Gå til sygdomsliste

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalget er et permanent udvalg, der rådgiver Kræftens Bekæmpelse om forebyggelse af kræftsygdomme, oplysning om kræftsygdomme og oplysning om foreningen.

Udvalget består af indtil otte medlemmer, der repræsenterer relevante fagområder fra sundhedssektoren, undervisningssektoren, erhvervssektoren, kommunikationssektoren og lokalforeningerne. Medlemmerne bliver valgt af Hovedbestyrelsen for højst to funktionsperioder af tre år.

Udvalget medvirker i planlægning og budgettering af forebyggelses- og oplysningsarbejdet, følger den faglige og etiske kvalitet og fremsætter forslag om særlige aktiviteter. Desuden fungerer udvalgets medlemmer som faglige konsulenter i enkeltsager.

I udvalgets møder deltager Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør samt afdelingschefer fra Forebyggelse & Oplysning og Fundraising & Medlemmer.

 

Udvalgets medlemmer pr. marts 2021


Formand:

Formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering, tidl. lægefaglig vicedirektør, ph.d., Else Smith


Områdedirektør Karen Lorenzen
Operate A/S

Professor, forskningsleder Jens Troelsen
Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik

Skoleleder Lars Aaberg
Skolen på Strandboulevarden

Speciallæge i almen medicin, Lotte Bang

Direktør, Sundhed og Ældre, Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg


Professor, forskningsgruppeleder, Statens Institut for Folkesundhed, Lau Caspar Thygesen

Formand, Social og Sundhedssektoren, FOA, Torben Klitmøller Hollmann


Formand:
Else Smith, Formand for Dansk Selskab for Medicinsk Prioritering og tidl. lægefaglig vicedirektør på Amager/Hvidovre Hospital, Region H.

Else Smith er født i 1953 og tidligere lægefaglig vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital. Else havde inden da været ansat i Sundhedsstyrelsen over 11 år, først som Forebyggelseschef og sidst som adm. direktør. Tidligere har Else arbejdet på Statens Seruminstitut i 14 år.

Else er uddannet læge fra Århus Universitet og har i mange år været aktiv i flere af Lægeforeningens udvalg, herunder været formand for foreningens Sundhedskomite, som især havde fokus på forebyggelse. På Statens Seruminstitut arbejdede Else med overvågning af smitsomme sygdomme og forebyggelse af disse. Som forebyggelseschef har Else taget initiativ til en række indsatser, primært med afsæt i de kommunale forebyggelsesopgaver og haft ansvar for en række nationale informationskampagner. I Sundhedsstyrelsen har Else været formand for en række nationale udvalg, herunder Kræftstyregruppe, Det Rådgivende Udvalg for specialeplanlægning og Vaccinationsudvalg.


Karen Lorenzen, områdedirektør, Operate A/S
Karen Lorenzen er cand. Scient. i humanfysiologi med kulturformidling som sidefag. Karen har tidligere arbejdet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsescenter, i Familie- og Forbrugerministeriet og som kontorchef i forskellige politiske og faglige enheder i Fødevareministeriets departement og i Fødevarestyrelsen.
Karen arbejder nu som direktør i Operate, der er et kommunikations- og konsulenthus. Karen er ansvarlig for områderne: sundhed, social, fødevarer, miljø, frivillighed og pharma.
Operate arbejder med analyser, strategier, rådgivning og adfærd.


Jens Troelsen professor, forskningsleder, Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik
Jens Troelsen er professor og forskningsleder for forskningsenheden Active Living på Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Active Living er et nyt forskningsområde, der undersøger, hvordan fysisk aktivitet i højere grad kan integreres i vores dagligdag. Forskningen er i særlig grad rettet mod, hvordan vi skaber fysiske og organisatoriske rammer, der appellerer til mere fysisk aktivitet i hverdagen, mens vi for eksempel er på arbejde, i skole, holder fri eller transporterer os. Formålet med forskningen i Active Living er at skabe forskningsbaseret viden om, hvordan vi skal indrette fx. byrum, landskaber, skoler, bygninger, stier og veje for at modvirke den stigende forekomst af en passiv, inaktiv livstil.

