Gå til sygdomsliste

Forebyggelsesudvalget

Forebyggelsesudvalget er et permanent udvalg, der rådgiver Kræftens Bekæmpelse om forebyggelse af kræftsygdomme, oplysning om kræftsygdomme og oplysning om foreningen.

Udvalget består af indtil otte medlemmer, der repræsenterer relevante fagområder fra sundhedssektoren, undervisningssektoren, erhvervssektoren, kommunikationssektoren og lokalforeningerne. Medlemmerne bliver valgt af Hovedbestyrelsen for højst to funktionsperioder af tre år.

Udvalget medvirker i planlægning og budgettering af forebyggelses- og oplysningsarbejdet, følger den faglige og etiske kvalitet og fremsætter forslag om særlige aktiviteter. Desuden fungerer udvalgets medlemmer som faglige konsulenter i enkeltsager.

I udvalgets møder deltager Kræftens Bekæmpelses administrerende direktør samt afdelingschefer fra Forebyggelse & Oplysning og Fundraising & Medlemmer.

 

Udvalgets medlemmer pr. marts 2023


Formand:
Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL og forskningschef Aalborg kommune, Tine Curtis

Lektor, cand.comm Dorte Schiøler
Center for pædagogisk udvikling og digitalisering

Lektor, ph.d. Signe Højbjerre Larsen
Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik

Skoleleder Lars Aaberg
Skolen på Strandboulevarden

Speciallæge i almen medicin, Lotte Bang

Direktør, Sundhed og Ældre, Næstved Kommune, Jakob Bigum Lundberg

Professor, forskningsgruppeleder, Statens Institut for Folkesundhed, Lau Caspar Thygesen

Centerchef, Center for Sundhed og ældre, Næstved Kommune, Torben Klitmøller Hollmann


Formand:
Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL og forskningschef Aalborg kommune

Tine Curtis er magister i kultursociologi og ph.d. i folkesundhed fra Københavns Universitet. Tine har en delt stilling som hhv. leder af Center for Forebyggelse i praksis i KL og forskningschef i Aalborg Kommune. I sine stillinger arbejder Tine for at understøtte kommunernes arbejde med at vidensbasere forebyggelsesindsatserne og styrke samarbejdet mellem kommuner og forskningen for at skabe mere relevant og anvendelig viden til løsning af de kommunale sundhedsopgaver. Tine har tidligere arbejdet i mange år på Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet, hvor hun bla. ledede forskning om implementering og effekt af forebyggelsesindsatser. Tine er adjungeret professor på Syddansk Universitet og på Aalborg Universitet samt medlem af Porteføljestyret for Helse, Norges forskningsråd og bestyrelsesmedlem ved Professionshøjskolen UCN.


Dorte Schiøler, lektor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Dorte Schiøler er lektor på Kommunikationsuddannelsen på DMJX og underviser primært i forløb om befolkningsrettet kommunikation, kampagner om sundhed, miljø, bæredygtighed og social ansvarlighed. Dorte er desuden ansvarlig for pædagogisk udvikling af adjunkter og nye undervisere på DMJX, i den forbindelse er Dorte beskikket censor for lektorkvalificering på professionshøjskoler og erhvervsakademier. Den røde tråd i Dortes faglige interesser er at skabe læring, udvikling og forandring til det bedre i menneskers liv, hvad enten det drejer sig om kampagner til store befolkningsgrupper, undervisning af studerende eller kompetenceforløb for fagpersoner. I arbejdet med kampagner, oplysningsindsatser, intervention, undervisning, vejledning og andre ’public service-indsatser’ trækker Dorte på en kerne af viden om strategisk kommunikation, sundhedskommunikation, pædagogik, psykologi, læring, sprog og retorik.
Dorte har været ansat i Kræftens Bekæmpelses Forebyggelsesafdeling (1995-2007) og har udviklet kampagner om rygning rettet mod unge, forældre og skoler. Desuden har Dorte været projektleder i Københavns Kommune, projektleder i Sundhedsstyrelsens Forebyggelsescenter, chefkonsulent i Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø  seniorrådgiver i kommunikations- og konsulenthuset Operate. Siden 2013 har Dorte været ansat på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX).


