Gå til sygdomsliste

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

27-08-2018
Inden kræftpatienter bliver udskrevet fra sygehus, skal der ifølge sundhedsloven foretages en lægefaglig vurdering af patientens behov for genoptræning. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt genoptræningsplaner for kræftpatienter med diagnose 2007-2016 og lavet en prognose for fremtidsudsigterne.
Mænd genoptræner på cykler

Kræftpatienters behov for genoptræning skal vurderes

En stor del af de mennesker, som rammes af kræft, oplever fysiske, psykiske og sociale gener som følge af deres sygdom og behandling. Rehabilitering, herunder fysisk genoptræning, kan være med til at lindre mange af kræftpatienternes gener og være med til at sikre, at kræftpatienten kan vende hurtigere tilbage til hverdagen.

Hvis det vurderes, at patienten har behov for genoptræning efter udskrivning, har patienten ret til at få en skriftlig genoptræningsplan. Planen skal laves med patienten, og sendes til det valgte sygehus eller egen læge og bopælskommune. Planen fungerer som en henvisning til genoptræning i kommunen eller på sygehuset.

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

Den nye rapport, udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse, behandler den del af rehabiliteringsindsatsen, som omfatter den fysiske genoptræning. Fysisk genoptræning bør ses som en integreret del i en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats, der også omfatter kræftpatientens psykosociale forhold.

Samlet belyser rapporten omfang og udvikling i udbuddet af genoptræningsplaner til danske kræftpatienter. 

Genoptræning af kræftpatienter ved udskrivning fra sygehus

Rapporten skal kvalificere debat om kræftpatienters genoptræning
Rapporten opgør i hvor høj grad kræftpatienternes behov for genoptræning tilgodeses. Dermed er rapporten med til at kvalificere debatten om kræftpatienternes genoptræning, herunder:

  • Får kræftpatienterne i Danmark samlet set den genoptræning, de har behov for?
  • Er der diagnosegrupper, hvor der i særlig grad synes at være behov for at udskrive flere genoptræningsplaner?
  • Hvor meget skal regionerne øge deres indsats med udskrivning af genoptræningsplaner for, at de opfylder deres kræftpatienters behov?
  • Der kan, inden for de konkrete diagnosegrupper, observeres en ganske stor variation regionerne imellem, hvis man ser på andelen, der får en genoptræningsplan. Hvad skyldes det?

Den aktuelle situation

Af rapporten fremgår, at der til kræftpatienter med diagnose i 2016 i alt blev udskrevet 7.183 genoptræningsplaner ved udskrivning fra sygehuset. 88 % af disse hørte til kategorien almen genoptræning, som varetages i kommunalt regi, mens 12 % var specialiseret (foregår på et sygehus). Egentræning udgør 0 % og synes således ikke længere anvendt.

Behovsopfyldelse

19 % af alle kræftpatienter med en kræftdiagnose i 2016 fik en genoptræningsplan. Undersøgelser tyder på, at cirka 30 % af alle kræftpatienter har behov for genoptræning efter behandlingens afslutning. I 2016 var det således lidt mere end seks ud af ti kræftpatienter, med behov for genoptræning, der fik en genoptræningsplan. 

Regionale forskelle

Der konstateres regionale forskelle i, hvorvidt kræftpatienter modtager en genoptræningsplan. Højest ligger Region Sjælland med en behovsopfyldelse på 86 %, efterfulgt af Region Midtjylland (70 %) og Region Syddanmark (63 %). Laveste behovsopfyldelse har Region Nordjylland (60 %) og Region Hovedstaden (43 %)*)

*) Der kan konstateres bemærkelsesværdige udsving i dette års genoptræningsdata fra Region Hovedstaden, når der sammenholdes med de foregående år. Kræftens Bekæmpelse har derfor kontaktet overlæger i Region Hovedstaden, der samstemmende peger på, at der ikke er ændret praksis, hvad angår patienter, der henvises til genoptræning ved udskrivning. De peger derimod på, at faldet skyldes problemer med registreringer i Sundhedsplatformen.

Forskelle på kræftdiagnosegrupper

Der er forskel på, hvor stor en andel af kræftpatienter, der får en genoptræningsplan inden for de respektive kræftdiagnosegrupper. Højeste andel findes inden for brystkræft, kræft i hjerne og centralnervesystem og kræft i knogle og bindevæv. Laveste andel findes inden for kræft i øje og modermærkekræft.

Hvad er konsekvensen af manglende genoptræning?

For den enkelte kræftpatient, som ikke får den nødvendige genoptræning eller rehabilitering, kan konsekvenserne være store. Manglende genoptræning og/eller rehabilitering kan føre til depression og bremse den enkelte i forhold til at genvinde funktionsevnen. Det er derfor afgørende, at kræftpatienter med behov tilbydes genoptræning som en del af en helhedsorienteret rehabiliteringsindsats.

Udviklingen siden 2007

Der er i perioden 2007-2016 sket en stigning i det antal genoptræningsplaner, der årligt udskrives til kræftpatienter. Mens 12 % af alle kræftpatienter i 2007 fik en genoptræningsplan i forbindelse med, at de blev udskrevet fra sygehuset, var andelen i 2016 steget til 19 %.

Med udgangspunkt i, at 30 % af kræftpatienterne har behov for genoptræning i forbindelse med endt behandling fremgår det, at der i 2007 var 43 % af de kræftpatienter, der havde behov for genoptræning, der modtog en genoptræningsplan. I 2016 er andelen steget til 62 %.

Behovsopfyldelse 2025

Fremskrivning på baggrund af udviklingen fra 2007 til 2016, betyder, at der kan forudses en fortsat stigning i, hvor mange kræftpatienter, der modtager en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivning fra sygehuset. I 2025 forventes cirka 9 ud af 10 kræftpatienter med behov for genoptræning at blive henvist til genoptræning. Det forudsættes, at 30 % af kræftpatienterne også i 2025 vil have behov for genoptræning ved udskrivning.

Men som det fremgår er genoptræningsmålet ikke nået, når vi skriver 2025. Der er således behov for at fastholde fokus på kræftpatienters genoptræning i alle regioner. Regionerne må opfordres til at overveje retningslinjer og praksis i forbindelse med udskrivning af genoptræningsplaner til kræftpatienter, herunder at sikre at alle kræftpatienter får en samtale om deres genoptræningsbehov.

Endvidere opfordres også patientforeninger og lægefaglige udvalg på kræftområdet til at drøfte indsatsen i forhold til genoptræning af kræftpatienter.

Om undersøgelsen
Data om antal genoptræningsplaner mv. er baseret på registersamkøringer som Kræftens Bekæmpelse har fået foretaget i Sundhedsdatastyrelsen.