Gå til sygdomsliste

Høring over ændring af bkg. om maksimale ventetider ved behandling for kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme samt vejledning hertil

Hermed fremsendes Kræftens Bekæmpelses bemærkninger til det fremsatte ændringsforslag.

Kræftens Bekæmpelse finder det meget positivt, at der tilstræbes en større læsevenlighed i bekendtgørelsen. Imidlertid mener foreningen fortsat, at det er muligt at justere på formuleringer, herunder brugen af begreber, som kan bidrage yderligere til gennemsigtighed og forståelse af regelsættet, ikke mindst for borgere og patienter.

Et konkret eksempel herpå er anvendelsen af begrebet ”den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til behandling”, jf. § 2, nr.2 og ff. Denne passus forstås typisk som henvisningsda-toen. Ved læsning i vejledning s. 3, afsnit 3) 3. og 4. punktum, kan der imidlertid opstå tvivl om, hvilken dato ovenstående passus præcis dækker over, og om det er den samme dato, der henvises til hver gang, denne passus nævnes gennem bekendtgørelsen og vejledningen. Er det tidspunktet, hvor patienten initialt henvises til hospitalsbehandling eller er det tidspunktet, hvor patienten er tilstrækkeligt udredt?

Af den grund foreslår Kræftens Bekæmpelse, at der opstilles klarere begreber, der anvendes konsekvent i bekendtgørelsen og vejledningen, og meget gerne defineres enten i bekendtgø-relsen eller vejledningen. Eksempelvis vil det kunne bidrage til forståelsen af regelsættet, hvis dag 0 konsekvent omtales om ”henvisningsdatoen” ikke blot i § 2, nr. 2, men i samtlige para-graffer og i den tilhørende vejledning.

Hvad angår indholdsmæssige ændringer i udkastet, fremgår det af høringsbrevet, at ændrin-gerne overordnet er af teknisk præciserende karakter. Imidlertid læser Kræftens Bekæmpelse, at der med ændringen i bekendtgørelsens § 2 foretages en væsentlig materiel ændring.

Det forhold, at der i modsætning til tidligere, indsættes en frist på 28 kalenderdage fra den dato, hvor sygehuset har modtaget henvisning til behandling forstået som dag 0, til operationen skal finde sted, jf. § 2, nr. 2 in fine, giver patienten en bedre retsstilling end tidligere, hvor der ikke var angivet en absolut frist for operationstidspunktet. Kræftens Bekæmpelse finder dette ændringsforslag særdeles positivt.

Ved ændringen lukkes det nuværende ”hul” der ses i behandlingsgarantien for så vidt angår, hvor lang tid en udredning må tage, og der tages fortsat højde for det særlige behov for hurtig behandling, som ses hos kræftpatienter. Ved at sikre, at udredningen dvs. perioden fra dag 0 til initial behandling, for så vidt angår kræftpatienter, ikke overstiger 28 dage, er reglerne for udredningen for kræftpatienter, strammere end den generelle udredningsret, der gælder for alle patienter, hvilket Kræftens Bekæmpelse synes er velbegrundet og positivt. Behovet for at kende og være opmærksom på den residual bestemmelse, som § 14 i bekendtgørelsen om frit sygehusvalg i en vis udstrækning må antages at være for kræftpatienter, udfases med foreslåede ændring. Dette er positivt, idet kræftpatienters retsstilling dermed bliver lettere at overskue, idet alle relevante tidsfrister, herunder fristen for hvor lang udredningen må være, nu er samlet i én bekendtgørelse.

Endelig bemærkes, at Kræftens Bekæmpelse er opmærksom på de særlige udfordringer, som flaskehalse i forbindelse med tarmkræftscreeninger har givet anledning til. En vellykket informationskampagne har medført, at der udføres flere koloskopier og den større efterspørgsel har flere steder i landet afstedkommet længere ventetid end den acceptable, jf. bekendtgørelsens frister. Kræftens Bekæmpelse mener, at ventetider på koloskopier er en særlig problematik, som bør håndteres specifikt, og som ikke bør medføre forringelser for kræftpatienterne generelt.

Af den grund ønsker Kræftens Bekæmpelse at understrege, at patientforeningen ikke mener, at denne særskilte problematik bør få indflydelse på bekendtgørelsens fremtidige udformning.

Med venlig hilsen

Leif Vestergaard Pedersen 

Adm. direktør