Gå til sygdomsliste

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

20-11-2019
Inden kræftpatienter bliver udskrevet fra sygehus, skal der ifølge sundhedsloven foretages en lægefaglig vurdering af patientens behov for genoptræning. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt genoptræningsplaner for kræftpatienter med diagnose 2007-2017 og lavet en prognose for fremtidsudsigterne.
Mænd genoptræner på cykler

Kræftpatienters behov for genoptræning skal vurderes

En stor del af de mennesker, som rammes af kræft, oplever fysiske, psykiske og sociale gener som følge af deres sygdom og behandling. Rehabilitering, herunder fysisk genoptræning, kan være med til at lindre mange af kræftpatienternes gener og være med til at sikre, at kræftpatienten kan vende hurtigere tilbage til hverdagen.

Hvis det vurderes, at patienten har behov for genoptræning efter udskrivning, har patienten ret til at få en skriftlig genoptræningsplan. Planen skal laves med patienten, og sendes til det valgte sygehus eller egen læge og bopælskommune. Planen fungerer som en henvisning til genoptræning i kommunen eller på sygehuset.

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

Den nye rapport, udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse, behandler den del af rehabiliteringsindsatsen, som omfatter den fysiske genoptræning. Fysisk genoptræning bør ses som en integreret del i en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, der også omfatter kræftpatientens psykosociale forhold.

Samlet belyser rapporten omfang og udvikling i udbuddet af genoptræningsplaner til danske kræftpatienter. 

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

Rapporten skal kvalificere debat om kræftpatienters genoptræning
Rapporten opgør i hvor høj grad kræftpatienternes behov for genoptræning tilgodeses. Dermed er rapporten med til at kvalificere debatten om kræftpatienternes genoptræning, herunder:

  • Får kræftpatienterne i Danmark samlet set den genoptræning, de har behov for?
  • Er der diagnosegrupper, hvor der i særlig grad synes at være behov for at udskrive flere genoptræningsplaner?
  • Hvor meget skal regionerne øge deres indsats med udskrivning af genoptræningsplaner for, at de opfylder deres kræftpatienters behov?
  • Der kan, inden for de konkrete diagnosegrupper, observeres en ganske stor variation regionerne imellem, hvis man ser på andelen, der får en genoptræningsplan. Hvad skyldes det?

Den aktuelle situation

Af rapporten fremgår, at der til kræftpatienter med diagnose i 2017 i alt blev udskrevet 7.348 genoptræningsplaner ved udskrivning fra sygehuset. 90 % af disse hørte til kategorien almen genoptræning, som varetages i kommunalt regi, mens 10 % var specialiseret (foregår på et sygehus). Egentræning udgør 0 % og synes således ikke længere anvendt.

Behovsopfyldelse

Lidt mere end 19 % af alle kræftpatienter med en kræftdiagnose i 2017 fik en genoptræningsplan. Undersøgelser tyder på, at cirka 30 % af alle kræftpatienter har behov for genoptræning efter behandlingens afslutning. I 2017 var det således cirka to ud af tre, med behov for genoptræning, der fik en genoptræningsplan. 

Regionale forskelle

Der konstateres regionale forskelle i, hvorvidt kræftpatienter modtager en genoptræningsplan. Højest ligger Region Sjælland med en behovsopfyldelse på 79 %, efterfulgt af Region Midtjylland (71 %) og Region Syddanmark (65 %). Laveste behovsopfyldelse har Region Nordjylland (63 %) og Region Hovedstaden (43 %)*)

*) Der kan konstateres bemærkelsesværdige udsving i dette års genoptræningsdata fra Region Hovedstaden og Region Sjælland, når der sammenholdes med de foregående år. Kræftens Bekæmpelse har derfor kontaktet overlæger i Region Hovedstaden, der samstemmende peger på, at der ikke er ændret praksis, hvad angår patienter, der henvises til genoptræning ved udskrivning. De peger derimod på, at faldet skyldes problemer med registreringer i Sundhedsplatformen, som begge regioner anvender.

Hvad er konsekvensen af manglende genoptræning?

For den enkelte kræftpatient, som ikke får den nødvendige genoptræning eller rehabilitering, kan konsekvenserne være store. Manglende genoptræning og/eller rehabilitering kan føre til depression og bremse den enkelte i forhold til at genvinde funktionsevnen. Det er derfor afgørende, at kræftpatienter med behov tilbydes genoptræning som en del af en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.

Om undersøgelsen
Data om antal genoptræningsplaner mv. er baseret på registersamkøringer som Kræftens Bekæmpelse har fået foretaget i Sundhedsdatastyrelsen.