Gå til sygdomsliste

Høringssvar vedr. sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Høring vedr. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Kræftens Bekæmpelse ønsker indledningsvist at tilkendegive en stor tilfredshed med, at bekendtgørelsen i flere af bestemmelserne er blevet mere forpligtende over for parterne end bekendtgørelse nr. 414 af 2006.

Ændringen af § 204 i sundhedsloven i juli 2013 medførte etableringen af et patientinddragelsesudvalg, hvilket Kræftens Bekæmpelse som patientorganisation bifalder. Vi afventer med interesse den indholdsudfyldende bekendtgørelse til Patientinddragelsesudvalget. Repræsentanter for Kræftens Bekæmpelse har tidligere deltaget i Sundhedsbrugerrådene ved lokale repræsentanter, og det er Kræftens Bekæmpelses forhåbning og forventning, at patient- og pårørende organisationer, herunder Kræftens Bekæmpelse, også fremadrettet vil være repræsenteret i gruppen under sundhedskoordinationsudvalgene.

For så vidt angår de enkelte bestemmelser, bifalder Kræftens Bekæmpelse, at det nu fremgår udtrykkeligt af § 2, stk. 5, at sundhedskoordinationsudvalget systematisk skal inddrage regio-nens patientinddragelsesudvalg. Ligeså bifalder Kræftens bekæmpelse, at der med bekendtgørelsen § 4 er indført minimumskrav til sundhedsaftalen, idet der er indført fire obligatoriske indsatsområder.

Endelig skal det bemærkes, at omstændighederne vedr. Sundhedsstyrelsens godkendelsesproces er blevet ændret, således at styrelsen nu positivt skal godkende eller fremkomme med indsigelser inden for seks uger, og at tidsfristen således er ændret fra to måneder, hvilket Kræftens Bekæmpelse ser positivt på.

Med venlig hilsen
Leif Vestergaard Pedersen
Adm. direktør