Gå til sygdomsliste

Navigatorprogram for kræftpatienter – en målrettet indsats til forbedring af kræftforløbet for socialt sårbare patienter

01-05-2015
Kræftens Bekæmpelse har indført en model, hvor frivillige yder en indsats som navigatorer, der hjælper socialt sårbare. Evalueringen viser, at tilknytningen af en frivillig navigator kan være en velegnet indsats til at rumme de forskellige problemstillinger, som socialt sårbare kræftpatienter kæmper med.
Læge og patient i samtale

Socialt sårbare kræftpatienter har brug for ekstra støtte
At få en kræftsygdom er belastende, og er man som patient samtidigt socialt sårbar, kan det være endnu vanskeligere at komme igennem sygdom og behandling. Social ulighed er dokumenteret i forekomst af kræft, og femårsoverlevelsen ved alle kræftsygdomme er lavere i de socialt dårligst stillede grupper.

Erfaringer fra udenlandske og danske undersøgelser indikerer, at målrettede indsatser overfor socialt sårbare patienter kan bidrage til at bedre forløbet og reducere konsekvenser af sociale og andre sårbarhedsfaktorer. En indsats kan være tilknytning af en støtteperson, en såkaldt ”navigator”, til patienten.

Kræftens Bekæmpelse har afprøvet en model, hvor frivillige yder en indsats som navigatorer, der hjælper socialt sårbare. Hjælpen kan for eksempel bestå i at gå med til møder og yde praktisk hjælp og støtte.

Navigatorprogram for kræftpatienter

I denne rapport fra 2015 har Kræftens Bekæmpelse evalueret navigatormodellen med særligt fokus på de organisatoriske forhold.

Evalueringen viser, at tilknytning af en frivillig navigator kan være en velegnet indsats til at rumme de forskellige problemstillinger, som socialt sårbare kræftpatienter kæmper med, og der er opnået gode erfaringer på sundhedsfaglige, sociale og personlige områder. 

Navigatorprogram for kræftpatienter

En navigators opgaver

Navigation omfatter typisk logistisk og emotionel støtte og vejledning i forbindelse med udredning for kræft, kræftbehandling og rehabilitering efter et kræftforløb med det formål at styrke patientens handlekompetencer og overvinde barrierer i forhold til at sikre et rettidigt og kvalificeret forløb på tværs af relevante aktører.

Positive erfaringer med navigatormodellen
Den afprøvede model for navigation af socialt sårbare kræftpatienter har vist sig velegnet til at rumme de forskellige problemstillinger, som disse kræftpatienter kæmper med. Der er opnået gode erfaringer både vedrørende de sundhedsfaglige, sociale og personlige områder.

Faktorer af betydning for udfaldet af navigatorforløbet
  • Et godt match mellem patient og navigator.
  • Vedholdenhed i forhold til aktører i patientens forløb (både sundheds- og socialvæsen).
  • Godt samarbejde og respekt for roller både med patient og andre aktører.
  • Opsætning af realistiske delmål og plan for at nå dem.
  • Fælles forberedelse mellem patient og navigator før møder med forskellige aktører.
  • At se muligheder frem for begrænsninger.
  • Navigators rolle med praktisk hjælp.
  • At finde patienters ressourcer (empowerment).
  • At navigatorforløbet var tidsbegrænset.
  • Løbende sparring og supervision af navigatorerne gennem netværksmøder og personlige kontakter.

Om undersøgelsen
Evalueringen af navigatormodellen var tilrettelagt ud fra metoden forandringsteori, som er en teori om, hvordan projekter skaber den tilstræbte forandring for projektets målgruppe.