Jens er cand.scient. i idræt og historie (1999) og har en ph.d. i sundhedsvidenskab (2004). Har tidligere haft ansættelse som post.doc, adjunkt og lektor på Institut for Idræt og Biomekanik. Siden 2013 har han fungeret som leder af forskningsenheden Active Living, der består af ca. 25 forskere. I sin forskningskarriere har han været med til at udvikle, opbygge og konsolidere Active Living som forskningsområde. Dette er blandt andet gjort med et betydeligt antal videnskabelige publikationer, undervisning, vejledning af ph.d.-studerende, fundraising, projektledelse og talrige præsentationer på nationale og internationale seminarer og konferencer. Han har etableret sig i et stærkt internationalt forskningsnetværk med bl.a. længere forskningsophold på University of California, San Diego, University of Melbourne og Griffith University, Brisbane.


Lars Aaberg, skoleleder, Skolen på Strandboulevarden
Lars Aaberg er skoleleder på Skolen på Strandboulevarden (SPS) på Østerbro i København.
Lars er uddannet folkeskolelærer (2000) og har en diplom i ledelse (2006). Lars har tidligere været skoleleder på Sortedamskolen og konstitueret skoleleder på Hafnia Skolen, som nu er lagt ind under Skolen på Strandboulevarden. Lars har også været udlånt som skoleleder på Vibenshus Skole og Kildevæld Skolen. Lars blev i 2016 valgt ind i hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen.
Skolen på Strandboulevarden ønsker at gå forrest, når det gælder sundhed, og skolen var blandt de første skoler i Danmark, der indførte røgfri arbejdsdag, hvor det hverken er tilladt for skolens personale eller elever at ryge i hhv. arbejdstiden og skoletiden. På SPS er der endvidere fokus på fysisk aktivitet i hverdagen, bl.a. ved et fastlagt bevægelsesbånd og mobilfrie pauser. På skolen arbejder man også for den psykiske sundhed; ikke bare en mobbefri skole, men en skole, hvor man inkluderer og respekterer hinanden. Som læringssted ønsker SPS at ruste eleverne til en verden i konstant og rivende forandring ved at  styrke elevernes forståelse af verden og deres kompetencer inden for kreativitet og handling.


Lotte Bang, speciallæge i almen medicin
Lotte Bang er uddannet som læge ved Københavns Universitet i januar 1990. Som led i sin uddannelse til speciallæge har Lotte arbejdet i både England og Danmark og hun fuldførte uddannelsen som speciallæge i almen medicin i april 2001.
Lotte har siden 2002 været medejer af en lægeklinik i Rungsted. Klinikken passer omkring 5500 patienter og passer derudover et plejehjem.  
Samtidig med sit arbejde i klinikken er Lotte tilknyttet Familiejournalen, hvor hun har stået for lægefagligt stof siden 2007. Yderligere deltager Lotte aktivt i uddannelsen af yngre læger.

Jakob Bigum Lundberg, direktør, Næstved Kommune
Jakob Bigum Lundberg er direktør med ansvar for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri samt arbejdsmarked i Næstved Kommune. Jakob har siden 2006 arbejdet med sundhedsområdet. Først i Kommunernes Landsforening i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor kommunerne fik tilført nye opgaver omkring forebyggelse og genoptræning, og dernæst mere praktisk i en række kommuner, herunder Greve kommune og Stevns kommune. Jakob har således medvirket i udarbejdelsen af de lovpligtige sundhedsaftaler, som kommuner og region skal indgå. Han medvirker derudover i en række arbejdsgrupper og udvalg på regionalt og nationalt niveau, hvor sundhed og samspillet til øvrige kommunale områder udgør omdrejningspunktet.


Lau Caspar Thygesen, professor, forskningsgruppeleder, Statens Institut for Folkesundhed  
Lau Caspar Thygesen er professor i epidemiologi på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og har i sin forskning fokuseret på folkesygdommes forebyggelse og betydning for individet. Et særligt fokusområde er social ulighed i sundhed og sygelighed samt sociale konsekvenser af sygdom. Lau bruger i særdeleshed store spørgeskemaundersøgelser og nationale registre, men har også indgået i interventionsstudier. Lau er kandidat I folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og skrev ph.d. inden for alkohol- og kræftepidemiologi.

Torben Klitmøller Hollmann, master i organisationspsykologi, Sektorformand i Social- og Sundhedssektoren FOA
Som formand i Social- og Sundhedssektoren repræsenterer Torben Klitmøller Hollmann 100.000 medlemmer, heraf  75.000 medlemmer ansat i det kommunale ældre- og sundhedsområde.
Derudover repræsenterer Torben social- og sundhedsassistenter, portører i Regionernes sundhedsvæsen og psykiatrien.
Torben Klitmøller Hollmann har tidligere været leder i Region Sjællands psykiatri samt leder i Næstved kommunes ældrepleje.