Gå til sygdomsliste

Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov

01-03-2016
Kræftpatienter med palliative behov er ofte ekstra sårbare over for fejl og komplikationer ved svigt i pleje- og behandlingsforløbet. Risikoen for at påføre patienterne skade er således større. Kræftens Bekæmpelse har undersøgt patientsikkerheden blandt kræftpatienter, som har en åben indlæggelse.
Patient og pårørende holder i hånden

Forskellige i behandlingen af kræftpatienter med palliative behov
Kræftpatienter med palliative behov er ofte ekstra sårbare over for fejl og komplikationer ved svigt i pleje- og behandlingsforløbet. Risikoen for at påføre patienterne skade er således større.

Organiseringen af de åbne indlæggelser varierer på de enkelte sygehusafdelinger på tværs af regionerne. Man kan derfor formode, at kompetencer og ressourcer til at håndtere de åbne indlæggelser ligeledes er varierende.

Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov

I denne undersøgelse fra 2016 retter Kræftens Bekæmpelse opmærksomheden mod patientsikkerheden i de åbne indlæggelser med henblik på at frembringe ny viden, der kan bidrage til en sikker palliativ indsats.

Resultaterne fra denne undersøgelse belyser problemstillingen fra en sundhedsfaglig vinkel og kalder på en tilsvarende afdækning af de udfordringer, som patienterne og de pårørende oplever.

Patientsikkerhed ved åbne indlæggelser af kræftpatienter med palliative behov

Udfordringer i den palliative indsats
Undersøgelsen af patientsikkerheden blandt kræftpatienterne sætter fokus på en række udfordringer og forbedringspotentialer i den palliative indsats.

Hvis vi skal bestride mange af de her patienters mange facetterede behov, så kræver det, at man bliver fagligt styrket – både fordi at det rent fagligt er udfordrende og krævende, men også for at kunne ruste sig lidt på sin egen psyke til at gå de her forløb igennem.

Sygeplejerske

Det bør sikres, at patienterne får de rette tilbud
Ikke alle relevante kræftpatienter med palliative behov får ifølge informanterne tildelt en åben indlæggelse. Dette er i strid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger og kan resultere i, at nogle kræftpatienter ikke får den optimale palliative behandling og pleje.

Det er væsentligt at håndtere berøringsangst
Kræftpatienter med palliative behov har ofte komplekse forløb med flere problematikker sammenlignet med andre patientgrupper. Herudover er berøringsangst et aspekt, som optræder flere steder i undersøgelsen.

Der bør udarbejdes retningslinjer for de åbne indlæggelser
Undersøgelsen afspejler, at organiseringen af de åbne indlæggelser, samarbejdet om disse på tværs af sektorer og patientsikkerheden i indsatsen i stor udstrækning afhænger af lokale forhold på de enkelte stamafdelinger, i de enkelte kommuner og i den enkelte praksis.

Jeg kunne godt tænke mig noget mere direkte kontakt med de praktiserende læger og få dem noget mere på banen, sådan at vi ved udskrivelsen laver en aftale mellem den praktiserende læge og os om: "Hvad kan du, og hvad skal vi?"

Overlæge

Der bør fokuseres på uddannelse af personalet
Undersøgelsen viser, at de rette kompetencer – og engagementet – til at varetage patientgruppen ikke skønnes tilstrækkelige på alle stamafdelinger og alle steder i primær sektor.

De praktiserende læger bør inddrages
Der er stor variation i, hvor involverede de praktiserende læger er i kræftpatienters palliative patientforløb. Årsagerne er flere og kan blandt andet afspejle lægernes individuelle forståelse af deres ansvarsområde.

Der bør være klar opgave- og ansvarsplacering
Det palliative team vurderes i både primær og sekundær sektor at være af stor betydning i de palliative patientforløb. Det fremgår af undersøgelsen, at der i samarbejdet mellem de praktiserende læger og de palliative teams i nogle patientforløb opstår uklarheder om ansvarsfordelingen.

Forbedringsforslag til den palliative indsats
Med afsæt i informanternes udsagn i undersøgelsen kan listes følgende forslag til en forbedring af den fremtidige, basale palliative indsats og de åbne indlæggelser. Forslagene er blandt andet formuleret med udgangspunkt i, hvad der ifølge informanterne fungerer godt og skaber høj patientsikkerhed i indsatsen.

Fælles regionale retningslinjer

Udarbejdelse af fælles regionale retningslinjer for åbne indlæggelser i de palliative patientforløb, herunder:

 • Visitationskriterier for tildeling af en åben indlæggelse til kræftpatienter med palliative behov samt kriterier for henvisning til palliativt team.
 • Klar opgave- og ansvarsplacering på tværs af sektorer.

Værktøjer til at imødekomme berøringsangst

Brug af værktøjer til at imødekomme berøringsangst i forhold til svære emner i de palliative forløb og dokumentation af patienternes præferencer for den sidste tid, for eksempel:

 • Palliative gennemgange, palliative tjeklister eller lignende.
 • Systematiserede samtaler med patient og pårørende ved tildeling af indlæggelsen.
Dokumentation og registrering

Tydelig dokumentation og registrering af, hvilke kræftpatienter med palliative behov som er tildelt en åben indlæggelse:

 • Kodning og/eller rubrik til afkrydsning i journal.
Fysiske rammer til modtagelsen

Forbedring af de fysiske rammer til modtagelse af patienter på en åben indlæggelse:

 • Evt. oprettelse af særskilte modtagerum eller dedikerede sengepladser til de palliative patienter.
Regionale uddannelsestilbud

Etablering af regionale uddannelsestilbud, som kan højne faglig viden og kompetencer blandt sundhedsprofessionelle i både primær og sekundær sektor.

 • Evt. specialiseret uddannelse af udvalgt personale, som kan vejlede og oplære øvrigt personale.
  Stillingtagen til lægeligt kompetenceniveau ved modtagelsen af patienter med en åben indlæggelse.
Tværsektorielt samarbejde

Etablering af tættere samarbejde på tværs af sektorer i de palliative patientforløb.

 • Mere mundtlig/telefonisk kontakt ved udskrivelse af patienterne.
 • Overvejelser af muligheder for teambaserede løsninger på tværs af sektorer (teams bestående af læger og sygeplejersker fra hver sektor) for de palliative patientforløb.

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er baseret på semistrukturerede individuelle interviews med en lang række læger og sygeplejersker fra landets hospitaler, og praktiserende læger og hjemmesygeplejersker fra forskellige kommuner.

Andre relevante sider

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside kan du finde flere relevante sider om området.

Palliation på kræftområdet

Redskaber til palliation

Barometerundersøgelser