Gå til sygdomsliste

Sygdom Lungekræft, Lungekræft, ikke småcellet
Fase Fase 2
Stadie Stadie 3, Stadie 4
Kort titel SAVANNAH
Forsøgets lange titel Et enkeltgruppeforsøg i fase II til vurdering af virkningen ved osimertinib i kombination med savolitinib hos patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet EGFRm+- og MET+ lungekræft, som har oplevet forværring af deres sygdom efter behandling med osimertinib
Overordnede formål

At undersøge effekten af osimertinib i kombination med savolitinib hos patienter med EGFRm+ og MET+ lokal fremskreden eller metastatisk ikke-småcellet lungekræft, som har haft progression efter behandling med osimertinib

Undersøgelsesdesign

Enkeltgruppe fase II studie

Primære endpoints

Objektiv responsrate

Sekundære endpoints
 • Progressionsfri overlevelse
 • Livskvalitet
 • Farmakokinetik
 • Total clearance af EGFR mutationer 6 uger efter behandlingsstart
 • Bivirkninger
 • Absolut overlevelse
 • Responsvarighed
 • Procentvis ændring i tumorstørrelse
Inklusionskriterier
 • Histologisk eller cytologisk verificeret lokal fremskreden eller metastatisk EGFRm+ ikke-småcellet lungekræft, som indeholder en EGFR mutation, der er associeret med EGFR-TKI sensitivitet (inklusive enten exon 19 deletion og/eller L858R), som ikke kan behandles kurativt
 • Dokumenteret radiologisk sygdomsprogression efter behandling med osimertinib (osimertinib behøver dog ikke være den seneste behandling)
 • MET amplifikation/høj ekspression bestemt ved centralt FISH, IHC eller lokalt NGS test på tumorvæv, som er udtaget efter progression på tidligere osimertinib behandling
 • Tilgængeligt tumorvæv fra nyligt udtaget biopsi til MET analyse
 • Mindst én læssion, som ikke tidligere har været bestrålet, og fra hvilken der ikke har været udtaget en biopsi under screeningsperioden, som kan måles præcist ved baseline og måler ≥ 10 mm ved største diameter på CT eller MR
 • Har modtaget mindst én, men ikke flere end 3 tidligere behandlingslinjer for lokal fremskreden eller metastatisk sygdom
 • Har ikke modtaget mere end én behandlingslinje med kemoterapi
 • Et kemoterapiregime, som har inkluderet behandling med PD-1 eller PD-L1 hæmmere kan accepteres såfremt dette ikke var den seneste behandlingslinje
 • Har ikke modtaget flere end to tidligere behandlingslinjer med EGFR TKI
 • Adækvat hæmatologisk-, hepatisk- og renal funktion samt adækvate koagulations parametre
 • Patienter med kendt tumortrombe eller DVT kan inkluderes, hvis de har været klinisk stabile på LMW heparin ≥ 2 uger
 • Performance status 0-1 uden forværring over de seneste 2 uger
 • Forventet levetid ≥ 12 uger
Eksklusionskriterier
 • Strålebehandling over et større felt inden for ≤ 28 dage, eller palliativ strålebehandling mod et begrænset felt ≤ 7 dage op til opstart i forsøgsmedicinen
 • Større kirurgisk procedure ≤ 28 dage op til opstart i forsøgsmedicinen, eller mindre kirurgisk procedure ≤ 7 dage op til opstart i forsøgsmedicinen
 • Alvorlig eller ukontrolleret systemisk sygdom
 • Aktiv hepatitis B eller C
 • Alvorlig aktiv infektion, fx HIV eller tuberkulose
 • Tilstedeværelse af andre primære maligne sygdomme eller anamnese med behandling for invasiv cancer inden for de seneste 5 år
 • Rygmarvskompression eller hjernemetastaser (med mindre disse er asymptomatiske og ikke har krævet steroidbehandling inden for de seneste 2 uger op til opstart i forsøgsmedicinen)
 • Anamnese med interstitiel lungesygdom, medicinsk- eller stråleinduceret pneumonit, som kræver steroidbehandling eller klinisk aktiv interstitiel lungesygdom
 • Inadækvat knoglemarvs- eller organfunktion
 • Tidligere eller konkomitant behandling med et andet 3. generations EGFR-TKI præparat end osimertinib
 • Tidligere eller konkomitant behandling med savolitinib eller en anden MET hæmmer
 • Har modtaget ≥ 4 linjer systemisk behandling for ikke-småcellet lungekræft
 • Nogen form for cytotoksisk kemoterapi, forsøgsmedicine eller andre anticancer lægemidler til behandling af fremskreden ikke-småcellet lungekræft i et tidligere behandlingsregime eller lægemiddelforsøg inden for 14 dage op til første dosis af forsøgsmedicinen, med undtagelse af monoterapi med osimertinib, som kan fortsættes uændret gennem screeningsperioden
 • Behandling med medicin eller kosttilskud, der er kendt som stærke inducere eller hæmmere af CYP3A4, stærke hæmmere af CYP1A2 eller CYP3A4 substrater, som har et smalt terapeutisk interval inden for 2 uger op til første dosis forsøgsmedicin
 • Behandling med warfarin
 • Kendt overfølsomhed over for de aktive eller inaktive indholdsstoffer i osimertinib eller savolitinib eller lægemidler med en lignende kemisk struktur
 • Anamnase eller pågående alvorlig kardiovaskulær sygdom(for detaljer, se protokol)
 • Aktiv gastrointestinal sygdom eller andre tilstande som signifikant kan påvirke absorption, distribution, metabolisme eller ekskretion af peroral behandling
 • Manglende bedring af bivirkninger efter tidilgere behandlinger til grad 1 ved opstart i forsøgsmedicnen
Behandling

Arm A: Osimertinib 80 mg x 1 dgl., Savolitinib 300 mg x 1 dgl.
Arm B: Osimertinib 80 mg x 1 dgl., Savolitinib 300 mg x 2 dgl.
Arm C: Osimertinib 80 mg x 1 Savolitinib 600 mg x 1 dgl.

Planlagt antal patienter

Total: 172, heraf ca. 9 i Danmark

Deltagende afdelinger
 • Herlev Hospital (Lukket)
 • Odense Universitetshospital
 • Rigshospitalet
 • Sjællands Universitetshospital - Næstved (Lukket)
 • Aalborg Universitetshospital (Lukket)
Protokolnr

EudraCT nr.: 2018-003012-51

ClinicalTrials.gov nr.: NCT03778229

Primær investigator Aalborg Universitetshospital
Dato for sidste revision 2021-04-01