Gå til sygdomsliste

Loxo-TRK-15003 (SCOUT)

Tilbage til søgeresultat

Sygdom Behandling på tværs af kræftsygdomme, Hjernetumor, Signalvejs-targeteret behandling
Stadie Ukendt stadie
Fase Fase 1, Fase 2
Kort titel Loxo-TRK-15003 (SCOUT)

Forsøgets lange titel Et fase 1/2 studie af den perorale TRK inhibitor LOXO-101 (larotrectinib) til børn med avanceret solid tumor eller med tumor i centralnervesystemet

Overordnede formål At fastlægge sikkerhed, herunder dosis-limiterende toksicitet, hos børn med avanceret solid tumor eller primær tumor i centralnervesystemet der bærer TRK-mutationer

Undersøgelsesdesign Åbent, fase 1/2, dosiseskalerings, enkelt-stof studie

Primære endpoints
 • Fase 1: Sikkerhed og tolerabilitet, herunder dosis limiterende toksicitet
 • Fase 2: Responsrate, herunder komplet eller partielts respons hos patienter med NTRK1, NTRK2, eller NTRK3 (NTRK]) fusion


Sekundære endpoints
 • Fase 1: Farmakokinetik
 • Fase 1: Maksimalt tolerable dosis
 • Fase 1: Biomarkører relateret til respons
 • Fase 1: Livskvalitet
 • Fase 2: Sikkerhed og tolerabilitet for larotrectinib
 • Fase 2: Operabilitet efter behandling med larotrectinib
 • Fase 2: Responsrate
 • Fase 2: Overlevelse


Inklusionskriterier
 • Alder 0-21 år
 • I fase 1: Lokalt fremskredet eller metastatisk solid tumor eller primær CNS tumor, der har recidiveret, progredieret eller været resistant overfor tilgængelig behandling og hvor anden behandlingsmulighed ikke eksisterer og hvor tumor er NTRK-fusions positiv (gælder ikke patienter med infantilt fibrosarkom, kongenit mesoblastisk nefrom eller sekretorisk brystcancer hvis de har ETV6 mutation).
 • Patienter med infantilt fibrosarkom, hvor der ellers kun kan tilbydes mutilerende kirurgi for at opnå komplet remission
 • I fase 2: Patienter med behandslingsrefraktær primær CNS tumor eller cerebral metastase, såfremt de er neurologisk stabile
 • Karnofsky eller Lansky score ≥50
 • Ingen akut toksicitet fra tidligere kemoterapi samt aktuel normal organfunktion (se protokol for specifikationer).
 • Visse tidligere behandlinger eskluderer (se protokol for specifikationer)


Eksklusionskriterier
 • Kirurgi mindre end 2 uger før inklusion
 • Alvorlig hjertesygdom (se protokol) samt ukontrolleret systemisk infektion
 • Tarmsygdom der kompromitterer absorption af larotrectinib
 • Tidligere TRK targeteret behandling med mindre denne blev seponeret pga. intolerance
 • Graviditet, amning og manglende brug af sikker prævention


Behandling Larotrectinib p.o. 2 gange dagligt i den dosis (mg/m2), der blev fastlægges i fase 1. Behandlingen gives i serier af 28 dage.
Patienter, der oplever grad 3-4 bivirkninger pauserer behandling i op til 28 dage. Hvis bivirkninger persisterer mere end 21 dage, tages patienten af studiet, med mindre der er tydelig objektivt tumorrespons. Hvis bivirkninger tolkes som værende relateret til larotectinib-dosis, kan patienten starte en ny 28 dages serie på et lavere dosisniveau (se protokol).

Anden medicinsk behandling kan gives med mindre den formodes at ville påvirke leveromsætningen af larotrectinib (se protokol).

Planlagt antal patienter
 • Fase 1: 36, der evt. kan udvides med yderligere 18
 • Fase 2: 30, der evt. kan udvides med yderligere 20


Startdato November 2018

Slutdato Når det ønskede antal patienter er inkluderet

Deltagende afdelinger
 • Afdeling udenfor Danmark
 • Rigshospitalet
Protokolnr EudraCT nr.: 2016-003498-16, Clinicaltrials.gov nr.: NCT02637687

Primær investigator Rigshospitalet
Dato for sidste revision 29-10-2019

Læs en beskrivelse af forsøget, som er skrevet til patienter og pårørende. Teksten er skrevet af Kræftens Bekæmpelse.

Resume for patienterTilbage til søgeresultat