Gå til sygdomsliste

En kortlægning af lymfødem i relation til kræft – epidemiologi, organisering og erfaringer

01-08-2016
Lymfødem er én af de hyppigst forekommende senfølger efter kræftbehandling. Alligevel er sygdommen underprioriteret i den rehabiliterende indsats for kræftpatienter. Kræftens Bekæmpelse har kortlagt lymfødem i relation til kræft og kommer med anbefalinger til at styrke indsatsen mod lymfødem.
Patient og læge

Lymfødem er et underprioriteret område
Lymfødem er en af de hyppigst forekommende senfølger efter kræftbehandling, og det skønnes at kræftbehandling er årsag til sekundært lymfødem hos mellem 50-75% af alle lymfødempatienter i den vestlige verden.

Til trods for at lymfødem burde være en vigtig komponent i den rehabiliterende indsats for kræftpatienter, er området underprioriteret i det danske sundhedsvæsen. Det er en generel udfordring, at der mangler evidensbaseret viden og en ensrettet organisering af indsatsen på tværs af regionerne.

Derfor har Kræftens Bekæmpelse kortlagt lymfødem i relation til kræft og udviklet en række anbefalinger til at styrke indsatsen mod lymfødem.

En kortlægning af lymfødem i relation til kræft

Med rapporten ønsker Kræftens Bekæmpelse et fundament for at drøfte, hvordan høj faglighed, kvalitet og sammenhæng kan understøtte behandlingen af lymfødem på tværs af geografi og sektorer.

I rapporten kortlægger Kræftens Bekæmpelse lymfødem i relation til kræft og kommer med en række anbefalinger til at styrke indsatsen mod lymfødem i den danske sundhedsvæsen.

En kortlægning af lymfødem i relation til kræft

Hvad er lymfødem?

Lymfødem er en kronisk, progressiv hævelse, som skyldes en ophobning af lymfevæske i vævet. Normalt løber lymfen frit i lymfebanerne, men hvis lymfebanerne blokeres, ophobes væsken, og hævelsen opstår, fordi væsken ikke flyder videre i lymfesystemet. Lymfødem kan optræde overalt på kroppen, men opstår typisk i en arm eller et ben.

Operation med fjernelse af lymfeknuder og behandling med stråleterapi udgør de to primære risikofaktorer for udviklingen af lymfødem, da disse behandlinger kan beskadige lymfesystemet. Således vil alle patienter, som har fået fjernet lymfeknuder være i risiko for at udvikle lymfødem.

Konsekvenser ved lymfødem
Typiske symptomer på lymfødem er ubehag, tyngdefornemmelse, følelse af smerte, stramheds- og spændingsfornemmelser og hårdhed i vævet, hvilket kan føre til nedsat mobilitet og føleforstyrrelser.

Foruden de fysiske gener af lymfødemet kan sygdommen også have stor negativ indflydelse på patienternes psykologiske og sociale trivsel. Nyere studier viser, at kræftpatienter med lymfødem oplever en række psykosociale belastninger, som komplicerer deres hverdagsliv.

Brystkræftpatienter mest udsatte
Risikoen for at udvikle lymfeødemer er størst blandt kvinder, som er behandlet for brystkræft. Blandt brystkræftpatienter behandlet med både operation og stråleterapi udvikler op til 40 % armlymfødem.

Kræftform Andel procenter med lymfødem
Brystkræft 20-30 %
Gynækologiske kræftformer 20 %
Modermærkekræft 16 %
Urogenitale kræftformer 10 %
Hoved-halskræft 4 %

Ikke muligt at helbrede
Lymfødem kan ikke helbredes, men kun lindres, og behandlingen har til formål at reducere hævelsen og afhjælpe patientens tyngdefornemmelse.

Behandlingsforløbet er todelt med en intensiv fase, som har til formål at reducere ødemet så meget som muligt, og en vedligeholdelsesfase, som skal vedligeholde det opnåede behandlingsresultat efter initialbehandlingen er afsluttet.

Anbefalinger til at styrke indsatsen mod lymfødem

1. Kræftens Bekæmpelse anbefaler at understøtte forskning i forebyggelse af lymfødem gennem mere skånsom behandling.

2. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at der udvikles fælles beslutningsværktøjer til brug i kræftbehandling.

3. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at der udvikles og implementeres en national retningslinje for tidlig diagnostik, visitation og behandling af lymfødem i relation til kræft.

4. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man overvejer, hvorvidt der i lighed med Sverige bør være et udgiftsloft for patienternes egenbetaling af vedligeholdende behandling.

5. Kræftens Bekæmpelse anbefaler en øget synlighed omkring kommunernes bevillingspraksis og patienternes egenbetaling af kompressionshjælpemidler.

6. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at det generelle vidensniveau om lymfødem øges blandt patienter og sundhedsfagligt personale.

7. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at ansvar for tidlig diagnostik, behandling og opfølgning på lymfødem indskrives i opfølgningsprogrammerne.

8. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man tilvejebringer data vedr. udredning og behandling af lymfødem i primær og sekundær sektor via systematisk registrering i de kliniske databaser.

9. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at patientrapporterede oplysninger om lymfødem anvendes systematisk i det kliniske arbejde.

10. Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at der gennemføres en prospektiv undersøgelse af udviklingen af lymfødem hos danske kræftpatienter.

Om undersøgelsen
Rapporten leverer en epidemiologisk kortlægning af lymfødem, en kortlægning af den eksisterende organisering af behandlingstilbud i Danmark, en beskrivelse af erfaringerne med lymfødembehandling i Norge og Sverige og Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til det videre arbejde med området.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

Rehabilitering

Bivirkning og senfølger