Gå til sygdomsliste

Socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse i egen behandling, pleje og forløb, samt interventioner der sigter mod at fremme denne inddragelse

01-09-2017
Rapporten kortlægger international evidensbaseret viden om inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter. Studiet viser, at inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter i egen behandling, pleje og forløb er et underbelyst område i litteraturen.
Litteratur

Socialt sårbare patienter har behov for bedre inddragelse 
Socialt sårbare kræftpatienter kan have særlige udfordringer i mødet med sundhedsvæsenet. For at fremme socialt sårbare kræftpatienters inddragelse i eget forløb er det vigtigt at afdække og erkende karakteren af denne patientgruppes behov for inddragelse og opnå viden om indsatser, der understøtter inddragelsen af netop denne gruppe.

I projekt "Inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter", som denne litteraturgennemgang er en del af, er der fokus på, hvad der skal til for at inddrage socialt sårbare kræftpatienter bedst muligt i forhold til patientforløbet, for denne patientgruppe ønsker som andre patienter en god inddragelse i relevante beslutninger.

Socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse i egen behandling, pleje og forløb, samt interventioner der sigter mod at fremme denne inddragelse

På baggrund af en litteraturgennemgang af den eksisterende viden på området undersøger afdækker rapporten følgende:

Hvilken international viden eksisterer om socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse i egen behandling, pleje og forløb?

Hvilke interventioner, der sigter mod at fremme inddragelsen af socialt sårbare kræftpatienter i egen behandling, pleje og forløb, er beskrevet i den internationale litteratur, og hvilke effekter har disse interventioner haft?

Socialt sårbare kræftpatienters behov for inddragelse i egen behandling, pleje og forløb, samt interventioner der sigter mod at fremme denne inddragelse

Mangel på litteratur om inddragelse af socialt sårbare patienter
Inddragelse af socialt sårbare kræftpatienter i egen behandling, pleje og forløb er et underbelyst område i litteraturen. Den begrænsede viden, der eksisterer, bygger på relativt få studier, og hertil kommer, at de eksisterende studier langt overvejende er fra USA, størstedelen omhandler brystkræftpatienter, og at de inkluderede "socialt sårbare kræftpatienter" primært er etniske minoritetsgrupper.

Man kan således sætte spørgsmålstegn ved overførbarheden af de identificerede behov og eksisterende interventioner – dels til en dansk kontekst og dels til patienter med andre kræftdiagnoser samt mandlige patienter – og der er en åbenlys mangel på studier med fokus på andre "typer" af potentielt socialt sårbare patienter end etniske minoriteter. Endvidere mangler der fokus på socialt sårbare kræftpatienter med fremskreden kræft/i palliativ indsats.

Slutteligt er det vigtigt at påpege, at de inkluderede studier er eksplorative studier eller interventionsstudier af varierende og generelt ikke særlig høj kvalitet. Fundene skal således tolkes med forsigtighed.

Om undersøgelsen
Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Palliativ Medicinsk Afdeling og afdelingens forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, Finsencentret på Rigshospitalet, Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden og Kræftens Bekæmpelses afdeling for Patientstøtte & Frivillig Indsats.

Andre relevante sider

Navigatorprojektet