Signe Højbjerre Larsen, lektor, ph.d., Syddansk Universitet, Inst. for Idræt og Biomekanik
Signe Højbjerre Larsen er lektor på Institut for Idræt og Biomekanik i forskningsenheden Movement, Culture and Society samt forskningscenteret for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund. Signe er uddannet cand.scient i Idræt og Sundhed og Statskundskab (2011) og ph.d. i sundhedsvidenskab (2015). Signes primære forskningsområde er selvorganiserede bevægelseskulturer, gadeidræt og leg. Signe har en særlig interesse for nye bevægelsestendenser og arbejder med filosofiske, sociologiske, kulturanalytiske og læringsteoretiske tilgange. Signe har en vision om at skabe og formidle viden, som bidrager til en mere nuanceret forståelse for, hvilken betydning bevægelse har for mennesker på et eksistentielt, kulturelt og samfundsmæssigt plan.


Lars Aaberg, skoleleder, Skolen på Strandboulevarden
Lars Aaberg er skoleleder på Skolen på Strandboulevarden (SPS) på Østerbro i København.
Lars er uddannet folkeskolelærer (2000) og har en diplom i ledelse (2006). Lars har tidligere været skoleleder på Sortedamskolen og konstitueret skoleleder på Hafnia Skolen, som nu er lagt ind under Skolen på Strandboulevarden. Lars har også været udlånt som skoleleder på Vibenshus Skole og Kildevæld Skolen. Lars blev i 2016 valgt ind i hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen.
Skolen på Strandboulevarden ønsker at gå forrest, når det gælder sundhed, og skolen var blandt de første skoler i Danmark, der indførte røgfri arbejdsdag, hvor det hverken er tilladt for skolens personale eller elever at ryge i hhv. arbejdstiden og skoletiden. På SPS er der endvidere fokus på fysisk aktivitet i hverdagen, bl.a. ved et fastlagt bevægelsesbånd og mobilfrie pauser. På skolen arbejder man også for den psykiske sundhed; ikke bare en mobbefri skole, men en skole, hvor man inkluderer og respekterer hinanden. Som læringssted ønsker SPS at ruste eleverne til en verden i konstant og rivende forandring ved at  styrke elevernes forståelse af verden og deres kompetencer inden for kreativitet og handling.


Lotte Bang, speciallæge i almen medicin
Lotte Bang er uddannet som læge ved Københavns Universitet i januar 1990. Som led i sin uddannelse til speciallæge har Lotte arbejdet i både England og Danmark og hun fuldførte uddannelsen som speciallæge i almen medicin i april 2001.
Lotte har siden 2002 været medejer af en lægeklinik i Rungsted. Klinikken passer omkring 5500 patienter og passer derudover et plejehjem.  
Samtidig med sit arbejde i klinikken er Lotte tilknyttet Familiejournalen, hvor hun har stået for lægefagligt stof siden 2007. Yderligere deltager Lotte aktivt i uddannelsen af yngre læger.

Jakob Bigum Lundberg, direktør, Næstved Kommune
Jakob Bigum Lundberg er direktør med ansvar for sundhed og omsorg, handicap og psykiatri samt arbejdsmarked i Næstved Kommune. Jakob har siden 2006 arbejdet med sundhedsområdet. Først i Kommunernes Landsforening i forbindelse med strukturreformen i 2007, hvor kommunerne fik tilført nye opgaver omkring forebyggelse og genoptræning, og dernæst mere praktisk i en række kommuner, herunder Greve kommune og Stevns kommune. Jakob har således medvirket i udarbejdelsen af de lovpligtige sundhedsaftaler, som kommuner og region skal indgå. Han medvirker derudover i en række arbejdsgrupper og udvalg på regionalt og nationalt niveau, hvor sundhed og samspillet til øvrige kommunale områder udgør omdrejningspunktet.


Lau Caspar Thygesen, professor, forskningsgruppeleder, Statens Institut for Folkesundhed  
Lau Caspar Thygesen er professor i epidemiologi på Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, og har i sin forskning fokuseret på folkesygdommes forebyggelse og betydning for individet. Et særligt fokusområde er social ulighed i sundhed og sygelighed samt sociale konsekvenser af sygdom. Lau bruger i særdeleshed store spørgeskemaundersøgelser og nationale registre, men har også indgået i interventionsstudier. Lau er kandidat I folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet og skrev ph.d. inden for alkohol- og kræftepidemiologi.


Torben Klitmøller Hollmann, master i organisationspsykologi, Centerchef, Center for Sundhed og ældre, Næstved Kommune
Torben Klitmøller Hollmann har tidligere været leder i Region Sjællands psykiatri samt leder i Næstved kommunes ældrepleje.