Gå til sygdomsliste

Patientinvolvering på MDT-konferencer

06-02-2018

Beslutninger der påvirker livskvaliteten

Behandling af kræft kan have store konsekvenser for den enkelte patients livskvalitet, og de konkrete bivirkninger og senfølger afhænger ofte af, hvilken behandling patienten får. Derfor er det helt centralt at involvere patienten, når valget af behandling skal drøftes. 

På Rigshospitalets Øre-Næse-Halskirurgiske afdeling behandler man patienter med hoved-halskræft. Her er patient og pårørende som noget helt særligt inviteret med på den multidisciplinære teamkonference, hvor læger med forskellige specialer mødes for at drøfte behandlingsmuligheder og lægge en behandlingsplan. 

Spørgsmålet er, hvilken værdi det har, at patienterne er med på den konference, der ellers normalt er forbeholdt de sundhedsprofessionelle. Hvordan påvirker patientdeltagelsen det endelige behandlingstilbud? Og hvordan sørger man for at få det optimale ud af patienternes deltagelse? Det har Kræftens Bekæmpelse undersøgt.

Patientinvolvering på MDT-konferencer
Rapportforside

I denne rapport fra 2018 formidler Kræftens Bekæmpelse ny viden om patientinvolvering på MDT-konferencer.

På baggrund af observationer af MDT-konferencer og interviews med læger, bidrager rapporten med viden om, hvilke fordele det har, når patienter deltager på MDT-konferencer.

Rapporten kommer desuden med en række anbefalinger til, hvordan sundhedsprofessionelle får det optimale ud af patienternes deltagelse. 

Patientinvolvering på MDT-konferencer

Patientdeltagelsen påvirker behandlingstilbuddet

I halvdelen af de observerede MDT-konferencer påvirkes behandlingstilbuddet direkte af, at patienten er med på konferencen. Det skyldes, at

  • lægerne får mulighed for at se patienten og vurdere hans eller hendes generelle tilstand og aktivitetsniveau, ligesom det giver lægerne mulighed for at se, hvor kræften er lokaliseret, og hvordan den ser ud. Det kvalificerer med andre ord lægernes kliniske viden om, hvilken behandling der passer til patienten. 
  • patienten får mulighed for at udtrykke sine synspunkter, præferencer og bekymringer i forhold til valget af behandling, hvilket medfører, at lægerne ændrer det indledende behandlingstilbud.

Vi skal se mennesket bag kræften: kommer patienten gående ind, kørende ind - det siger så meget om, hvordan vi skal behandle! Fra vi ser scanningerne og læser om patienten, til vi ser patienten, er der tit korrektioner. Så det giver absolut mening at have patienten med.

Kirurg

Patientdeltagelsen kvalificerer lægernes faglige beslutningsgrundlag

I en fjerdedel af de observerede MDT-konferencer bliver lægernes indledende behandlingstilbud påvirket alene af det faktum, at patienten er fysisk tilstede på konferencen.

Her er det patientens tilstand, aktivitetsniveau og kræftsygdommens udbredelse, der påvirker lægernes behandlingstilbud, og ikke som sådan involvering af patientens synspunkter. 

Patienten tages med på råd

I ligeledes en fjerdedel af de observerede MDT-konferencer revurderer eller justerer lægernes deres oprindelige forslag til behandling som følge af, at patienten udtrykker synspunkter, præferencer eller bekymringer over for den foreslåede behandling. 

Vi kan godt være mere effektive i vores behandlinger, men det kan være på bekostning af noget andet, f.eks. funktionsnedsættelse hos patienten. Så spørgsmålet er, om de hellere vil leve med en øget risiko for, at kræften kommer igen eller med en frygtelig masse mén (...) Det betyder noget, hvilket menneske det er, og hvilke holdninger de har til behandling. Det perspektiv får man ikke, hvis patienten ikke selv er tilstede

Kirurg

Der kan for eksempel være tilfælde, hvor en patient får valget mellem to ligestillede behandlingsmuligheder, spørger til alternativer eller helt fravælger lægernes behandlingstilbud på grund af svære bivirkninger og senfølger. 

Læger vil gerne involvere – men gør det ikke altid

Undersøgelsen viser, at lægerne er meget positive over for, at patienterne deltager på MDT-konferencerne, og lægerne udviser også et højt niveau af patientinvolverende adfærd i en tredjedel af konferencerne.

På de resterende konferencer bliver patientinvolveringen hæmmet af, at

  • lægerne kun præsenterer ét muligt behandlingsvalg
  • lægerne har en oplevelse af, at et bestemt behandlingstilbud er klinisk overlegent, hvorfor de synes, at det ikke er meningsfuldt at åbne op for behandlingsalternativer
  • lægerne har en antagelse om, at patienterne som udgangspunkt ikke ønsker at fravælge behandling
  • patienterne er ikke klar over, at de har mulighed for at få indflydelse på valget af behandling

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er baseret på observationer af 41 MDT-konferencer med hoved-halskræftpatienter samt seks interviews med kirurger fra Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling på Rigshospitalet. Hver MDT-konference var booket til at vare 45 minutter, hvoraf patienten var tilstede i gennemsnitligt 28 minutter. Undersøgelsen foregik over 3 måneder.

Der er anvendt et bestemt værktøj, kaldet OPTION12, til at vurdere lægernes patientinvolverende adfærd under de enkelte MDT-konferencer. Redskabet består af 12 items, som repræsenterer nøglekompetencer inden for patientinvolvering i beslutningstagning.