Gå til sygdomsliste

Patientinformation ved kræftkirurgi

20-12-2018
Kræftens Bekæmpelse har undersøgt kvaliteten af den skriftlige information, kræftpatienter og pårørende får udleveret inden en større operation for kræft. Undersøgelsen viser, at den skriftlige patientinformation inden for seks kræftkirurgiske områder, varierer væsentligt i indhold og kvalitet.

Vigtigt at sikre høj kvalitet i skriftlig patientinformation

Det er vigtigt, at patienter og pårørende har adgang til skriftlig information om en forestående operation for kræft. Det kan påvirke behandlingsresultatet, ligesom det kan klæde patienter på til at deltage aktivt i deres eget behandlingsforløb.

Patientinformation ved kræftkirurgi

Kræftens Bekæmpelse har gennemgået og vurderet kvaliteten og indholdet af den skriftlige patientinformation inden for seks kræftkirurgiske specialer i de fem regioner i Danmark.

Det er sket i samarbejde med Danske Multidisciplinære Cancergrupper (DMCG) og Danske Regioner. 

I analysen indgår skriftlig patientinformation fra 42 hospitalsafdelinger, der opererer patienter med tarmkræft, nyrekræft, æggestokkræft, blærekræft, lungekræft og kræft i bugspytkirtlen.

Download 'Patientinformation ved kræftkirurgi'

Kvalitet og indhold varierer

Undersøgelsen viser først og fremmest, at kvaliteten af den information, kræftpatienter får udleveret forud for en operation for kræft, varierer. Hovedparten af hospitalsafdelingernes pjecer vurderes til at have en rimelig kvalitet (44 pct.) eller god kvalitet (10 pct.), mens de resterende pjecer har en dårlig eller meget dårlig kvalitet (48 pct.)

Pjecerne fokuserer hovedsageligt på de komplikationer, der kan opstå efter en operation for kræft. Men informationerne varierer, og der er stor forskel på, hvor detaljeret de mulige komplikationer beskrives i pjecerne. 

Temaer som livskvalitet, senfølger, overlevelse og anvisninger om hvordan man efter udskrivelse selv bør reagere hjemme ved tegn på komplikationer eller tilbagefald, beskrives kun sjældent. 

Rapporten viser, at der stor forskel på den måde, hvorpå patienterne bliver informeret skriftligt på landets kræftafdelinger – også selv om deres sygdom eller den forestående operation i visse tilfælde er den samme

Patienter bør klædes bedre skriftligt på til deres kræftforløb

Rapporten understreger, at der er behov for et særligt fokus på at øge kvaliteten af kirurgiske hospitalsafdelingers patientpjecer og på den måde øge kræftpatienter og pårørendes mulighed for at orientere sig skriftligt om operationen, risici, komplikationer, anbefalet opfølgning og hvilke symptomer efter udskrivelse der skal føre til læge- eller hospitalskontakt.

Der er tale om informationer, der kan være med til at klæde patienter og pårørende på til at tage aktiv del i deres eget forløb – og klæde patienterne på til deres forestående operation.

Om undersøgelsen

Rapporten er en kortlægning af indholdet i samt kvaliteten af 42 kræftkirurgiske afdelingers skriftlige informationsmaterialer målrettet kræftpatienter og pårørende.

Pjecernes indhold er vurderet ud fra seks udvalgte hovedtemaer, og pjecernes kvalitet er vurderet via et valideret redskab (DISCERN instrument), der ud fra 16 kriterier danner en score i fem kategorier fra meget dårlig til meget god.    

Rapporten behandler udelukkende den skriftlige information fra de forskellige kræftkirurgiske afdelinger og kan derfor ikke sige noget om, hvordan patienterne klædes på ved hjælp af mundtlig kommunikation. Rapporten undersøger heller ikke, hvordan patienterne selv oplever pjecernes kvalitet.