledning til at øge priserne på tobak. Højere priser på tobak er det mest effektive tiltag til at forebygge, at børn og unge begynder at ryge. Siden 2013 er der sket en stigning i andelen af børn og unge, der ryger. Hvis den udvikling skal vendes, bør Danmark ikke være blandt de billigste lande i Europa at købe tobak i målt ift. købekraft. Derfor opfordrer Kræftens Bekæmpelse til, at der vedtages markante prisstigninger på tobak.

Endelig mener vi, at det er på sin plads at påpege, at Danmark har underskrevet WHO’s rammekonvention om tobakskontrol, FCTC. Ifølge artikel 5.3 heri har Danmark forpligtet sig til at beskytte sundhedspolitikken mod tobaksindustriens indflydelse.
Vi mener derfor, at det er meget problematisk, at Sundheds- og Ældreministeriet beder navngivne firmaer fra tobaksindustrien om at komme med høringssvar til nærværende lovforslag, som har betydning for sundhedspolitikken i Danmark.


Mette Lolk Hanak
Forebyggelseschef


1 World Health Organization. Protocol to eliminate illicit trade in tobacco, products. 2013
2 WHO FCTC, Bialous S. The Tobacco Industry and the Illicit Trade in Tobacco products. http://www.who.int/fctc/publications/The-Tobacco-Industry-and-the-Illicit-Trade-in-Tobacco-Products.pdf
3 Gilmore et al: Tobacco industry’s elaborate attempts to control a global track and trace system and fundamentally undermine the Illicit Trade Protocol, Tobacco Control 13 June 2018.